Przeprowadzanie ankiety podczas webinarów


Funkcja przeprowadzania ankiety dla webinarów pozwala na tworzenie pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru na potrzeby webinarów. Podczas webinaru można uruchomić ankietę i zebrać odpowiedzi od uczestników. Podczas webinaru oraz po jego zakończeniu można także pobrać raport z ankiety. Ankiety można również przeprowadzać anonimowo, jeśli nie chcesz zbierać informacji o uczestnikach wraz z wynikami ankiety.

Prowadzący i współprowadzący mogą uruchamiać ankiety, ale tylko prowadzący (lub alternatywny prowadzący, jeśli ta opcja jest włączona) może tworzyć nowe ankiety. Prowadzący oraz współprowadzący nie mogą także sami głosować w ankietach. Podczas uruchamiania ankiety mogą wybrać, czy paneliści mają możliwość uczestnictwa.

Pełne szczegóły wyników ankiety, takie jak odpowiedzi uczestnika i czasy ich przekazania są zawarte w raportach z wynikami ankiety, dostępnych co do zasady po webinarze. Zdarza się czasami jednak, że można zyskać do nich dostęp podczas sesji na żywo.

Można także tworzyć i inicjować zaawansowane ankiety oraz quizy.

Istnieje także możliwość tworzenia standardowych ankiet lub zaawansowanych ankiet w ramach spotkania.

W tym artykule omówiono:

Wstępne warunki organizacji ankiet w ramach webinarów

*Uwaga: użytkownicy aplikacji mobilnej w systemie iOS lub Android mogą uczestniczyć w ankietach, ale w celu zarządzania nimi prowadzący muszą korzystać z usług klienta stacjonarnego.

Ograniczenia ankiet w ramach webinarów

Jak dodać pytania do ankiety w ramach webinaru

Pytania do ankiety można tworzyć przed webinarem lub podczas sesji na żywo. Jeżeli utworzysz lub edytujesz ankietę podczas webinaru na żywo, nastąpi przekierowanie do portalu internetowego celem ukończenia procesu.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Webinary.
 3. Kliknij temat zaplanowanego webinaru. Jeśli nie masz zaplanowanego webinaru, zaplanuj webinar teraz.
 4. Przewiń w dół, aby znaleźć zakładkę Ankiety.
 5. Kliknij + Utwórz , aby rozpocząć tworzenie ankiety. Jeżeli włączono zaawansowane ankiety oraz quizy, dostępne będą dwie opcje i należy wówczas wybrać  Ankietę
 6. Kliknij opcję Ankieta bez tytułu, aby zmienić nazwę tego zestawu ankiet.
 7. Kliknij obszar pytań, aby edytować następujące szczegóły:
  • Kliknij obszar Pytanie bez tytułu , aby edytować nazwę tego pytania w ankiecie.
  • Z prawej strony nazwy pytania w ankiecie kliknij menu rozwijane, aby wybrać pytanie:
   • Wybór jednokrotny: uczestnicy ankiety mogą wybrać tylko jedną z podanych odpowiedzi.
   • Wybór wielokrotny: uczestnicy ankiety mogą wybrać kilka spośród podanych odpowiedzi.
  • Kliknij puste pole dla każdego wyboru, aby wprowadzić odpowiedź, którą mogą wybrać uczestnicy.
  • Kliknij + Dodaj wybór , aby dodać kolejne opcje odpowiedzi.
  •  : usuń aktualne pytanie w ankiecie
  •  : zduplikuj aktualne pytanie w ankiecie zgodnie ze stanem faktycznym.
 8. (Opcja) Kliknij opcję Dodaj pytanie, aby utworzyć dodatkowe pytanie
  Uwaga: w razie potrzeby można zmienić kolejność pytań oraz odpowiedzi.
 9. Kliknij przycisk  , aby zyskać dostęp do następującej opcji:
  • Pozwól uczestnikom odpowiadać na pytania anonimowo: uczestnicy ankiety mogą wybrać, aby odpowiedzi były powiązane z nimi samymi lub udzielać odpowiedzi na pytania anonimowo.
 10. Kliknij opcję Zapisz.

Po uruchomieniu w trakcie webinaru zadane zostaną wszystkie pytania z pojedynczej ankiety. Aby zadawać pytania w trakcie webinaru o różnym czasie, można tworzyć dodatkowe ankiety.

Jak korzystać z biblioteki ankiet/quizów

Po włączeniu tej opcji przez administratora możesz zarządzać centralną biblioteką ankiet do webinariów. Możesz tworzyć lub edytować ankiety i używać ich w swoich webinarach. Gdy ankieta zostanie oznaczona jako dostępna dla wszystkich webinarów, pojawi się ona na liście ankiet, które można uruchomić podczas webinaru.

Uwaga:

Dostęp do zakładki Ankiety/Quizy

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Webinary.
 3. Kliknij zakładkę Ankiety/Quizy.
  Uwaga: Jeśli zakładka wyświetla się tylko jako Ankiety, zaawansowane ankiety i quizy nie zostały włączone.

Tworzenie ankiety w zakładce Ankiety/Quizy

Utwórz pierwszą zapisaną ankietę, którą możesz włączyć we wszystkich swoich webinarach.

 1. Przejdź do zakładki Ankiety/Quizy.
 2. Wybierz Ankiety.
  Uwaga: Jeśli włączone są zaawansowane ankiety i quizy, wyświetlone zostaną dwie opcje: Ankieta oraz Zaawansowane ankiety i quizy.

 3. Utwórz ankietę.
  Po utworzeniu ankiety zostanie ona wyświetlona w zakładce Ankiety/Quizy.
 4. (Opcja) Aby włączyć utworzone ankiety dla wszystkich webinarów, w sekcji Włącz kliknij przełącznik, aby je włączyć on-toggle-button__1_.png lub wyłączyć off-toggle-button.png.
 5. (Opcja) Aby utworzyć więcej ankiet, kliknij + Utwórz.

W przypadku wielu ankiet wyświetlona zostanie nazwa, typ (ankiety, quiz, ankieta zaawansowana), pytania (liczba pytań) oraz informacja o włączeniu.

Działania na poszczególnych ankietach

Po utworzeniu ankiety w zakładce Ankiety/Quizy możesz wybrać dotyczące jej działania:

 1. Po prawej stronie ankiety kliknij ikonę ołówka pencil-button.png, aby edytować swoją ankietę.
 2. Po prawej stronie ankiety kliknij wielokropek more-button__1_.png.
 3. Wybierz jedno z następujących działań:
  • Duplikuj: ankieta zostanie zduplikowana.
  • Usuń: ankieta zostanie usunięta.

Działania zbiorcze na wielu ankietach

Po utworzeniu wielu ankiet w zakładce Ankiety/Quizy możesz wybrać dotyczące ich działania:

 1. Zaznacz pole wyboru obok nazwy.
  Pola wyboru wszystkich ankiet zostaną zaznaczone.
  Jeśli nie chcesz zaznaczać wszystkich ankiet, możesz zaznaczyć wybrane pola wyboru ankiety.
 2. Wybierz jedno z następujących działań zbiorczych dla wielu wybranych ankiet:
  • Wyłącz dla moich webinarów: W sekcji Włącz przełączniki dla wybranych ankiet zostaną wyłączone off-toggle-button.png i będą niedostępne dla wszystkich Twoich webinarów.
  • Włącz dla moich webinarów: W sekcji Włącz przełączniki dla wybranych ankiet zostaną włączone on-toggle-button__1_.png i będą dostępne dla wszystkich Twoich webinarów.
  • Duplikuj: wybrane ankiety zostaną zduplikowane.
  • Usuń: wybrane ankiety zostaną usunięte.

Filtrowanie zakładki Ankiety/Quizy

Kliknij menu rozwijane Wszystkie typy, aby wyświetlić różne filtry. Ankiety/quizy możesz filtrować według ankiet, ankiet zaawansowanych lub quizów.

Jak uruchomić ankietę podczas webinaru

 1. Rozpocznij zaplanowany webinar, który ma włączoną funkcję przeprowadzania ankiety.
 2. W sterownikach webinaru kliknij przycisk Ankiety .
 3. Na górze okna ankiety wybierz tę, którą chcesz uruchomić (jeżeli utworzono kilka ankiet).
 4. (Opcja) Kliknij , a następnie Pozwól panelistom na głosowanie.
 5. Kliknij Uruchom.
 6. Uczestnikom webinaru (i potencjalnie również panelistom) będzie się teraz wyświetlał monit o udzielenie odpowiedzi na pytania ankiety. Prowadzący będzie mógł zobaczyć wyniki na żywo.
 7. Aby zakończyć ankietę, kliknij pozycję Zakończ ankietę.
 8. Kliknij przycisk , aby uzyskać dostęp do następujących opcji:
  • Ponownie uruchom ankietę: ankieta zostanie uruchomiona ponownie.
   Uwaga: Jeśli ankieta zostanie ponownie uruchomiona w ramach webinaru, w raporcie z ankiety ujęte zostaną tylko wyniki ostatniej przeprowadzonej ankiety. Jeśli wiesz, że trzeba będzie uruchomić tę samą ankietę dwa razy, a chcesz uzyskać oba zestawy danych, rozważ utworzenie drugiej ankiety z tymi samymi pytaniami, co oryginalna, aby uniknąć ponownego uruchomienia tej samej ankiety.
  • Pobierz wyniki: Spowoduje to uruchomienie domyślnej przeglądarki internetowej, aby umożliwić pobranie całego raportu z ankiety, który pokazuje, co wybrał każdy uczestnik, zamiast udziału procentowego każdej opcji.
   Uwaga: Aby włączyć tę funkcję, skontaktuj się z działem pomocy Zoom.
  • Pokaż wyniki z przeglądarki: uruchamia domyślną przeglądarkę internetową i wyświetla te same wyniki ankiety na stronie internetowej.
 9. Kliknij Udostępnij wyniki, aby udostępnić wyniki uczestnikom spotkania.