Zarządzanie oddzielnymi pokojami


Oddzielne pokoje pozwalają podzielić spotkanie Zoom na maksymalnie 50 oddzielnych sesji. Prowadzący spotkanie lub współprowadzący mogą zadecydować o automatycznym lub ręcznym podziale uczestników spotkania na te odrębne sesje lub mogą pozwolić uczestnikom na wybór i wchodzenie do sesji podzielonych ich według własnego uznania. Można również wstępnie przydzielić uczestników do oddzielnych pokojów podczas planowania spotkania, zamiast zarządzać nimi w trakcie spotkania. Prowadzący lub współprowadzący mogą przełączać się między sesjami w dowolnym momencie, a także monitorować poziom aktywności w każdym pokoju. Uczestnicy w oddzielnych pokojach mają te same funkcje głosowe, wideo i udostępniania ekranu, które są dozwolone w głównej sesji. 

Wymagania wstępne dotyczące zarządzania oddzielnymi pokojami

Standardowe oddzielne pokoje

Samodzielne wybieranie oddzielnych pokoi

Pełna kontrola współprowadzącego nad oddzielnymi pokojami

Udostępnij ekran wszystkim oddzielnym pokojom

Tworzenie, usuwanie i zmiana nazwy oddzielnych pokojów po uruchomieniu

Uwaga:

Zapisywanie oddzielnych pokojów do użycia w przyszłości

Wyświetlanie statusów aktywności uczestników w oddzielnych pokojach

Ograniczenia oddzielnych pokojów

Domyślnie uczestników mogą przypisywać do oddzielnych pokojów jedynie prowadzący lub współprowadzący. Można pozwolić uczestnikom na wybranie własnego pokoju, ale należy to zrobić w trakcie spotkania, podczas uruchamiania oddzielnych pokojów. 

 ProwadzącyWspółprowadzący
Przypisywanie*, rozpoczynanie i kończenie oddzielnych pokojów
Przenoszenie między oddzielnymi pokojami
Emitowanie wiadomości do wszystkich 
Powiadomienie o prośbach o pomoc 
Wyświetlanie statusów aktywności uczestników

* Zarówno prowadzący, jak i współprowadzący mają możliwość przypisania uczestników do oddzielnych pokojów, ale po kliknięciu przycisku Otwórz wszystkie pokoje zaakceptowany zostanie tylko pierwszy zgłoszony zestaw przypisań. 

Użytkownicy, którzy dołączyli do spotkania Zoom z aplikacji Zoom Mobile lub urządzeń H.323/SIP, mogą uczestniczyć w oddzielnych pokojach, ale nie mogą nimi zarządzać. 

Jeśli spotkanie jest nagrywane w chmurze, nagrywane jest tylko główne spotkanie i żadne oddzielne pokoje nie zostaną nagrane, niezależnie od tego, w którym pokoju znajduje się prowadzący spotkanie. Obecnie można nagrywać oddzielne pokoje tylko przy użyciu funkcji nagrywania lokalnego. Prowadzący musi zezwolić określonym uczestnikom na nagrywanie lokalne. Nagrany zostanie tylko pokój, w którym przebywa nagrywający uczestnik. Wielu uczestników może uzyskać uprawnienia do nagrywania lokalnego.

Można utworzyć maksymalnie 50 oddzielnych pokojów Maksymalna liczba uczestników w jednym oddzielnym pokoju zależy od liczby uczestników spotkania, liczby utworzonych oddzielnych pokojów oraz tego, czy uczestnicy są przypisywani podczas spotkania czy przed nim.

Liczby te dotyczą tylko oddzielnych pokojów utworzonych podczas spotkania. Do oddzielnych pokojów można wstępnie przypisać do 50 oddzielnych pokojów i 200 uczestników.  

Liczba oddzielnych pokojówMaksymalna liczba uczestników, którą można przypisać do oddzielnych pokojów*
20 oddzielnych pokojówMaksymalnie 500 uczestników
30 oddzielnych pokojówMaksymalnie 400 uczestników
50 oddzielnych pokojówMaksymalnie 200 uczestników

*Podane maksymalne liczby uczestników wymagają rozszerzenia Duże spotkanie. Jeśli nie masz rozszerzenia Duże spotkanie, maksymalna liczba uczestników spotkania jest odpowiednio ograniczona. 

Uwaga: Zoom może zwiększyć maksymalną liczbę oddzielnych pokojów na Twoim koncie do 100, z maksymalną liczbą 1000 uczestników na jeden oddzielny pokój (w zależności od limitów konta). Z tego powodu WSZYSCY uczestnicy muszą być klientami Zoom w wersji 5.2 lub nowszej – jeśli ktoś dołącza na spotkanie prowadzone na Twoim koncie, nie będąc klientem Zoom w wersji 5.2 lub nowszej, będzie musiał dokonać aktualizacji, aby dołączyć do spotkania lub dołączyć przy użyciu opcji web client. Jeżeli użytkownicy nie mają uprawnień administratora na komputerach, aktualizacja będzie wymagała pomocy działu IT. Ma to również wpływ na limity wstępnego przypisywania – podnosi je do 100 pokojów i 1000 uczestników. Aby włączyć tę funkcję dla konta, skontaktuj się z zespołem wsparcia technicznego Zoom.

Jak utworzyć oddzielne pokoje?

Uwaga: można również wstępnie przydzielić uczestników do oddzielnych pokojów podczas planowania spotkania, zamiast zarządzać nimi w trakcie spotkania.

 1. Rozpocznij natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie.
 2. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje.
 3. Wybierz liczbę pokojów, którą chcesz utworzyć, oraz sposób przypisania uczestników do tych pokojów:
  • Przypisz automatycznie: Zoom równomiernie rozdzieli uczestników do pokojów
   • Uwzględnij współprowadzących w oddzielnych pokojach: opcja wyłączona domyślnie, umożliwia uwzględnienie wszelkich współprowadzących w automatycznym przydzielaniu oddzielnych pokojów.
    Uwaga: funkcja wymaga wersji 5.10.0 lub nowszej. Prowadzący z wersją poniżej 5.10.0 będą mieć współprowadzących przydzielanych automatycznie do oddzielnych pokojów.
  • Przypisz ręcznie: przypisz żądanych uczestników do poszczególnych pokojów.
  • Pozwól uczestnikom na wybór pokoju: uczestnicy mogą samodzielnie wybierać pokoje i wchodzić do nich.
  • Załaduj wstępnie przypisane pokoje: wybierz wstępne przydziały lub wcześniej zapisane przydziały
 4. Kliknij przycisk Utwórz.
 5. Twoje pokoje zostaną utworzone, ale nie będą automatycznie uruchamiane. Możesz zarządzać pokojami przed ich uruchomieniem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Opcje oddzielnych pokojów

 1. Po utworzeniu oddzielnych pokojów kliknij przycisk Opcje (w systemie Windows) lub ikonę koła zębatego  (w systemie macOS), aby wyświetlić dodatkowe opcje oddzielnych pokojów.
 2. Zaznacz wszystkie opcje, które chcesz stosować w swoich oddzielnych pokojach.
  • Pozwól uczestnikom na wybór pokoju: uczestnicy mogą samodzielnie wybierać uruchomione pokoje i wchodzić do nich.
  • Pozwól uczestnikom na powrót do głównej sesji w dowolnym momencie: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnicy mogą wrócić do głównej sesji za pomocą swoich sterowników spotkania. Jeśli jest wyłączona, uczestnicy muszą czekać, aż prowadzący lub współprowadzący zakończą oddzielne pokoje.
  • Automatycznie przenieś wszystkich przypisanych uczestników do oddzielnych pokojów: zaznaczenie tej opcji skutkuje automatycznym przenoszeniem wszystkich uczestników do oddzielnych pokojów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, uczestnicy muszą kliknąć przycisk Dołącz, aby zostać dodani do oddzielnego pokoju.
  • Automatyczne zamknij oddzielne pokoje po () minutach: jeśli ta opcja jest zaznaczona, oddzielne pokoje będą automatycznie kończone po upływie skonfigurowanego czasu.
   • Powiadom mnie, gdy upłynie czas: jeśli ta opcja jest zaznaczona, prowadzący i współprowadzący będą powiadamiani o upłynięciu czasu przeznaczonego dla oddzielnego pokoju.
  • Ustaw licznik czasu odliczania: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnikom będzie podawany odliczany czas, jaki pozostał im do powrotu do głównego pokoju.
 3. Wykonaj poniższe kroki, aby przypisać uczestników do pokojów lub kliknij przycisk Otwórz wszystkie pokoje, aby uruchomić oddzielne pokoje.

Przypisywanie uczestników do pokojów

Aby przypisać uczestników do pokojów, wybierz przycisk Przypisz obok pokoju, do którego chcesz przypisać uczestników, a następnie wybierz uczestników, których chcesz przypisać do tego pokoju. Powtórz to dla każdego pokoju.

Po przypisaniu uczestnika (ręcznie lub automatycznie) w miejscu przycisku Przypisz wyświetlona zostanie liczba uczestników.

Przygotowanie oddzielnych pokojów

Po ręcznym lub automatycznym przypisaniu uczestników do pokojów można ich przenosić. Uczestnicy, którzy nie zostali przydzieleni do sesji podziału, w chwili uruchomienia pokojów pozostaną na głównym spotkaniu. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika lub pokój, aby wyświetlić te opcje:

 • Przenieś do (uczestnik): Wybierz pokój, do którego chcesz przenieść uczestnika.
 • Wymień (uczestnik): wybierz w innym pokoju uczestnika, na którego chcesz wymienić wybranego uczestnika.
 • Usuń pokój: usuwa wybrany pokój.
 • Utwórz ponownie:
  • Utwórz ponownie wszystkie pokoje: usuwa istniejące oddzielne pokoje i pozwala prowadzącemu/współprowadzącemu utworzyć nowe. 
  • Przywróć do wcześniej przypisanych pokojów: tworzy ponownie oddzielne pokoje z wcześniejszymi przypisaniami. Można to zrobić jedynie przy użyciu funkcji wstępnego przypisania oddzielnych pokojów.  
 • Dodaj pokój: dodaj następny oddzielny pokój.
 • Otwórz wszystkie pokoje: uruchom pokoje. Wszyscy przypisani uczestnicy zostaną przeniesieni do swoich pokojów po potwierdzeniu monitu o dołączenie do oddzielnego pokoju. Jeśli pozwalasz uczestnikom na wybór własnego pokoju, mogą oni otworzyć listę pokojów i wybrać ten, do którego chcą dołączyć. Prowadzący lub współprowadzący, który uruchomił podział, i pierwotny prowadzący pozostaną na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do jednego z pokojów.

Zarządzanie oddzielnymi pokojami w toku

Po uruchomieniu oddzielnych pokojów przypisani uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do sesji podziału. Prowadzący lub współprowadzący, który uruchomił podział, i pierwotny prowadzący pozostaną na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do sesji. Jeśli uczestnik nie dołączył jeszcze do sesji, zostanie to odnotowane za pomocą komunikatu (Nie dołączono) obok nazwiska. W oknie Oddzielne pokoje można kliknąć te opcje:

 • Dołącz: dołącz do oddzielnego pokoju.
 • Opuść: opuść pokój i wróć do głównego spotkania (opcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy znajdujesz się w oddzielnym pokoju).
 • Zamknij wszystkie pokoje: zatrzymuje wszystkie pokoje po 60-sekundowym odliczaniu, które jest pokazywane prowadzącemu, współprowadzącemu i uczestnikom, a następnie przywraca wszystkich uczestników z powrotem do głównego spotkania.

Najedź kursorem na nazwę oddzielnego pokoju i kliknij przycisk wielokropka , aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji dla danego oddzielnego pokoju:

Uwaga: dostosowywanie oddzielnych pokojów, gdy są otwarte, musi być włączone dla konta Zoom, włączone w ustawieniach oddzielnego pokoju, a także wszyscy uczestnicy muszą połączyć się przy użyciu wersji 5.9.3 lub nowszej.

 • Dodaj uczestników: dodaj kolejnych uczestników do istniejącego oddzielnego pokoju. Wybierz uczestników, których chcesz dodać do tego pokoju, i kliknij przycisk Przypisz.
 • Zmień nazwę: zmienia nazwę oddzielnego pokoju. Wpisz nową nazwę pokoju i kliknij opcję Zmień nazwę
 • Usuń pokój: usuwa oddzielny pokój, który jest już w toku. 
  Uwaga: opcja usunięcia oddzielnego pokoju jest dostępna tylko wtedy, jeśli oddzielne pokoje nie zostały otwarte lub jeśli są już otwarte, ale w pokoju nie ma obecnie żadnego uczestnika.

Zapisywanie bieżących przydziałów do oddzielnych pokojów do użycia w przyszłości

Jeśli chcesz zapisać te przydziały, wykonane automatycznie lub ręcznie, do użycia w przyszłych spotkaniach w tej serii (muszą być to spotkania cykliczne). Dla każdego użytkownika obsługuje się do 10 różnych zapisanych przypisań.

 1. Po przypisaniu oddzielnych pokojów, gdy nie są obecnie otwarte, kliknij przycisk i kliknij opcję Zapisz oddzielne pokoje
 2. Podaj nazwę dla tego zestawu przypisań.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Odpowiadanie na prośby o pomoc

Uczestnicy w oddzielnych pokojach mogą poprosić prowadzącego spotkanie o dołączenie do spotkania, klikając przycisk Poproś o pomoc.

Wyświetlony zostanie monit o dołączenie do pokoju, z którego pochodzi prośba. Aby dołączyć do pokoju, kliknij przycisk Dołącz do oddzielnego pokoju.

Emitowanie komunikatu do wszystkich oddzielnych pokojów

Aby udostępnić informacje wszystkim uczestnikom, prowadzący lub współprowadzący mogą wyemitować wiadomość do wszystkich oddzielnych pokojów. Można to zrobić z głównej sesji lub z oddzielnego pokoju. 

Uwaga: funkcję należy włączyć w ustawieniach oddzielnego pokoju.  

 1. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Emituj wiadomość do wszystkich, wprowadź treść komunikatu, a następnie kliknij przycisk Emituj.
 3. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim uczestnikom w oddzielnych pokojach.

Udostępnianie ekranu wszystkim oddzielnym pokojom

Po otwarciu oddzielnych pokojów prowadzący lub współprowadzący mogą udostępnić swój ekran z głównej sesji bezpośrednio wszystkim otwartym oddzielnym pokojom. Dzięki temu prezenter może udostępniać informacje wizualne wszystkim oddzielnym pokojom naraz, wskazując im kolejne kroki lub zadania.

 1. Kliknij pozycję Udostępnij ekran w sterownikach spotkania.
 2. Włącz opcję Udostępnij oddzielnym pokojom u dołu okna udostępniania.
 3. Wybierz, co chcesz udostępnić (np. cały ekran, określony otwarty program lub inne obszary).
 4. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Udostępnij głos, aby uwzględnić głos w udostępnianej zawartości.
  Uwaga: funkcja udostępniania głosu z zawartością w oddzielnych pokojach wymaga wersji 5.10.0 lub nowszej.  
 5. Kliknij przycisk Udostępnij.
  Wybrane treści zostaną udostępnione wszystkim oddzielnym pokojom. Wszystkie aktywne udostępnienia we wszystkich oddzielnych pokojach zostaną przerwane w celu wyświetlenia udostępnionego ekranu prowadzącego/współprowadzącego. Notatki lub tablica są zapisywane przed wyświetleniem treści udostępnionej przez prowadzącego.

Możesz również użyć opcji Wideo, na karcie Udostępnianie zaawansowane, aby udostępnić odtwarzanie lokalnie przechowywanych plików, które również spowoduje udostępnienie głosu. Wymaga to wersji 5.10.0 lub nowszej.

Wyświetlanie statusów aktywności uczestników w oddzielnych pokojach

Po otwarciu oddzielnych pokojów prowadzący i współprowadzący mogą wyświetlić poziom aktywności w każdym oddzielnym pokoju, aby uzyskać wgląd w aktywność uczestników. W panelu Oddzielne pokoje można zobaczyć uczestników w poszczególnych pokojach, wraz z ikonami wskazującymi włączenie głosu lub obrazu wideo, sprawdzić, czy udostępniają ekran, a także dowiedzieć się, czy mają aktywne reakcje lub niewerbalne informacje zwrotne. Ta funkcja może być szczególnie użyteczna w przypadku nauczycieli, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie studentów w sesjach oddzielnych pokojów.

Uwaga:

 • Tę opcję należy włączyć w opcjach ustawień oddzielnego pokoju.
 • Po włączeniu funkcji uczestnicy będą powiadamiani, zanim dołączą do oddzielnego pokoju, że ich status aktywności będzie udostępniany prowadzącemu i współprowadzącym.
 • Prowadzący i uczestnicy muszą mieć klienta w wersji 5.10.3 lub nowszej, aby statusy aktywności były dostępne.

Jak utworzyć oddzielne pokoje?

 1. Rozpocznij natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie.
 2. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje.
 3. Wybierz liczbę pokojów, którą chcesz utworzyć, oraz sposób przypisania uczestników do tych pokojów:
  • Przypisz automatycznie: Zoom równomiernie rozdzieli uczestników do pokojów.
   • Uwzględnij współprowadzących w oddzielnych pokojach: opcja wyłączona domyślnie, umożliwia uwzględnienie wszelkich współprowadzących w automatycznym przydzielaniu oddzielnych pokojów.
    Uwaga: funkcja wymaga wersji 5.10.0 lub nowszej. Prowadzący z wersją poniżej 5.10.0 będą mieć współprowadzących przydzielanych automatycznie do oddzielnych pokojów.
  • Przypisz ręcznie: przypisz żądanych uczestników do poszczególnych pokojów.
  • Pozwól uczestnikom na wybór pokoju: uczestnicy mogą samodzielnie wybierać pokoje i wchodzić do nich.
 4. Kliknij przycisk Utwórz.
  Twoje pokoje zostaną utworzone, ale nie będą automatycznie uruchamiane. Możesz zarządzać pokojami przed ich uruchomieniem.

Opcje oddzielnych pokojów

 1. Po utworzeniu oddzielnych pokojów kliknij ikonę koła zębatego , aby wyświetlić dodatkowe opcje oddzielnych pokojów.
 2. Zaznacz wszystkie opcje, które chcesz stosować w swoich oddzielnych pokojach.
  • Pozwól uczestnikom na wybór pokoju: uczestnicy mogą samodzielnie wybierać uruchomione pokoje i wchodzić do nich.
  • Pozwól uczestnikom na powrót do głównej sesji w dowolnym momencie: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnicy mogą wrócić do głównej sesji za pomocą swoich sterowników spotkania. Jeśli jest wyłączona, uczestnicy muszą czekać, aż prowadzący/współprowadzący zakończą oddzielne pokoje.
  • Automatycznie przenieś wszystkich przypisanych uczestników do oddzielnych pokojów: zaznaczenie tej opcji skutkuje automatycznym przenoszeniem wszystkich uczestników do oddzielnych pokojów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, uczestnicy muszą kliknąć przycisk Dołącz, aby zostać dodani do oddzielnego pokoju.
  • Automatyczne zamknij oddzielne pokoje po () minutach: jeśli ta opcja jest zaznaczona, oddzielne pokoje będą automatycznie kończone po upływie skonfigurowanego czasu.
   • Powiadom mnie, gdy upłynie czas: jeśli ta opcja jest zaznaczona, prowadzący i współprowadzący będą powiadamiani o upłynięciu czasu przeznaczonego dla oddzielnego pokoju.
  • Ustaw licznik czasu odliczania: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnikom będzie podawany odliczany czas, jaki pozostał im do powrotu do głównego pokoju.
 3. Wykonaj poniższe kroki, aby przypisać uczestników do pokojów lub kliknij przycisk Otwórz wszystkie pokoje, aby uruchomić oddzielne pokoje.

Jak przypisywać uczestników do pokojów?

Aby przypisać uczestników do pokojów, wybierz przycisk Przypisz obok pokoju, do którego chcesz przypisać uczestników, a następnie wybierz uczestników, których chcesz przypisać do tego pokoju. Powtórz to dla każdego pokoju.

Po przypisaniu uczestnika (ręcznie lub automatycznie) w miejscu przycisku Przypisz wyświetlona zostanie liczba uczestników.

Jak przygotować oddzielne pokoje?

Po ręcznym lub automatycznym przypisaniu uczestników do pokojów można ich przenosić. Uczestnicy, którzy nie zostali przydzieleni do sesji podziału, w chwili uruchomienia pokojów pozostaną na głównym spotkaniu. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika lub pokój, aby wyświetlić te opcje:

 • Przenieś do (uczestnik): Wybierz pokój, do którego chcesz przenieść uczestnika.
 • Wymień (uczestnik): wybierz w innym pokoju uczestnika, na którego chcesz wymienić wybranego uczestnika.
 • Usuń pokój: usuwa wybrany pokój.
 • Utwórz ponownie: usuwa istniejące oddzielne pokoje i pozwala prowadzącemu/współprowadzącemu utworzyć nowe.
 • Dodaj pokój: dodaj następny oddzielny pokój.
 • Otwórz wszystkie pokoje: uruchom pokoje. Wszyscy przypisani uczestnicy zostaną przeniesieni do swoich pokojów po potwierdzeniu monitu o dołączenie do oddzielnego pokoju. Jeśli pozwalasz uczestnikom na wybór własnego pokoju, mogą oni otworzyć listę pokojów i wybrać ten, do którego chcą dołączyć. Prowadzący lub współprowadzący, który uruchomił podział i pierwotny prowadzący pozostaną na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do jednego z pokojów.

Jak zarządzać oddzielnymi pokojami w toku?

Po uruchomieniu oddzielnych pokojów przypisani uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do sesji podziału. Prowadzący lub współprowadzący, który uruchomił podział, i pierwotny prowadzący pozostaną na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do sesji. Jeśli uczestnik nie dołączył jeszcze do sesji, zostanie to odnotowane za pomocą komunikatu (Nie dołączono) obok nazwiska. W oknie Oddzielne pokoje można kliknąć te opcje:

 • Dołącz: dołącz do oddzielnego pokoju.
 • Opuść: opuść pokój i wróć do głównego spotkania (opcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy znajdujesz się w oddzielnym pokoju).
 • Zamknij wszystkie pokoje: zatrzymuje wszystkie pokoje po 60-sekundowym odliczaniu, które jest pokazywane prowadzącemu, współprowadzącemu i uczestnikom, a następnie przywraca wszystkich uczestników z powrotem do głównego spotkania.

Najedź kursorem na nazwę oddzielnego pokoju i kliknij przycisk wielokropka , aby uzyskać dostęp do większej liczby opcji dla danego oddzielnego pokoju:

Uwaga: dostosowywanie oddzielnych pokojów, gdy są otwarte, musi być włączone dla konta Zoom, włączone w ustawieniach oddzielnego pokoju, a także wszyscy uczestnicy muszą połączyć się przy użyciu wersji 5.9.3 lub nowszej.

 • Dodaj uczestników: dodaj kolejnych uczestników do istniejącego oddzielnego pokoju. Wybierz uczestników, których chcesz dodać do tego pokoju, i kliknij przycisk Przypisz.
 • Zmień nazwę: zmienia nazwę oddzielnego pokoju. Wpisz nową nazwę pokoju i kliknij opcję Zmień nazwę
 • Usuń pokój: usuwa oddzielny pokój, który jest już w toku. 
  Uwaga: opcja usunięcia oddzielnego pokoju jest dostępna tylko wtedy, jeśli oddzielne pokoje nie zostały otwarte lub jeśli są już otwarte, ale w pokoju nie ma obecnie żadnego uczestnika.

Jak odpowiadać na prośby o pomoc?

Uczestnicy w oddzielnych pokojach mogą poprosić prowadzącego spotkanie o dołączenie do spotkania, klikając przycisk Poproś o pomoc.

Wyświetlony zostanie monit o dołączenie do pokoju, z którego pochodzi prośba. Aby dołączyć do pokoju, kliknij przycisk Dołącz do oddzielnego pokoju.

Jak emitować komunikat do wszystkich oddzielnych pokojów?

Aby udostępnić informacje wszystkim uczestnikom, prowadzący lub współprowadzący mogą wyemitować wiadomość do wszystkich oddzielnych pokojów.

Uwaga: funkcję należy włączyć w ustawieniach oddzielnego pokoju.  

 1. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Emituj wiadomość do wszystkich, wprowadź treść komunikatu, a następnie kliknij przycisk Emituj.
 3. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim uczestnikom w oddzielnych pokojach.

Jak udostępniać ekran oddzielnym pokojom?

Po otwarciu oddzielnych pokojów prowadzący lub współprowadzący mogą udostępnić swój ekran z głównej sesji bezpośrednio wszystkim otwartym oddzielnym pokojom. Dzięki temu prezenter może udostępniać informacje wizualne wszystkim oddzielnym pokojom naraz, wskazując im kolejne kroki lub zadania.

 1. Kliknij pozycję Udostępnij ekran w sterownikach spotkania.
 2. Włącz opcję Udostępnij oddzielnym pokojom u dołu okna udostępniania.
 3. Wybierz, co chcesz udostępnić (np. cały ekran, określony otwarty program lub inne obszary).
 4. Kliknij przycisk Udostępnij. Wybrane treści zostaną udostępnione wszystkim oddzielnym pokojom. Wszystkie aktywne udostępnienia we wszystkich oddzielnych pokojach zostaną przerwane w celu wyświetlenia udostępnionego ekranu prowadzącego/współprowadzącego. Notatki lub tablica są zapisywane przed wyświetleniem treści udostępnionej przez prowadzącego.

Wyświetlanie statusów aktywności uczestników w oddzielnych pokojach

Po otwarciu oddzielnych pokojów prowadzący i współprowadzący mogą wyświetlić poziom aktywności w każdym oddzielnym pokoju, aby uzyskać wgląd w aktywność uczestników. W panelu Oddzielne pokoje można zobaczyć uczestników w poszczególnych pokojach, wraz z ikonami wskazującymi włączenie głosu lub obrazu wideo, sprawdzić, czy udostępniają ekran, a także dowiedzieć się, czy mają aktywne reakcje lub niewerbalne informacje zwrotne. Ta funkcja może być szczególnie użyteczna w przypadku nauczycieli, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie studentów w sesjach oddzielnych pokojów.

Uwaga:

 • Tę opcję należy włączyć w opcjach ustawień oddzielnego pokoju.
 • Po włączeniu funkcji uczestnicy będą powiadamiani, zanim dołączą do oddzielnego pokoju, że ich status aktywności będzie udostępniany prowadzącemu i współprowadzącym.
 • Prowadzący i uczestnicy muszą mieć klienta w wersji 5.10.3 lub nowszej, aby statusy aktywności były dostępne.

Postępuj zgodnie z tą sekcją, jeśli używasz klienta internetowego Zoom.

Jak utworzyć oddzielne pokoje?

Uwaga: można również wstępnie przydzielić uczestników do oddzielnych pokojów podczas planowania spotkania, zamiast zarządzać nimi w trakcie spotkania.

 1. Rozpocznij natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie.
 2. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje.
 3. Wybierz liczbę pokojów, którą chcesz utworzyć, oraz sposób przypisania uczestników do tych pokojów:
  • Przypisz automatycznie: Zoom równomiernie rozdzieli uczestników do pokojów
   • Uwzględnij współprowadzących w oddzielnych pokojach: opcja wyłączona domyślnie, umożliwia uwzględnienie wszelkich współprowadzących w automatycznym przydzielaniu oddzielnych pokojów.
  • Przypisz ręcznie: przypisz żądanych uczestników do poszczególnych pokojów.
  • Pozwól uczestnikom na wybór pokoju: uczestnicy mogą samodzielnie wybierać pokoje i wchodzić do nich.
 4. Kliknij przycisk Utwórz.
  Twoje pokoje zostaną utworzone, ale nie będą automatycznie uruchamiane. Możesz zarządzać pokojami przed ich uruchomieniem, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Opcje oddzielnych pokojów

 1. Po utworzeniu oddzielnych pokojów kliknij pozycję Opcje, aby wyświetlić dodatkowe opcje oddzielnych pokojów.
 2. Zaznacz wszystkie opcje, które chcesz stosować w swoich oddzielnych pokojach:
  • Automatycznie przenieś wszystkich uczestników do oddzielnych pokojów: zaznaczenie tej opcji skutkuje automatycznym przenoszeniem wszystkich uczestników do oddzielnych pokojów. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, uczestnicy muszą kliknąć przycisk Dołącz, aby zostać dodani do oddzielnego pokoju.
  • Pozwól uczestnikom na powrót do głównej sesji w dowolnym momencie: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnicy mogą wrócić do głównej sesji za pomocą swoich sterowników spotkania. Jeśli jest wyłączona, uczestnicy muszą czekać, aż prowadzący lub współprowadzący zakończą oddzielne pokoje.
  • Automatyczne zamknij oddzielne pokoje po x minutach: jeśli ta opcja jest zaznaczona, oddzielne pokoje będą automatycznie kończone po upływie skonfigurowanego czasu.
   • Powiadom mnie, gdy upłynie czas: jeśli ta opcja jest zaznaczona i współprowadzący będą powiadamiani o upłynięciu czasu przeznaczonego dla oddzielnego pokoju.
  • Odliczaj po zamknięciu oddzielnego pokoju: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uczestnikom będzie podawany odliczany czas, jaki pozostał im do powrotu do głównego pokoju.
 3. Wykonaj poniższe kroki, aby przypisać uczestników do pokojów lub kliknij przycisk Otwórz wszystkie pokoje, aby uruchomić oddzielne pokoje.

Jak przypisywać uczestników do pokojów?

Aby przypisać uczestników do pokojów, wybierz przycisk Przypisz obok pokoju, do którego chcesz przypisać uczestników, a następnie wybierz uczestników, których chcesz przypisać do tego pokoju. Powtórz to dla każdego pokoju.

Po przypisaniu uczestnika (ręcznie lub automatycznie) w miejscu przycisku Przypisz wyświetlona zostanie liczba uczestników.

Jak przygotować oddzielne pokoje?

Po ręcznym lub automatycznym przypisaniu uczestników do pokojów można ich przenosić. Uczestnicy, którzy nie zostali przydzieleni do sesji podziału, w chwili uruchomienia pokojów pozostaną na głównym spotkaniu. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika lub pokój, aby wyświetlić te opcje:

 • Przenieś do (uczestnik): Wybierz pokój, do którego chcesz przenieść uczestnika.
 • Wymień (uczestnik): wybierz w innym pokoju uczestnika, na którego chcesz wymienić wybranego uczestnika.
 • Usuń pokój: usuwa wybrany pokój.
 • Utwórz ponownie: usuwa istniejące oddzielne pokoje i pozwala prowadzącemu utworzyć nowe.
 • Dodaj pokój: dodaj następny oddzielny pokój.
 • Otwórz wszystkie pokoje: uruchom pokoje. Wszyscy uczestnicy zostaną przeniesieni do swoich pokojów po potwierdzeniu monitu o dołączenie do oddzielnego pokoju. Prowadzący pozostanie na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do jednego z pokojów.

Jak zarządzać oddzielnymi pokojami w toku?

Po uruchomieniu oddzielnych pokojów uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do sesji podziału. Prowadzący pozostanie na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do sesji. Jeśli uczestnik nie dołączył jeszcze do sesji, zostanie to odnotowane za pomocą komunikatu (Nie dołączono) obok nazwiska. W oknie Oddzielne pokoje można kliknąć te opcje:

 • Dołącz: dołącz do oddzielnego pokoju.
 • Opuść: opuść pokój i wróć do głównego spotkania (opcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy znajdujesz się w oddzielnym pokoju).
 • Zamknij wszystkie pokoje: zatrzymuje wszystkie pokoje po 60-sekundowym odliczaniu, pokazywanym prowadzącemu i uczestnikom, a następnie przywraca wszystkich uczestników z powrotem do głównego spotkania.

Zapisywanie bieżących przydziałów do oddzielnych pokojów do użycia w przyszłości

Jeśli chcesz zapisać te przydziały, wykonane automatycznie lub ręcznie, do użycia w przyszłych spotkaniach w tej serii (muszą być to spotkania cykliczne). Dla każdego użytkownika obsługuje się do 10 różnych zapisanych przypisań.

 1. Po przypisaniu oddzielnych pokojów, gdy nie są obecnie otwarte, kliknij przycisk i kliknij opcję Zapisz oddzielne pokoje
 2. Podaj nazwę dla tego zestawu przypisań.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Jak odpowiadać na prośby o pomoc?

Uczestnicy w oddzielnych pokojach mogą poprosić prowadzącego spotkanie o dołączenie do spotkania, klikając przycisk Poproś o pomoc.

Wyświetlony zostanie monit o dołączenie do pokoju, z którego pochodzi prośba. Aby dołączyć do pokoju, kliknij przycisk Dołącz do oddzielnego pokoju.

Jak emitować komunikat do wszystkich oddzielnych pokojów?

Aby udostępnić informacje wszystkim uczestnikom, prowadzący może wyemitować wiadomość do wszystkich oddzielnych pokojów.

Uwaga: funkcję należy włączyć w ustawieniach oddzielnego pokoju.  

 1. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Emituj wiadomość do wszystkich, wprowadź treść komunikatu, a następnie kliknij przycisk Emituj.
 3. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim uczestnikom w oddzielnych pokojach.

Jak utworzyć oddzielne pokoje?

 1. Rozpocznij natychmiastowe lub zaplanowane spotkanie.
 2. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje.
 3. Wybierz liczbę pokojów, którą chcesz utworzyć, oraz sposób przypisania uczestników do tych pokojów:
  • Automatycznie: Zoom równomiernie rozdzieli uczestników do pokojów
  • Ręcznie: przypisz żądanych uczestników do poszczególnych pokojów
 4. Kliknij przycisk Utwórz pokoje.
  Twoje pokoje zostaną utworzone, ale nie będą automatycznie uruchamiane. Możesz zarządzać pokojami przed ich uruchomieniem.

Jak przypisywać uczestników do pokojów?

Aby przypisać uczestników do pokojów, wybierz przycisk Przypisz obok pokoju, do którego chcesz przypisać uczestników, a następnie wybierz uczestników, których chcesz przypisać do tego pokoju. Powtórz to dla każdego pokoju.

Po przypisaniu uczestnika (ręcznie lub automatycznie) w miejscu przycisku Przypisz wyświetlona zostanie liczba uczestników.

Jak przygotować oddzielne pokoje?

Po ręcznym lub automatycznym przypisaniu uczestników do pokojów można ich przenosić. Uczestnicy, którzy nie zostali przydzieleni do sesji podziału, w chwili uruchomienia pokojów pozostaną na głównym spotkaniu. Najedź wskaźnikiem myszy na uczestnika lub pokój, aby wyświetlić te opcje:

 • Przenieś do (uczestnik): Wybierz pokój, do którego chcesz przenieść uczestnika.
 • Wymień (uczestnik): wybierz w innym pokoju uczestnika, na którego chcesz wymienić wybranego uczestnika.
 • Usuń pokój: usuwa wybrany pokój.
 • Utwórz ponownie: usuwa istniejące oddzielne pokoje i pozwala prowadzącemu utworzyć nowe.
 • Dodaj pokój: dodaj następny oddzielny pokój.
 • Otwórz wszystkie pokoje: uruchom pokoje. Wszyscy przypisani uczestnicy zostaną przeniesieni do swoich pokojów po potwierdzeniu monitu o dołączenie do oddzielnego pokoju. Prowadzący pozostanie na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do jednego z pokojów.

Jak zarządzać oddzielnymi pokojami w toku?

Po uruchomieniu oddzielnych pokojów przypisani uczestnicy zostaną poproszeni o dołączenie do sesji podziału. Prowadzący pozostanie na głównym spotkaniu do chwili ręcznego dołączenia do sesji. Jeśli uczestnik nie dołączył jeszcze do sesji, zostanie to odnotowane za pomocą komunikatu (Nie dołączono) obok nazwiska. W oknie Oddzielne pokoje można kliknąć te opcje:

 • Dołącz: dołącz do oddzielnego pokoju.
 • Opuść: opuść pokój i wróć do głównego spotkania (opcja wyświetlana jest tylko wówczas, gdy znajdujesz się w oddzielnym pokoju).
 • Zamknij wszystkie pokoje: zatrzymuje wszystkie pokoje po 60-sekundowym odliczaniu, pokazywanym prowadzącemu i uczestnikom, a następnie przywraca wszystkich uczestników z powrotem do głównego spotkania.

Jak odpowiadać na prośby o pomoc?

Uczestnicy w oddzielnych pokojach mogą poprosić prowadzącego spotkanie o dołączenie do spotkania, klikając przycisk Poproś o pomoc.

Wyświetlony zostanie monit o dołączenie do pokoju, z którego pochodzi prośba. Aby dołączyć do pokoju, kliknij przycisk Dołącz do oddzielnego pokoju.

Jak emitować komunikat do wszystkich oddzielnych pokojów?

Aby udostępnić informacje wszystkim uczestnikom, prowadzący może wyemitować wiadomość do wszystkich oddzielnych pokojów.

Uwaga: funkcję należy włączyć w ustawieniach oddzielnego pokoju.  

 1. Kliknij pozycję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 2. Kliknij pozycję Emituj wiadomość do wszystkich, wprowadź treść komunikatu, a następnie kliknij przycisk Emituj.
 3. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim uczestnikom w oddzielnych pokojach.