Quản lý số điện thoại


Tổng quan

Với vai trò là chủ sở hữu hay quản trị viên tài khoản, bạn có thể lấy và chỉ định số điện thoại cho người dùng điện thoại. Khi bạn chỉ định giấy phép Zoom Phone cho người dùng, họ cũng sẽ tự động được chỉ định một số máy lẻ. Thực hiện các thao tác theo bài viết này để chỉ định số điện thoại trực tiếp cho người dùng, ngoài số máy lẻ.

Lưu ý:

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Chuyển mạng giữ số

Nếu hiện tại bạn đã có số điện thoại mà bạn muốn chuyển số này sang Zoom Phone từ một dịch vụ khác, vui lòng xem bài viết về chuyển mạng giữ số.

Xem số điện thoại được chuyển mạng giữ số

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Phone Numbers [Số điện thoại].
 3. Nhấn thẻ Ported [Đã chuyển mạng giữ số].
  Ghi chú: Bạn chỉ có thể xem trạng thái chuyển mạng giữ số tại Mỹ và Canada.

Xem số điện thoại được bảo lưu

Nếu đã chuyển mạng giữ số bằng cách sử dụng tính năng số điện thoại bảo lưu thì bạn có thể xem số điện thoại bảo lưu và tổng thể các khoản phí phải trả để giữ số bảo lưu.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Phone Numbers [Số điện thoại].
 3. Nhấn thẻ Reserved [Đã bảo lưu].
  Bạn sẽ có cái nhìn tổng quan về các số đã bảo lưu theo quốc gia/khu vực và các khoản phí phát sinh cho tháng và năm cụ thể.

Nhận số điện thoại

Bạn phải lấy số điện thoại trước khi chỉ định cho người dùng.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Phone Numbers [Số điện thoại].
 3. Nhấn vào Add [Thêm].
 4. Nhập thông tin cần thiết:
  • Target Site [Vị trí đích] (chỉ hiển thị nếu bạn có nhiều vị trí): Chọn vị trí mà bạn muốn lấy số điện thoại.
  • Emergency Addresses [Địa chỉ khẩn cấp] (chỉ hiển thị nếu bạn không có nhiều vị trí): Chọn địa chỉ khẩn cấp để dùng cho số điện thoại, hoặc nhấn Add [Thêm] để thêm địa chỉ mới. Địa chỉ khẩn cấp liên quan đến vị trí đó sẽ được dùng cho số điện thoại.
  • Country/Region [Quốc gia/Vùng]: Chọn quốc gia hoặc vùng để tìm kiếm số điện thoại đã có.
  • Chọn loại số điện thoại theo mong muốn của bạn: Toll [Trả cước] hoặc Toll-free [Miễn cước].
   Ghi chú: Bạn cần có giấy phép sử dụng miễn cước để lấy số điện thoại miễn cước.
  • Chọn Reserved Numbers Only [Chỉ số đã bảo lưu] khi bạn đã chuyển số bảo lưu và chỉ muốn tìm kiếm số đã bảo lưu của mình.
  • State/Province/Territory [Tiểu bang/Tỉnh/Vùng lãnh thổ]: Chọn tiểu bang, tỉnh hoặc vùng lãnh thổ từ menu sổ xuống để xem mã vùng liên quan.
  • Area Code - City [Mã vùng - Thành phố]: Nhập mã vùng hoặc thành phố để tìm kiếm mã vùng hoặc thành phố tại tiểu bang/tỉnh/vùng lãnh thổ đã chọn. Ngoài ra, chọn mã vùng hoặc thành phố bằng cách sử dụng menu sổ xuống.
 5. (Tùy chọn) Nhấn vào Advanced [Nâng cao] để sử dụng các tính năng tìm kiếm nâng cao sau đây:
  • Chọn Sequential [Theo trình tự] để sắp xếp các số có sẵn theo thứ tự.
  • Sử dụng hộp văn bản bên cạnh mã vùng để tìm kiếm các số có sẵn theo đầu số. Đầu số bao gồm các số đứng sau mã vùng. Bạn cũng có thể nhập chữ cái để tìm kiếm số điện thoại tùy biến tạo thành chuỗi đại diện tên thương hiệu, từ, hoặc cụm từ. Ví dụ: nếu tìm kiếm chữ cái YKI thì bạn sẽ tìm kiếm các con số có đầu số 954.
 6. Nhấn Search Numbers [Tìm kiếm số].
  Ghi chú: Nếu không có số khả dụng cho khu vực, hãy nhấn Create Ticket [Tạo phiếu yêu cầu] để gửi yêu cầu lấy số. Bạn cũng có thể yêu cầu số miễn cước tùy biến.
 7. Chọn số điện thoại bạn muốn lấy hoặc nhấn hộp kiểm Select All [Chọn tất cả] để chọn tất cả số điện thoại trong kết quả tìm kiếm.
 8. Nhấn Confirm [Xác nhận].

Chỉ định số điện thoại

Sau khi lấy số điện thoại, bạn có thể chỉ định số này, từ đó cho phép người gọi quay số trực tiếp để liên lạc người dùng điện thoại, đi vào hàng đợi cuộc gọi, gọi đếntổng đài tự động, liên hệ điện thoại dùng cho khu vực chung hoặc vào Zoom Room.

Ghi chú: Bạn cũng có thể chỉ định hàng loạt số điện thoại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Phone Numbers [Số điện thoại].
 3. Nhấn thẻ Unassigned [Chưa được chỉ định].
 4. Nhấn vào Assign To [Chỉ định cho] bên cạnh số bạn muốn chỉ định.
 5. Chọn số máy lẻ để chỉ định số điện thoại cho máy lẻ đó:
 6. Dùng hộp văn bản để tìm kiếm số máy lẻ.
 7. Nhấn OK.

Hủy liên kết hoặc xóa số điện thoại

Sau khi chỉ định số điện thoại, bạn có thể xóa số này nếu bạn không muốn số điện thoại đó được chỉ định cho bất kỳ người nào khác. Bạn có thể chỉ định lại số điện thoại để chuyển số đó từ máy lẻ này sang máy lẻ khác.

Ghi chú: Xóa số điện thoại sẽ giải phóng giấy phép dành cho số đó và cho phép bạn lấy số điện thoại mới.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Phone Numbers [Số điện thoại].
 3. Nhấn vào thẻ Assigned [Đã chỉ định] .
 4. Nhấn vào số bạn muốn xóa khỏi người dùng điện thoại, hàng đợi cuộc gọi hoặc tổng đài tự động, điện thoại dùng cho khu vực chung hoặc Zoom Room.
 5. Nhấn Unbind [Hủy liên kết] để xóa số điện thoại đã chọn ra khỏi người dùng điện thoại, hàng đợi cuộc gọi, hoặc tổng đài tự động mà số này đã được chỉ định.
 6. Nhấn vào Unbind [Hủy liên kết] để xác nhận.
  Số sẽ xuất hiện trên thẻ Unassigned [Chưa được chỉ định].
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn xóa số và giải phóng giấy phép sử dụng số điện thoại, hãy truy cập thẻ Unassigned [Chưa được chỉ định] và nhấn mục Delete [Xóa] bên cạnh số điện thoại chưa được chỉ định.

Chỉ định lại số điện thoại

Sau khi đã chỉ định số điện thoại, bạn có thể chỉ định lại số cho máy lẻ khác.

Ghi chú: Bạn cũng có thể chỉ định hàng loạt số điện thoại.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Phone System Management [Quản lý hệ thống điện thoại] sau đó chọn Phone Numbers [Số điện thoại].
 3. Nhấn vào thẻ Assigned [Đã chỉ định] .
 4. Nhấn vào số bạn muốn chỉ định lại.
 5. Bên cạnh Assigned To [Đã chỉ định cho], hãy nhấn Edit [Chỉnh sửa].
 6. Chọn số máy lẻ để chỉ định số điện thoại cho máy lẻ đó:
 7. Dùng hộp văn bản để tìm kiếm số máy lẻ.
 8. Nhấn OK.