Quản lý Zoom App Marketplace


Bảng điều khiển của quản trị viên Marketplace cho phép bạn quản lý ứng dụng được cài đặt trên tài khoản, quản lý các yêu cầu phê duyệt trước và yêu cầu cài đặt, điều chỉnh quyền đối với ứng dụng, đánh giá Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động, quản lý thông báo qua email, và xem nhật ký Giao diện lập trình ứng dụng (API). Quản trị viên cho tài khoản của bạn sẽ có chế độ xem tương tự khi quản lý quyền, cài đặt, và thông báo qua email.

Ghi chú: Tất cả các ứng dụng trên Zoom App Marketplace đã được đánh giá về vấn đề bảo mậttuân thủ dữ liệu trong quy trình công bố ứng dụng trên Zoom App Marketplace.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Truy cập Bảng điều khiển của quản trị viên

Để truy cập Bảng điều khiển của quản trị viên, hãy đăng nhập vào tài khoản Zoom tại marketplace.zoom.us và nhấn mục Manage [Quản lý] ở phía trên cùng bên phải.

Bảng điều khiển của quản trị viên cho phép bạn:

Cấu hình phê duyệt trước

Để có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với thành phần tích hợp do thành viên của tài khoản sử dụng, quản trị viên có thể yêu cầu phê duyệt trước các ứng dụng trước khi cài đặt. Quản trị viên có thể phê duyệt trước ứng dụng đã được phê duyệt cho mục đích sử dụng, hoặc thành viên của tài khoản có thể yêu cầu phê duyệt. Việc này sẽ thông báo yêu cầu cho quản trị viên.

Theo mặc định, mọi tài khoản dành cho một người dùng chưa từng truy cập Marketplace đều bị tắt phê duyệt trước, trong khi tài khoản dành cho nhiều người dùng chưa từng truy cập Marketplace đều đã được bật phê duyệt trước. Khi thêm (các) người dùng khác, tài khoản dành cho một người dùng sẽ được nhắc cài đặt phê duyệt trước.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấn Advanced [Nâng cao], sau đó chọn App Marketplace.
 3. Ở góc trên cùng bên phải của Marketplace, hãy nhấn vào mục Manage [Quản lý].
 4. Trong mục Quản lý ứng dụng quản trị, nhấp vào Quyền.
 5. Điều chỉnh tùy chọn Require publicly listed apps on the Zoom App Marketplace to be pre-approved for your users [Yêu cầu các ứng dụng được liệt kê công khai trên Zoom App Marketplace phải được phê duyệt trước cho người dùng của bạn], nếu cần.
 6. Nếu muốn bật, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật tính năng. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấn vào Turn On [Bật] để xác minh thay đổi.
 7. (Tùy chọn) Điều chỉnh hộp kiểm Allow publicly listed apps created by Zoom to be installed without admin pre-approval [Cho phép cài đặt các ứng dụng được liệt kê công khai do Zoom tạo ra mà không cần quản trị viên phê duyệt trước] để miễn trừ cho các ứng dụng do Zoom tạo ra khỏi quy trình phê duyệt trước của quản trị viên.
 8. (Tùy chọn) Điều chỉnh hộp kiểm Allow publicly listed apps created by users in your account to be installed without admin pre-approval [Cho phép cài đặt các ứng dụng được liệt kê công khai do người dùng trong tài khoản của bạn tạo ra mà không cần quản trị viên phê duyệt trước] để miễn trừ cho các ứng dụng do thành viên trong tổ chức của bạn tạo ra khỏi quy trình phê duyệt trước của quản trị viên.

Cho phép người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể cài đặt ứng dụng.

Chủ sở hữu hoặc quản trị viên có thể tìm kiếm ứng dụng trên Marketplace và phê duyệt trước từng ứng dụng riêng lẻ. Khi một ứng dụng được phê duyệt trước thì những người dùng khác có thể cài đặt ứng dụng đó trên tài khoản.

Ghi chú: Nếu bạn chưa phê duyệt ứng dụng trong App Marketplace thì người dùng trên tài khoản của bạn có thể yêu cầu cài đặt ứng dụng. Nếu xảy ra trường hợp này, bạn sẽ nhận được email từ noreply@zoom.us kèm theo các thông tin chi tiết khác.

 1. Đăng nhập vào https://marketplace.zoom.us/ với vai trò là quản trị viên hoặc chủ sở hữu.
 2. Tìm kiếm một ứng dụng và nhấn vào biểu tượng để chọn ứng dụng đó.
 3. Trong mục Quyền ứng dụng, hãy bật nút bật tắt Phê duyệt quyền sử dụng ứng dụng này.

Theo mặc định thì chế độ Cho phép tất cả người dùng trên tài khoản của bạn cài đặt ứng dụng này sẽ được chọn. Thay vào đó, nếu bạn muốn phê duyệt trước ứng dụng cho một số người dùng hoặc nhóm nhất định:

 1. Chọn Allow specific users or user groups to install this app [Cho phép người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể cài đặt ứng dụng này].
 2. Nhấn vào Thêm người dùng.
 3. Chọn Add an individual user [Thêm người dùng cá nhân] hoặc Add a user group [Thêm nhóm người dùng].
  1. Thêm người dùng cá nhân: Nhập địa chỉ email của người dùng trên tài khoản của bạn và nhấn vào Thêm. Lặp lại quy trình này khi cần thêm người dùng bổ sung.
  2. Thêm nhóm người dùng: Nhập tên nhóm của nhóm người dùng trên tài khoản của bạn và nhấn vào Thêm. Lặp lại quy trình này khi cần thêm các nhóm người dùng bổ sung.

Ghi chú: Có thể cấp quyền truy cập vào một ứng dụng được phê duyệt trước cho tổ hợp người dùng cá nhân và nhóm người dùng.

Xem xét phê duyệt trước hiện có

Bạn cũng có thể xem lại các ứng dụng đã được phê duyệt trước cho tài khoản của mình. Để xem tất cả các ứng dụng đã truy cập dữ liệu trong 30 ngày qua, hãy sử dụng Active Apps Notifier Report [Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động] để xem lại ứng dụng hoạt động gần đây.

 1. Nhấn vào Manage [Quản lý].
 2. Trong mục Quản lý ứng dụng quản trị, nhấp vào Ứng dụng trên tài khoản
 3. Nhấn vào thẻ Pre-approved Apps [Ứng dụng được phê duyệt trước] để xem lại danh sách các ứng dụng bạn đã phê duyệt trước.

Xem xét yêu cầu phê duyệt trước và yêu cầu cài đặt

Quản trị viên và chủ sở hữu có thể quản lý tất cả các yêu cầu phê duyệt trước (cho mỗi người dùng đã cài đặt ứng dụng) và yêu cầu cài đặt (cho ứng dụng đã cài đặt ở cấp tài khoản) chưa phê duyệt. Mỗi yêu cầu gửi email cho quản trị viên từ địa chỉ noreply@zoom.us kèm theo các thông tin chi tiết khác.

 1. Nhấn vào Manage [Quản lý].
 2. Trong mục Quản lý ứng dụng quản trị, nhấp vào Yêu cầu ứng dụng
 3. Nhấp vào thẻ Yêu cầu đang hoạt động để kiểm tra các yêu cầu phê duyệt trước từ người dùng của bạn. Các ứng dụng này phải được quản trị viên phê duyệt trước khi người dùng có thể tự cài đặt ứng dụng.
 4. Nhấn vào Pre-approve [Phê duyệt trước] hoặc Reject [Từ chối].

Kiểm soát khả năng hiển thị chat bot

Bạn có thể cấu hình chat bot cụ thể để hiển thị cho tất cả người dùng trên tài khoản hoặc cấu hình Nhóm trò chuyện cụ thể từ mục quản lý tài khoản Zoom của bạn. Theo mặc định, tất cả người dùng sẽ nhìn thấy ứng dụng. Để thay đổi điều này:

 1. Đăng nhập vào Zoom Marketplace với tư cách là quản trị viên.
 2. Điều hướng đến danh sách ứng dụng trò chuyện mong muốn.
 3. Trong mục Quyền ứng dụng, hãy thay đổi Chế độ hiển thị trò chuyện sau khi cài đặt thành Các nhóm trò chuyện (IM) cụ thể có thể xem ứng dụng trong cuộc trò chuyện
 4. Nhấn vào Add IM groups [Thêm nhóm trò chuyện].
 5. Tìm kiếm nhóm trò chuyện mà bạn muốn có thể xem ứng dụng này và nhấn vào Add [Thêm]. Lặp lại với mỗi nhóm trò chuyện bổ sung, nếu cần. 
  Ghi chú: Bạn phải bật nhóm trò chuyện trong IM Management [Quản lý trò chuyện], cũng như đã tạo Nhóm trò chuyện, để sử dụng tùy chọn này.
 6. Nhấn vào Lưu.

Quản lý thông báo qua email

Người dùng trên tài khoản của bạn có thể gửi các yêu cầu phê duyệt trước và yêu cầu cài đặt cho ứng dụng trong App Marketplace. Bạn có thể bật hoặc tắt thông báo qua email về các yêu cầu này, cũng như chỉ định thêm người nhận cụ thể. Để quản lý thông báo qua email:

 1. Nhấn vào Manage [Quản lý].
 2. Trong Quản lý ứng dụng quản trị, nhấp vào Thông báo qua email.
 3. Nhấp vào nút bật tắt Thông báo khi người dùng gửi yêu cầu ứng dụng để bật thông báo qua email cho các yêu cầu phê duyệt trước, cài đặt và nâng cấp ứng dụng.
 4. (Tùy chọn) Nhấp vào Thông báo khi các ứng dụng cấp người dùng bổ sung có bản cập nhật để nhận thông báo qua email khi có bản cập nhật cho ứng dụng cấp người dùng. 
  Nếu đã bật tính năng này, bạn có thể nhấp vào Thêm email để thêm người nhận bổ sung sẽ nhận được thông báo. 
  Ghi chú: Bạn có thể định cấu hình để các thông báo này được gửi đến dịch vụ quản lý yêu cầu hỗ trợ của mình, ví dụ như Zendesk, bằng cách nhập địa chỉ hỗ trợ của dịch vụ quản lý yêu cầu hỗ trợ. Để biết thêm thông tin về việc nhận hoặc cấu hình địa chỉ hỗ trợ, vui lòng tham khảo tài liệu hỗ trợ của hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ cụ thể.