Wdrożenie masowe ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami dla systemu Windows


Klient Zoom Desktop Client może być masowo skonfigurowany dla systemu Windows na trzy różne sposoby: za pomocą instalatora MSI wykorzystywanego zarówno przy konfiguracji, jak i instalacji, za pomocą szablonu administracyjnego Active Directory wykorzystującego Politykę Grupy do konfiguracji lub za pomocą kluczy rejestru do konfiguracji.

Zoom Rooms dla systemu Windows również mogą być konfigurowane za pomocą szablonu administracyjnego Active Directory wykorzystującego Politykę Grupy lub za pomocą kluczy rejestru.

W przypadku korzystania z instalatora MSI, Zoom może zostać wdrożony za pośrednictwem GPO lub SCCM.W przypadku instalacji klienta przez skrypt GPO należy przeprowadzić instalację z wykorzystaniem skryptu startowego dla klienta komputerowego. W przypadku chęci wdrożenia także wtyczki Outlook przez skrypt GPO należy przeprowadzić instalację z wykorzystaniem skryptu logowania.

W przypadku instalacji za pomocą szablonu administracyjnego Active Template lub kluczy rejestru administratorzy mogą zablokować niektóre funkcje i ustawienia po wdrożeniu Zoom.

Uwaga: instalacje przy pomocy instalatora MSI wymagają posiadania podwyższonych uprawnień administratora.

W tym artykule omówiono:

Dowiedz się, jak zainstalować Zoom ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami dla komputerów Mac.

Warunki wstępne

Uwaga: Niektóre z przełączników wymienionych poniżej wymagają najnowszej wersji instalatora Zoom IT.

Pobieranie instalatora MSI

 1. Przejdź do Download Center
 2. Kliknij Download for IT Admin lub pobierz bezpośrednio z https://www.zoom.us/client/latest/ZoomInstallerFull.msi

Priorytet ustawień

Ustawienia można konfigurować w wielu miejscach. Niektóre mogą być konfigurowane jedynie przez administratora Zoom lub administratora IT, podczas gdy inne mogą być konfigurowane przez użytkownika końcowego. Jeśli ustawienia będą się wykluczać, Zoom skorzysta z następującej kolejności:

Wdrażanie i konfigurację klienta komputerowego Zoom

Wdrażanie z wiersza polecenia

Zainstaluj: msiexec /package  ZoomInstallerFull. msi/lex zoommsi.log

Przeprowadź instalację dyskretną: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /quiet /qn /norestart /log install.log

Poczekaj na zakończenie trwającego spotkania przed instalacją: msiexec /i ZoomInstallerFull.msi /norestart MSIRESTARTMANAGERCONTROL="Disable"

Dyskretne automatyczne uruchamianie: Ta opcja, domyślnie wyłączona, powoduje, że klient komputerowy automatycznie i dyskretnie uruchamia się w systemie Windows. Aby włączyć tę funkcje, dopisz zSilentStart="true" na końcu wybranego sposobu instalacji.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi/lex zoommsi.log zSilentStart="true"

Brak skrótu na pulpicie: Ta opcja, domyślnie wyłączona, uniemożliwia utworzenie skrótu na pulpicie podczas instalacji lub aktualizacji. Aby włączyć tę opcję, dopisz zNoDesktopShortCut="true" na końcu wybranego sposobu instalacji.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi/lex zoommsi.log ZNoDesktopShortCut="true"

Wstępnie skonfiguruj SSO URL: Ta opcja, domyślnie wyłączona, umożliwia wstępną konfigurację SSO URL. Aby ustawić adres URL, dopisz zSSOHost="vanity_URL" na końcu wybranego sposobu instalacji. Na przykład hooli.zoom.us można ustawić w dowolnym z następujących formatów:

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log zSSOHost="vanity_URL"

Automatyczna aktualizacja: Domyślnie wyłączona, spowoduje usunięcie opcji Sprawdź aktualizacje w kliencie, a tym samym uniemożliwi użytkownikom sprawdzanie dostępności i instalowanie aktualizacji dla klienta Zoom. Jeśli automatyczna aktualizacja jest włączona, użytkownicy będą mogli sprawdzać dostępność aktualizacji w kliencie i nie będą potrzebować podwyższonego poziomu uprawnień administratora, by przeprowadzić aktualizację. Aby włączyć tę opcję i zezwolić użytkownikom na aktualizowanie klienta Zoom, dopisz ZoomAutoUpdate="true" do wybranego sposobu instalacji:

msiexec /package  ZoomInstallerFull. msi /lex zoommsi.log ZoomAutoUpdate="true"

Uwaga:

Usługa zaawansowanego udostępniania: Ta opcja, domyślnie włączona, może wyłączyć tę usługę, co może uniemożliwić monitowanie o poświadczenia administratora podczas uaktualniania. Jeśli ta usługa jest wyłączona, może to mieć niewielki wpływ na środowisko automatycznej aktualizacji. Aby wyłączyć, dopisz DisableAdvancedSharingService=true na końcu wybranego sposobu instalacji.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log DisableAdvancedSharingService=true

Początek i koniec portu zapory: Ustawia reguły zapory przychodzącej i wychodzącej dla klienta Zoom. FirewallPortStart i FirewallPortEnd muszą być skonfigurowane razem, ponieważ Zoom nie zaleca włączania jednego bez włączania drugiego.

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log FirewallPortStart="7200" FirewallPortEnd="17210"

Dodatkowe opcje konfiguracji

zConfig: Aby włączyć dodatkowe opcje, dopisz parametr ZConfig na końcu wybranego sposobu instalacji. Oddziel wiele opcji za pomocą „;”:

msiexec /package ZoomInstaller.msi /norestart /lex msi.log ZConfig="account=your_account_id;nogoogle=1;nofacebook=1;login_domain=yourcompany.com&yourcompany2.com"

Dodatkowe opcje dla ZConfig są wymienione w poniższych tabelach.

Zezwalaj użytkownikom na zmianę ustawień: aby wdrożyć ustawienia, ale zezwalać użytkownikom na ich zmianę w kliencie komputerowym Zoom, wdrażaj je z „ZRecommend” zamiast „ZConfig”. Na przykład msiexec /i ZoomInstallerFull.msi ZRecommend="AudioAutoAdjust=1" 

Jeśli chcesz wymusić określone ustawienia, ale zezwolić użytkownikom na zmianę innych ustawień domyślnych, użyj zarówno ZConfig, jak i ZRecommend. Na przykład msiexec /i ZoomInstallerFull.msi ZConfig="nogoogle=1" ZRecommend="AudioAutoAdjust=1"

Uwaga: Jeśli ustawienie zostało ustawione zarówno dla ZConfig, jak i ZRecommend, ZConfig nadal będzie blokować ustawienie i nie będzie ono mogło zostać zmienione przez użytkownika.

Wdrażanie Intune

 1. Zaloguj się do usługi Microsoft Intune.
 2. Kliknij Aplikacje klienckie.
 3. Kliknij Aplikacje.
 4. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
 5. W polu Typ aplikacji wybierz pozycję Aplikacja biznesowa, a następnie kliknij Wybierz.
 6. Kliknij Wybierz plik pakietu aplikacji.
 7. Kliknij Wybierz plik i wybierz ZoomInstallFull.msi.
 8. Kliknij OK.
 9. W zakładce Informacje o aplikacji wprowadź następujące informacje:
  • Opis – Wprowadź opis aplikacji, tj. aplikacja Zoom Meeting.
  • Wydawca— Wprowadź Zoom Video Communications.
  • Kontekst instalacji aplikacji —Kliknij Urządzenie.
  • Argumenty wiersza polecenia – Wprowadź dowolne przełączniki instalacji MSI
   • Aby włączyć ustawienia domyślne, które muszą być zablokowane, rozpocznij każdy przełącznik ustawień od ZConfig. Np. ZConfig=”nogoogle=1”.
   • Aby włączyć ustawienia domyślne, które użytkownicy mogą zmieniać, rozpocznij każdy przełącznik ustawień od ZRecommend. Np. ZRecommend=”AudioAutoAdjust=1”.
 10. Kliknij przycisk Dalej.
 11. Dodaj żądane Znaczniki zakresu.
 12. Kliknij przycisk Dalej.
 13. Ustaw, czy aplikacja jest wymagana dla określonych grup użytkowników, wszystkich użytkowników i/lub wszystkich urządzeń.
 14. Kliknij przycisk Dalej.
 15. Sprawdź podsumowanie wdrożenia, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

Opcje konfiguracji

Uwaga: Wpisy rejestru dla następujących ustawień będą znajdować się w następujących lokalizacjach:

Ustawienia ogólne

OpisDomyślny stan i wartośćOpcja MSI Typ wartości
Usuń opcję logowania za pomocą konta GoogleDisabled, 0NoGoogleBoolean
Usuń opcję logowania przez FacebookaDisabled, 0NoFacebookBoolean
Usuń opcję logowania za pomocą konta e-mailDisabled, 0DisableLoginWithEmailBoolean
Usuń opcję pojedynczego logowaniaDisabled, 0NoSSOBoolean
Wymagaj nowego logowania jednokrotnego po uruchomieniu klientaDisabled, 0DisableKeepSignedInWithSSOBoolean
Wymagaj nowego logowania za pomocą konta Google po uruchomieniu klientaDisabled, 0DisableKeepSignedInWithGoogleBoolean
Wymagaj nowego logowania przez Facebooka po uruchomieniu klientaDisabled, 0DisableKeepSignedInWithFacebookBoolean
Ustaw i zablokuj domyślny SSO URL dla logowania klienta

Na przykład hooli.zoom.us będzie ustawiony jako ForceSSOUrl=hooli
WyłączoneForceSSOUrl=your_companyString
Zapobiegaj automatycznemu uruchamianiu przez Zoom poprzednio używanego adresu URL SSO. Jest to przydatne dla użytkowników korzystających z wielu kont, z których każde ma własny adres URL SSO.Disabled, 0DisableAutoLaunchSSO
Boolean
Ustawia domyślne logowanie SSODisabled, 0AutoSSOLoginBoolean
Blokuj połączenia z niezaufanymi certyfikatami SSLEnabled, 1BlockUntrustedSSLCert Boolean
Osadź określony ciąg agenta użytkownika dla wszystkich żądań HTTP z klienta ZoomWyłączoneEmbedUserAgentStringString
Wyłącz monit UAC podczas logowania do ZoomEnabled, 1AddFWExceptionBoolean
Zminimalizuj Zoom do zasobnika systemowegoEnabled, 1Min2TrayBoolean
Automatycznie uruchamiaj Zoom przy starcie systemu WindowsDisabled, 0ZoomAutoStartBoolean
Dyskretnie automatycznie uruchamiaj Zoom przy starcie systemu WindowsDisabled, 0zSilentStartBoolean

Umożliwia klientowi komputerowemu ciche sprawdzanie dostępności aktualizacji, a jeśli wersja użytkownika jest niższa niż stabilna wersja ustawiona przez Zoom, zainstalowanie jej po uruchomieniu klienta.

Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate.

Enabled, 1EnableSilentAutoUpdateBoolean

Zezwala klientowi komputerowemu na sprawdzanie dostępności aktualizacji i, jeśli wersja użytkownika jest niższa niż najnowsza wersja ustawiona przez Zoom, monitowanie użytkownika o zainstalowanie aktualizacji.

Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate.

Disabled, 0AlwaysCheckLatestVersionBoolean

Umożliwia kontrolowanie rytmu aktualizacji zastosowanych do klienta komputerowego.

Slow (0): mniej aktualizacji i lepsza stabilność
Fast (1): najnowsze funkcje i aktualizacje

Slow (0) SetUpdatingChannelBoolean

Uniemożliwia klientowi komputerowemu automatyczne uaktualnienie do wersji 64-bitowej, jeśli wersja 32-bitowa jest zainstalowana w systemie 64-bitowym.

Disabled, 0DisableUpdateTo64BitBoolean
Nie twórz skrótu na pulpicie dla ZoomDisabled, 0zNoDesktopShortCutBoolean
Ustaw domenę adresu e-mail, za pomocą której użytkownicy mogą się logowaćDisabled Login_Domain, domain String

Wymusza zalogowanie się użytkowników przed dołączeniem do spotkania z poziomu aplikacji. Użytkownicy mogą być zalogowani w portalu internetowym podczas dołączania za pomocą adresu URL do dołączania.

Disabled, 0EnforceSignInToJoinBoolean
Wymagaj, aby klient był zalogowany na konto Zoom przed dołączeniem do jakiegokolwiek spotkania.WyłączoneEnforceAppSignInToJoinBoolean
Ustaw identyfikatory kont (A), dzięki którym klient może dołączać do spotkań hostowanych przez określone kontaDisabled, 0Account, your_account_idString
Wymuś uwierzytelniania spotkań wewnętrznych (B)WyłączoneSetDevicePolicyToken, device_tokenString
Nie wylogowuj użytkownika z klienta po jego ponownym uruchomieniu (tylko logowanie przez e-mail)Disabled, 0KeepSignedInBoolean
Klient Zoom otworzy się automatycznie i po ponownym uruchomieniu systemu.Disabled, 0AutoStartAfterRebootBoolean
Klient Zoom uruchomi się w zasobniku systemowym po ponownym uruchomieniu systemu.Disabled, 0AutoStartInSystemTrayBoolean
Ustawia domenę internetową do logowania się lub dołączania do spotkania. Domyślnie wartość to https://zoom.us lub https://zoom.com Disabled, emptySetWebDomain, domainString
Ustaw domyślnie tryb portretowy po otwarciu klienta ZoomDisabled, 0DefaultUsePortraitViewBoolean
Udostępniaj dźwięk podczas udostępniania ekranu w pokoju Zoom RoomEnabled, 1PresentToRoomWithAudioBoolean
Wyświetla przycisk Call Room System na ekranie głównym klienta ZoomDisabled, 0EnableStartMeetingWithRoomSystemBoolean
Wyświetla nazwę dzwoniącego dla systemu pokoju zapraszanego na spotkanie ZoomDisabled, 0AppendCallerNameForRoomSystemBoolean
Umożliwia sterowanie HID urządzeniami USB przez klienta ZoomEnabled, 1EnableHIDControlBoolean

Jeśli ta opcja zostanie włączona, klient będzie używał następujących portów do transmisji multimediów:

Audio: 8803
Udostępnianie ekranu: 8802
Wideo: 8801

Disabled, 0EnableIndependentDataPortBoolean

Użyj przeglądarki osadzonej w kliencie do logowania jednokrotnego

Disabled, 0EnableEmbedBrowserForSSOBoolean

Automatycznie wysyłaj logi, gdy wystąpi problem typu awaria krytyczna

Disabled, 0EnableAutoUploadDumpsBoolean

Pokazuje status kontaktu Zoom w Outlooku i ustawia Zoom jako domyślną aplikację do czatowania, spotkań i dzwonienia w Outlooku.

Disabled, 0IntegrateZoomWithOutlookBoolean

Włącza opcję Popraw mój wygląd

Disabled, 0EnableFaceBeautyBoolean

Zdalne sterowanie wszystkimi aplikacjami

Disabled, 0RemoteControlAllAppBoolean

Klient Zoom uruchamia proces wideo z podwyższonym poziomem uprawnień w celu obsługi zaawansowanego oznaczania DSCP

Disabled, 0EnableElevateForAdvDSCPBoolean

Gdy ta opcja jest włączona, ruch przy udostępnianiu ekranu jest wysyłany przez TCP zamiast UDP.

Disabled, 0 ShareSessionDisableUDP
Boolean

Zapobiegaj ruchowi audio przez serwery proxy

Disabled, 0DisableAudioOverProxyBoolean

Zapobiegaj ruchowi wideo przez serwery proxy

Disabled, 0DisableVideoOverProxyBoolean

Zapobiegaj ruchowi udostępniania ekranu przez serwery proxy

Disabled, 0DisableSharingOverproxyBoolean

Ustaw serwer proxy dla klienta jako nazwany serwer proxy.

Na przykład: serwer: port

WyłączoneProxyServer, proxy_addressString
Ustaw serwer proxy na klienta z adresem PAC URLWyłączoneProxyPac, your_pac_urlString
Ustaw regułę obejścia serwera proxy dla klienta ZoomWyłączoneProxyBypass, bypass_ruleString
Usuń szumy z kanałów wideo podczas przetwarzania.Enabled, 1EnableTemporalDeNoiseBoolean
Użyj akceleracji sprzętowej do przetwarzania wideo.Enabled, 1EnableGPUComputeUtilizationBoolean
Użyj akceleracji sprzętowej do przetwarzania wideo podczas wysyłania wideo.Enabled, 1EnableHardwareAccForVideoSendBoolean
Użyj akceleracji sprzętowej do przetwarzania wideo podczas odbierania wideo.Enabled, 1EnableHardwareAccForVideoReceiveBoolean
Ignoruj ustawienie ograniczonej przepustowości w ustawieniach sieci Web. Przydatne w przypadku wyjątków.Disabled, 0IgnoreBandwidthLimitsBoolean
Zezwól na zaufanie określonym adresom URL i pomiń monit o niezaufany certyfikat, jeśli certyfikat zostanie unieważniony. Kolejne domeny powinny być oddzielone za pomocą „;”, na przykład „hooli.com;hooli.org”Disabled, emptySetNoRevocationCheckUrlsString
Ukryj przycisk szybkiego uruchamiania aplikacji Zoom Apps w interfejsie Zoom.Disabled, 0DisableZoomAppsBoolean

Uwaga:

Ustawienia spotkań

OpisDomyślny stan i wartośćOpcja MSITyp wartości
Wyłącz kamerę podczas dołączania do spotkaniaDisabled, 0DisableVideoBoolean
Podczas dołączania do spotkania okno spotkania jest domyślnie uruchamiane w oknie pełnoekranowym.Enabled, 1AutoFullScreenWhenViewShareBoolean
Automatycznie dostosuj zawartość udostępnionego ekranu do ekranu widzaEnabled, 1AutoFitWhenViewShareBoolean
Korzystaj z wideo w rozdzielczości HD podczas dołączania do spotkaniaDisabled, 0Use720pByDefaultBoolean
Automatycznie włącz dwa monitoryDisabled, 0UseDualMonitorBoolean
Zapobiegaj wyświetlaniu na pełnym ekranie podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do niegoDisabled, 0FullScreenWhenJoinBoolean
Zawsze pokazuj kontrolki spotkania (Włącza Zawsze pokazuj sterowniki spotkania)Enabled, 1AutoHideToolbarBoolean
Domyślnie ukrywaj uczestników niekorzystających z wideoDisabled, 0HideNoVideoUsersBoolean
Zawsze wyciszaj mikrofon podczas dołączania do spotkaniaDisabled, 0MuteVoipWhenJoinBoolean
Automatycznie łącz dźwięk z dźwiękiem komputera podczas dołączania do spotkaniaDisabled, 0AutoJoinVOIPBoolean

Ustaw przetwarzanie sygnału audio dla urządzeń audio z systemem Windows

Auto - 0
Off - 1
On - 2

Auto, 0SetAudioSignalProcessTypeString

Ustaw poziom tłumienia hałasu

Auto - 0
Low -1
Medium - 2
High - 3

Auto, 0SetSuppressBackgroundNoiseLevelString
Pokaż czas, przez jaki użytkownik uczestniczył w spotkaniuDisabled, 0ShowConnectedTimeBoolean
Potwierdź przed opuszczeniem spotkaniaEnabled, 1ConfirmWhenLeaveBoolean
Wyłącz funkcję Udostępnianie ekranu podczas rozpoczynania spotkania lub dołączania do niegoDisabled, 0DisableScreenShareBoolean
Wyłącz tryb Windows Aero Mode w Windows 7Disabled, 0NoAeroOnWin7Boolean
Ustaw domyślną lokalizację nagrywania dla nagrań lokalnychFolder Dokumenty RecordPath, C:/your_recording_path String
Automatycznie dopasuj ustawienia mikrofonu

Enabled, 1

AudioAutoAdjustBoolean
Steruje ustawieniem Oryginalnego audio mikrofonuDisabled, 0EnableOriginalSoundBoolean
Zawsze używaj PMI do natychmiastowych spotkańDisabled, 0UsePMIBoolean
Wyłącz czat podczas spotkaniaDisabled, 0zDisableChatBoolean

Wyłącz przesyłanie plików podczas spotkania (wysyłanie lub odbieranie plików)

Disabled, 0zDisableFTBoolean
Wyłącz przesyłanie plików od stron trzecich podczas spotkaniaDisabled, 0DisableMeeting3rdPartyFileStorageBoolean
Wyłącz nagrywanie lokalne Disabled, 0zDisableLocalRecordBoolean
Wyłącz nagrywanie w chmurze Disabled, 0zDisableCMRBoolean
Wyłącz wysyłanie wideoDisabled, 0zDisableSendVideoBoolean
Wyłącz odbieranie wideoDisabled, 0zDisableRecvVideoBoolean
Wyłącza wysyłanie i odbieranie wideoDisabled, 0zDisableVideoBoolean
Włącza dublowanie wideoEnabled, 1EnableMirrorEffectBoolean
Wyświetla przycisk Call Room System na ekranie głównym klienta ZoomDisabled, 0 EnableStartMeetingWithRoomSystemBoolean
Klient zoptymalizuje udostępnianie ekranu dla klipu wideo podczas udostępniania bezpośrednio do Zoom Room. Enabled, 1PresentToRoomOptimizeVideoBoolean

Ustaw opcję udostępniania podczas udostępniania bezpośrednio do pokoju Zoom Room.

0 - Pokaż wszystkie opcje udostępniania

1 - Automatycznie udostępniaj pulpit

1PresentToRoomOptionBoolean

Ustaw opcję udostępniania podczas udostępniania bezpośrednio w pokoju Zoom Room w ramach spotkania.

0 - Pokaż wszystkie opcje udostępniania

1 - Automatycznie udostępniaj pulpit

0PresentInMeetingOptionBoolean

Ustaw maksymalną przepustowość wysyłania

Uwaga: Jeśli przepustowość jest ograniczona za pomocą ustawień sieci Web, ograniczenia sieci Web zastępują ograniczenia ustawione w kliencie.

Wyłączone

BandwidthLimitUp, amount
(wszystkie wartości w Kbps)

String

Ustaw maksymalną przepustowość odbioru

Uwaga: Jeśli przepustowość jest ograniczona za pomocą ustawień sieci Web, ograniczenia sieci Web zastępują ograniczenia ustawione w kliencie.

WyłączoneBandwidthLimitDown, amount
(wszystkie wartości w Kbps)
String

Podziel ruch między różnymi portami w celu łatwiejszej identyfikacji
Udostępnianie wideo: 8801
Współdzielenie ekranu: 8802
Audio: 8803

Disabled, 0EnableIndependentDataPortBoolean

Zawsze pokazuj podgląd wideo podczas dołączania do spotkania

Enabled, 1AlwaysShowVideoPreviewDialogBoolean

Usuń dźwięk komputera z opcji audio

Disabled, 0DisableComputerAudioBoolean

Automatycznie wyciszaj mikrofon, gdy ekran jest zablokowany podczas spotkania

Enabled, 1MuteWhenLockScreenBoolean

Używaj domyślnych głośników systemowych w systemie Windows

Disabled, 0SetUseSystemDefaultSpeakerForVoipBoolean

Używaj domyślnego mikrofonu systemowego w systemie Windows

Disabled, 0SetUseSystemDefaultMicForVoipBoolean

Używaj trybu Side-by-Side do wyświetlania udostępnionego ekranu

Disabled, 0EnableSplitScreenBoolean

Wyłącz zdalne sterowanie

Disabled, 0

DisableRemoteControlBoolean

Wyłącz zdalną pomoc techniczną

Enabled, 1

DisableRemoteSupportBoolean

Wyłącz używanie podpisów kodowanych

Disabled, 0

DisableClosedCaptioningBoolean

Wyłącz korzystanie z ręcznych, wprowadzanych przez użytkownika napisów

Disabled, 0

DisableManualClosedCaptioningBoolean

Wyłącz korzystanie z opcji pytań i odpowiedzi w webinarach

Disabled, 0

DisableQnABoolean

Wyłącz sterowanie slajdami

Disabled, 0

DisableSlideControlBoolean

Zapobiegaj pojawianiu się powiadomień o połączeniach przychodzących podczas spotkania

Disabled, 0HidePhoneInComingCallWhileInMeetingBoolean

Zezwalaj na dostęp do schowka podczas sesji zdalnego sterowania

Disabled, 0EnableShareClipboardWhenRemoteControlBoolean

Wyłącz tło wirtualne

Disabled, 0DisableVirtualBkgndBoolean

Wyłącz filtry wideo

Disabled, 0DisableVideoFiltersBoolean

Ustaw określony tryb przechwytywania ekranu:

0 - Auto
1 - Starsze systemy operacyjne
2 - Udostępnij z filtrowaniem okien
3 - Zaawansowane udostępnianie z filtrowaniem okien
4 - Zaawansowane udostępnianie bez filtrowania okien

Auto, 0SetScreenCaptureModeString

Wyłącz akcelerację GPU

Disabled, 0LegacyCaptureModeBoolean

Wyłącz funkcję tablicy

Disabled, 0DisableWhiteBoardBoolean

Wyłącza opcję udostępniania pulpitu podczas udostępniania ekranu

Disabled, 0DisableDesktopShareBoolean
Wyłącza opcję bezpośredniego udostępniania za pomocą Zoom RoomsDisabled, 0DisableDirectShareBoolean
Zapewnij opcję Optymalizuj pod kątem wideoklipu podczas udostępniania

Enabled, 1

EnableShareVideoBoolean
Funkcja udostępniania dźwięku komputeraDisabled, 0EnableShareAudioBoolean
Wycisz powiadomienia systemowe w trakcie udostępniania pulpituEnabled, 1EnableDoNotDisturbInSharingBoolean
Pokaż okna Zoom podczas udostępniania ekranuDisabled, 0ShowZoomWinWhenSharingBoolean
Pokaż siebie jako aktywnego mówcę podczas mówieniaDisabled, 0

EnableSpotlightSelf

Boolean

Ustaw maksymalną liczbę uczestników wyświetlanych w widoku galerii na 49 uczestników na ekranDisabled, 0Enable49videoBoolean
Wyświetlaj przypomnienia o nadchodzących spotkaniachDisabled, 0EnableRemindMeetingTimeBoolean

Ustawia określoną metodę renderowania wideo przy użyciu następujących zmiennych ciągu:

0 - Auto
1 - Direct3D11 Flip Mode
2 - Direct3D11
3 - Direct3D9
4 - GDI

Auto, 0VideoRenderMethod, 0
String

 

Ustawienia czatu

OpisDomyślny stan i wartośćOpcja MSITyp wartości
Wyłącz podgląd łączaEnabled, 1zDisableIMLinkPreviewBoolean
Przenoś wiadomości z nowymi odpowiedziami na dół czatu/kanałuDisabled, 0SetMessengerDoNotDropThreadBoolean
Opcja Wyślij wiadomość głosowąEnabled, 1ShowVoiceMessageButtonBoolean
Pokaż baner z powiadomieniami na ekranie aż do jego wyłączeniaDisabled, 0AlwaysShowIMNotificationBannerBoolean
Kontroluj powiadomienia dźwiękowe po odebraniu wiadomości błyskawicznychEnabled, 1PlaySoundForIMMessageBoolean
Określ, czy wiadomość ma być wyświetlana w powiadomieniach systemowych po odebraniu wiadomości błyskawicznychEnabled, 1ShowIMMessagePreviewBoolean
Określ, czy powiadomienia systemu wiadomości błyskawicznych są wyciszone podczas spotkaniaEnabled, 1MuteIMNotificationWhenInMeetingBoolean

 

Inne parametry

Opcje spotkania: Domyślnie wyłączone. Aby zażądać tych ustawień, dopisz ZConfig="kCmdParam_InstallOption=X". X reprezentuje wartość liczbową.

Włączone wartości i opcje są następujące:

WartośćOpcja
1Wyłącz kamerę podczas dołączania do spotkania
2Automatycznie dołącz do VoIP
4Automatycznie włącz dwa monitory
8Domyślnie loguj się za pomocą logowania jednokrotnego
16Automatycznie przechodź na pełny ekran podczas przeglądania udostępnionej zawartości
32Automatycznie dopasuj do okna podczas wyświetlania udostępnionej zawartości
64Domyślnie włącz rozdzielczość 720p
128Zdalne sterowanie wszystkimi aplikacjami


Aby włączyć wiele ustawień, dodaj wartości. Na przykład, aby domyślnie włączyć opcję Automatycznie dołączaj do VoIP (2) i 720p (64), ustaw opcję ZoomInstall na 66:

msiexec /package ZoomInstallerFull.msi /lex zoommsi.log ZConfig="kCmdParam_InstallOption=66"

Możesz również skonfigurować opcje wiersza polecenia firmy Microsoft.

Odinstalowanie przełączników

Aby całkowicie odinstalować Zoom, użyj następującego narzędzia do całkowitej dezinstalacji Zoom. Zasadniczo nie jest konieczne używanie całkowitego deinstalatora podczas aktualizacji do nowej wersji Zoom, ponieważ wdrożenie nowej wersji zastąpi poprzednią.

Następujące przełączniki są dostępne podczas uruchamiania instalatora:

PolecenieFunkcja
/silentUsuwa Zoom dyskretnie
/keep_outlook_pluginUsuwa Zoom, ale pozostawia zainstalowaną wtyczkę programu Outlook
/keep_lync_pluginUsuwa Zoom, ale pozostawia zainstalowaną wtyczkę Lync/Skype for Business
/keep_notes_pluginUsuwa Zoom, ale pozostawia zainstalowaną wtyczkę Notes
/vdi_cleanUsuwa pakiet vdi

Uwaga: Użycie całkowitego deinstalatora całkowicie usunie klienta Zoom, a także wtyczkę Zoom dla programu Outlook. Wtyczka Outlook, rozszerzenia Chrome/Firefox i rozszerzenie GSuite pozostają nienaruszone.

Opcje konfiguracji dla Zoom Rooms dla systemu Windows

OpisDomyślny stan i wartośćOpcja MSITyp wartości
Zweryfikuj certyfikat SSLDisabled, 0EnableSSLVerificationBoolean
Automatycznie zaakceptuj licencję RODODisabled, 0AcceptGDPRBoolean
Zainstaluj aktualizacje w trybie dyskretnym bez wyświetlania paska postępuDisabled, 0SilentBoolean
Automatycznie loguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasłaEnabled, 1SystemAutoLoginBoolean

 

Dyskretna instalacja z automatycznym logowaniem i dyskretnymi aktualizacjami: msiexec /i ZoomRoomsInstaller.msi /quiet ACCEPTGDPR=true SILENT=true SYSTEMAUTOLOGIN=true SYSTEMUSERNAME="nazwa użytkownika systemu Windows" SYSTEMPASSWORD="hasło systemu Windows"

Opcje systemowe

Te opcje są domyślnie wyłączone.Aby włączyć, dopisz SYSTEMOPTION=X (X reprezentuje wartość liczbową. Wartości i opcje są następujące):

WartośćOpcja
1Automatycznie blokuj ekran
2Wyłącz wymaganie hasła po przebudzeniu
4Wyłącz Cortanę
8Wyłącz powiadomienia
16Wyłącz aktualizacje systemu Windows
32Włącz wysoką wydajność
64Wyłącz hibernację
128Nigdy nie śpij
256Nigdy nie wyłączaj wyświetlacza

Opcje konfiguracji wtyczki Outlook dla systemu Windows

OpisDomyślny stan i wartośćOpcja MSITyp wartości
Zawsze domyślnie używaj PMIDisabled, 0UsePMIBoolean
Zezwalaj użytkownikowi na sprawdzanie dostępności aktualizacji wtyczki programu OutlookEnabled, 1AutoUpdateBoolean
Zezwalaj na standardową aktualizację użytkownika. Ignorowane, jeśli AutoUpdate jest wyłączony.Disabled, 0StandardUserUpdateBoolean

Konfiguracja szablonu administracyjnego Active Directory

Aby zapoznać się z podziałem zasad i opcji dostępnych do konfiguracji, zapoznaj się z naszą listą dostępnych polityk grupy i szablonów.