Korzystanie z klucza prowadzącego


Klucz prowadzącego to 6-cyfrowy kod PIN, który służy do przejmowania opcji sterowania spotkaniem. Klucz prowadzącego można edytować lub wyświetlić na swoim profilu. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań.

Musisz skorzystać z klucza prowadzącego, aby przejmować rolę prowadzącego w następujących przypadkach:

Uwaga:

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Przejmowanie roli prowadzącego za pomocą klucza prowadzącego

Jak dostosować klucz prowadzącego?

Możesz edytować i wprowadzać preferowany 6-cyfrowy klucz prowadzącego. Ten klucz prowadzącego jest zastosowany do wszystkich zaplanowanych spotkań.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij przycisk Profil w menu nawigacji. 
 3. Przewiń w dół do sekcji Spotkanie.
 4. Aby wyświetlić 6-cyfrowy klucz prowadzącego, wybierz ikonę oka , która znajduje się obok pola Klucz prowadzącego.
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Wprowadź nowy klucz prowadzącego i kliknij przycisk Zapisz.

Jak przejąć rolę prowadzącego?

Jeśli chcesz przejąć rolę prowadzącego, gdy dołączasz do spotkania, a funkcja „Dołącz przed prowadzącym” jest włączona. 

 1. Dołącz do spotkania.
 2. Kliknij opcję Uczestnicy w sterownikach spotkania.
 3. Kliknij przycisk Przejmij rolę prowadzącego, który znajduje się na końcu listy uczestników.
 4. Wprowadź klucz prowadzącego 
 5. Kliknij przycisk Przejmij rolę prowadzącego
  . Po weryfikacji klucza prowadzącego otrzymasz możliwość sterowania spotkaniem.
 1. Dołącz do spotkania.
 2. Dotknij Więcej w panelu sterowników spotkania.
 3. Dotknij Przejmij rolę prowadzącego... .
 4. Wprowadź klucz prowadzącego 
 5. Dotknij Przejmij
  . Po weryfikacji klucza prowadzącego otrzymasz możliwość sterowania spotkaniem.

Możesz dołączyć jako prowadzący za pośrednictwem urządzenia H.323 lub SIP, dodając klucz prowadzącego w ciągu wybierania. Jeśli funkcja „Dołącz przed prowadzącym” jest włączona, otrzymasz komunikat z prośbą o wprowadzenie klucza prowadzącego podczas uzyskiwania dostępu do menu prowadzącego

Uwaga: użytkownicy dołączający za pomocą klucza prowadzącego lub parowania nadal będą widoczni dla innych uczestników jako „Gość”. Z tego powodu uczestnicy dołączający za pomocą innych klientów Zoom mogą otrzymać powiadomienie o treści „Prowadzący jeszcze nie dołączył” mimo dołączenia jako prowadzący. 

Aby dołączyć jako prowadzący, skorzystaj z jednego z następujących ciągów wybierania:

H.323

Spotkania bez hasła:

[Adres IP]##[Identyfikator spotkania]###[Klucz hosta]
Przykład: 192.168.1.25##123456789###123456

Spotkania z hasłem:

      [Adres IP]##[identyfikator spotkania]#[Hasło]#[Układ]#[Klucz prowadzącego]
Przykład: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456

SIP

Spotkania bez hasła:

[Identyfikator spotkania]...[Klucz prowadzącego]@[Adres IP]
Przykład: 123456789...123456@zoomcrc.com

Spotkania z hasłem:

[Identyfikator spotkania].[Hasło]..[Klucz prowadzącego]@[Adres IP]
Przykład: 123456789.12345..123456@zoomcrc.com

Osobiste konferencje głosowe

Spotkania PAC umożliwiają prowadzącemu (lub innemu uczestnikowi, który zna klucz prowadzącego) rozpoczęcie spotkania PAC, wprowadzając 6-cyfrowy klucz prowadzącego, gdy pojawi się monit. Po wprowadzeniu klucza prowadzącego podczas spotkania PAC, spotkanie rozpocznie się i inni użytkownicy będą mogli dołączać w roli uczestników. Prowadzący spotkanie będzie mieć możliwość sterowania za pomocą klawiatury numerycznej.