Dezaktywowanie, odłączanie lub usuwanie użytkowników z konta


Właściciele i administratorzy kont mogą usuwać, dezaktywować lub odłączać użytkowników z konta Zoom. Można to zrobić dla kilku użytkowników naraz, przesyłając plik CSV lub wybierając kilku użytkowników na stronie zarządzania użytkownikami. Można również usunąć, dezaktywować lub odłączyć pojedynczego użytkownika.

Uwaga: nie można dezaktywować, odłączyć ani usunąć użytkowników, którzy nie aktywowali swojego konta.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Wymagania wstępne dotyczące usuwania użytkowników z konta Zoom

Uwaga: możliwość dezaktywacji, odłączenia lub usunięcia kilku użytkowników naraz wymaga uprawnień do usuwania, odłączania i dezaktywowania, które należy dodać do roli za pomocą funkcji Zarządzanie rolami. Dowiedz się więcej o zarządzaniu rolami.

Jak przekonwertować administratora na członka

Aby usunąć administratora z konta lub dezaktywować go, najpierw trzeba go przekonwertować na członka. Nie musisz wykonywać tych czynności, jeśli użytkownik jest już członkiem.

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Wyszukaj administratora.
 4. Kliknij przycisk Edytuj obok jego nazwy.
 5. Zmień rolę użytkownika z Administratora na Członka.
 6. Kliknij opcję Zapisz
  .

Możesz teraz przejrzeć dowolną z poniższych sekcji, aby dowiedzieć się, jak dezaktywować, odłączyć lub usunąć użytkownika.

Jak dezaktywować użytkowników

Dezaktywacja użytkownika spowoduje usunięcie wszystkich licencji powiązanych z danym użytkownikiem i uniemożliwi mu zalogowanie się na jego konto Zoom. Dezaktywacja umożliwia późniejszą reaktywację użytkownika. Pomimo usunięcia licencji ustawienia pozostaną nienaruszone. Jeśli dezaktywowani użytkownicy będą próbowali się zalogować, otrzymają komunikat, że ich konto zostało wyłączone.

Uwaga: gdy dezaktywujesz użytkownika, który został dodany jako użytkownik zewnętrzny, utraci on całą funkcjonalność konta i wszystkie uprawnienia.

Dezaktywacja pojedynczego użytkownika

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Wyszukaj użytkownika, którego chcesz dezaktywować, i usuń jego funkcje.
 4. Kliknij ikonę Więcej (...) w kolumnie po prawej stronie.
 5. Kliknij przycisk Dezaktywuj.

Dezaktywacja wielu użytkowników poprzez ich zaznaczenie

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Wybierz użytkowników, których chcesz dezaktywować, zaznaczając pola wyboru w pierwszej kolumnie.
 4. Kliknij przycisk Dezaktywuj u góry tabeli.

Automatyczne usuwanie dezaktywowanych użytkowników

Właściciele i administratorzy kont mogą wybrać automatyczne usuwanie dezaktywowanych użytkowników oraz określić liczbę dni, po której dezaktywowani użytkownicy zostaną automatycznie usunięci z konta. Jest to pomocne, gdy chcesz ponownie przypisać licencje innym użytkownikom i zapobiec ponownej aktywacji konta. Gdy to ustawienie zostanie włączone, dotyczy ono również użytkowników, którzy zostali dezaktywowani przed włączeniem.

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Kliknij zakładkę Zaawansowane.
 4. W obszarze Usuń dezaktywowanych użytkowników kliknij przełącznik Usuń dezaktywowanych użytkowników po określonej liczbie dni, aby go włączyć.
 5. Wybierz liczbę dni, po której dezaktywowani użytkownicy mają być automatycznie usuwani.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru, aby wysłać wiadomość e-mail do każdego administratora z dostępem do tego ustawienia, która powiadomi go na 7 dni przed trwałym usunięciem użytkowników.
 7. Kliknij opcję Zapisz.

Dowiedz się więcej o zaawansowanych ustawieniach zarządzania użytkownikami.

Jak reaktywować użytkownika, który został dezaktywowany

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Wyszukaj użytkownika.
 4. Kliknij przycisk Aktywuj w prawej kolumnie.
  Uwaga: trzeba będzie ponownie przypisać wszystkie licencje, które użytkownik miał przed dezaktywacją.

Jak odłączyć użytkowników

Odłączenie użytkownika od Twojego konta pozwala mu zachować konto Zoom, w tym istniejące ustawienia, spotkania, webinary i nagrania w chmurze, jeśli nie zostaną one przeniesione na innego użytkownika, a po odłączeniu zostaną zastosowane niezbędne licencje. Po odłączeniu od konta użytkownicy będą musieli zakupić niezbędne licencje na nowym koncie.

Uwaga:

Odłącz pojedynczego użytkownika

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Wyszukaj użytkownika, którego chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonę Więcej (...) w kolumnie po prawej stronie.
 5. Kliknij opcję Odłącz od swojego konta.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pola wyboru, jeśli chcesz przekazać spotkania, webinary i nagrania w chmurze innemu użytkownikowi. Drugi adres e-mail musi należeć do licencjonowanego użytkownika, aby można było przenieść nagrania w chmurze, a do przeniesienia webinarów konieczna jest licencja na webinary.
 7. Kliknij przycisk Przenieś dane, a następnie odłącz lub Odłącz teraz bez przenoszenia danych.
  Ten użytkownik będzie miał teraz swoje własne konto Zoom. W razie potrzeby może zakupić własne licencje.

Odłącz wielu użytkowników poprzez ich zaznaczenie

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Wybierz użytkowników, których chcesz dezaktywować, zaznaczając pola wyboru w pierwszej kolumnie.
 4. Kliknij przycisk Odłącz u góry tabeli.
 5. (Opcjonalnie) Zaznacz pola wyboru, jeśli chcesz przekazać spotkania, webinary i nagrania w chmurze innemu użytkownikowi. Drugi adres e-mail musi należeć do licencjonowanego użytkownika, aby można było przenieść nagrania w chmurze, a do przeniesienia webinarów konieczna jest licencja na webinary.
 6. Kliknij przycisk Przenieś dane, a następnie odłącz lub Odłącz teraz bez przenoszenia danych.
  Ten użytkownik będzie miał teraz swoje własne konto Zoom. W razie potrzeby może zakupić własne licencje.

Jak usunąć użytkowników

Usunięcie użytkownika trwale usuwa jego konto i dane z Zoom. Będzie on w stanie utworzyć nowe konto Zoom z tym samym adresem e-mail, jeśli ma do niego dostęp. Przed usunięciem można przenieść spotkania, webinary i nagrania w chmurze na innego użytkownika Zoom, ale jeśli nie zostaną one przeniesione, zostaną trwale usunięte. Spotkania zaplanowane z użyciem identyfikatora osobistego spotkania nie mogą być przenoszone.

Uwaga:

Usuń pojedynczego użytkownika

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. Kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Wyszukaj użytkownika, którego chcesz usunąć.
 4. Kliknij ikonę Więcej (...) w kolumnie po prawej stronie.
 5. Kliknij przycisk Usuń.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pola wyboru, jeśli chcesz przekazać spotkania, webinary i nagrania w chmurze innemu użytkownikowi. Drugi adres e-mail musi należeć do licencjonowanego użytkownika, aby można było przenieść nagrania w chmurze, a do przeniesienia webinarów konieczna jest licencja na webinary.
 7. Kliknij opcję Przenieś dane, a następnie usuń lub Usuń teraz przez przenoszenia danych.

Usuń wielu użytkowników poprzez ich zaznaczenie

 1. Zaloguj się w Zoom web portal jako właściciel lub administrator konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Wybierz użytkowników, których chcesz usunąć, zaznaczając pola wyboru w pierwszej kolumnie.
 4. Kliknij przycisk Usuń u góry tabeli.
 5. (Opcjonalnie) Zaznacz pola wyboru, jeśli chcesz przekazać spotkania, webinary i nagrania w chmurze innemu użytkownikowi. Drugi adres e-mail musi należeć do licencjonowanego użytkownika, aby można było przenieść nagrania w chmurze, a do przeniesienia webinarów konieczna jest licencja na webinary.
 6. Kliknij opcję Przenieś dane, a następnie usuń lub Usuń teraz przez przenoszenia danych.

Możesz również automatycznie usuwać użytkowników, którzy zostali wcześniej dezaktywowani.

Jak zbiorczo dezaktywować, odłączyć lub usunąć użytkowników poprzez przesłanie pliku CSV

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako właściciel konta lub w roli niestandardowej z dostępem do zbiorczego usuwania, odłączania i dezaktywacji.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Użytkownicy.
 3. Po prawej stronie kliknij przycisk Importuj.
 4. Kliknij zakładkę Aktualizuj użytkowników.
 5. W menu rozwijanym Wybierz działanie z poniższych opcji wybierz opcję Dezaktywuj użytkowników, Odłącz użytkowników lub Usuń użytkowników. Musisz wybrać opcję, aby wygenerować prawidłowy plik CSV, odpowiedni do wykonywanego działania.
 6. Kliknij opcję Pobierz próbkę CSV, aby pobrać przykładowy plik, który możesz wypełnić.
 7. Otwórz plik za pomocą arkusza kalkulacyjnego, takiego jak Microsoft Excel.
 8. Wprowadź informacje o użytkownikach zgodnie z formatem CSV, a następnie zapisz plik.
  Uwaga: jeśli odłączasz lub usuwasz użytkowników, pamiętaj o określeniu tych pól, o ile chcesz przenieść spotkania, webinary i nagrania w chmurze na innego użytkownika. Drugi adres e-mail musi należeć do licencjonowanego użytkownika, aby można było przenieść nagrania w chmurze, a do przeniesienia webinarów konieczna jest licencja na webinary.
  • Przeniesienie danych na adres e-mail (opcjonalnie): określ innego użytkownika, do którego mają być przeniesione dane. Użytkownik musi znajdować się na tym samym koncie.
  • Przenieś spotkania: wprowadź odpowiedź Tak lub Nie.
  • Przenieś webinary: wprowadź odpowiedź Tak lub Nie.
  • Przenieś wydarzenia: wprowadź odpowiedź Tak lub Nie.
  • Przenieś nagrania: wprowadź odpowiedź Tak lub Nie.
 9. Wróć do Zoom web portal i kliknij opcję Prześlij plik CSV.
 10. Kliknij edytowany plik CSV, a następnie kliknij przycisk Otwórz.