Màn hình đen trong quá trình chia sẻ màn hình


Tổng quan

Nếu bạn gặp màn hình đen trong quá trình chia sẻ màn hình trong cuộc họp, hãy làm theo các bước sau để khắc phục sự cố này.

Lưu ý:

Màn hình đen trong quá trình chia sẻ màn hình có thể do card đồ họa có thể chuyển đổi đồ họa tự động (chẳng hạn như card Nvidia) gây ra.

  1. Mở Nvidia Control Panel [Bảng điều khiển Nvidia] trong Windows Control Panel [Bảng điều khiển Windows].
  2. Nhấn Manage 3D Settings [Quản lý cài đặt 3D].
  3. Nhấn Program Settings [Cài đặt chương trình] trong phần I would like to use the following 3D settings [Tôi muốn sử dụng cài đặt 3D sau đây].
  4. Trong phần Select a program to customize [Chọn chương trình để tùy chỉnh], hãy thêm Cpthost.exe từ thư mục bin của Zoom.
  5. Nhấn vào Add [Thêm].
  6. Tìm Cpthost.exe từ thư mục bin của Zoom (nằm trong C:/>Users>YOURUSERNAME>AppData>Roaming>Zoom>bin).
  7. Nhấn vào Add Selected Program [Thêm chương trình đã chọn].
  8. Trong phần Preferred Graphics Processor [Bộ xử lý đồ họa ưu tiên], chọn Integrated graphics [Đồ họa tích hợp]
  9. Nhấn vào Apply [Áp dụng].
  10. Thử chia sẻ màn hình lại với Zoom.

Tính năng chia sẻ màn hình yêu cầu xử lý hậu kỳ. Làm theo các bước sau để cài đặt trình hậu kỳ của bên thứ ba, xcompmgr.

Cài đặt xcompmgr

Cài đặt xcompmgr sử dụng trình quản lý gói của các bản phân phối của Linux. Nếu bạn có trình quản lý gói đồ họa (như Synaptics), hãy tìm xcompmgr trong trình quản lý gói của bạn.

Hoặc bạn có thể mở terminal trên các bản phân phối của Linux và chạy lệnh tương ứng:

Debian, Ubuntu hoặc Linux Mint

sudo apt install xcompmgr

openSUSE

zypper install xcompmgr

Fedora

dnf install xcompmgr

Arch Linux

Xem Arch Linux wiki để biết hướng dẫn.

Cấu hình xcompmgr

Sau khi cài đặt, mở terminal và chạy lệnh sau:

xcompmgr -c -l0 -t0 -r0 -o.00