Thay đổi khoảng thời gian cuộc họp của tài khoản miễn phí


Vào ngày 15 tháng 7 năm 2022, Zoom sẽ thay đổi giới hạn khoảng thời gian cuộc họp 1:1 do người dùng gói Cơ bản (miễn phí) tổ chức trên tài khoản trả phí thành 40 phút. Thay đổi này thiết lập giới hạn khoảng thời gian họp 40 phút thống nhất cho mọi cuộc họp do người dùng gói Cơ bản (miễn phí) tổ chức bằng tất cả các loại tài khoản. Điều chỉnh này áp dụng cho cuộc họp 1:1, cuộc họp nhóm và Phòng họp cá nhân.

Thay đổi này đã được triển khai cho người dùng gói Cơ bản với tài khoản Miễn phí và Miễn phí (Đã xác minh thẻ tín dụng) vào ngày 2 tháng 5 năm 2022.

Xin lưu ý rằng nếu bạn đã tạo tài khoản Zoom Cơ bản miễn phí cho riêng mình bằng email của công ty, thay đổi này có thể ảnh hưởng đến bạn. Người dùng có thể xác nhận loại tài khoản Zoom của họ trên trang Hồ sơ của mình.

Câu hỏi thường gặp

Thay đổi này có ảnh hưởng đến cuộc họp đã được lên lịch không?

Có, thay đổi này sẽ ảnh hưởng tất cả các cuộc họp 1:1 được tổ chức vào và sau ngày 15 tháng 7 năm 2022 do người dùng gói Cơ bản tổ chức trên tài khoản trả phí, bao gồm cuộc họp tức thời, cuộc họp đã được lên lịch và Phòng họp cá nhân (PMI) của họ.

Điều này đã ảnh hưởng tới tất cả các cuộc họp 1:1 được tổ chức vào và sau ngày 2 tháng 5 năm 2022 do người dùng gói Cơ bản tổ chức bằng tài khoản Miễn phí và Miễn phí (Đã xác minh thẻ tín dụng), bao gồm cuộc họp tức thời, cuộc họp đã được lên lịch và Phòng họp cá nhân (PMI) của họ.

Tôi có thể làm gì nếu cuộc họp của tôi cần kéo dài hơn 40 phút?

Không có giới hạn về số lượng cuộc họp mà người dùng gói Cơ bản có thể tổ chức; tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh thời gian dừng cuộc họp sau khi hết 40 phút, hãy nâng cấp lên tài khoản Chuyên nghiệp hoặc liên hệ chủ sở hữu/quản trị viên tài khoản của bạn để tất cả các cuộc họp trong tương lai không còn bị giới hạn ở 40 phút.

Tôi có thể liên hệ chủ sở hữu/quản trị viên tài khoản của mình bằng cách nào?

Bạn có thể tìm tên chủ sở hữu tài khoản hoặc Thông tin hỗ trợ tài khoản trên Hồ sơ tài khoản của bạn.

Tôi là người dùng miễn phí nhưng tôi tham dự cuộc họp do Người dùng được cấp giấy phép tổ chức. Việc tôi tham dự cuộc họp của họ có ảnh hưởng đến khoảng thời gian họp không?

Không, khoảng thời gian họp tối đa được xác định theo loại giấy phép của người chủ trì ban đầu. Loại giấy phép của người tham gia cuộc họp không ảnh hưởng đến khoảng thời gian họp tối đa.