Instellingen wijzigen in de desktop client/mobile app


U kunt de Zoom desktop client en mobile app gebruiken om bepaalde instellingen te wijzigen zonder u aan te melden bij de Zoom web portal.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot instellingen in de Zoom desktop client:

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen).

  Hiermee wordt het instellingenvenster geopend en krijgt u toegang tot de volgende opties:

General (Algemeen)

Hier kunt u algemene instellingen voor vergaderingen en chat wijzigen.

 • Start Zoom when I start Windows (Zoom starten wanneer ik Windows start): de Zoom desktop client openen en weergeven wanneer Windows start.
  • Silently start Zoom when I start Windows (Zoom op de achtergrond starten wanneer ik Windows start): de Zoom desktop client openen wanneer Windows start, maar geminimaliseerd houden in de taakbalk.
 • When closed, minimize window to notification area instead of the task bar (Indien gesloten, venster minimaliseren in het gedeelte Meldingen in plaats van in de taakbalk): Zoom openhouden in het gedeelte Meldingen van de taakbalk wanneer u Zoom sluit.
 • Use dual monitors (Twee beeldschermen gebruiken): inhoud en video bij scherm delen op afzonderlijke schermen plaatsen tijdens een vergadering. 
 • Enter full screen automatically when starting or joining a meeting (Automatisch de modus 'volledig scherm' openen bij het starten van of deelnemen aan een vergadering)
 • Automatically copy invite link after the meeting starts (Uitnodigingslink automatisch kopiëren nadat de vergadering is gestart)
 • Always show meeting controls (Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven): de besturingselementen voor vergaderingen altijd zichtbaar maken. Als de besturingselementen voor vergaderingen zijn uitgeschakeld, worden ze verborgen als de muisaanwijzer enkele seconden inactief is.
 • Ask me to confirm when I leave a meeting (Vraag me om te bevestigen wanneer ik een vergadering verlaat): een prompt weergeven om te bevestigen of u de vergadering wilt verlaten nadat u op Leave Meeting (Vergadering verlaten) hebt geklikt.
 • Show my connected time (Mijn verbindingsduur weergeven): de totale duur van uw deelname aan de huidige vergadering weergeven. 
 • Remind me __ minutes before my upcoming meetings (Herinner me __ minuten voor mijn komende vergaderingen): een melding weergeven op het opgegeven tijdstip voordat uw vergaderingen beginnen.
 • Stop my video and audio when my device is locked (Mijn video en audio stoppen wanneer mijn apparaat is vergrendeld)
 • Integrate Zoom with Outlook (Zoom integreren met Outlook): de status van Zoom-contactpersonen tonen en Zoom instellen als standaardapp voor chat, vergaderingen en telefoon in Outlook
 • Show profile photos next to in-meeting chat messages (Profielfoto's weergeven naast chatberichten in vergadering): de profielfoto's van de deelnemers weergeven in de chat tijdens een vergadering. Als er geen afbeelding beschikbaar is voor een deelnemer, worden de initialen van de deelnemer weergegeven.
 • Show 'Pair with Room' feature on home screen navigation bar (De functie 'Koppelen met ruimte' weergeven in de navigatiebalk van het startscherm)
 • Automatically keep Zoom up to date (Zoom automatisch up-to-date houden): de Zoom-desktopapp toestaan om updates te downloaden en te installeren. Gebruikers kunnen kiezen tussen 2 updatesnelheden: Slow (Langzaam) en Fast (Snel). Meer informatie over automatische updates.
 • Theme (Thema): keuze tussen een Light (Licht) en Dark (Donker) thema voor de desktop client
 • Reaction Skin Tone (Huidskleur voor reacties): de standaard huidskleur selecteren bij het gebruik van emoticons voor chats en reacties tijdens vergaderingen.
 • Activate the following emojis based on hand gesture recognition (De volgende emoji's activeren op basis van handgebaarherkenning): gebarenherkenning gebruiken om bepaalde reacties te detecteren en in te schakelen. 
 • Display your reactions above toolbar (Uw reacties boven de werkbalk weergeven): uw geselecteerde reacties weergeven boven de werkbalk in de vergadering.
 • View More Settings (Meer instellingen bekijken): de Zoom web portal openen om instellingen aan te passen die niet beschikbaar zijn in de Zoom desktop client/mobile app.

Video

Uw videofeed bekijken en uw camera wijzigen.

Camera

 • Camera: selecteer de camera die u wilt gebruiken voor Zoom.
 • Video ratio (Videoverhouding): selecteer Original Ratio (Originele verhouding) (doorgaans een beeldverhouding van 4:3) of HD (doorgaans een beeldverhouding van 16:9) 

My Video (Mijn video)

 • Mirror my video (Mijn video spiegelen): uw video horizontaal draaien. Deze optie is handig als uw camera uw video standaard omdraait.
 • Touch up my appearance (Mijn uiterlijk bijwerken): een verzachtend effect toepassen op de huid om onvolkomenheden te minimaliseren. 
 • Adjust for low light (Aanpassen bij weinig licht): de helderheid en kwaliteit van de video verbeteren in omgevingen met weinig licht.
 • Always display participant names on their video (Altijd de namen van deelnemers weergeven in hun video): de naam van de deelnemers weergeven op hun video.
 • Turn off my video when joining a meeting (Mijn video uitschakelen wanneer ik deelneem aan een vergadering): uw video automatisch uitschakelen wanneer u deelneemt aan een vergadering.
 • Always show video preview dialog when joining a video meeting (Altijd een dialoogvenster met een videovoorbeeld weergeven wanneer u deelneemt aan een videovergadering)
 • Hide non-video participants (Deelnemers zonder video verbergen): de miniaturen van deelnemers verbergen als video niet is ingeschakeld. Miniaturen voor deelnemers zonder video geven de naam van de deelnemer weer.
 • Enable stop incoming video feature (Functie 'Inkomende video stoppen' inschakelen): biedt de mogelijkheid om  alle inkomende video te stoppen tijdens een vergadering. 
 • See myself as the active speaker while speaking (Mezelf zien als de actieve spreker tijdens het spreken): uw video als de primaire actieve spreker plaatsen op uw eigen scherm wanneer u spreekt. 
 • Maximum participants displayed per screen in Gallery View (Maximum aantal deelnemers per scherm in de galerijweergave): keuze tussen 25 deelnemers of 49 deelnemers (indien uw apparaat dit ondersteunt).
 • Advanced (Geavanceerd): de geavanceerde video-instellingen weergeven.

Audio

Uw microfoon en luidspreker instellen en testen, het volume aanpassen en andere instellingen wijzigen.

 • Speaker (Luidspreker): klik op Test Speaker (Luidspreker testen) om een testtoon af te spelen. Klik op het vervolgkeuzemenu om de luidspreker te selecteren die u wilt gebruiken voor Zoom.
  • Use separate audio device to play ringtone simultaneously (Afzonderlijk audioapparaat gebruiken om de beltoon tegelijkertijd af te spelen): een ander apparaat selecteren dat de beltoon afspeelt wanneer u wordt uitgenodigd voor een Zoom-vergadering of een Zoom-telefoongesprek ontvangt. Dit apparaat rinkelt gelijktijdig met de door u geselecteerde luidspreker.
 • Microphone (Microfoon): klik op Test Mic (Microfoon testen) om audio op te nemen en af te spelen. Klik op de vervolgkeuzelijst om de microfoon te selecteren die u wilt gebruiken voor Zoom.
  • Automatically adjust microphone (Microfoon automatisch aanpassen): uw microfoon automatisch stiller of luider maken als dat nodig is om het volume te normaliseren zodat andere deelnemers u gemakkelijker kunnen horen. Als u problemen ondervindt met het in- en uitfaden van uw audio, kunt u deze instelling uitschakelen.
 • Suppress background noise (Achtergrondgeluid onderdrukken): keuze tussen Auto (Automatisch), Low (Laag), Medium (Gemiddeld) en High (Hoog) niveau voor onderdrukking van achtergrondgeluid. 
 • Show in-meeting option to 'Turn On Original Sound' (Optie 'In vergadering' weergeven om 'Origineel geluid in te schakelen': een knop met 'In vergadering' toevoegen om het originele geluid in te schakelen. 
  • High fidelity music mode (Hifimodus voor muziek): Zoom-audio optimaliseren voor muziek van de hoogste kwaliteit. De samplingfrequentie wordt verhoogd tot 48 kHz, CELT-codec is ingeschakeld en de bitsnelheden worden verhoogd tot 96 Kbps voor mono en 196 Kbps voor stereo. Dit kan het CPU-gebruik verhogen en een grotere netwerkbandbreedte verbruiken, dus het is sterk aanbevolen om een bekabelde verbinding te gebruiken hiervoor.
  • Echo cancellation (Echo-onderdrukking): echo-onderdrukkingsalgoritmen van Zoom uitschakelen. Bij deze optie is het gebruik van een headset en microfoon van hoge kwaliteit sterk aanbevolen.
  • Stereo audio (Stereogeluid): audio in stereo verzenden tijdens vergaderingen en webinars, als uw microfoon audio in stereo kan verwerken.
 • Ringtones (Beltonen): een beltoon selecteren voor inkomende uitnodigingen voor vergaderingen en Zoom-telefoongesprekken. Deze instelling wordt niet gesynchroniseerd met de identieke instelling voor de mobile app.
 • Automatically join audio by computer when joining a meeting (Automatisch deelnemen aan audio via de computer wanneer u deelneemt aan een vergadering): automatisch deelnemen aan vergaderingen met computeraudio in plaats van een deelnameprompt weer te geven.
 • Mute my microphone when joining a meeting (Mijn microfoon dempen wanneer ik deelneem aan een vergadering)
 • Do not prompt joining audio when I join a meeting using 3rd party audio (Niet vragen om deel te nemen aan audio wanneer ik deelneem aan een vergadering met behulp van audio van derden)
 • Press and hold SPACE key to temporarily unmute yourself (SPATIETOETS ingedrukt houden om het dempen tijdelijk op te heffen): het dempen opheffen door de spatiebalk ingedrukt te houden als u in een vergadering gedempt bent.
 • Sync buttons on headset (Knoppen op headset synchroniseren): de functie dempen/dempen opheffen synchroniseren van uw audioapparaat naar de Zoom desktop client. Met andere woorden, als u dempt/dempen opheft met een knop op uw audioapparaat, geeft de Zoom desktop client aan dat uw microfoon al dan niet is gedempt. Schakel deze instelling alleen in als u een ondersteund audioapparaat gebruikt.
 • Advanced (Geavanceerd): geavanceerde audio-instellingen weergeven.

Scherm delen

Instellingen met betrekking tot het delen van een scherm wijzigen.

 • Window size when screen sharing (Venstergrootte bij het delen van een scherm): kies hoe u het vergadervenster wilt wijzigen om gedeelde inhoud te bekijken: Fullscreen mode (Volledig scherm), Maximize window (Venster maximaliseren) of Maintain current size (Huidige grootte behouden).
 • Turn off Windows 7 Aero mode in screen sharing (Windows 7 Aero-modus uitschakelen bij scherm delen)
 • Scale to fit shared content to Zoom window (Schalen om gedeelde inhoud aan het Zoom-venster aan te passen): het gedeelde scherm automatisch schalen naar de grootte van het Zoom-venster.
 • Show my Zoom windows to other participants when I am screen sharing (Mijn Zoom-vensters weergeven aan andere deelnemers wanneer ik het scherm deel): de Zoom desktop client/mobile app weergeven aan andere deelnemers wanneer u uw scherm deelt. Standaard is de Zoom desktop client/mobile app verborgen wanneer u uw scherm deelt. De optie Show Zoom windows during screen share (Zoom-vensters weergeven tijdens scherm delen) op de pagina Instellingen in de web portal moet zijn ingeschakeld om deze in de client/app weer te geven. 
 • Enable the remote control of all applications (De afstandsbediening van alle toepassingen inschakelen): andere deelnemers alle toepassingen op afstand laten bedienen tijdens een afstandsbedieningssessie.
 • Side-by-side mode (Zij-aan-zij-modus): het gedeelde scherm en de video van de deelnemers naast elkaar weergeven.
 • Silence system notifications when sharing desktop (Systeemmeldingen dempen bij het delen van het bureaublad): tijdelijk alle meldingen uitschakelen om afleiding en onderbrekingen tijdens presentaties te voorkomen.
 • Share applications (Toepassingen delen): 
  • Share an individual window (Een afzonderlijk venster delen): alleen het geselecteerde venster van de toepassing delen. 
  • Share all windows from an application (Alle vensters van een toepassing delen): alle geopende vensters van de toepassing delen. 
 • When I share my screen in a meeting (Wanneer ik mijn scherm deel tijdens een vergadering): het standaardgedrag bij het delen kiezen.  
  • Automatically share desktop (Desktop automatisch delen)
  • Show all sharing options (Alle opties voor delen weergeven)
 • When I share directly to a Zoom Room (Wanneer ik rechtstreeks deel met een Zoom Room): het standaardgedrag bij het delen met een Zoom Room kiezen.   
  • Automatically share desktop (Desktop automatisch delen)
  • Show all sharing options (Alle opties voor delen weergeven)
 • Advanced (Geavanceerd): geavanceerde instellingen voor het delen van een scherm weergeven.

Phone (Telefoon)

Geeft informatie weer met betrekking tot Zoom Phone als u een Zoom Phone-licentie hebt.

Chat

Instellingen wijzigen met betrekking tot Zoom Chat-, kanaal- en berichtmeldingen.

Show at the top of my sidebar (Weergeven bovenaan mijn zijbalk)

Aanvinken om elk van de volgende opties altijd in de linkerzijbalk weer te geven:

Customize the behavior of my sidebar (Het gedrag van mijn zijbalk aanpassen)

 • Only allow one section opened at a time (Slechts één geopende sectie tegelijk toestaan): als deze optie is ingeschakeld, kan slechts één gedeelte met chats en kanalen tegelijk worden geopend, waardoor alle andere secties worden gesloten wanneer een nieuwe wordt geopend. Secties bevatten mappen, recente items, chats en kanalen.
 • Separate my Chat and Channels section (Mijn secties Chat en Kanalen scheiden): als dit is aangevinkt, chats en kanalen die niet zijn toegewezen aan een map of de sectie met een ster. Wanneer ze niet zijn aangevinkt, worden niet-toegewezen chats en kanalen chronologisch weergegeven onder een gecombineerde sectie  Recents (Recente items).
 • Show profile pictures next to direct message chats (Profielfoto's weergeven naast chats met privéberichten): als dit is aangevinkt, worden profielfoto's van gebruikers naast hun berichten weergegeven. Als er geen profielfoto is, worden in plaats daarvan hun initialen gebruikt.

Customize the look of my sidebar (Het uiterlijk van mijn zijbalk aanpassen)

Kies een van de mogelijke kleuren om de achtergrondkleur van de linkerzijbalk op het tabblad Zoom Chat aan te passen. 
Opmerking: Kan alleen worden aangepast in de modus Light (Licht).

Chat Settings (Chatinstellingen)

 • Show Audio Record button (Knop Audio opnemen weergeven): de knop Audio Message (Audiobericht) weergeven in de chatbox, zodat u spraakberichten kunt opnemen en verzenden.
 • Show Video Record button (Knop Video opnemen weergeven): de knop Video Message (Videobericht) weergeven in de chatbox, zodat u videoberichten kunt opnemen en verzenden.
 • Show Code Snippet button (Knop Codefragment weergeven): de knop code snippet (codefragment) weergeven in de chatbox, zodat u codefragmenten kunt verzenden. 
 • Show link preview (Voorbeeld van link weergeven): een voorbeeld van een link met de paginatitel, voorbeeldafbeelding en beschrijving invoegen wanneer uw bericht een link bevat.
 • Change my status to 'Away' when I am inactive for ___ minutes (Mijn status wijzigen in 'Afwezig' wanneer ik ___ minuten inactief ben): uw status wijzigen in 'Afwezig' als uw computer gedurende het opgegeven aantal minuten inactief is.
 • Blocked users (Geblokkeerde gebruikers): klik op Manage blocked users (Geblokkeerde gebruikers beheren) om de contactpersonen die u hebt geblokkeerd te bekijken en ze uit de lijst met geblokkeerde gebruikers te verwijderen.

 Unread Messages (Ongelezen berichten)

 • Keep all unread messages on top (Alle ongelezen berichten bovenaan houden): chats met ongelezen berichten bovenaan uw chatlijst houden.
 • Show unread message badge for channels (Ongelezen berichtbadge voor kanalen weergeven): het aantal ongelezen berichten weergeven naast elke chat.
 • Move messages with new replies to the bottom of the chat (Berichten met nieuwe antwoorden onderaan plaatsen in de chat)
 • When viewing unread messages in a channel (Bij het bekijken van ongelezen berichten voor een kanaal): 
  • Start at the first unread (Beginnen bij het eerste ongelezen bericht)
  • Start at the latest (Beginnen bij het meest recente bericht)

Push Notifications (Pushmeldingen)

 • Selecteer of u meldingen wilt ontvangen voor:
  • All messages (Alle berichten)
  • Only private messages and mentions (Alleen privéberichten en vermeldingen): meldingen weergeven voor private 1:1-chats en wanneer iemand @(uw naam) gebruikt in een kanaal (groepschat).
  • Nothing (Niets)
 • With exceptions for (Met uitzonderingen voor): uitzonderingen instellen als u wilt dat specifieke kanalen andere meldingsinstellingen hebben dan deze die u hierboven hebt ingesteld.
 • Receive notifications for (Meldingen ontvangen voor): trefwoorden instellen waarvoor u meldingen wilt ontvangen.
 • Open chats in a new window when selecting a push notification (Chats in een nieuw venster openen bij het selecteren van een pushmelding)
 • Notify me about new replies on messages I am following (Mij meldingen sturen bij nieuwe antwoorden op berichten die ik volg)
 • Do not disturb from __ to __ (Niet storen van __ tot __): de periode instellen waarin u geen meldingen wilt ontvangen.
 • Play sound when I receive a new message (Geluid afspelen wanneer ik een nieuw bericht ontvang): audiomeldingen worden afgespeeld voor berichten.
 • Mute notifications while I am in a meeting or internal call (Meldingen dempen terwijl ik in een vergadering of intern gesprek ben): Zoom-meldingen worden tijdelijk onderbroken tijdens een Zoom-vergadering of -gesprek.
 • Show notification banner on screen until dismissed (Meldingsbanner op het scherm weergeven totdat deze wordt gesloten)
 • Show message preview (uncheck this option for privacy) (Berichtvoorbeeld weergeven (schakel deze optie uit voor privacy): berichtinhoud wordt gedeeltelijk weergegeven in desktopmeldingen.

Zoom Apps

 •  Zoom Apps Local App Data & Cookies (Lokale appgegevens en -cookies van Zoom Apps): sommige Zoom Apps kunnen gegevens en cookies lokaal op het apparaat opslaan. U kunt deze echter wissen. Klik op Clear (Wissen) om opgeslagen gegevens of cookies van Zoom Apps te verwijderen.

Achtergrond en filters

U kunt een virtuele achtergrond selecteren, de kleur van de achtergrond (green-screen) achter u selecteren en een virtuele achtergrondafbeelding uploaden. U kunt ook videoverbeteringen zoals videofilters of studio-effecten toepassen op uw videoweergave.

Opnemen

Selecteer de locatie voor uw lokale opnames en bekijk hoeveel cloudopnameruimte u hebt en hoeveel er in gebruik is.

 • Store my recording at (Mijn opname opslaan op): kies de standaardlocatie om opnamebestanden op te slaan.
  Opmerking: het instellen van de standaardlocatie op een cloudmap met synchronisatie (zoals Dropbox, Google Drive of One Drive), een externe schijf of netwerkopslagapparaat kan problemen veroorzaken bij het opslaan en converteren van de lokale opname.Zoom raadt ten zeerste aan om de standaardlocatie op een lokale schijf te voorzien voor opnames.
 • Choose a location for recorded files when the meeting ends (Een locatie kiezen voor opgenomen bestanden wanneer de vergadering eindigt): wanneer een opgenomen vergadering eindigt, een prompt weergeven waarin u wordt gevraagd waar u de opnamebestanden wilt opslaan. Als dit niet is ingeschakeld, worden opnamebestanden opgeslagen op de standaardlocatie.
 • Record a separate audio file of each participant (Een afzonderlijk audiobestand van elke deelnemer opnemen): hiermee maakt u afzonderlijke audiobestanden voor elke deelnemer, in plaats van één audiobestand met de audio van alle deelnemers.
 • Display participants' names in the recording (Namen van deelnemers in de opname weergeven): hiermee wordt de weergavenaam van elke deelnemer in de lokale opname vastgelegd. De weergavenamen worden vastgelegd als onderdeel van hun videotegel, net zoals te zien is in de vergadering of het webinar.
 • Optimize for 3rd party video editor (Optimaliseren voor derde video-editor): om ervoor te zorgen dat het opnamebestand compatibel is met videobewerkingssoftware.
 • Add a timestamp to the recording (Een tijdstempel toevoegen aan de opname): de datum en tijd insluiten tijdens het opnemen van de vergadering.
 • Record video during screen sharing (Video opnemen tijdens scherm delen): de opname van de video van de deelnemer voortzetten tijdens sessies waarbij het scherm wordt gedeeld.
  • Place video next to the shared screen in the recording (Video plaatsen naast het gedeelde scherm in de opname): bij lokale opnames tijdens een sessie waarbij het scherm wordt gedeeld, wordt video van de deelnemers en het gedeelde scherm naast elkaar geplaatst in de opname.
 • Keep temporary recording files (Tijdelijke opnamebestanden bewaren): de originele bestanden bewaren om Zoom te helpen bij het oplossen van problemen wanneer er een probleem is met de opname.

Profiel

 • Edit My Profile (Mijn profiel bewerken): open de Zoom web portal om persoonlijke gegevens zoals uw profielfoto en naam te wijzigen.
 • View My Subscription (Mijn abonnement weergeven): open de Zoom web portal om uw huidig betaald abonnement en opties weer te geven en wijzigingen aan te brengen.
 • View Advanced Features (Geavanceerde functies weergeven): open de Zoom web portal om instellingen aan te passen die niet beschikbaar zijn in de client.

Statistieken

Geeft aan hoeveel CPU en geheugen Zoom momenteel gebruikt. Als u in een vergadering bent, worden gegevens zoals latentie en jitter weergegeven, zodat u uw audio- en videokwaliteit kunt evalueren. Als u problemen ondervindt met de Zoom desktop client, kunt u ook probleemrapporten met logboeken indienen bij de ondersteuning van Zoom.

Feedback

Stuur feedback naar Zoom, inclusief ideeën, verzoeken of algemene opmerkingen.

Sneltoetsen

Hiermee worden sneltoetsen weergegeven die u kunt gebruiken in Zoom. Klik op Restore Defaults (Standaardinstellingen herstellen) om eventuele wijzigingen in snelkoppelingen terug te draaien.

Toegankelijkheid

U kunt de tekengrootte voor ondertiteling en chat wijzigen.

 • Closed Captioning Font Size (Tekengrootte ondertiteling): klik en sleep de schuifregelaar om de tekengrootte van ondertiteling kleiner of groter te maken.
 • Chat Display Size (Weergavegrootte chat): de tekengrootte voor chats aanpassen tijdens vergaderingen en chats.
 • Screen Reader Alerts (Waarschuwingen voor schermlezer): waarschuwingen voor schermlezer in- of uitschakelen.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot instellingen in de Zoom desktop client:

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen).

  Hiermee wordt het instellingenvenster geopend en krijgt u toegang tot de volgende opties:

 

General (Algemeen)

Instellingen voor het deelnemen aan of starten van een vergadering wijzigen.

 • Use dual monitors (Twee beeldschermen gebruiken): inhoud en video bij scherm delen op afzonderlijke schermen plaatsen tijdens een vergadering. 
 • Enter full screen when starting or joining a meeting (De modus 'volledig scherm' openen bij het starten van of deelnemen aan een vergadering)
 • Always show meeting controls (Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven): de besturingselementen voor vergaderingen altijd zichtbaar maken. Als de besturingselementen voor vergaderingen zijn uitgeschakeld, worden ze verborgen als de muisaanwijzer enkele seconden inactief is.
 • Copy invite link when starting a meeting (De uitnodigingskoppeling kopiëren bij het starten van een vergadering)
 • Ask me to confirm when I leave a meeting (Vraag me om te bevestigen wanneer ik een vergadering verlaat): een prompt weergeven om te bevestigen of u de vergadering wilt verlaten nadat u op Leave Meeting (Vergadering verlaten) hebt geklikt.
 • Show my meeting duration (De duur van mijn vergadering weergeven): de totale duur van uw deelname aan de huidige vergadering weergeven.
 • Add Zoom to macOS menu bar (Zoom toevoegen aan macOS-menubalk)
 • Stop my video and audio when my display is off or screen saver begins (Mijn video en audio stoppen wanneer mijn beeldscherm is uitgeschakeld of de schermbeveiliging begint)
 • Show 'Pair with Room' feature on home screen navigation bar (De functie 'Koppelen met ruimte' weergeven in de navigatiebalk van het startscherm)
 • Remind me __ minutes before my upcoming meetings (Herinner me __ minuten voor mijn komende vergaderingen): een melding weergeven op het opgegeven tijdstip voordat uw vergaderingen beginnen.
 • Show profile photos next to in-meeting chat messages (Profielfoto's weergeven naast chatberichten in vergadering): de profielfoto's van de deelnemers weergeven in de chat tijdens een vergadering. Als er geen afbeelding beschikbaar is voor een deelnemer, worden de initialen van de deelnemer weergegeven.
 • Automatically keep Zoom up to date (Zoom automatisch up-to-date houden): de Zoom-desktopapp toestaan om updates te downloaden en te installeren. Gebruikers kunnen kiezen tussen 2 updatesnelheden: Slow (Langzaam) en Fast (Snel). Meer informatie over automatische updates.
 • Theme (Thema): keuze tussen een Light (Licht) en Dark (Donker) thema voor de desktop client
 • Reaction Skin Tone (Huidskleur voor reacties): de standaard huidskleur selecteren bij het gebruik van emoticons voor chats en reacties tijdens vergaderingen.
 • View More Settings (Meer instellingen bekijken): de Zoom web portal openen om instellingen aan te passen die niet beschikbaar zijn in de Zoom desktop client.

Video

Uw videofeed bekijken en uw camera wijzigen.

Camera

 • Camera: selecteer de camera die u wilt gebruiken voor Zoom.
 • Camera settings (Camera-instellingen): selecteer Original Ratio (Originele verhouding) (doorgaans een beeldverhouding van 4:3) of HD (doorgaans een beeldverhouding van 16:9), evenals Mirror my video (Mijn video spiegelen): uw video horizontaal draaien.

My Video (Mijn video)

 • Touch up my appearance (Mijn uiterlijk bijwerken): een verzachtend effect toepassen op de huid om onvolkomenheden te minimaliseren. 
 • Adjust for low light (Aanpassen bij weinig licht): de helderheid en kwaliteit van de video verbeteren in omgevingen met weinig licht.
  • Keuze tussen Auto (Automatisch) (standaard geselecteerd) en Manual (Handmatig), met een schuifregelaar om de helderheid van de video te verhogen. 

 • Always display participant names on their videos (Altijd de namen van deelnemers weergeven in hun video): de naam van de deelnemers weergeven op hun video.
 • Stop my video when joining a meeting (Mijn video stoppen wanneer ik deelneem aan een vergadering): uw video automatisch uitschakelen wanneer u deelneemt aan een vergadering.
 • Always show video preview dialog when joining a video meeting (Altijd een dialoogvenster met een videovoorbeeld weergeven wanneer u deelneemt aan een videovergadering)
 • Hide non-video participants (Deelnemers zonder video verbergen): de miniaturen van deelnemers verbergen als video niet is ingeschakeld. Miniaturen voor deelnemers zonder video geven de naam van de deelnemer weer.
 • Enable stop incoming video feature (Functie 'Inkomende video stoppen' inschakelen): biedt de mogelijkheid om alle inkomende video te stoppen tijdens een vergadering. 
 • See myself as the active speaker while speaking (Mezelf zien als de actieve spreker tijdens het spreken): uw video als de primaire actieve spreker plaatsen op uw eigen scherm wanneer u spreekt. 
 • Maximum participants displayed per screen in Gallery View (Maximum aantal deelnemers per scherm in de galerijweergave):
  keuze tussen 25 deelnemers of 49 deelnemers (indien uw apparaat dit ondersteunt).
 • Advanced (Geavanceerd): de geavanceerde video-instellingen weergeven.

Audio

Uw microfoon en luidspreker instellen en testen, het volume aanpassen en andere instellingen wijzigen.

 • Speaker (Luidspreker): klik op Test Speaker (Luidspreker testen) om een testtoon af te spelen. Klik op het vervolgkeuzemenu om de luidspreker te selecteren die u wilt gebruiken voor Zoom.
  • Use separate audio device to play ringtone simultaneously (Afzonderlijk audioapparaat gebruiken om de beltoon tegelijkertijd af te spelen): een ander apparaat selecteren dat de beltoon afspeelt wanneer u wordt uitgenodigd voor een Zoom-vergadering of een Zoom-telefoongesprek ontvangt. Dit apparaat rinkelt gelijktijdig met de door u geselecteerde luidspreker.
 • Microphone (Microfoon): klik op Test Mic (Microfoon testen) om audio op te nemen en af te spelen. Klik op de vervolgkeuzelijst om de microfoon te selecteren die u wilt gebruiken voor Zoom.
  • Automatically adjust microphone (Microfoon automatisch aanpassen): uw microfoon automatisch stiller of luider maken als dat nodig is om het volume te normaliseren zodat andere deelnemers u gemakkelijker kunnen horen. Als u problemen ondervindt met het in- en uitfaden van uw audio, kunt u deze instelling uitschakelen.
 • Suppress background noise (Achtergrondgeluid onderdrukken): keuze tussen Auto (Automatisch), Low (Laag), Medium (Gemiddeld) en High (Hoog) niveau voor onderdrukking van achtergrondgeluid. 
 • Show in-meeting option to 'Turn On Original Sound' (Optie 'In vergadering' weergeven om 'Origineel geluid in te schakelen': een knop met 'In vergadering' toevoegen om het originele geluid in te schakelen. 
  • High fidelity music mode (Hifimodus voor muziek): Zoom-audio optimaliseren voor muziek van de hoogste kwaliteit. De samplingfrequentie wordt verhoogd tot 48 kHz, CELT-codec is ingeschakeld en de bitsnelheden worden verhoogd tot 96 Kbps voor mono en 196 Kbps voor stereo. Dit kan het CPU-gebruik verhogen en een grotere netwerkbandbreedte verbruiken, dus het is sterk aanbevolen om een bekabelde verbinding te gebruiken hiervoor.
  • Echo cancellation (Echo-onderdrukking): echo-onderdrukkingsalgoritmen van Zoom uitschakelen. Bij deze optie is het gebruik van een headset en microfoon van hoge kwaliteit sterk aanbevolen.
  • Stereo audio (Stereogeluid): audio in stereo verzenden tijdens vergaderingen en webinars, als uw microfoon audio in stereo kan verwerken.
 • Ringtones (Beltonen): een beltoon selecteren voor inkomende uitnodigingen voor vergaderingen en Zoom-telefoongesprekken. Deze instelling wordt niet gesynchroniseerd met de identieke instelling voor de mobile app.
 • Automatically join audio by computer when joining a meeting (Automatisch deelnemen aan audio via de computer wanneer u deelneemt aan een vergadering): automatisch deelnemen aan vergaderingen met computeraudio in plaats van een deelnameprompt weer te geven.
 • Mute my mic when joining a meeting (Mijn microfoon dempen wanneer ik deelneem aan een vergadering)
 • Do not prompt joining audio when I join a meeting using 3rd party audio (Niet vragen om deel te nemen aan audio wanneer ik deelneem aan een vergadering met behulp van audio van derden)
 • Press and hold 'Space key' to temporarily unmute yourself (SPATIETOETS ingedrukt houden om het dempen tijdelijk op te heffen): het dempen opheffen door de SPATIEBALK ingedrukt te houden als u in een vergadering gedempt bent.
 • Sync buttons on headset (Knoppen op headset synchroniseren): de functie dempen/dempen opheffen synchroniseren van uw audioapparaat naar de Zoom desktop client. Met andere woorden, als u dempt/dempen opheft met een knop op uw audioapparaat, geeft de Zoom desktop client aan dat uw microfoon al dan niet is gedempt. Schakel deze instelling alleen in als u een ondersteund audioapparaat gebruikt.
 • Advanced (Geavanceerd): geavanceerde audio-instellingen weergeven.

Scherm delen

Instellingen met betrekking tot het delen van een scherm wijzigen.

 • Window size when screen sharing (Venstergrootte bij het delen van een scherm): kies hoe u het vergadervenster wilt wijzigen om gedeelde inhoud te bekijken: Fullscreen mode (Volledig scherm), Maximize window (Venster maximaliseren) of Maintain current size (Huidige grootte behouden).
 • Scale to fit shared content to Zoom window (Schalen om gedeelde inhoud aan het Zoom-venster aan te passen): het gedeelde scherm automatisch schalen naar de grootte van het Zoom-venster.
 • Show my Zoom windows to other participants when I am screen sharing (Mijn Zoom-vensters weergeven aan andere deelnemers wanneer ik het scherm deel): de Zoom desktop client weergeven aan andere deelnemers wanneer u uw scherm deelt. Standaard is de Zoom desktop client verborgen wanneer u uw scherm deelt. De optie Show Zoom windows during screen share (Zoom-vensters weergeven tijdens scherm delen) op de pagina Instellingen in de web portal moet zijn ingeschakeld om deze in de client/app weer te geven. 
 • Side-by-side mode (Zij-aan-zij-modus): het gedeelde scherm en de video van de deelnemers naast elkaar weergeven.
 • Silence system notifications when sharing desktop (Systeemmeldingen dempen bij het delen van het bureaublad): tijdelijk alle meldingen uitschakelen om afleiding en onderbrekingen tijdens presentaties te voorkomen. 
 • Share applications (Toepassingen delen): 
  • Share an individual window (Een afzonderlijk venster delen): alleen het geselecteerde venster van de toepassing delen. 
  • Share all windows from an application (Alle vensters van een toepassing delen): alle geopende vensters van de toepassing delen. 
 • When I share my screen in a meeting (Wanneer ik mijn scherm deel tijdens een vergadering): het standaardgedrag bij het delen kiezen.  
  • Automatically share desktop (Desktop automatisch delen)
  • Show all sharing options (Alle opties voor delen weergeven)
 • When I share directly to a Zoom Room (Wanneer ik rechtstreeks deel met een Zoom Room): het standaardgedrag bij het delen met een Zoom Room kiezen.   
  • Automatically share desktop (Desktop automatisch delen)
  • Show all sharing options (Alle opties voor delen weergeven)
 • Advanced (Geavanceerd): geavanceerde instellingen voor het delen van een scherm weergeven.

Phone (Telefoon)

Geeft informatie weer met betrekking tot Zoom Phone als u een Zoom Phone-licentie hebt.

Chat

Instellingen aanpassen met betrekking tot Zoom Chat-, kanaal- en berichtmeldingen.

Show at the top of my sidebar (Weergeven bovenaan mijn zijbalk)

Aanvinken om elk van de volgende opties altijd in de linkerzijbalk weer te geven:

Customize the behavior of my sidebar (Het gedrag van mijn zijbalk aanpassen)

 • Only allow one section opened at a time (Slechts één geopende sectie tegelijk toestaan): als deze optie is ingeschakeld, kan slechts één gedeelte met chats en kanalen tegelijk worden geopend, waardoor alle andere secties worden gesloten wanneer een nieuwe wordt geopend. Secties bevatten mappen, recente items, chats en kanalen.
 • Separate my Chat and Channels section (Mijn secties Chat en Kanalen scheiden): als dit is aangevinkt, chats en kanalen die niet zijn toegewezen aan een map of de sectie met een ster. Wanneer ze niet zijn aangevinkt, worden niet-toegewezen chats en kanalen chronologisch weergegeven onder een gecombineerde sectie Recents (Recente items).
 • Show profile pictures next to direct message chats (Profielfoto's weergeven naast chats met privéberichten): als dit is aangevinkt, worden profielfoto's van gebruikers naast hun berichten weergegeven. Als er geen profielfoto is, worden in plaats daarvan hun initialen gebruikt.

Customize the look of my sidebar (Het uiterlijk van mijn zijbalk aanpassen)

Kies een van de mogelijke kleuren om de achtergrondkleur van de linkerzijbalk op het tabblad Zoom Chat aan te passen. 
Opmerking: kan alleen worden aangepast in de modus Light (Licht).

Chat Settings (Chatinstellingen)

 • Show Audio Record button (Knop Audio opnemen weergeven): de knop Audio Message (Audiobericht) weergeven in de chatbox, zodat u spraakberichten kunt opnemen en verzenden.
 • Show Video Record button (Knop Video opnemen weergeven): de knop Video Message (Videobericht) weergeven in de chatbox, zodat u videoberichten kunt opnemen en verzenden.
 • Show Code Snippet button (Knop Codefragment weergeven): de knop code snippet (codefragment) weergeven in de chatbox, zodat u codefragmenten kunt verzenden. 
 • Show link preview (Voorbeeld van link weergeven): een voorbeeld van een link met de paginatitel, voorbeeldafbeelding en beschrijving invoegen wanneer uw bericht een link bevat.
 • Change my status to 'Away' when I am inactive for ___ minutes (Mijn status wijzigen in 'Afwezig' wanneer ik ___ minuten inactief ben): uw status wijzigen in 'Afwezig' als uw computer gedurende het opgegeven aantal minuten inactief is.
 • Bounce application icon when receiving a new message (Pictogram van toepassing stuiteren bij ontvangst van een nieuw bericht): een stuiteranimatie weergeven voor het Zoom-pictogram wanneer u een nieuw bericht ontvangt.
 • Blocked users (Geblokkeerde gebruikers): klik op Manage blocked users (Geblokkeerde gebruikers beheren) om de contactpersonen die u hebt geblokkeerd te bekijken en ze uit de lijst met geblokkeerde gebruikers te verwijderen.

 Unread Messages (Ongelezen berichten)

 • Keep all unread messages on top (Alle ongelezen berichten bovenaan houden): chats met ongelezen berichten bovenaan uw chatlijst houden.
 • Show unread message count for channels (Aantal ongelezen berichten voor kanalen weergeven): het aantal ongelezen berichten weergeven naast elke chat.
 • Move messages with new replies to the bottom of the chat (Berichten met nieuwe antwoorden onderaan plaatsen in de chat)
 • When viewing unread messages in a channel (Bij het bekijken van ongelezen berichten voor een kanaal): 
  • Start at the first unread (Beginnen bij het eerste ongelezen bericht)
  • Start at the latest (Beginnen bij het meest recente bericht)
 • Push Notifications (Pushmeldingen): selecteer of u meldingen wilt ontvangen voor:
  • All messages (Alle berichten)
  • Only private messages and mentions (Alleen privéberichten en vermeldingen): meldingen weergeven voor private 1:1-chats en wanneer iemand @(uw naam) gebruikt in een kanaal (groepschat).
  • Nothing (Niets)
 • With exceptions for (Met uitzonderingen voor): uitzonderingen instellen als u wilt dat specifieke kanalen andere meldingsinstellingen hebben dan deze die u hierboven hebt ingesteld.

 • Receive notifications for (Meldingen ontvangen voor): trefwoorden instellen waarvoor u meldingen wilt ontvangen.
 • Open chats in a new window when selecting a push notification (Chats in een nieuw venster openen bij het selecteren van een pushmelding)
 • Notify me about new replies on messages I am following (Mij meldingen sturen bij nieuwe antwoorden op berichten die ik volg)
 • Do not disturb from __ to __ (Niet storen van __ tot __): de periode instellen waarin u geen meldingen wilt ontvangen.
 • Play sound when I receive a new message (Geluid afspelen wanneer ik een nieuw bericht ontvang)
 • Mute chat notifications while I am in a meeting or internal call (Chatmeldingen dempen tijdens een vergadering of intern gesprek)
 • Show message preview (Berichtvoorbeeld weergeven) (dit overschrijft de systeemvoorkeuren)

Zoom Apps

 •  Zoom Apps Local App Data & Cookies (Lokale appgegevens en -cookies van Zoom Apps): sommige Zoom Apps kunnen gegevens en cookies lokaal op het apparaat opslaan. U kunt deze echter wissen. Klik op Clear (Wissen) om opgeslagen gegevens of cookies van Zoom Apps te verwijderen.

Achtergrond en filters

U kunt een virtuele achtergrond selecteren, de kleur van de achtergrond (green-screen) achter u selecteren en een virtuele achtergrondafbeelding uploaden. U kunt ook videoverbeteringen zoals videofilters of studio-effecten toepassen op uw videoweergave.

Opnemen

Selecteer de locatie voor uw lokale opnames en bekijk hoeveel cloudopnameruimte u hebt en hoeveel er in gebruik is.

Lokale opname

 • Store my recording at (Mijn opname opslaan op): kies de standaardlocatie om opnamebestanden op te slaan.
  Opmerking: Het instellen van de standaardlocatie op een cloudmap met synchronisatie (zoals Dropbox, Google Drive of One Drive), een externe schijf of netwerkopslagapparaat kan problemen veroorzaken bij het opslaan en converteren van de lokale opname.Zoom raadt ten zeerste aan om de standaardlocatie voor opnames op een lokale schijf te houden.
 • Choose a location to save the recording to after the meeting ends (Een locatie kiezen voor opslag van opgenomen bestanden wanneer de vergadering eindigt): wanneer een opgenomen vergadering eindigt, een prompt weergeven waarin u wordt gevraagd waar u de opnamebestanden wilt opslaan. Als dit niet is ingeschakeld, worden opnamebestanden opgeslagen op de standaardlocatie.
 • Record a separate audio file of each participant (Een afzonderlijk audiobestand van elke deelnemer opnemen): hiermee maakt u afzonderlijke audiobestanden voor elke deelnemer, in plaats van één audiobestand met de audio van alle deelnemers.
 • Display participants' names in the recording (Namen van deelnemers in de opname weergeven): hiermee wordt de weergavenaam van elke deelnemer in de lokale opname vastgelegd. De weergavenamen worden vastgelegd als onderdeel van hun videotegel, net zoals te zien is in de vergadering of het webinar.
 • Optimize for 3rd party video editor (Optimaliseren voor derde video-editor): om ervoor te zorgen dat het opnamebestand compatibel is met videobewerkingssoftware.
 • Add a timestamp to the recording (Een tijdstempel toevoegen aan de opname): de datum en tijd insluiten tijdens het opnemen van de vergadering.
 • Record video during screen sharing (Video opnemen tijdens scherm delen): de opname van de video van de deelnemer voortzetten tijdens sessies waarbij het scherm wordt gedeeld.
  • Place video next to the shared screen in the recording (Video plaatsen naast het gedeelde scherm in de opname): bij lokale opnames tijdens een sessie waarbij het scherm wordt gedeeld, wordt video van de deelnemers en het gedeelde scherm naast elkaar geplaatst in de opname.
 • Keep temporary recording files (Tijdelijke opnamebestanden bewaren): de originele bestanden bewaren om Zoom te helpen bij het oplossen van problemen wanneer er een probleem is met de opname.

Cloudopname

Klik op Manage on web... (Beheren op web ...) om de Zoom web portal te openen en instellingen voor cloudopname aan te passen.

 • Show notification when a new recording is available (Melding weergeven wanneer een nieuwe opname beschikbaar is): in plaats van of in aanvulling op de e-mailmelding wordt een desktopmelding weergegeven wanneer een cloudopname is verwerkt.

Profiel

 • Edit My Profile (Mijn profiel bewerken): open de Zoom web portal om persoonlijke gegevens zoals uw profielfoto en naam te wijzigen.
 • View My Subscription (Mijn abonnement weergeven): open de Zoom web portal om uw huidig betaald abonnement en opties weer te geven en wijzigingen aan te brengen.
 • View Advanced Features (Geavanceerde functies weergeven): open de Zoom web portal om instellingen aan te passen die niet beschikbaar zijn in de client.
 • Devices List (Apparatenlijst): toont alle apparaten waarop uw account is aangemeld.
 • Sign Me Out Of All Devices (Me van alle apparaten afmelden)

Statistieken

Geeft aan hoeveel CPU en geheugen Zoom momenteel gebruikt. Als u in een vergadering bent, worden gegevens zoals latentie en jitter weergegeven, zodat u uw audio- en videokwaliteit kunt evalueren. Als u problemen ondervindt met de Zoom desktop client, kunt u ook probleemrapporten met logboeken indienen bij de ondersteuning van Zoom.

Feedback

Stuur feedback naar Zoom, inclusief ideeën, verzoeken of algemene opmerkingen.

Sneltoetsen

Hiermee worden sneltoetsen weergegeven die u kunt gebruiken in Zoom. Klik op Restore Defaults (Standaardinstellingen herstellen) om eventuele wijzigingen in snelkoppelingen terug te draaien.

Toegankelijkheid

U kunt de tekengrootte voor ondertiteling en chat wijzigen.

 • Closed Captioning Font Size (Tekengrootte ondertiteling): klik en sleep de schuifregelaar om ondertiteling kleiner of groter te maken.
 • Chat Display Size (Weergavegrootte chat): de tekengrootte voor chats aanpassen tijdens vergaderingen en chats.  
 • Screen Reader Alerts (Waarschuwingen voor schermlezer): waarschuwingen voor schermlezer in- of uitschakelen.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot instellingen in de Zoom desktop client:

 1. Meld u aan bij de Zoom desktop client.
 2. Klik op uw profielfoto en vervolgens op Settings (Instellingen).

  Hiermee wordt het instellingenvenster geopend en krijgt u toegang tot de volgende opties:

General (Algemeen)

Instellingen voor het deelnemen aan of starten van een vergadering wijzigen.

 • When closed, minimize window to notification area instead of the task bar (Indien gesloten, venster minimaliseren in het gedeelte Meldingen in plaats van in de taakbalk): Zoom openhouden in het gedeelte Meldingen van de taakbalk wanneer u Zoom sluit.
 • Use dual monitors (Twee beeldschermen gebruiken)
 • Enter full screen automatically when starting or joining a meeting (Automatisch de modus 'volledig scherm' openen bij het starten van of deelnemen aan een vergadering)
 • Automatically copy invite link once the meeting starts (Uitnodigingslink automatisch kopiëren zodra de vergadering is gestart)
 • Always show meeting controls (Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven)
 • Ask me to confirm when I leave a meeting (Vraag me om te bevestigen wanneer ik een vergadering verlaat): een prompt weergeven om te bevestigen of u de vergadering wilt verlaten nadat u op Leave Meeting (Vergadering verlaten) hebt geklikt.
 • Remind me __ minutes before my upcoming meetings (Herinner me __ minuten voor mijn komende vergaderingen): een melding weergeven op het opgegeven tijdstip voordat uw vergaderingen beginnen.
 • Stop my video and audio when my display is off or screen saver begins (Mijn video en audio stoppen wanneer mijn beeldscherm is uitgeschakeld of de schermbeveiliging begint)
 • Show profile photos next to in-meeting chat messages (Profielfoto's weergeven naast chatberichten in vergadering): de profielfoto's van de deelnemers weergeven in de chat tijdens een vergadering. Als er geen afbeelding beschikbaar is voor een deelnemer, worden de initialen van de deelnemer weergegeven.

Video

Uw videofeed bekijken en uw camera wijzigen.

Camera

 • Camera: selecteer de camera die u wilt gebruiken voor Zoom
 • Video ratio (Videoverhouding): selecteer Original Ratio (Originele verhouding) (doorgaans een beeldverhouding van 4:3) of HD (doorgaans een beeldverhouding van 16:9) 

My Video (Mijn video)

 • Mirror my video (Mijn video spiegelen): uw video horizontaal draaien. Deze optie is handig als uw camera uw video standaard omdraait.
 • Adjust for low light (Aanpassen bij weinig licht): de helderheid en kwaliteit van de video verbeteren in omgevingen met weinig licht.
 • Touch up my appearance (Mijn uiterlijk bijwerken): een verzachtend effect toepassen op de huid om onvolkomenheden te minimaliseren. 

 • Always display participant names on their video (Altijd de namen van deelnemers weergeven in hun video): de naam van de deelnemers weergeven op hun video.
 • Turn off my video when joining a meeting (Mijn video uitschakelen wanneer ik deelneem aan een vergadering): uw video automatisch uitschakelen wanneer u deelneemt aan een vergadering.
 • Always show video preview dialog when joining a video meeting (Altijd een dialoogvenster met een videovoorbeeld weergeven wanneer u deelneemt aan een videovergadering)
 • Hide non-video participants (Deelnemers zonder video verbergen): de miniaturen van deelnemers verbergen als video niet is ingeschakeld. Miniaturen voor deelnemers zonder video geven de naam van de deelnemer weer.
 • Enable stop incoming video feature (Functie 'Inkomende video stoppen' inschakelen): biedt de mogelijkheid om alle inkomende video te stoppen tijdens een vergadering. 
 • See myself as the active speaker while speaking (Mezelf zien als de actieve spreker tijdens het spreken): uw video als de primaire actieve spreker plaatsen op uw eigen scherm wanneer u spreekt. 
 • Advanced (Geavanceerd): de geavanceerde video-instellingen weergeven.

Audio

Uw microfoon en luidspreker instellen en testen, het volume aanpassen en andere instellingen wijzigen.

 • Speaker (Luidspreker): klik op Test Speaker (Luidspreker testen) om een testtoon af te spelen. Klik op het vervolgkeuzemenu om de luidspreker te selecteren die u wilt gebruiken voor Zoom.
 • Microphone (Microfoon): klik op Test Mic (Microfoon testen) om audio op te nemen en af te spelen. Klik op de vervolgkeuzelijst om de microfoon te selecteren die u wilt gebruiken voor Zoom.
  • Automatically adjust microphone (Microfoon automatisch aanpassen): uw microfoon automatisch stiller of luider maken als dat nodig is om het volume te normaliseren zodat andere deelnemers u gemakkelijker kunnen horen. Als u problemen ondervindt met het in- en uitfaden van uw audio, kunt u deze instelling uitschakelen.
 • Suppress background noise (Achtergrondgeluid onderdrukken): keuze tussen Auto (Automatisch), Low (Laag), Medium (Gemiddeld) en High (Hoog) niveau voor onderdrukking van achtergrondgeluid. 
 • Ringtones (Beltonen): een beltoon selecteren voor inkomende uitnodigingen voor vergaderingen en Zoom-telefoongesprekken. Deze instelling wordt niet gesynchroniseerd met de identieke instelling voor de mobile app.
 • Automatically join audio by computer when joining a meeting (Automatisch deelnemen aan audio via de computer wanneer u deelneemt aan een vergadering): automatisch deelnemen aan vergaderingen met computeraudio in plaats van een deelnameprompt weer te geven.
 • Mute my microphone when joining a meeting (Mijn microfoon dempen wanneer ik deelneem aan een vergadering)
 • Do not prompt joining audio when I join a meeting using 3rd party audio (Niet vragen om deel te nemen aan audio wanneer ik deelneem aan een vergadering met behulp van audio van derden)

Scherm delen

 • Enter full screen when a participant shares screen (Naar de modus volledig scherm gaan wanneer een deelnemer het scherm deelt)
 • Scale to fit shared content to Zoom window (Schalen om gedeelde inhoud aan het Zoom-venster aan te passen): het gedeelde scherm automatisch schalen naar de grootte van het Zoom-venster.
 • Show my Zoom windows to other participants when I am screen sharing (Mijn Zoom-vensters weergeven aan andere deelnemers wanneer ik het scherm deel): de Zoom desktop client weergeven aan andere deelnemers wanneer u uw scherm deelt. Standaard is de Zoom desktop client verborgen wanneer u uw scherm deelt. De optie Show Zoom windows during screen share (Zoom-vensters weergeven tijdens scherm delen) op de pagina Instellingen in de web portal moet zijn ingeschakeld om deze in de client/app weer te geven. 
 • Side-by-side mode (Zij-aan-zij-modus): het gedeelde scherm en de video van de deelnemers naast elkaar weergeven.
 • Share selected app window only (Alleen geselecteerd app-venster delen)
 • Grab remote control automatically when controller idle for __ seconds (Automatisch de afstandsbediening overnemen wanneer de controller __ seconden inactief is): als u de afstandsbediening aanvraagt en de andere deelnemer accepteert, wordt de afstandsbedieningssessie automatisch gestart als u na de opgegeven tijd inactief bent.
 • Share applications (Toepassingen delen): 
  • Share an individual window (Een afzonderlijk venster delen): alleen het geselecteerde venster van de toepassing delen. 
  • Share all windows from an application (Alle vensters van een toepassing delen): alle geopende vensters van de toepassing delen. 
 • When I share my screen in a meeting (Wanneer ik mijn scherm deel tijdens een vergadering): het standaardgedrag bij het delen kiezen.  
  • Automatically share desktop (Desktop automatisch delen)
  • Show all sharing options (Alle opties voor delen weergeven)
 • When I share directly to a Zoom Room (Wanneer ik rechtstreeks deel met een Zoom Room): het standaardgedrag bij het delen met een Zoom Room kiezen.   
  • Automatically share desktop (Desktop automatisch delen)
  • Show all sharing options (Alle opties voor delen weergeven)
 • Advanced (Geavanceerd): geavanceerde instellingen voor het delen van een scherm weergeven.

Phone (Telefoon)

Geeft informatie weer met betrekking tot Zoom Phone als u een Zoom Phone-licentie hebt.

Chat

Instellingen aanpassen met betrekking tot Zoom Chat-, kanaal- en berichtmeldingen.

 • Show Audio Record button (Knop Audio opnemen weergeven): de knop Audio Message (Audiobericht) weergeven in de chatbox, zodat u spraakberichten kunt opnemen en verzenden.
 • Show Code Snippet button (Knop Codefragment weergeven): de knop code snippet (codefragment) weergeven in de chatbox, zodat u codefragmenten kunt verzenden. 
 • Show link preview (Voorbeeld van link weergeven): een voorbeeld van een link met de paginatitel, voorbeeldafbeelding en beschrijving invoegen wanneer uw bericht een link bevat.
 • Show my status as Away when I am inactive for ___ minutes (Mijn status weergeven als 'Afwezig' wanneer ik ___ minuten inactief ben): uw status wijzigen in 'Afwezig' als uw computer gedurende het opgegeven aantal minuten inactief is.
 • Time Format (Tijdnotatie): keuze om de tijd in de Zoom desktop client weer te geven als AM/PM of 24 uur. Opmerking: Als u dit wijzigt, moet de Zoom Client opnieuw worden opgestart.
 • Left sidebar theme (Thema linkerzijbalk): de kleur van de zijbalk wijzigen voor chat.
 • Blocked users (Geblokkeerde gebruikers): klik op Manage blocked users (Geblokkeerde gebruikers beheren) om de contactpersonen die u hebt geblokkeerd te bekijken en ze uit de lijst met geblokkeerde gebruikers te verwijderen.

Unread Messages (Ongelezen berichten)

 • Keep all unread messages on top (Alle ongelezen berichten bovenaan houden): chats met ongelezen berichten bovenaan uw chatlijst houden.
 • Show unread message badge for channels (Ongelezen berichtbadge voor kanalen weergeven): het aantal ongelezen berichten weergeven naast elke chat.
 • Move messages with new replies to the bottom of the chat (Berichten met nieuwe antwoorden onderaan plaatsen in de chat)
 • When viewing unread messages in a channel (Bij het bekijken van ongelezen berichten voor een kanaal): 
  • Start at the first unread (Beginnen bij het eerste ongelezen bericht)
  • Start at the latest (Beginnen bij het meest recente bericht)

 • Push Notifications (Pushmeldingen): selecteer of u meldingen wilt ontvangen voor:
  • All messages (Alle berichten)
  • Only private messages and mentions (Alleen privéberichten en vermeldingen): meldingen weergeven voor private 1:1-chats en wanneer iemand @(uw naam) gebruikt in een kanaal (groepschat).
  • Nothing (Niets)
 • With exceptions for (Met uitzonderingen voor): uitzonderingen instellen als u wilt dat specifieke kanalen andere meldingsinstellingen hebben dan deze die u hierboven hebt ingesteld.
 • Receive notifications for (Meldingen ontvangen voor): trefwoorden instellen waarvoor u meldingen wilt ontvangen.
 • Do not disturb from __ to __ (Niet storen van __ tot __): de periode instellen waarin u geen meldingen wilt ontvangen.
 • Mute notifications while I am in a meeting or internal call (Meldingen dempen tijdens een vergadering of intern gesprek)
 • Show message preview (Berichtvoorbeeld weergeven) (schakel deze optie uit voor privacy)

Virtuele achtergrond

U kunt een virtuele achtergrond selecteren, de kleur van de achtergrond (green-screen) achter u selecteren en een virtuele achtergrondafbeelding uploaden.

Opnames

Selecteer de locatie voor uw lokale opnames en bekijk hoeveel cloudopnameruimte u hebt en hoeveel er in gebruik is.

Lokale opname

 • Store my recording at (Mijn opname opslaan op): kies de standaardlocatie om opnamebestanden op te slaan.
  Opmerking: Het instellen van de standaardlocatie op een cloudmap met synchronisatie (zoals Dropbox, Google Drive of One Drive), een externe schijf of netwerkopslagapparaat kan problemen veroorzaken bij het opslaan en converteren van de lokale opname.Zoom raadt ten zeerste aan om de standaardlocatie voor opnames op een lokale schijf te houden.
 • Choose a location to save the recording to after the meeting ends (Een locatie kiezen voor opslag van opgenomen bestanden wanneer de vergadering eindigt): wanneer een opgenomen vergadering eindigt, een prompt weergeven waarin u wordt gevraagd waar u de opnamebestanden wilt opslaan. Als dit niet is ingeschakeld, worden opnamebestanden opgeslagen op de standaardlocatie.
 • Record a separate audio file of each participant (Een afzonderlijk audiobestand van elke deelnemer opnemen): hiermee maakt u afzonderlijke audiobestanden voor elke deelnemer, in plaats van één audiobestand met de audio van alle deelnemers.
 • Display participants' names in the recording (Namen van deelnemers in de opname weergeven): hiermee wordt de weergavenaam van elke deelnemer in de lokale opname vastgelegd. De weergavenamen worden vastgelegd als onderdeel van hun videotegel, net zoals te zien is in de vergadering of het webinar.
 • Optimize for 3rd party video editor (Optimaliseren voor derde video-editor): om ervoor te zorgen dat het opnamebestand compatibel is met videobewerkingssoftware.
 • Add a timestamp to the recording (Een tijdstempel toevoegen aan de opname): de datum en tijd insluiten tijdens het opnemen van de vergadering.
 • Record video during screen sharing (Video opnemen tijdens scherm delen): de opname van de video van de deelnemer voortzetten tijdens sessies waarbij het scherm wordt gedeeld.
  • Place video next to the shared screen in the recording (Video plaatsen naast het gedeelde scherm in de opname): bij lokale opnames tijdens een sessie waarbij het scherm wordt gedeeld, wordt video van de deelnemers en het gedeelde scherm naast elkaar geplaatst in de opname.
 • Keep temporary recording files (Tijdelijke opnamebestanden bewaren): de originele bestanden bewaren om Zoom te helpen bij het oplossen van problemen wanneer er een probleem is met de opname.

Cloudopname

Klik op Manage (Beheren) om de Zoom web portal te openen en instellingen voor cloudopname aan te passen.

Profiel

 • Edit My Profile (Mijn profiel bewerken): hiermee opent u de Zoom web portal om persoonlijke gegevens zoals uw profielfoto en naam te wijzigen.
 • View My Subscription (Mijn abonnement weergeven): hiermee opent u de Zoom web portal om uw huidig betaald abonnement en opties weer te geven en wijzigingen aan te brengen.
 • View Advanced Features (Geavanceerde functies weergeven): open de Zoom web portal om instellingen aan te passen die niet beschikbaar zijn in de client.

Statistieken

Geeft aan hoeveel CPU en geheugen Zoom momenteel gebruikt. Als u in een vergadering bent, worden gegevens zoals latentie en jitter weergegeven, zodat u uw audio- en videokwaliteit kunt evalueren. Als u problemen ondervindt met de Zoom desktop client, kunt u ook probleemrapporten met logboeken indienen bij de ondersteuning van Zoom.

Feedback

Stuur feedback naar Zoom, inclusief ideeën, verzoeken of algemene opmerkingen.

Sneltoetsen

Hiermee worden sneltoetsen weergegeven die u kunt gebruiken in Zoom.

Toegankelijkheid

U kunt de tekengrootte voor ondertiteling wijzigen en sneltoetsen weergeven die u kunt gebruiken met Zoom.

 • Closed Captioning Font Size (Tekengrootte ondertiteling): klik en sleep de schuifregelaar om ondertiteling kleiner of groter te maken.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot instellingen in de Zoom mobile app:

 1. Meld u aan bij de Zoom mobile app.
 2. Tik in de rechterbenedenhoek op More (Meer).
  Hiermee wordt het menu Settings (Instellingen) geopend, met de volgende categorieën: 

Naam en e-mailadres

 • Profile Photo (Profielfoto): gebruik de camera van uw telefoon om een nieuwe profielfoto te maken of een foto te uploaden vanaf uw telefoon.
 • Account: het e-mailadres dat is gekoppeld aan het aangemelde account. 
 • Display Name (Weergavenaam): de standaardnaam wijzigen waarmee u deelneemt aan vergaderingen.
 • Personal Note (Persoonlijke opmerking): een persoonlijke opmerking invoeren die wordt weergegeven voor andere gebruikers.
 • Update Password (Wachtwoord bijwerken): het wachtwoord voor uw aanmelding bijwerken.
 • Department (Afdeling)
 • Job Title (Functie)
 • Location (Locatie)
 • Personal Meeting ID (PMI) (Persoonlijke vergadering-ID (PMI)): uw persoonlijke vergadering-ID wijzigen (hiervoor dient de gebruiker over een betaalde licentie te beschikken).
 • Personal Link Name (Naam persoonlijke link): de naam in uw persoonlijke link instellen of aanpassen (hiervoor moet u deel uitmaken van een Zakelijk of Onderwijsaccount en over een betaalde licentie beschikken).
 • Default Call-In Country (Standaardland voor inbellen): het standaardland instellen voor de inbeltelefoonnummers in uw uitnodigingen voor vergaderingen.
 • User Type (Gebruikerstype): geeft aan of de huidige gebruiker Basis, Met licentie of On-premises is.
 • Licenses (Licenties): toont alle toegewezen add-onlicenties, zoals Grote vergadering of Webinar.
 • User Fingerprint ID (Vingerafdruk-ID gebruiker): hiermee kunt u Android-vingerafdrukverificatie gebruiken om u aan te melden bij Zoom. (Moet vingerafdrukverificatie ondersteunen)
 • Sign Out (Afmelden)

Vergadering

 • Audio
  • Auto-Connect to Audio (Automatisch verbinding maken met audio): automatisch verbinding maken met de audio met behulp van de gekozen beschikbare opties.
  • Mute My Microphone (Mijn microfoon dempen): mijn microfoon altijd dempen bij deelname aan een vergadering.
  • Use Original Audio (Originele audio gebruiken): hiermee voegt u een knop toe tijdens de vergadering om originele audio te gebruiken.
 • Video
  • Turn Off My Video (Mijn video uitschakelen): uw video altijd uitschakelen wanneer u deelneemt aan een vergadering. U kunt uw video starten nadat u aan de vergadering hebt deelgenomen.
  • Keep Virtual Background For (Virtuele achtergrond behouden voor): selecteer of u uw virtuele achtergrond wilt gebruiken voor All Meetings (Alle vergaderingen) of Current Meeting Only (Alleen huidige vergadering). Als u Current Meeting Only (Alleen huidige vergadering) selecteert, dient u bij elke deelname aan een vergadering uw virtuele achtergrond in te stellen. 
  • Aspect Ratio (Beeldverhouding): een beeldverhouding selecteren voor het bekijken van video van deelnemers. Deze instelling heeft geen invloed op uw eigen video.
   • Scale to fit (Passend maken): de video van deelnemers wordt geschaald om op het scherm van uw telefoon te passen, waardoor de video wordt bijgesneden.
   • Original ratio (Originele verhouding): de video van deelnemers wordt weergegeven in de oorspronkelijke beeldverhouding. Met andere woorden, de beeldverhouding van hun video is dezelfde als wat wordt weergegeven in de desktop client.
  • Mirror my video (Mijn video spiegelen): uw video horizontaal draaien. Deze optie is handig als uw camera uw video standaard omdraait.
  • Show Video Preview (Videovoorbeeld weergeven): altijd het dialoogvenster met een videovoorbeeld weergeven wanneer u deelneemt aan een videovergadering.
  • Picture in Picture (Beeld-in-beeld): als tijdens een vergadering of webinar de Zoom-app is geminimaliseerd, wordt de huidige video of gedeelde inhoud als miniatuur weergegeven op het startscherm van het apparaat of een andere geopende app. Hiermee hebt u toegang tot andere apparaat-apps tijdens een vergadering of webinar.
 • General (Algemeen)
  • Always show meeting controls (Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven): de besturingselementen voor vergaderingen altijd zichtbaar maken tijdens een vergadering. Als deze optie is uitgeschakeld, worden besturingselementen verborgen na een paar seconden en moet u op het scherm tikken om ze te laten verschijnen.
   • Show Closed Captioning (when available) (Ondertiteling weergeven (indien beschikbaar)): Zoom geeft ondertiteling weer indien beschikbaar.
   • Show My Connected Time (Mijn verbindingsduur weergeven): de totale duur van uw deelname aan de huidige vergadering weergeven. 
   • Show Name when Participants Join (Naam weergeven wanneer deelnemers deelnemen)
   • Show Non-Video Participants (Deelnemers zonder video weergeven): de avatar van deelnemers weergeven als video niet is ingeschakeld. Miniaturen voor deelnemers zonder video geven de naam van de deelnemer weer.
   • Ask to confirm when Leaving a Meeting (Bevestiging vragen bij het verlaten van een vergadering): een  prompt weergeven om te bevestigen dat u de vergadering wilt verlaten nadat u op Leave Meeting (Vergadering verlaten) hebt getikt.
   • Safe Driving Mode (Modus Veilig rijden): hiermee kunt u tijdens een vergadering naar rechts vegen om naar de modus Veilig rijden te gaan. U moet tikken om te spreken en uw video is uitgeschakeld.
   • Show profile photos next to in-meeting chat messages (Profielfoto's weergeven naast chatberichten in vergadering): de profielfoto's van de deelnemers weergeven in de chat tijdens een vergadering. Als er geen afbeelding beschikbaar is voor een deelnemer, worden de initialen van de deelnemer weergegeven.
   • Reaction Skin Tone (Huidskleur voor reacties): de standaard huidskleur selecteren bij het gebruik van emoticons voor chats en reacties tijdens vergaderingen.
   • Auto-Copy Invite Link (Uitnodigingslink automatisch kopiëren)
 •  
 •  

Contacts (Contactpersonen)

 • Phone Contacts Matching (Telefooncontactpersonen zoeken): contactpersonen zoeken in uw telefoon die ook een Zoom-account hebben en toevoegen aan uw map met Zoom-contactpersonen.
 • Contact Requests (Contactverzoeken): verzonden of ontvangen contactverzoeken weergeven.

Chat

 • Show link preview (Voorbeeld van link weergeven): een voorbeeld van een link met de paginatitel, voorbeeldafbeelding en beschrijving invoegen wanneer uw bericht een link bevat.
 • Receive Notifications For (Meldingen ontvangen voor):
  • All messages (Alle berichten)
  • Only private messages and mentions (Alleen privéberichten en vermeldingen): meldingen weergeven voor private 1:1-chats en wanneer iemand @(uw naam) gebruikt in een kanaal (groepschat).
  • Nothing (Niets)
  • With exceptions for channels (Met uitzonderingen voor kanalen): uitzonderingen instellen als u wilt dat specifieke kanalen andere meldingsinstellingen hebben dan deze die u hierboven hebt ingesteld.

Unread Messages (Ongelezen berichten)

 • Keep all unread messages on top (Alle ongelezen berichten bovenaan houden): chats met ongelezen berichten bovenaan uw chatlijst plaatsen.
 • Show unread message count for channels (Aantal ongelezen berichten voor kanalen weergeven): het aantal ongelezen berichten weergeven naast elke chat.
 • Move messages with new replies to the bottom of the chat (Berichten met nieuwe antwoorden onderaan plaatsen in de chat)

 • Receive notifications for keywords (Meldingen ontvangen voor trefwoorden): trefwoorden instellen waarvoor u meldingen wilt ontvangen.
 • Notify me about new replies on messages I am following (Mij meldingen sturen bij nieuwe antwoorden op berichten die ik volg)
 • Disable when in meeting (Uitschakelen tijdens een vergadering): meldingen uitschakelen wanneer u in een vergadering bent.
 • Do not disturb (Niet storen): tijdelijk meldingen uitschakelen voor dit apparaat of de periode instellen waarin u geen meldingen wilt ontvangen.
 • When viewing unread messages in a channel (Bij het bekijken van ongelezen berichten voor een kanaal)
  • Start at the first unread (Beginnen bij het eerste ongelezen bericht)
  • Start at the latest (Beginnen bij het meest recente bericht)
 • Show message preview (Berichtvoorbeeld weergeven)
 • When to Notify Me (Wanneer wil ik meldingen ontvangen)
  • Always, even if I am active on desktop (Altijd, zelfs als ik actief ben op desktop): altijd meldingen ontvangen op uw telefoon, zelfs als u actief bent op de desktop client.
  • Only when I am not active on desktop (Alleen als ik niet actief ben op desktop): alleen meldingen ontvangen op uw telefoon als u inactief bent op de desktop client.

Message Notifications Settings (Instellingen voor berichtmeldingen): open de meldingsinstellingen van uw telefoon om de opties voor de Zoom mobile app aan te passen.

Phone (Telefoon)

Geeft informatie weer met betrekking tot Zoom Phone als u over een Zoom Phone-licentie beschikt.

General (Algemeen)

 • Ringtones (Beltonen): een beltoon selecteren voor inkomende uitnodigingen voor vergaderingen en Zoom-telefoongesprekken. Deze instelling wordt niet gesynchroniseerd met de identieke instelling voor de desktop client.

About (Over)

 • Version (Versie): het versienummer van de Zoom-app bekijken.
 • Send Feedback (Feedback verzenden): feedback verzenden naar Zoom, inclusief ideeën, verzoeken of algemene opmerkingen.
 • Report Problem (Probleem melden): als u problemen ondervindt met de Zoom desktop client, kunt u ook probleemrapporten met logboeken indienen bij de ondersteuning van Zoom.
 • Tell Others About Zoom (Anderen vertellen over Zoom): een e-mail of bericht verzenden om anderen uit te nodigen Zoom te gebruiken.
 • Rate Zoom in the Google Play Store (Zoom beoordelen in de Google Play Store): Google Play openen om Zoom te beoordelen.
 • Privacy Policy (Privacybeleid): het privacybeleid van Zoom bekijken.
 • Terms of Service (Servicevoorwaarden): de servicevoorwaarden van Zoom bekijken. 
 • Community Standards (Communityrichtlijnen): de Zoom Community-richtlijnen bekijken. 
 • Open Source Software (Open Source-software): informatie over de Open Source-software die in Zoom wordt gebruikt.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot instellingen in de Zoom mobile app:

 1. Meld u aan bij de Zoom mobile app.
 2. Tik in de rechterbenedenhoek op More (Meer).
 3. Hiermee wordt het menu Settings (Instellingen) geopend, met de volgende categorieën:

Name and Email Address (Naam en e-mailadres)

Klik op uw naam en e-mailadres om enkele basisprofielinstellingen te bewerken of u af te melden bij de Zoom-app.

 • Profile Photo (Profielfoto): gebruik de camera van uw telefoon om een nieuwe profielfoto te maken of een foto te uploaden vanaf uw telefoon.
 • Account: het e-mailadres dat is gekoppeld aan het aangemelde account. 
 • Display Name (Weergavenaam): de standaardnaam wijzigen waarmee u deelneemt aan vergaderingen.
 • Personal Note (Persoonlijke opmerking): een persoonlijke opmerking invoeren die wordt weergegeven voor andere gebruikers.
 • Update Password (Wachtwoord bijwerken): het wachtwoord voor uw aanmelding bijwerken.
 • Department (Afdeling)
 • Job Title (Functie)
 • Location (Locatie)
 • Personal Meeting ID (PMI) (Persoonlijke vergadering-ID (PMI)): uw persoonlijke vergadering-ID wijzigen (hiervoor dient de gebruiker over een betaalde licentie te beschikken).
 • Personal Link Name (Naam persoonlijke link): de naam in uw persoonlijke link instellen of aanpassen (hiervoor moet u deel uitmaken van een Zakelijk of Onderwijsaccount en over een betaalde licentie beschikken).
 • Default Call-In Country (Standaardland voor inbellen): het standaardland instellen voor de inbeltelefoonnummers in uw uitnodigingen voor vergaderingen.
 • Licenses (Licenties): toont alle toegewezen add-onlicenties, zoals Grote vergadering of Webinar.
 • Sign Out (Afmelden)

Meetings (Vergaderingen)

 • Audio
  • Auto-Connect to Audio (Automatisch verbinding maken met audio): automatisch verbinding maken met de audio via internet bij deelname aan een vergadering.
  • Mute My Microphone (Mijn microfoon dempen): mijn microfoon altijd dempen bij deelname aan een vergadering. U kunt het dempen opheffen als de host dit toestaat.
  • Use Original Audio (Originele audio gebruiken): hiermee voegt u een knop toe tijdens de vergadering om originele audio te gebruiken.
 • Video
  • Turn Off My Video (Mijn video uitschakelen): uw video altijd uitschakelen wanneer u deelneemt aan een vergadering. U kunt uw video starten nadat u aan de vergadering hebt deelgenomen.
  • Touch up my appearance (Mijn uiterlijk bijwerken): via de app een verzachtend effect toepassen op de huid om uw uiterlijk te verbeteren
  • Keep Virtual Background For (Virtuele achtergrond behouden voor): selecteer of u uw virtuele achtergrond wilt gebruiken voor All Meetings (Alle vergaderingen) of Current Meeting Only (Alleen huidige vergadering). Als u Current Meeting Only (Alleen huidige vergadering) selecteert, dient u bij elke deelname aan een vergadering uw virtuele achtergrond in te stellen. 
  • Aspect Ratio (Beeldverhouding): een beeldverhouding selecteren voor het bekijken van video van deelnemers. Deze instelling heeft geen invloed op uw eigen video.
   • Scale to fit (Passend maken): de video van deelnemers wordt geschaald om op het scherm van uw telefoon te passen, waardoor de video wordt bijgesneden.
   • Original ratio (Originele verhouding): de video van deelnemers wordt weergegeven in de oorspronkelijke beeldverhouding. Met andere woorden, de beeldverhouding van hun video is dezelfde als wat wordt weergegeven in de desktop client.
  • HD Video (HD-video): hiermee kan de Zoom-app HD-video verzenden vanaf uw ingebouwde camera. De algehele videokwaliteit is afhankelijk van andere factoren. -
  • Mirror my video (Mijn video spiegelen): uw video horizontaal draaien. Deze optie is handig als uw camera uw video standaard omdraait.
  • Show Video Preview (Videovoorbeeld weergeven): altijd het dialoogvenster met een videovoorbeeld weergeven wanneer u deelneemt aan een videovergadering.
 • General (Algemeen)
  • Always show meeting controls (Besturingselementen voor vergaderingen altijd weergeven): de besturingselementen voor vergaderingen altijd zichtbaar maken tijdens een vergadering. Als deze optie is uitgeschakeld, worden besturingselementen verborgen na een paar seconden en moet u op het scherm tikken om ze te laten verschijnen.
  • Show Closed Captioning (when available) (Ondertiteling weergeven (indien beschikbaar)): ondertiteling weergeven indien beschikbaar.
  • Show My Connected Time (Mijn verbindingsduur weergeven): de totale duur van uw deelname aan de huidige vergadering weergeven. 
  • Show Name when Participants Join (Naam weergeven wanneer deelnemers deelnemen)
  • Show Non-Video Participants (Deelnemers zonder video weergeven): de avatar van deelnemers weergeven als video niet is ingeschakeld. Miniaturen voor deelnemers zonder video geven de naam van de deelnemer weer.
  • Ask to Confirm when Leaving a Meeting (Bevestiging vragen bij het verlaten van een vergadering)
  • Zoom Rooms Detection (Zoom Rooms detecteren): hiermee kunt u snel zoeken naar Zoom Rooms in de buurt en vergaderingen starten in de Zoom Room in plaats van op het mobiele apparaat.
  • Safe Driving Mode (Modus Veilig rijden): hiermee kunt u tijdens een vergadering naar rechts vegen om naar de modus Veilig rijden te gaan. U moet tikken om te spreken en uw video is uitgeschakeld.
  • Reaction Skin Tone (Huidskleur voor reacties): de standaard huidskleur selecteren bij het gebruik van emoticons voor chats en reacties tijdens vergaderingen.
  • Auto-Copy Invite Link (Uitnodigingslink automatisch kopiëren)
 • Calendar (Agenda)
  • Synced Calendars (Gesynchroniseerde agenda's): agenda's voor Zoom-vergaderingen controleren en toevoegen aan uw komende vergaderingen in de Zoom-app.
  • Meeting Reminder (Vergaderingsherinnering): een herinnering weergeven voor komende vergaderingen.

 Contacts (Contactpersonen)

 • Phone Contacts Matching (Telefooncontactpersonen zoeken): contactpersonen zoeken in uw telefoon die ook een Zoom-account hebben en toevoegen aan uw map met Zoom-contactpersonen.
 • Contact Requests (Contactverzoeken): verzonden of ontvangen contactverzoeken weergeven.

 Chat

 • Show link preview (Voorbeeld van link weergeven): een voorbeeld van een link met de paginatitel, voorbeeldafbeelding en beschrijving invoegen wanneer uw bericht een link bevat.
 • Receive Notifications For (Meldingen ontvangen voor)
  • All messages (Alle berichten)
  • Only private messages and mentions (Alleen privéberichten en vermeldingen): meldingen weergeven voor private 1:1-chats en wanneer iemand @(uw naam) gebruikt in een kanaal (groepschat).
  • Nothing (Niets)
   Opmerking: 
   Als u deze optie niet ziet, tik dan op Turn on Notifications (Meldingen inschakelen) om de iOS-meldingsinstellingen voor Zoom te openen.
  • With exceptions for groups (Met uitzonderingen voor groepen): uitzonderingen instellen als u wilt dat specifieke kanalen andere meldingsinstellingen hebben dan deze die u hierboven hebt ingesteld.

Unread Messages (Ongelezen berichten)

 • Keep all unread messages on top (Alle ongelezen berichten bovenaan houden): chats met ongelezen berichten bovenaan uw chatlijst plaatsen.
 • Show unread message count for channels (Aantal ongelezen berichten voor kanalen weergeven): het aantal ongelezen berichten weergeven naast elke chat.
 • Move messages with new replies to the bottom of the chat (Berichten met nieuwe antwoorden onderaan plaatsen in de chat)
 • Receive notifications for keywords (Meldingen ontvangen voor trefwoorden): trefwoorden instellen waarvoor u meldingen wilt ontvangen.
 • Notify me about new replies on messages I am following (Mij meldingen sturen bij nieuwe antwoorden op berichten die ik volg)
 • Disable when in meeting (Uitschakelen tijdens een vergadering): meldingen uitschakelen wanneer u in een vergadering bent.
 • Do not disturb (Niet storen): tijdelijk meldingen uitschakelen voor dit apparaat of de periode instellen waarin u geen meldingen wilt ontvangen.
 • When viewing unread messages in a channel (Bij het bekijken van ongelezen berichten voor een kanaal)
  • Start at the first unread (Beginnen bij het eerste ongelezen bericht)
  • Start at the latest (Beginnen bij het meest recente bericht)
 • When to Notify Me (Wanneer wil ik meldingen ontvangen)
  • Always, even if I am active on desktop (Altijd, zelfs als ik actief ben op desktop): altijd meldingen ontvangen op uw telefoon, zelfs als u actief bent op de desktop client.
  • Only when I am not active on desktop (Alleen als ik niet actief ben op desktop): alleen meldingen ontvangen op uw telefoon als u inactief bent op de desktop client.
 • How to notify me (Hoe wil ik meldingen ontvangen)
  • In-App Vibrate (Trillen in de app): het apparaat trilt wanneer een melding wordt weergegeven.
  • In-App Alert-Sound (Waarschuwingsgeluid in de app): er wordt een geluid afgespeeld wanneer een melding wordt weergegeven.

Phone (Telefoon)

Geeft informatie weer met betrekking tot Zoom Phone als u over een Zoom Phone-licentie beschikt.

General (Algemeen)

 • Blur snapshot on task switcher (Momentopname vervagen op taakwisselaar): het voorbeeld van de Zoom-app vervagen wanneer u de taakwisselaar gebruikt. Gebruik deze instelling om gevoelige informatie te verbergen wanneer u de taakwisselaar gebruikt.
 • Use CallKit to receive calls when not on Zoom (CallKit gebruiken om oproepen te ontvangen wanneer u niet op Zoom bent): Zoom integreren met het vergrendelingsscherm en de contactenlijst van uw telefoon. U kunt oproepen beantwoorden vanaf het vergrendelingsscherm en Zoom-oproepen maken vanuit de lijst met contactpersonen.
 • Ringtones (Beltonen): een beltoon selecteren voor inkomende uitnodigingen voor vergaderingen en Zoom-telefoongesprekken. Deze instelling wordt niet gesynchroniseerd met de identieke instelling voor de desktop client.

Siri Shortcuts (Siri-snelkoppelingen)

U kunt de Zoom mobile app bedienen met Siri-opdrachten. U kunt de volgende opdrachten inschakelen:

 • Join the Next Meeting (Deelnemen aan de volgende vergadering)
 • View Today's Meetings (Vergaderingen van vandaag bekijken)
 • Start My Personal Meeting (Mijn persoonlijke vergadering starten)

About (Over)

 • Version (Versie): het versienummer van de Zoom-app bekijken.
 • Send Feedback (Feedback verzenden): feedback verzenden naar Zoom, inclusief ideeën, verzoeken of algemene opmerkingen.
 • Report Problem (Probleem melden): als u problemen ondervindt met de Zoom desktop client, kunt u ook probleemrapporten met logboeken indienen bij de ondersteuning van Zoom.
 • Tell Others About Zoom (Anderen vertellen over Zoom): een e-mail of bericht verzenden om anderen uit te nodigen Zoom te gebruiken.
 • Rate Zoom in the App Store (Zoom beoordelen in de App Store): de App Store openen om Zoom te beoordelen.
 • Privacy Statement (Privacyverklaring): de privacyverklaring van Zoom bekijken.
 • Terms of Service (Servicevoorwaarden): de servicevoorwaarden van Zoom bekijken. 
 • Community Standards (Communityrichtlijnen): de Zoom Community-richtlijnen bekijken. 
 • Open Source Software (Open Source-software): informatie over de Open Source-software die in Zoom wordt gebruikt.