Wdrażanie masowe wstępnie skonfigurowanych ustawień dla komputerów Mac


Administrator IT może wybrać instalację Zoom z wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami w przypadku klienta Zoom Client dla komputerów Mac. Ta instalacja wymaga skonfigurowania pliku .plist oraz zainstalowania go wraz z instalatorem Zoom dla administratorów IT dla komputerów Mac.

Ustawienia można wymusić i/lub ustawić jako ustawienia domyślne, które użytkownicy końcowi będą mogli zmodyfikować po wdrożeniu.

Uwaga: wartości logiczne kluczy plist można przedstawić następująco:

W tym artykule omówiono:

Dowiedz się, jak instalować aplikację ze wstępnie skonfigurowanymi ustawieniami na komputerze z systemem Windows.

Pobieranie instalatora

Przejdź do centrum Download Center, a następnie kliknij Pobierz dla administratora; lub pobierz bezpośrednio z adresu https://zoom.us/client/latest/ZoomInstallerIT.pkg

Priorytet ustawień

Ustawienia można skonfigurować w wielu miejscach. Niektóre może skonfigurować tylko administrator aplikacji Zoom lub administrator IT, a inne może skonfigurować również użytkownik końcowy. W przypadku konfliktu ustawień aplikacja Zoom będzie korzystać z następujących ustawień priorytetowo:

Tworzenie i konfigurowanie pliku .plist

Jeśli chcesz skonfigurować opcje klienta Zoom Desktop Client na komputerze Mac, musisz utworzyć plik .plist. Jeśli nie skonfigurujesz pliku .plist, aplikacja Zoom zostanie wdrożona z domyślną konfiguracją.

Zalecane ustawienia domyślne

Ustawienia można skonfigurować w pliku .plist, jako wymuszone lub rekomendowane ustawienia domyślne, korzystając z klucza PackageRecommend. Jeśli ustawienia są wymienione pod kluczem PackageRecommend, klient Mac zostanie zainstalowany z tymi ustawieniami, ale użytkownicy będą mogli zmienić opcje po wdrożeniu aplikacji.

Aby skonfigurować ustawienia zalecane, przenieś lub dodaj ustawienia do klucza <key>PackageRecommend</key>. Przykładowo, jeśli chcesz, aby klient Mac miał domyślnie włączoną opcję „Automatycznie przejdź do pełnego ekranu podczas wyświetlania zawartości udostępnionej”, ale nie chcesz pozwalać na logowanie Google lub Facebook, plik .plist będzie wyglądać następująco:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>nogoogle</key>
<true/>
<key>nofacebook</key>
<true/>
<key>PackageRecommend</key>
<dict>
<key>ZAutoFullScreenWhenViewShare</key>
<true/>
</dict>
</dict>
</plist>

Ustawienia ogólne

Plik .plist może zawierać następujące klucze:

OpisDomyślny stan i wartośćKlucz pliku .plistTyp wartości
Domyślne logowanie przy użyciu logowania jednokrotnegoWyłączone, 0zAutoSSOLoginWartość logiczna
Wstępna konfiguracja adresu URL logowania jednokrotnegoWyłączonezSSOHostCiąg

Konfiguracja i blokowanie adresu URL logowania jednokrotnego

Przykładowo adres hooli.zoom.us należy ustawić jako ForceSSOUrl=hooli

WyłączoneForceSSOURLCiąg

Uniemożliwiaj aplikacji Zoom automatyczne uruchomienie z wcześniej używanego adresu URL logowania jednokrotnego. Jest to przydatne dla użytkowników korzystających z wielu kont, z których każde ma własny adres URL SSO.

Wyłączone, 0 DisableAutoLaunchSSO
Wartość logiczna
Usuń opcję logowania GoogleWyłączone, 0NoGoogleWartość logiczna
Usuń opcję logowania FacebookWyłączone, 0NoFacebookWartość logiczna
Usuń opcję logowania przy użyciu adresu e-mailWyłączone, 0DisableLoginWithEmailWartość logiczna
Usuń opcję logowania jednokrotnegoWyłączone, 0NoSSOWartość logiczna
Wymagaj nowego logowania jednokrotnego po uruchomieniu klientaWyłączone, 0DisableKeepSignedInWithSSOWartość logiczna
Wymagaj nowego logowania Google po uruchomieniu klientaWyłączone, 0DisableKeepSignedInWithGoogleWartość logiczna
Wymagaj nowego logowania jednokrotnego po uruchomieniu klientaWyłączone, 0DisableKeepSignedInWithFacebookWartość logiczna
Używaj osadzonej przeglądarki w kliencie na potrzeby logowania jednokrotnegoWyłączone, 0EnableEmbedBrowserForSSOWartość logiczna

Wymusza logowanie użytkowników przed dołączeniem do spotkania z aplikacji. Użytkownicy mogą zostać zalogowani w portalu internetowym w przypadku dołączania przez adres URL.

Wyłączone, 0EnforceSignInToJoinWartość logiczna
Wymagaj zalogowania klienta na koncie Zoom przed dołączeniem do jakiegokolwiek spotkania lub webinaruWyłączone, 0EnforceAppSignInToJoinWartość logiczna
Ustawia domenę internetową na potrzeby logowania lub dołączania do spotkania. Domyślnie wartość to https://zoom.us lub https://zoom.comWyłączoneSetWebDomainCiąg
Utrzymuj użytkownika zalogowanego do klienta po jego ponownym uruchomieniu (tylko logowanie z adresem e-mail)Wyłączone, 0KeepSignedInWartość logiczna
Zezwalaj na sprawdzanie dostępności aktualizacji za pośrednictwem klienta przez użytkowników. Kiedy ta opcja jest wyłączona, przycisk Sprawdź dostępność aktualizacji zostanie ukryty.

Uwaga: Nie jest to prawdziwa funkcja automatycznej aktualizacji; umożliwia jedynie użytkownikom ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji. Zobacz EnableSilentAutoUpdate.
Wyłączone, 0zAutoUpdateWartość logiczna
Umożliwia klientowi Desktop Client dyskretne sprawdzanie dostępności aktualizacji (stabilnych wersji). Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate. W przeciwnym wypadku zakończy działanie niepowodzeniem.Włączone, 1EnableSilentAutoUpdateWartość logiczna
Umożliwia klientowi Desktop Client sprawdzanie dostępności jakichkolwiek aktualizacji.
Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate. W przeciwnym wypadku zakończy działanie niepowodzeniem.
Wyłączone, 0AlwaysCheckLatestVersionWartość logiczna

Umożliwia kontrolowanie kadencji aktualizacji stosowanych wobec klienta Desktop Client.

Slow (0): mniej aktualizacji i lepsza stabilność
Fast (1): nowsze funkcje i aktualizacje

Slow (0) SetUpdatingChannel
Wartość logiczna
Kontroluje użycie asysty w postaci demona w ramach instalacji aktualizacji – z pominięciem poświadczeń administratora podczas aktualizowania.
Ta opcja wymaga włączenia opcji AutoUpdate. W przeciwnym wypadku zakończy działanie niepowodzeniem.
Wyłączone, 0disableDaemonInstallWartość logiczna

Ustaw domenę adresów e-mail, z której użytkownicy mogą się logować

WyłączoneLogin_DomainCiąg

Domyślnie po otwarciu Zoom włączaj tryb portretowy

Wyłączone, 0DefaultUsePortraitViewWartość logiczna

Wyłącza udostępnianie bezpośrednie z opcją Zoom Rooms

Wyłączone, 0DisableDirectShareWartość logiczna

Udostępniaj dźwięk podczas udostępniania ekranu w Zoom Room

Włączone, 1PresentToRoomWithAudioWartość logiczna

Włącza sterowanie HID urządzeniami audio USB za pośrednictwem klienta Zoom

Włączone, 1EnableHIDControlWartość logiczna

Wyświetla przycisk Zadzwoń do systemu pokoju na ekranie głónym klienta Zoom

Wyłączone, 0EnableStartMeetingWithRoomSystemWartość logiczna
Klient zoptymalizuje udostępnianie ekranu pod kątem klipu wideo podczas udostępniania bezpośrednio do Zoom Room.Włączone, 1PresentToRoomOptimizeVideoWartość logiczna

Ustaw opcję udostępniania podczas udostępniania bezpośrednio do Zoom Room.

0 – Pokaż wszystkie opcje udostępniania

1 – Automatycznie udostępniaj pulpit

1PresentToRoomOptionWartość logiczna

Ustaw opcję udostępniania podczas udostępniania bezpośrednio do Zoom Room w spotkaniu.

0 – Pokaż wszystkie opcje udostępniania

1 – Automatycznie udostępniaj pulpit

0PresentInMeetingOptionWartość logiczna

Ustawianie identyfikatorów konta (A), do których klient jest ograniczony, aby dołączać do spotkań prowadzonych przez określone konta.

WyłączoneAccount, identyfikator kontaCiąg

Wymuś wewnętrzne uwierzytelnianie podczas spotkania (B)

WyłączoneSetDevicePolicyToken, token_urządzeniaCiąg

Zawsze pokazuj podgląd wideo podczas dołączania do spotkania

Włączone, 1AlwaysShowVideoPreviewDialogWartość logiczna

Wyłącz przyspieszenie sprzętowe GPU

Wyłączone, 0LegacyCaptureModeWartość logiczna

Blokuj połączenia z niezaufanymi certyfikatami SSL

Włączone, 1BlockUntrustedSSLCertWartość logiczna

Osadź określony ciąg agenta użytkownika dla wszystkich żądań HTTP z klienta Zoom Client

WyłączoneEmbedUserAgentStringCiąg
Ignoruj ograniczenie przepustowości skonfigurowane w ustawieniach sieciowych. Użyteczne wyjątki.Wyłączone, 0IgnoreBandwidthLimitsWartość logiczna
Ukryj przycisk szybkiego uruchamiania aplikacji Zoom Apps w interfejsie Zoom.Wyłączone, 0DisableZoomAppsWartość logiczna

Uwaga:

Ustawienia spotkania

Plik .plist może zawierać następujące klucze:

Uwaga: w przypadku poniższych ustawień wszystkie typy wartości to wartości logiczne.

OpisDomyślny stan i wartośćKlucz pliku .plist
Zawsze używaj osobistego identyfikatora spotkania dla natychmiastowych spotkań

Wyłączone, 0

UsePMI
Wyłącz kamerę podczas dołączania do spotkaniaWyłączone, 0ZDisableVideo
Wyłącz wysyłanie wideo z klienta ZoomWyłączone, 0zDisableSendVideo
Wyłącz odbieranie wideo z klienta ZoomWyłączone, 0zDisableRecvVideo
Wyłącz użycie głosu komputera w przypadku spotkań i webinarówWyłączone, 0DisableComputerAudio

Automatycznie wyciszaj mikrofon, gdy ekran jest zablokowany podczas spotkania

Włączone, 1MuteWhenLockScreen
Włącz oryginalny dźwięk dla kanału głosowego

Wyłączone, 0

EnableOriginalSound
Automatycznie podłączaj głos z głosem komputera podczas dołączania do spotkaniaWyłączone, 0zAutoJoinVoip
Automatycznie dopasuj poziomy mikrofonu

Włączone, 1

AudioAutoAdjust
Użycie domyślnego głośnika systemowegoWyłączone, 0SetUseSystemDefaultSpeakerForVOIP
Użycie domyślnego mikrofonu systemowegoWyłączone, 0SetUseSystemDefaultMicForVOIP
Automatycznie włącz podwójny monitorWyłączone, 0zDualMonitorOn
Automatycznie przejdź do pełnego ekranu podczas wyświetlania zawartości udostępnionejWłączone, 1zAutoFullScreenWhenViewShare
Automatycznie zmień rozmiar zawartości, aby dopasować ją do okna podczas wyświetlania zawartości udostępnionejWłączone, 1zAutoFitWhenViewShare
Wyłącza adnotacje podczas udostępniania ekranu lub wyświetlania udostępnionego ekranuWyłączone, 0zDisableAnnotation
Wycisz powiadomienia systemowe w trakcie udostępniania pulpituWłączone, 1EnableDoNotDisturbInSharing
Wyłącza użycie funkcji tablicy podczas spotkańWyłączone, 0DisableWhiteboard
Zapewnij opcję Optymalizuj pod kątem wideoklipu podczas udostępnianiaWłączone, 1EnableShareVideo
Umożliwia udostępnianie głosu tylko podczas udostępniania ekranuWłączone, 1EnableShareAudio
Otwórz pełny ekran, gdy rozpoczynasz lub dołączasz do spotkaniaWyłączone, 0FullScreenWhenJoin
Zawsze pokazuj sterowniki spotkania (umożliwia stosowanie funkcji Zawsze pokazuj sterowniki spotkania)Włączone, 1AutoHideToolbar
Użyj wideo HD podczas dołączania do spotkaniaWyłączone, 0zUse720PByDefault

Zdalne sterowanie wszystkimi aplikacjami

Włączone, 1zRemoteControllAllApp

Domyślnie ukryj uczestników bez wideo

Wyłączone, 0zHideNoVideoUser

Zawsze wyciszaj mikrofon po dołączeniu do spotkania

Wyłączone, 0MuteVoipWhenJoin
Pokaż czas obecności użytkownika na spotkaniuWyłączone, 0ShowConnectedTime

Potwierdź przed opuszczeniem spotkania

Włączone, 1ConfirmWhenLeave

Wyłącz przesyłanie plików podczas spotkań (wysyłanie lub odbieranie plików)

Wyłączone, 0zDisableFT

Wyłącz przesyłanie plików stron trzecich podczas spotkań

Wyłączone, 0DisableMeeting3rdPartyFileStorage

Wyłącz udostępnianie ekranu podczas rozpoczynania lub dołączania do spotkania

Wyłączone, 0DisableScreenShare

Wyłącz sterowanie zdalne

Wyłączone, 0DisableRemoteControl

Zapobiegaj powiadomieniom o połączeniach przychodzących podczas spotkania

Wyłączone, 0HidePhoneInComingCallWhileInMeeting

Zezwalaj na dostęp do schowka podczas sesji sterowania zdalnego

Wyłączone, 0EnableShareClipboardWhenRemoteControl

Wyłącz zdalne wsparcie

Włączone, 1DisableRemoteSupport

Wyłącz użycie napisów

Wyłączone, 0DisableClosedCaptioning

Wyłącz użycie sesji pytań i odpowiedzi podczas webinarów

Wyłączone, 0DisableQnA

Wyłącz użycie sterowania slajdami

Wyłączone, 0

DisableSlideControl

Włącz efekt lustrzany obrazu wideo

Włączone, 1EnableMirrorEffect

Włącza domyślnie tryb obok siebie

Wyłączone, 0EnableSplitScreen
Wyłącza nagrywanie lokalne Wyłączone, 0zDisableLocalRecord
Wyłącza nagrywanie w chmurze Wyłączone, 0zDisableCMR
Wyłącza wirtualne tło Wyłączone, 0DisableVirtualBkgnd

Wyłącz filtry wideo

Wyłączone, 0DisableVideoFilters

Ustaw określony tryb przechwytywania ekranu:

0 – Auto
1 – Starsze systemy operacyjne
2 – Udostępniaj z filtrowaniem okna
3 – Zaawansowane udostępnianie z filtrowaniem okna
4 – Zaawansowane udostępnianie bez filtrowania okna

0 (Auto)SetScreenCaptureMode
Wyłącz czat podczas spotkaniaWyłączone, 0zDisableChat

Jeśli opcja zostanie włączona, klient będzie używać następujących portów do transmisji danych multimedialnych:

Głos: 8803
Udostępnianie ekranu: 8802
Wideo: 8801

Wyłączone, 0EnableIndependentDataPort

Rozwiązanie Zoom Room zweryfikuje certyfikat serwera

Wyłączone, 0

EnableSSLVerification

Włącza przypomnienie o nadchodzących spotkaniach

Wyłączone, 0EnableRemindMeetingTime

Ustaw maksymalną liczbę uczestników wyświetlonych w widoku galerii na 49 uczestników na ekran

Wyłączone, 0Enable49Video

Pokaż siebie jako aktywnego mówcę podczas mówienia

WyłączoneEnableSpotlightSelf

Uwaga: w przypadku następujących ustawień wszystkie wartości to ciągi:

Opis

Stan domyślnyKlucz pliku .plist

Ustaw maksymalną przepustowość wysyłania

Uwaga: jeśli przepustowość jest ograniczona przez ustawienia internetowe, ograniczenia internetowe zastępują ograniczenia nakładane przez klienta.

WyłączoneBandwidthLimitUp, ilość
(wszystkie wartości w Kb/s)

Ustaw maksymalną przepustowość odbierania

Uwaga: jeśli przepustowość jest ograniczona przez ustawienia internetowe, ograniczenia internetowe zastępują ograniczenia nakładane przez klienta.

WyłączoneBandwidthLimitDown, ilość
(wszystkie wartości w Kb/s)

Ustaw ścieżkę dla lokalnych plików nagrań ze spotkań

/Użytkownicy/Nazwa użytkownika/Dokumenty/ZoomRecordPath, twoja_ścieżka_nagrań
Ustaw regułę obejścia dla klienta ZoomWyłączoneProxyBypass, reguła_obejścia
Ustaw serwer proxy dla klienta ZoomWyłączoneProxyServer, adres_serwera_proxy

Ustaw serwer proxy na klienta z adresem URL PAC

WyłączoneProxyPac, adres_URL_PAC

Ustaw poziom tłumienia hałasu

Auto – 0
Niski – 1
Średni – 2
Wysoki – 3

Auto (0)SetSuppressBackgroundNoiseLevel

Ustawienia czatu

Plik .plist może zawierać następujące klucze:

Uwaga: w przypadku poniższych ustawień wszystkie typy wartości to wartości logiczne.

OpisDomyślny stan i wartośćKlucz pliku .plist
Wyłącz podgląd linkuWyłączone, 0DisableLinkPreviewInChat
Opcja wysyłania wiadomości głosowychWłączone, 1ShowVoiceMessageButton
Sterowanie – powiadomienia audio, gdy wiadomość IM zostanie odebranaWłączone, 1PlaySoundForIMMessage
Sterowanie – wyświetlanie podglądu wiadomości w powiadomieniach systemowych, gdy wiadomość IM zostanie odebranaWłączone, 1ShowIMMessagePreview
Sterowanie – wyciszenie powiadomień systemowych wiadomości IM podczas spotkaniaWłączone, 1MuteIMNotificationWhenInMeeting

Wdrażanie aplikacji Zoom

Przykładowy plik .plist z powyższymi ustawieniami domyślnie włączonymi można znaleźć tutaj.

Po ukończeniu pliku .plist należy zmienić jego nazwę na us.zoom.config.plist. Podczas wdrażania, o ile plik znajduje się w tym samym folderze co ZoomInstallerIT.pkg, instalacja automatycznie przeniesie plik .plist do folderu /Library/Preferences.

Możesz również wdrożyć pakiety IT za pośrednictwem usług JAMF, Intune, AirWatch i innych rozwiązań, a także zastosować plik .plist za ich pośrednictwem. Klient Zoom spróbuje również odczytać plik us.zoom.config.plist znajdujący się w folderze /Library/Managed Preferences.