Quản lý thiết bị dành cho quản trị viên Zoom


Tổng quan

Quản lý thiết bị cho phép chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản quản lý các thiết bị của họ từ một vị trí tập trung, chẳng hạn như kiểm tra thông tin thiết bị hoặc quản lý bản cập nhật.

Lưu ý:

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Truy cập quản lý thiết bị

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý thiết bị, sau đó nhấp vào Tổng quan. Tại đây, bạn có thể xem các số liệu thiết bị cấp cao như phân loại thiết bị theo Hệ điều hành nền tảng và Nhà cung cấp thiết bị, cũng như số lượng thiết bị hiện được đăng ký và/hoặc chỉ định.
  Lưu ý: Chưa được chỉ định có nghĩa là thiết bị hiện không được chỉ định cho người dùng hoặc phòng nào. Bạn có thể tìm hiểu về số liệu hoặc biểu đồ để chuyển đến Danh sách thiết bị.

Danh sách thiết bị

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý thiết bị, sau đó nhấp vào Danh sách thiết bị.
  Lưu ý:
  • Tại đây, bạn có thể xem hoặc tìm kiếm các thông tin thiết bị như tên thiết bị, số sê-ri, phiên bản ứng dụng, v.v. Các bộ lọc cho phép bạn thu hẹp phạm vi xem thành một Hệ điều hành nền tảng cụ thể, các thiết bị được quản lý, loại thiết bị Zoom và các thiết bị đối tác của một Thiết bị cụ thể.
  • Bạn cũng có thể quản lý các thiết bị tại đây, chẳng hạn như nâng cấp phiên bản ứng dụng hoặc chỉ định thiết bị cho người dùng hoặc phòng.
 3. Để tùy chỉnh các cột bạn muốn hiển thị trên trang này, nhấp vào biểu tượng bánh răng cài đặt ở bên phải của trang. Bạn có thể tùy chỉnh các mục sau:
  • Hệ điều hành nền tảng
  • Phiên bản ứng dụng
  • Loại thiết bị
  • Nhà cung cấp
  • Đăng ký
  • Chỉ định
  • Địa chỉ IP
  • Địa chỉ MAC


Lưu ý:
Tính năng Nhập/thêm thiết bị Zoom Phone ở đầu trang hiện chỉ áp dụng cho các Thiết bị Zoom Phone. Nâng cấp (Ứng dụng, Hệ điều hành nền tảng) sẽ được thực hiện theo danh mục vị trí và bộ lọc thiết bị. Trước tiên, bạn có thể chọn các bộ lọc vị trí và thiết bị để thu hẹp phạm vi các thiết bị cần tìm kiếm.Nhấp vào Tên thiết bị để biết thêm thông tin về thiết bị và chức năng quản lý.Nhấp vào giá trị Chỉ định để chuyển đến Người dùng hoặc phòng mà thiết bị đã được chỉ định. Nếu thiết bị chưa được chỉ định, giá trị này sẽ hiển thị là "Chưa được chỉ định".
 

Đăng ký

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý thiết bị, sau đó nhấp vào Đăng ký. Tại đây, bạn có thể xem thông tin phân loại các thiết bị đã được đăng ký (Apple, Windows và các Thiết bị). Người dùng cũng có thể đăng ký các thiết bị Apple và Windows trong cửa sổ này.
  Lưu ý:
  • Bạn không nên đăng ký thủ công đối với macOS.Không thể nâng cấp các thiết bị Mac được đăng ký riêng lẻ từ Zoom portal.

Quản lý cập nhật

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý thiết bị, sau đó nhấp vào Quản lý cập nhật.
  Lưu ý:
  • Tại đây, bạn có thể quản lý các bản cập nhật Windows và đặt lịch trình cập nhật của bạn. Khi đã được chỉ định bản vá, các thiết bị sẽ cài đặt ngoài thời gian hoạt động dựa trên lịch trình của bạn. Nếu bản cập nhật yêu cầu khởi động lại để cài đặt, thiết bị sẽ khởi động lại theo hạn chót tự động khởi động lại của bạn.
  • Khi bản cập nhật đã được chỉ định và cài đặt cho tất cả các thiết bị được đăng ký (và không còn thiết bị nào chưa được chỉ định), bản cập nhật sẽ hiện trong thẻ đã hoàn thành giúp thẻ cập nhật khả dụng của bạn được sắp xếp rõ ràng và hợp lý nhất có thể.  

Cấu hình hệ thống

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên menu điều hướng, nhấp vào Quản lý thiết bị, sau đó nhấp vào Cấu hình hệ thống.
  Lưu ý
  • Tại đây, bạn có thể tạo hồ sơ WiFi hoặc Ethernet và chỉ định các hồ sơ này cho các thiết bị đã đăng ký. Khi các thiết bị đến vị trí mong muốn, bạn có thể cấu hình sẵn cho mạng để các thiết bị có khả năng hoạt động nhanh hơn sau khi kết nối với trình cài đặt. Người dùng có thể sắp xếp trang bằng cách nhấp vào bất kỳ tiêu đề cột nào, ví dụ: để xem Tên hồ sơ, Loại mạng, Mô tả, Thiết bị được chỉ định hoặc Trạng thái đã cài đặt.

Để biết thêm thông tin, xem Cấu hình và chỉ định hồ sơ mạng cho các thiết bị Zoom Rooms – Trung tâm trợ giúp Zoom.