Bắt đầu với tính năng quản lý thanh toán Zoom


Bạn có thể sử dụng trang Hóa đơn trong cổng web của Zoom để xem gói hiện tại, tình trạng thanh toán và lịch sử hóa đơn của bạn. Bạn cũng có thể cập nhật gói đăng ký và thông tin thanh toán. 

lightbulb tip icon
Bạn không biết bắt đầu từ đâu?
Trung tâm quản lý thanh toán và tài khoản của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn hoàn thành các tác vụ quản lý tài khoản và thanh toán phổ biến nhất.

Ghi chú: Kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2023, một số chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên nhất định sẽ nhận thấy phần Gói và thông tin thanh toán chuyên biệt trong menu QUẢN TRỊ VIÊN.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để truy cập quản lý thanh toán

Cách truy cập quản lý thanh toán

  1. Đăng nhập vào cổng web của Zoom.
  2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấn vào Thanh toán.
    Bạn có thể truy cập các thẻ sau đây:

Thẻ Gói hiện tại

Trên thẻ Gói hiện tại, bạn có thể nhìn thấy loại gói đăng ký bạn đang sử dụng và nâng cấp loại gói đăng ký.
Nếu bạn có nhiều gói cho một sản phẩm (Zoom Phone hoặc Zoom Webinars), hãy nhấn vào Xem gói để xem tất cả các gói cho sản phẩm đó và thực hiện thay đổi.

Nhấn vào Nâng cấp tài khoản để thay đổi loại gói từ gói Cơ bản (miễn phí) thành Chuyên nghiệp (trả phí)

Nếu bạn đã có gói đăng ký, hãy nhấn vào Chỉnh sửa gói hiện tại để cập nhật (thay đổi kỳ hóa đơn hoặc số lượng giấy phép) hoặc Hủy gói để hủy gói đăng ký của bạn.

Phần Quan tâm đến sản phẩm hiện có khác?

Cuộn xuống phần Quan tâm đến sản phẩm hiện có khác? để xem các gói bạn có thể mua ngoài gói hiện tại. Nếu bạn có gói hội thảo trực tuyến hoặc điện thoại và muốn thêm một phiên bản khác của gói đó, hãy nhấn vào Thêm vào giỏ hàng. Nếu bạn muốn thay đổi gói hiện tại nêu trong Gói hiện tại, hãy nhấn vào Chỉnh sửa gói hiện tại ở trên thay vì thêm lại gói đó trong phần Tiện ích mở rộng hiện có.

Thông tin hóa đơn

Sử dụng thẻ Thông tin hóa đơn để cập nhật thông tin thanh toán, chẳng hạn như thẻ tín dụng, PayPal, địa chỉ thanh toán hoặc thông tin liên hệ hóa đơn.

Thẻ Lịch sử hóa đơn

Trên thẻ Lịch sử hóa đơn, bạn có thể xem hóa đơn trước đây.

Cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Zoom

Bạn có thể nhận thêm hỗ trợ từ các chuyên gia thanh toán của Zoom dựa trên tài khoản và loại người dùng của mình. Tìm hiểu thêm về cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Zoom.