Bắt đầu sử dụng tính năng báo cáo của Zoom


Phần Báo cáo của Zoom web portal là một công cụ mạnh mẽ cung cấp cho chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên các số liệu thống kê về hội thảo trực tuyến, cuộc họp và tài khoản để đánh giá cách tổ chức của bạn sử dụng Zoom. Có quyền truy cập vào dữ liệu có giá trị chẳng hạn như những người đang tham dự các cuộc họp Zoom của bạn với danh sách đầy đủ những người tham gia cuộc họp. Các thành viên của tài khoản có thể xem lại số liệu thống kê cuộc họp và báo cáo về những người tham dự/đăng ký tham gia cuộc họp và hội thảo trực tuyến của họ. Các cuộc họp đã kết thúc gần đây có thể sẽ mất đến 30 phút để cung cấp các báo cáo hoàn chỉnh. 

Các báo cáo cuộc họp, chẳng hạn như danh sách người dự thính và kết quả bỏ phiếu, có thể được truy xuất trong 12 tháng trở lại đây, với phạm vi tìm kiếm tối đa là một tháng tại một thời điểm. Nếu một cuộc họp không được bắt đầu trong vòng 30 ngày, đã hết hạn và bị Zoom xóa hàng loạt, thì các báo cáo đăng ký cho cuộc họp đó cũng sẽ bị xóa. Khi hội thảo trực tuyến bị xóa, thì tất cả các báo cáo liên quan vẫn còn. 

Ghi chú: Để có thể tạo báo cáo thì các cuộc họp phải được chủ trì bởi các tài khoản trả phí. Sau khi nâng cấp tài khoản, bạn sẽ không tạo được báo cáo cho các cuộc họp được chủ trì trước khi nâng cấp. 

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để chạy báo cáo

Cách truy cập các báo cáo cho tài khoản của bạn

  1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
  2. Trong menu điều hướng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Nếu bạn là chủ sở hữu tài khoản, quản trị viên hoặc ở vai trò có quyền truy cập vào Báo cáo sử dụng, thì nhấp vào Quản lý tài khoản rồi nhấp vào Báo cáo.
    • Nếu bạn là thành viên tài khoản muốn truy cập báo cáo nằm trong Gói đặc quyền Zoom Phone, hãy nhấp vào Phân tích và báo cáo.
  3. Nhấp vào loại báo cáo mà bạn muốn lấy. Bạn cũng có thể nhấp vào thẻ Báo cáo hoạt động người dùng để xem các loại báo cáo bổ sung (chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có quyền truy cập theo mặc định). 

Mô tả các loại báo cáo cho thành viên

Sử dụng: Tùy chọn Báo cáo sử dụng cho phép bạn xem danh sách các cuộc họp, người tham gia và biên bản cuộc họp cho các cuộc họp mà bạn đã chủ trì.

Cuộc họp: Tùy chọn Báo cáo cuộc họp cho phép bạn tìm kiếm Báo cáo đăng ký và Báo cáo bình chọn cho một cuộc họp. Chọn loại báo cáo bạn cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm cuộc họp, rồi nhấp vào Tạo. Trong khi báo cáo đang được xử lý, báo cáo đó sẽ xuất hiện trong thẻ Hàng đợi báo cáo. Nhấp vào Xóa để hủy xử lý báo cáo.

Hội thảo trực tuyến: Tùy chọn Báo cáo hội thảo trực tuyến cho phép bạn tìm kiếm Báo cáo đăng ký, người dự thính, kết quả, hỏi đáp và bình chọn ​​của hội thảo trực tuyến. Chọn loại báo cáo bạn cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm hội thảo trực tuyến rồi tạo báo cáo. 
Ghi chú: Bạn phải có giấy phép hội thảo trực tuyến được chỉ định cho hồ sơ của mình để có quyền truy cập vào báo cáo hội thảo trực tuyến của mình. Quản trị viên sẽ có quyền truy cập vào tất cả báo cáo hội thảo trực tuyến trên tài khoản mà không cần đến giấy phép hội thảo trực tuyến. 

Mô tả các loại báo cáo để quản lý tài khoản

Thẻ Báo cáo sử dụng

Hàng ngày: Cho biết mức sử dụng của toàn bộ tài khoản cho mỗi ngày trong một tháng nhất định. Báo cáo hàng ngày liệt kê những người dùng, cuộc họp, người tham gia và biên bản cuộc họp mới. Báo cáo này bao gồm mọi cuộc họp do người dùng trong tài khoản chủ trì.

Người chủ trì hoạt động: Hiển thị danh sách các cuộc họp và người dùng đang hoạt động trong một phạm vi thời gian cụ thể, tối đa là một tháng. Cuộc họp hoạt động có nghĩa là cuộc họp đã được bắt đầu trong phạm vi thời gian được chỉ định. Người dùng hoạt động có nghĩa là người dùng đã tham gia ít nhất một cuộc họp trong phạm vi thời gian được chỉ định. Thông tin ở đây về cơ bản giống với Báo cáo sử dụng cho người dùng thành viên, nhưng ở đây là cho tất cả các cuộc họp trên tài khoản. Nhấp vào phần số trong cột Nguồn gốc người tham gia để xem danh sách người tham gia nội bộ và bên ngoài. Những người tham gia bên ngoài được gắn nhãn Khách sau tên hiển thị của họ.

Người chủ trì không hoạt động: Hiển thị danh sách người dùng không chủ trì một cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trong một khoảng thời gian cụ thể. 

Sự kiện sắp tới: Hiển thị danh sách tất cả các cuộc họp sắp tới và hội thảo trực tuyến trong khoảng thời gian đã chọn (bao gồm các hội thảo trực tuyến và cuộc họp định kỳ). Bạn cũng có thể tìm kiếm theo địa chỉ email hoặc tên của người chủ trì. Chọn hộp kiểm để thêm các sự kiện không có thời gian cố định. 

Cuộc họp: Cho phép bạn tìm kiếm Báo cáo đăng ký và Báo cáo ​​bình chọn cho cuộc họp do một người dùng trong tài khoản chủ trì. Chọn loại báo cáo bạn cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm cuộc họp, rồi nhấp vào Tạo cho báo cáo.
Ghi chú: Khi cuộc họp hết hạn và bị Zoom xóa hàng loạt, tất cả các báo cáo liên quan sẽ vẫn được cung cấp trong tối đa 12 tháng, ngoại trừ báo cáo đăng ký. 

Hội thảo trực tuyến: Cho phép bạn tìm kiếm Báo cáo đăng ký, người dự thính, kết quả, hỏi đáp và bình chọn ​​của hội thảo trực tuyến do một người dùng trong tài khoản chủ trì. Chọn loại báo cáo bạn cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm hội thảo trực tuyến rồi tạo báo cáo. 
Ghi chú: Khi hội thảo trực tuyến hết hạn và bị Zoom xóa hàng loạt, tất cả các báo cáo liên quan sẽ vẫn được cung cấp trong tối đa 12 tháng, mặc dù bạn vẫn phải có giấy phép hội thảo trực tuyến để truy cập được vào báo cáo hội thảo trực tuyến. Quản trị viên vẫn có thể truy cập báo cáo hội thảo trực tuyến cho toàn bộ tài khoản, ngay cả khi không có giấy phép hội thảo trực tuyến. 

Hội nghị âm thanh: Cho phép bạn xem thông tin và các khoản phí liên quan đến việc sử dụng quay số truy cập.

Ghi lại trên đám mây: Cho phép bạn tìm kiếm theo phạm vi ngày để xem quá trình sử dụng tính năng ghi lại trên đám mây trong một khoảng thời gian cụ thể, bao gồm cuộc họp nào được ghi lại và tệp nào được tạo. Quá trình sử dụng này không phản ánh dung lượng lưu trữ trên đám mây bổ sung đã sử dụng mỗi ngày, mà là tổng dung lượng lưu trữ đám mây đã sử dụng. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn có 20 GB bản ghi lại trên đám mây và bạn ghi thêm 1 GB bản ghi lại, thì báo cáo về hoạt động ghi lại trên đám mây sẽ hiển thị 21 GB. 
Ghi chú: Báo cáo ghi lại trên đám mây chỉ cung cấp thông tin ghi lại trong 6 tháng vừa qua. Với Tài khoản chính trong vai trò Đại lý bán lẻ hoặc Nhà phân phối, chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có thể tăng phạm vi báo cáo lên đến 1 năm và tạo báo cáo cho nhiều tài khoản phụ.

Hệ thống điện thoại: Hiển thị báo cáo sử dụng Zoom Phone.

Hỗ trợ từ xa: Hiển thị quá trình sử dụng tính năng hỗ trợ từ xa trong khoảng thời gian được chỉ định, bao gồm ID cuộc họp, người hỗ trợ từ xa và người nhận hỗ trợ từ xa.

Thanh toán: Cho phép quản trị viên tạo Báo cáo thanh toán trong một khoảng thời gian cụ thể, cũng như nhận chi tiết thanh toán về quá trình sử dụng của các phòng ban. Tính năng này phải được bật thông qua Thanh toán. Sau khi liên hệ qua Thanh toán, vui lòng chờ tối đa 3 ngày làm việc để bật được tính năng.

Thẻ Báo cáo hoạt động người dùng

Nhật ký hoạt động: Cho phép bạn kiểm tra hoạt động của quản trị viên, chẳng hạn như thay đổi trong Cài đặt tài khoản và nhóm, thay đổi về việc chỉ định vai trò và giấy phép cho người dùng, thay đổi về các gói đăng ký trong mục Thanh toán và các thay đổi được thực hiện đối với cấu hình Đăng nhập một lần (SSO), bao gồm các thay đổi do cấu hình ánh xạ Đăng nhập một lần (SSO) và Ngôn ngữ đánh dấu bảo đảm an toàn (SAML). 

Cài đặt ảnh chụp nhanh: Cho phép bạn xuất các tùy chọn cài đặt tài khoản và nhóm sang tệp CSV. Đây là một tính năng hữu ích khi bạn thử nghiệm các cấu hình cài đặt khác nhau và muốn có ảnh chụp nhanh các cài đặt mà có thể bạn muốn hoàn nguyên lại. 

Đăng nhập/Đăng xuất: Cho phép bạn xem ai đã đăng nhập hoặc đăng xuất, địa chỉ IP của họ, họ đang ở trên nền tảng nào và số phiên bản của họ nếu có. 

Lịch sử trò chuyện: Cho phép bạn xem và tải xuống tất cả các tin nhắn mà người dùng gửi và nhận, bao gồm tin nhắn trò chuyện, tệp, hình ảnh, biểu tượng cảm xúc, GIF, tin nhắn âm thanh và đoạn mã trong các cuộc trò chuyện 1:1, theo nhóm hoặc kênh.

Ghi chú: Nếu bạn đã đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc tính năng Trải nghiệm quản trị mới được bật trên tài khoản của bạn, thông tin lịch sử trò chuyện được chuyển đến trang Báo cáo hoạt động của người dùng. Trước đây, Lịch sử trò chuyện nằm trong thẻ Quản lý tài khoản > Quản lý trò chuyện (IM) > Lịch sử trò chuyện.

Nhật ký hoạt động của hệ thống điện thoại: Cho phép bạn kiểm tra hoạt động của quản trị viên và người dùng, cụ thể đối với cấu hình Zoom Phone, ví dụ như thêm người dùng mới, chỉ định gói cuộc gọi và thay đổi chính sách. 

Tuyên bố khước từ: Cho phép bạn xem thông tin về tuyên bố khước từ được hiển thị khi người dùng đăng nhập, tham gia cuộc họp/hội thảo trực tuyến hoặc bắt đầu ghi lại. Báo cáo này sẽ hiển thị email người dùng, loại tuyên bố khước từ, nếu họ đồng ý hay từ chối tuyên bố khước từ, loại khách hàng, ngày/thời gian và ID cuộc họp. 

Người tham gia bị báo cáo: Cho phép bạn xem những người tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến mà bạn đã báo cáo cho Zoom. Bạn cũng có thể gửi báo cáo bổ sung cho Zoom. 

Các báo cáo bổ sung cho Zoom Phone

Nếu có giấy phép Zoom Phone với tính năng bổ trợ Gói đặc quyền, bạn cũng có thể truy cập các báo cáo sau: