Cho phép người tham gia tham gia trước khi chủ trì


Tổng quan

Tính năng cho phép người tham gia vào trước người chủ trì cho phép người dự thính tham gia cuộc họp trước khi người chủ trì tham gia hoặc khi người chủ trì không thể tham dự cuộc họp. Nếu bạn chọn tùy chọn này, người tham gia có thể tham gia cuộc họp trước khi người chủ trì tham gia hoặc khi không có người chủ trì. Có thể bật tính năng này để cho phép người tham gia vào bất cứ lúc nào trước thời gian bắt đầu được lên lịch, hay tham gia 5, 10 hoặc 15 phút trước thời gian bắt đầu được lên lịch. 

Nếu bạn không chọn tham gia trước người chủ trì, người tham gia sẽ nhìn thấy một thông báo bật lên với nội dung "The meeting is waiting for the host to join." ["Cuộc họp đang chờ người chủ trì tham gia"] Nếu bạn là người chủ trì, sẽ có nút đăng nhập để đăng nhập và bắt đầu cuộc họp với vai trò người chủ trì.

Bạn cũng có thể bật thông báo email khi người tham gia vào trước người chủ trì.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Bật tính năng tham gia trước người chủ trì

Để xem tùy chọn tham gia trước người chủ trì khi lên lịch cuộc họp, bạn cần bật tùy chọn trong web portal.

Tài khoản

Nếu bạn bật Join Before Host [Tham gia trước người chủ trì] cho tất cả các thành viên trong tổ chức, tùy chọn này sẽ bật theo mặc định cho bất cứ cuộc họp mới lên lịch nào, nhưng thành viên sẽ có thể bỏ chọn điều này khi lên lịch cuộc họp. Để áp dụng bắt buộc cài đặt này cho mọi cuộc họp, bạn sẽ cần khóa cài đặt.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoảnCài đặt tài khoản.
 3. Trong thẻ Meeting [Cuộc họp], xác minh đã bật Allow participants to join before host [Cho phép người tham gia vào trước người chủ trì]. Nếu cài đặt này đang tắt, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật tùy chọn. Nếu hiển thị hộp thoại yêu cầu xác minh, chọn Turn On [Bật] để xác minh thay đổi.
 4. (Tùy chọn) Để cho phép tùy chỉnh giới hạn thời gian Tham gia trước người chủ trì, hãy đánh dấu vào tùy chọn Participants can join
  () minutes before start time [Người tham gia có thể vào () phút trước thời gian bắt đầu]. 
 5. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng trong tài khoản, nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Lưu ý: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc Trải nghiệm quản trị viên mới được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Quản lý nhóm đổi tên thành Nhóm.

Nếu bạn bật Tham gia trước người chủ trì cho tất cả các thành viên trong nhóm cụ thể, tùy chọn này sẽ bật theo mặc định cho bất cứ cuộc họp mới lên lịch nào, nhưng thành viên sẽ có thể bỏ chọn điều này khi lên lịch cuộc họp. Để áp dụng bắt buộc cài đặt này cho mọi cuộc họp, bạn sẽ cần khóa cài đặt.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm người dùng.
 2. Nhấn vào User Management [Quản lý người dùng] rồi chọn Group Management [Quản lý nhóm].
 3. Nhấp vào tên nhóm, sau đó nhấp vào thẻ Cài đặt.
 4. Trong thẻ Meeting [Cuộc họp], xác minh đã bật Join before host [Tham gia trước người chủ trì].
 5. Nếu cài đặt này bị tắt, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Turn On [Bật] để xác minh thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn không khả dụng thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp Tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 6. (Tùy chọn) Để cho phép tùy chỉnh giới hạn thời gian Tham gia trước người chủ trì, hãy đánh dấu vào tùy chọn Participants can join
  () minutes before start time [Người tham gia có thể vào () phút trước thời gian bắt đầu]. 
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm này, hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Nếu bạn bật Tham gia trước người chủ trì trong cài đặt cuộc họp, tùy chọn này sẽ bật theo mặc định cho bất cứ cuộc họp mới lên lịch nào, nhưng bạn sẽ có thể bỏ chọn điều này khi lên lịch cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Trong thẻ Meeting [Cuộc họp], xác minh đã bật Join before host [Tham gia trước người chủ trì].
 4. Nếu cài đặt này bị tắt, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, hãy chọn Bật để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp Nhóm hoặc cấp Tài khoản và bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của bạn.
 5. (Tùy chọn) Để cho phép tùy chỉnh giới hạn thời gian Tham gia trước người chủ trì, hãy đánh dấu vào tùy chọn Participants can join
  () minutes before start time [Người tham gia có thể vào () phút trước thời gian bắt đầu]. 
 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấn vào Schedule [Lên lịch]
  Thao tác này sẽ mở cửa sổ trình lên lịch trong đó bạn có thể chọn cài đặt cuộc họp.
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Đánh dấu chọn . Bạn có thể chọn 5 minutes [5 phút], 10 minutes [10 phút], 15 minutes [15 phút] hoặc Anytime [Bất cứ lúc nào]. 
 5. Nhấn vào Schedule [Lên lịch].
Lưu ý:
 • Bạn cũng có thể bật before start time [Cho phép người tham gia vào trước thời gian bắt đầu] đối với bất cứ cuộc họp đã được lên lịch nào. Nhấn vào Meetings [Cuộc họp] ở dưới cùng của ứng dụng Zoom. Di chuột qua cuộc họp mà bạn muốn bật tính năng và nhấn vào Edit [Chỉnh sửa], sau đó vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao], đánh dấu chọn before start time[Cho phép người tham gia vào trước thời gian bắt đầu], chọn khoảng thời gian bạn muốn cho phép họ tham gia trước và nhấn vào Save [Lưu].
 • Không thể sử dụng tùy chọn tùy chỉnh giới hạn tham gia trước với ID Cuộc họp Cá nhân của bạn và không thể sử dụng tùy chọn khi sử dụng Mã hóa đầu cuối
 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Meetings [Cuộc họp].
 3. Lên lịch cuộc họp hoặc chọn cuộc họp hiện tại và nhấn vào Edit this meeting [Chỉnh sửa cuộc họp này].
 4. Trong Meeting Options [Tùy chọn cuộc họp], đánh dấu chọn before start time [Cho phép người tham gia vào trước thời gian bắt đầu] và chọn khoảng thời gian bạn muốn cho phép họ tham gia trước. 
 5. Nhấn vào Save [Lưu].

  Ghi chú: 
  Không thể sử dụng tùy chọn tùy chỉnh giới hạn tham gia trước với ID Cuộc họp Cá nhân của bạn và không thể sử dụng tùy chọn khi sử dụng Mã hóa đầu cuối
 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấn vào Schedule [Lên lịch] .
 3. Thao tác này sẽ mở cửa sổ trình lên lịch trong đó bạn có thể chọn cài đặt cuộc họp.
 4. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 5. Đánh dấu chọn before start time [Cho phép người tham gia vào trước thời gian bắt đầu] và chọn khoảng thời gian bạn muốn cho phép họ tham gia trước. 
 6. Nhấn vào Schedule [Lên lịch].
Lưu ý:
 • Bạn cũng có thể bật before start time [Cho phép người tham gia vào trước thời gian bắt đầu] đối với bất cứ cuộc họp đã được lên lịch nào. Nhấn vào Meetings [Cuộc họp] ở dưới cùng của ứng dụng Zoom. Di chuột qua cuộc họp mà bạn muốn bật và nhấn vào Edit [Chỉnh sửa], sau đó vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao], đánh dấu chọn before start time[Cho phép người tham gia vào trước thời gian bắt đầu], chọn khoảng thời gian bạn muốn cho phép họ tham gia trước và nhấn vào Save [Lưu].
 • Không thể sử dụng tùy chọn tùy chỉnh giới hạn tham gia trước với ID Cuộc họp Cá nhân của bạn và không thể sử dụng tùy chọn khi sử dụng Mã hóa đầu cuối
 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào Schedule [Lên lịch] .
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Bật Allow Participants to Join Before Host [Cho phép người tham gia vào trước người chủ trì].
 5. Nhấn vào Done [Xong] để hoàn tất lên lịch.
 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào Schedule [Lên lịch]
 3. Nhấn vào Advanced Options [Tùy chọn nâng cao].
 4. Bật Allow Participants to Join Before Host [Cho phép người tham gia vào trước người chủ trì].
 5. Nhấp vào Xong.

Lưu ý: