Konfiguracja Zoom Rooms z usługą Office 365


Kiedy zasób kalendarza zostanie zintegrowany z Zoom Room, wyświetlacz TV w pokoju, kontroler i wyświetlacz planowania będą wyświetlać spotkania zaplanowane dla pokoju. Członkowie organizacji mogą planować spotkania w Zoom Room, zapraszając pokój do spotkania. Sale konferencyjne są przydzielane jako zasób kalendarza przez usługę kalendarza. Autoryzacja platformy Zoom do uzyskania dostępu do zasobów kalendarza umożliwia użytkownikom rozpoczynanie spotkań w pokoju i dołączanie do nich za jednym dotknięciem.

Zanim dodanie usługi kalendarza do Zoom Rooms będzie możliwe, administrator usługi Office 365 musi utworzyć dedykowanego użytkownika w usłudze Office 365 do zarządzania kalendarzami, utworzyć lub zlokalizować zasoby kalendarza w przypadku każdego pokoju Zoom Room, a następnie skonfigurować użytkownika i zasoby przy użyciu uosobienia lub dostępu delegowanego.

Gdy administrator usługi Office 365 ukończy wszystkie kroki w każdej sekcji, będzie mógł użyć poświadczeń dedykowanego użytkownika w celu zapewnienia autoryzacji Zoom Rooms na koncie do korzystania z usługi kalendarza i wszystkich jej zasobów.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dla konfiguracji Zoom Rooms z usługą Office 365

Sposób tworzenia dedykowanego użytkownika platformy Zoom w celu zapewnienia dostępu do kalendarzy usługi Office 365

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 w roli administratora.
 2. Dodaj użytkownika na koncie Office 365. Dokumentacja Microsoft, Dodawanie użytkowników do usługi Office 365, zawiera szczegółowe instrukcje.
  Uwaga: ponieważ dedykowany użytkownik musi mieć skrzynkę pocztową, musi być licencjonowanym użytkownikiem w usłudze Office 365.
 3. Zanotuj adres e-mail i hasło.
 4. Przejdź do następnej sekcji, aby utworzyć lub zlokalizować zasób kalendarza dla każdego pokoju.

Sposób tworzenia lub lokalizowania zasobów kalendarza dla każdego pokoju

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Microsoft Exchange (EAC) jako administrator.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Odbiorcy, a następnie Zasoby.
 3. Kliknij symbol plusa (+), jeśli musisz dodać pokój.
  Zoom zaleca zastosowanie prefiksu (np. „ZR”) dla każdego pokoju lub wybranie własnej metody umożliwiającej łatwą lokalizację pokojów Zoom Rooms.
 4. Zapisz nazwę wyświetlaną i adres e-mail każdego zasobu kalendarza.
 5. Przejdź do następnej sekcji, aby połączyć użytkownika i zasoby z Zoom, korzystając z uosobienia na poziomie aplikacji lub pełnego dostępu delegowanego

Sposób konfiguracji uprawnień dostępu

Włączenie uosobienia aplikacji w EAC

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Microsoft Exchange (EAC) jako administrator.
 2. W menu nawigacji kliknij opcję Uprawnienia.
 3. Wybierz opcję Zarządzanie odkrywaniem, a następnie kliknij Edytuj.
 4. W sekcji Role kliknij ikonę dodawania (+).
 5. Z listy adresów wybierz pozycję Uosobienie aplikacji, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 6. Kliknij OK.
 7. Kliknij opcję Zapisz w pozycji „Zarządzanie odkrywaniem”.
  Usługa Office 365 rozpocznie teraz aktualizację ustawień organizacji.

Aktualizacja zarządzania rolą i przydziałów

 1. Uruchom środowisko Windows PowerShell przy użyciu opcji „Uruchom jako administrator”.
  Uwaga: ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy aplikacji Windows PowerShell bez jej uruchamiania.
 2. Wpisz następujące polecenie:
  $UserCredential = Get-Credential
 3. Wprowadź nazwę użytkownika / hasło administratora usługi Office 365 w oknie dialogowym.
  Upewnij się, że to konto ma uprawnienia „Zarządzanie organizacją” oraz „Zarządzanie odbiorcami”.
 4. Przygotuj sesję, uruchamiając następujące polecenie:
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
  Uwaga: użytkownicy z Chin muszą wprowadzić polecenie o nieco innej treści. Należy wprowadzić następujące polecenie:
  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://partner.outlook.cn/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
 5. Połącz się z sesją przy użyciu poniższego polecenia.
  Import-PSSession $Session
 6. Jeśli zobaczysz komunikat, który rozpoczyna się od wiadomości: „Jeśli widzisz błąd, taki jak «Import-PSSession: nie można załadować plików...»”, wprowadź następujące polecenie:
  Set-ExecutionPolicy Unrestricted
  Uwaga: to polecenie zakończy się niepowodzeniem, jeśli środowisko Windows PowerShell nie zostało uruchomione w roli administratora, zgodnie z wymaganiem opisanym w kroku 1.
 7. Uruchom następujące polecenie, aby utworzyć nową rolę zarządzania.
  New-ManagementRoleAssignment -Role:ApplicationImpersonation -User: "DedicatedUser"
  Uwaga: zamiast DedicatedUser należy wprowadzić adres skrzynki pocztowej dedykowanego użytkownika konta usługi.
 8. Uruchom następujące polecenie, aby utworzyć zakres uprawnień.
  New-ManagementScope -Name "ResourceMailboxes" -RecipientRestrictionFilter {RecipientTypeDetails -eq "RoomMailbox" -or RecipientTypeDetails -eq "EquipmentMailbox" -or Name -eq 'DedicatedUser'}
 9. Uruchom następujące polecenie, aby utworzyć relację pomiędzy kontem i zakresem.
  New-ManagementRoleAssignment –Name "ResourceImpersonation" –Role ApplicationImpersonation –User "DedicatedUser" –CustomRecipientWriteScope "ResourceMailboxes"
  Uwaga: zamiast DedicatedUser należy wprowadzić adres skrzynki pocztowej dedykowanego użytkownika konta usługi.

Dodawanie kalendarzy zasobu do dedykowanego użytkownika

 1. Zaloguj się jako dedykowany użytkownik w portalu Outlook Web.
 2. Przejdź do sekcji Kalendarze
 3. Kliknij opcję Importuj kalendarz.
 4. Kliknij opcję Z katalogu.
 5. W pozycji Dodaj kalendarz z katalogu wyszukaj adres skrzynki pocztowej zasobu.
 6. Kliknij pozycję Add (Dodaj).

Delegowanie pokojów do dedykowanego użytkownika

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego usługi Microsoft Exchange (EAC) jako administrator.

 2. W menu nawigacyjnym kliknij opcję Odbiorcy, a następnie Zasoby.

 3. Kliknij dwukrotnie nazwę pokoju.

 4. Kliknij opcję Delegacja skrzynki pocztowej
  .

 5. Obok pozycji Wyślij jako kliknij symbol plusa (+).

 6. Wybierz dedykowanego użytkownika i kliknij opcję dodaj->
  .

 7. Kliknij OK.

 8. Przewiń w dół do pozycji Pełny dostęp i kliknij symbol plusa (+).

 9. Wybierz dedykowanego użytkownika i kliknij opcję dodaj->.

 10. Kliknij OK.

 11. Kliknąć przycisk Zapisz.

 12. Powtórz kroki 3–11 dla każdego pokoju.

 13. Przejdź do następnej sekcji, aby umożliwić dedykowanemu użytkownikowi edycję kalendarzy Zoom Rooms.

Umożliwienie dedykowanemu użytkownikowi edytowanie kalendarzy Zoom Rooms

 1. Zaloguj się do portalu https://login.microsoftonline.com przy użyciu adresu e-mail użytkownika dedykowanego (np. zoomroomadmin@mojafirma.com).
 2. Otwórz „Kalendarz” dedykowanego użytkownika i w górnym menu nawigacyjnym kliknij nazwę dedykowanego użytkownika, aby otworzyć menu rozwijane.
 3. Wybierz opcję „Otwórz inną skrzynkę pocztową...”

  Spowoduje to otworzenie wyskakującego okna dialogowego Microsoft.
 4. Wprowadź nazwę utworzonego zasobu kalendarza.
  Spowoduje to otworzenie skrzynki pocztowej zasobu kalendarza.
 5. Kliknij kalendarz w lewym dolnym rogu okienka nawigacji, aby przejść do zasobu kalendarza.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy Kalendarz w sekcji „Moje kalendarze” i wybierz opcję Uprawnienia udostępniania.
  Spowoduje to otworzenie okna dialogowego Udostępnij ten kalendarz: kalendarz.
 7. Wpisz adres e-mail dedykowanego użytkownika, wybierz opcję Może edytować z menu i kliknij opcję Udostępnij.
 8. Otwórz skrzynkę pocztową dedykowanego użytkownika i zaakceptuj zaproszenie z zasobu kalendarza.
  Spowoduje to otworzenie karty Kalendarz.
 9. Upewnij się, że widzisz zasób kalendarza Zoom Room na liście po lewej stronie, w sekcji Inne kalendarze > Kalendarze użytkowników.
 10. Przejdź do następnej sekcji, aby zaktualizować ustawienia zasobu kalendarza przy użyciu środowiska PowerShell.

Sposób aktualizacji ustawień zasobu kalendarza przy użyciu środowiska Windows PowerShell

Aby platforma Zoom wyświetlała informacje z kalendarza i mogła wygenerować link do dołączenia do spotkań Zoom, należy zaktualizować ustawienia zasobu kalendarza.

 1. Uruchom środowisko Windows PowerShell przy użyciu opcji „Uruchom jako administrator”.
  Ta opcja jest dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy aplikacji Windows PowerShell bez jej uruchamiania.
 2. Wpisz następujące polecenie:
  Connect-ExchangeOnline -UserPrincipalName <UPN>
  Uwaga: zmień wartość <UPN> na nazwę użytkownika administratora usługi Office 365. Upewnij się, że to konto ma uprawnienia „Zarządzanie organizacją” i „Zarządzanie odbiorcami”.
 3. Przygotuj sesję, uruchamiając następujące polecenie:
  Connect-ExchangeOnline -ExchangeEnvironmentName O365Default -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/
 4. Sprawdź ustawienia zasobu kalendarza, wprowadzając poniższe polecenie. Zmień wartość „room_name” na faktyczną wartość nazwy pokoju:
  Get-CalendarProcessing -Identity "room_name"| Format-List Identity,DeleteComments,DeleteSubject,AddOrganizerToSubject,RemovePrivateProperty,DeleteAttachments
 5. Zweryfikuj odpowiedzi dla następujących wartości:
  „DeleteSubject”, „AddOrganizerToSubject”, „DeleteComments”, „RemovePrivateProperty” oraz „DeleteAttachments”
  W większości przypadków te wartości są ustawione na „True”.
  Identity       : portertest.com/Users/room_name
  DeleteSubject : True
  AddOrganizerToSubject : True
  DeleteComments : True
  RemovePrivateProperty : True
  DeleteAttachments : True
 6. Zmień ustawienia pokoju przy użyciu następującego polecenia. Zmień wartość „room_name” na faktyczną wartość nazwy pokoju.
  Set-CalendarProcessing -Identity "room_name" -AddOrganizerToSubject $false -OrganizerInfo $true -DeleteAttachments $true -DeleteComments $false -DeleteSubject $false -RemovePrivateProperty $false
  Po uruchomieniu tych poleceń zostaną skonfigurowane następujące ustawienia:
  Identity       : portertest.com/Users/room_name
  DeleteSubject : False
  AddOrganizerToSubject : False
  DeleteComments : False
  RemovePrivateProperty : False
  Uwaga:
  • Jeśli nie chcesz wyświetlać tematu kalendarza, zmień wartość „DeleteSubject $false” na „DeleteSubject $true”.
  • Jeśli zobaczysz błąd taki jak „Operacji nie można wykonać, ponieważ nie można znaleźć obiektu «Room» na serwerze zoomwithus.onmicrosoft.com”, oznacza to, że zakres grupy ról związany z udzieleniem uprawnień do uruchamiania poleceń cmdlet nie obejmuje obiektów „user/room”. Upewnij się, że zalogowano się przy użyciu konta administratora, zgodnie z wymaganiami w kroku 3.
  • Jeśli zobaczysz błąd taki jak „Nie znaleziono polecenia «Set-CalendarProcessing»”, upewnij się, że konto administratora użyte do zalogowania się do środowiska PowerShell ma uprawnienia „Zarządzanie organizacją” oraz „Zarządzanie odbiorcami”.
 7. Sprawdź ustawienia pokoju przy użyciu następującego polecenia. Zmień wartość „room_name” na faktyczną wartość nazwy pokoju.
  Get-CalendarProcessing -Identity "room_name" | Format-List identity,deletesubject,addorganizertosubject,DeleteComments,RemovePrivateProperty
 8. Upewnij się, że odpowiedzi dla następujących wartości zostały zmienione na „False”:
  „DeleteSubject”, „AddOrganizerToSubject”, „DeleteComments” oraz „RemovePrivatePropoerty”.
  Identity       : portertest.com/Users/room_name
  DeleteSubject : False
  AddOrganizerToSubject : False
  DeleteComments : False
  RemovePrivateProperty : False
 9. Powtórz kroki 4–8 dla każdego kalendarza, zmieniając nazwę pokoju w każdym poleceniu.
 10. Rozłącz sesję przy użyciu poniższego polecenia:
  Disconnect-ExchangeOnline
 11. Zamknij środowisko Windows PowerShell.

Sposób dodawania usługi kalendarza do platformy Zoom

 1. Zaloguj się do portalu Zoom Web Portal jako administrator Zoom Rooms.
 2. Wybierz pozycję Integracja kalendarza, a następnie kliknij opcję Dodaj usługę kalendarza.
  Pojawi się okno dialogowe Dodaj usługę kalendarza.
 3. Kliknij opcję Office 365.
 4. Wybierz opcję Autoryzacja z usługą EWS lub Autoryzacja z usługą OAuth 2.0. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych opcjach, zobacz tę dokumentację firmy Microsoft.
  • Jeśli wybierzesz opcję Autoryzacja z usługą EWS, wpisz adres e-mail i hasło dedykowanego użytkownika usługi kalendarza, a także adres URL usługi EWS.
  • Jeśli wybierzesz opcję Autoryzacja z usługą OAuth 2.0, wpisz adres URL usługi EWS.
 5. W pozycji Typ uprawnień konta wybierz opcję Uosobienie na poziomie aplikacji lub Pełny dostęp delegowany w zależności od konfiguracji uprawnień użytej powyżej.
 6. Kliknij opcję Autoryzacja.
  Uwaga: w przypadku korzystania z uwierzytelniania OAuth 2.0 i wyłączonej opcji użytkownicy usługi Office 365 mogą wyrazić zgodę na uzyskiwanie dostępu przez aplikacje dla przedsiębiorstw do danych firmowych w ich imieniu w ustawieniach konta, opcję tę będzie trzeba włączyć w ustawieniach lub włączyć dla aplikacji Zoom na platformie Azure.
 7. Strona Integracja kalendarza przedstawia obecnie dodaną usługę kalendarza.

Uwaga: zobacz artykuł Dodawanie Zoom Room, aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji zasobu kalendarza z Zoom Room.