Yêu cầu hệ thống đối với Zoom Rooms


Tổng quan

Bài viết này liệt kê các yêu cầu đối với việc sử dụng màn hình và trình điều khiển Zoom Rooms.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu băng thông

Yêu cầu nền tảng Zoom Rooms

Nền tảng được xác minh dành cho Zoom Rooms (macOS)

Nền tảng được xác minh dành cho Zoom Rooms (Windows)

Nền tảng cảm ứng được xác minh dành cho Zoom Rooms (Windows)

Nền tảng được xác minh dành cho Zoom Rooms (thiết bị)

Nền tảng cảm ứng được xác minh dành cho Zoom Rooms (thiết bị)

Yêu cầu Trình điều khiển Zoom Rooms