Lưu trữ lịch sử tin nhắn trò chuyện


Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên có thể chọn thời gian lưu trữ tin nhắn trò chuyện trên Zoom cloud và trên thiết bị cục bộ. Như vậy những tin nhắn vượt khỏi khung thời gian chỉ định này sẽ bị xóa. Nếu tin nhắn cục bộ được lưu trữ trong 1 tháng hoặc ít hơn, một biểu ngữ màu vàng sẽ xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện Zoom, thông báo cho các thành viên trong tài khoản của bạn thời gian tin nhắn cục bộ sẽ được lưu trữ. Nếu bạn bật tính năng lưu trữ trên đám mây, bạn có thể xem, tải xuống, hoặc xóa các tin nhắn trò chuyện đã lưu.

Dù người dùng có thể xóa tin nhắn trên một thiết bị cục bộ, nhưng quản trị viên có thể truy cập tin nhắn này trên đám mây tùy thuộc vào thời gian duy trì lưu trữ trên đám mây đã cài đặt trước đó. Thời gian tối đa lưu trữ tin nhắn là 10 năm và tối thiểu là 1 ngày. Các tin nhắn được lưu trữ mặc định trên đám mây trong 2 năm và trên thiết bị cục bộ trong 1 năm. Chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có thể thay đổi khoảng thời gian này trong cài đặt lưu trữ trò chuyện, và thay đổi này sẽ ảnh hưởng tới tất cả người dùng trong tài khoản đó.

Khung thời gian tùy thuộc vào thời điểm gửi tin nhắn. Ví dụ, nếu bạn chọn xóa toàn bộ tin nhắn sau 3 ngày, các tin nhắn này sẽ được xóa sau 3 ngày kể từ ngày gửi, cho dù chúng có gửi thành công tới bất kỳ thiết bị nào của người nhận không.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để lưu trữ lịch sử tin nhắn trò chuyện

Ghi chú: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc bật tính năng Trải nghiệm quản trị viên mới cho tài khoản của bạn, khi đó công cụ lịch sử trò chuyện đã dược chuyển sang mục Reports [Báo cáo] (Account Management [Quản lý tài khoản] > Reports [Báo cáo] > thẻ User Activity Reports [Báo cáo hoạt động người dùng] > Chat History [Lịch sử trò chuyện]).

Cách thay đổi cài đặt lưu trữ tin nhắn trò chuyện

Bạn có thể thay đổi các cài đặt để xác định thời gian lưu trữ tin nhắn trò chuyện.

  1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
  2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó nhấn IM Management [Quản lý trò chuyện].
  3. Tiếp tục với các tùy chọn dưới đây để truy cập cài đặt theo cấp độ tài khoản hoặc cấp độ nhóm:
    • Account-level settings [Cài đặt cấp độ tài khoản]: Nhấn vào thẻ IM Settings [Cài đặt trò chuyện].
    • Group-level settings [Cài đặt cấp độ nhóm]: Nhấn vào tên nhóm, sau đó nhấn chọn Advanced Settings [Cài đặt nâng cao].
  4. Trong mục Storage [Lưu trữ], thay đổi những cài đặt này:

Nếu bạn bật lưu trữ trên đám mây, bạn có thể xem, tải xuống, hoặc xóa tin nhắn trò chuyện đã lưu trữ.

Lưu trữ trên đám mây - quy tắc vị trí của công cụ lịch sử trò chuyện của quản trị viên

Nếu người dùng Cơ bản và người dùng bên ngoài trả phí tham gia trò chuyện, các tình huống dưới đây mô tả cách lưu trữ tin nhắn trong công cụ Chat History [Lịch sử trò chuyện] trên Zoom web portal.

Ghi chú: Tài khoản phải bật cài đặt Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] cho tin nhắn được lưu trữ trong công cụ Chat History [Lịch sử trò chuyện]

Loại trò chuyệnNgười dùng liên quanQuản trị viên tài khoản nào có thể xem tin nhắn trong công cụ lịch sử trò chuyện của họ?
Trò chuyện 1:1

Hai người dùng miễn phí

Không áp dụng

(Không ai trong số họ có thể truy cập lịch sử trò chuyện bằng web portal)

Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng nội bộ miễn phí

Người dùng bên ngoài trả phí

Quản trị viên tài khoản của người dùng trả phí
Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng nội bộ miễn phí

Người dùng bên ngoài miễn phí

Người dùng bên ngoài trả phí

Quản trị viên tài khoản của người dùng trả phí
Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng nội bộ trả phí

Hai người dùng bên ngoài miễn phí

Quản trị viên tài khoản của người dùng trả phí
Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng nội bộ trả phí

Người dùng bên ngoài trả phí

Quản trị viên tài khoản của cả hai người dùng trả phí
Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng nội bộ trả phí

Người dùng bên ngoài miễn phí

Người dùng bên ngoài trả phí

Quản trị viên tài khoản của hai người dùng trả phí
Trò chuyện 1:1, trò chuyện kênh, hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng nội bộ trả phí

Người dùng bên ngoài miễn phí (được thêm vào tài khoản người dùng trả phí và trở thành người dùng nội bộ)

Quản trị viên tài khoản của người dùng trả phí

(các tin nhắn chỉ được lưu trữ kể từ thời điểm người dùng miễn phí được thêm vào tài khoản của người dùng trả phí)

 

Quy tắc duy trì lưu trữ trên đám mây

Bảng dưới đây thể hiện thời gian lưu trữ tin nhắn trò chuyện trên đám mây trong các tình huống khác nhau.

Tình huống

Người dùng liên quan và cài đặt được bật

Những tin nhắn này được lưu trên đám mây trong bao lâu?

Trò chuyện 1:1

Hai người dùng miễn phí

2 năm

Trò chuyện 1:1

1 người dùng miễn phí

1 người dùng trả phí đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 5 năm

2 năm

Trò chuyện 1:1

1 người dùng miễn phí

1 người dùng trả phí đã tắt Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây]

Không lưu trữ trên đám mây

Ghi chú: Ngay cả khi tắt Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây], tin nhắn gửi ngoại tuyến vẫn được lưu trữ trên đám mây tối đa 7 ngày và sau đó sẽ tự động xóa.

Trò chuyện 1:1

1 người dùng trả phí đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 4 năm

1 người dùng trả phí đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 6 năm

4 năm

Trò chuyện 1:1

Người dùng trả phí đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 3 năm

Người dùng miễn phí sau đó được thêm vào tài khoản trả phí khác đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 5 năm

Trước khi người dùng miễn phí trở thành người dùng tài khoản trả phí, tin nhắn được lưu trong 2 năm

Sau khi người dùng miễn phí trở thành người dùng tài khoản trả phí, toàn bộ tin nhắn mới được lưu trong 3 năm

Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng miễn phí (quản trị viên kênh)

Người dùng trả phí đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 3 năm

2 năm

Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng miễn phí

Người dùng trả phí (quản trị viên kênh) đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 3 năm

3 năm

Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng miễn phí

Người dùng trả phí đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 3 năm

Người dùng trả phí (quản trị viên kênh) đã tắt Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây]

Không lưu trữ trên đám mây

Ghi chú: Ngay cả khi tắt Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây], tin nhắn gửi ngoại tuyến vẫn được lưu trữ trên đám mây tối đa 7 ngày và sau đó sẽ tự động xóa.

Trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm

Người dùng trả phí (quản trị viên kênh gốc) đã bật Cloud Storage [Lưu trữ trên đám mây] với thời gian duy trì 3 năm

Người dùng miễn phí (quản trị viên kênh mới)

Trước khi người dùng miễn phí trở thành quản trị viên kênh, tin nhắn được lưu trong 3 năm

Sau khi người dùng miễn phí trở thành quản trị viên kênh, toàn bộ tin nhắn mới được lưu trong 2 năm