Tháng 4 năm 2022: Thông báo về giấy phép Zoom Phone


Kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Zoom sẽ yêu cầu các chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có người dùng trên các gói cuộc gọi Zoom Phone cũ chuyển họ sang gói đang hoạt động. Để đảm bảo không mất thông tin hồ sơ người dùng quan trọng, vui lòng làm theo các bước sau để chỉ định các gói cuộc gọi đang hoạt động và xóa các gói cuộc gọi cũ.

Bài viết này đề cập đến:

Cách chỉ định một gói cuộc gọi đang hoạt động tới một người dùng điện thoại

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Users & Rooms [Người dùng và phòng].
 3. Tìm và xác định người dùng điện thoại có gói cuộc gọi với nhãn Không hoạt động.
 4. Nhấn vào Assign [Chỉ định] sau đó chọn Assign Package [Chỉ định gói] ở cột cuối cùng.
 5. Chọn một gói cuộc gọi và nhấn vào Confirm and Assign Numbers [Xác nhận và chỉ định số].
 6. Nếu bạn muốn chỉ định một số điện thoại trực tiếp tới Zoom, chọn một số điện thoại và nhấn Confirm [Xác nhận]. Nếu không thì nhấn Skip [Bỏ qua].
 7. Làm theo các bước này để xóa gói cuộc gọi cũ.

Cách chỉ định các gói cuộc gọi đang hoạt động tới nhiều người dùng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Users & Rooms [Người dùng và phòng].
 3. Chọn những người dùng điện thoại có gói cuộc gọi với nhãn Không hoạt động.
 4. Nhấn vào Assign Packages [Chỉ định gói] ở phía trên danh sách người dùng, chọn một gói, sau đó nhấn Confirm [Xác nhận].

Cách sử dụng tệp CSV để chỉ định hàng loạt gói cuộc gọi đang hoạt động

Làm theo hướng dẫn để cập nhật người dùng điện thoại hiện có bằng tệp CSV.

Khi cập nhật tệp CSV, chắc chắn rằng bạn ghi rõ gói cuộc gọi đang hoạt động trong trường Package (Required) [Gói (Bắt buộc)] cho mọi người dùng điện thoại có gói cuộc gọi không hợp lệ.

Ghi chú: Các gói cuộc gọi cũ không được ghi nhãn là Không hợp lệ trong tệp CSV. Truy cập danh sách người dùng điện thoại trong web portal để xem những người dùng điện thoại có gói cuộc gọi không hợp lệ.

Cách xóa một gói cuộc gọi cũ từ một người dùng điện thoại

Quan trọng: Chỉ xóa gói cuộc gọi cũ sau khi đã chỉ định gói cuộc gọi đang hoạt động bằng một trong những cách trên. Nếu bạn xóa gói cuộc gọi cũ trước khi chỉ định gói đang hoạt động, mọi số điện thoại và cài đặt liên quan cũng sẽ bị xóa bỏ khỏi người dùng điện thoại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Users & Rooms [Người dùng và phòng].
 3. Tìm và xác định người dùng điện thoại có gói cuộc gọi với nhãn Không hoạt động.
 4. Nhấn vào Assign [Chỉ định] sau đó chọn Assign Package [Chỉ định gói] ở cột cuối cùng.
 5. Nhấn vào biểu tượng đóng (✖) cạnh gói cuộc gọi với nhãn Không hoạt động.
 6. Nhấn Confirm [Xác nhận].

Tìm hiểu thêm về quản lý người dùng điện thoại.