Bắt đầu với Trình kết nối phòng H.323/SIP


Tổng quan

Trình kết nối phòng H.323/SIP là cổng kết nối dành cho các thiết bị H.323 và SIP. Thiết bị H.323 hoặc SIP có thể thực hiện cuộc gọi video đến Trình kết nối phòng để tham gia cuộc họp trên đám mây của Zoom. Trình kết nối phòng cũng có thể gọi đến một thiết bị H.323 hoặc SIP để tham gia cuộc họp trên đám mây của Zoom.

Có hai lựa chọn dành cho Trình kết nối phòng H.323/SIP

Cả CRC và VRC đều được cung cấp khi bạn mua tiện ích bổ sung Trình kết nối phòng H.323/SIP tại trang gói dịch vụ hoặc thanh toán.

Một email cảnh báo sẽ được gửi đến chủ sở hữu tài khoản nếu mức sử dụng đạt 80% trở lên khi tài khoản đăng ký tối thiểu là 5 cổng.

Lưu ý: Mỗi cổng được đăng ký chỉ cho phép một thiết bị kết nối với tất cả các cuộc họp trong tài khoản của bạn tại một thời điểm.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Quay số đến Trình kết nối phòng H.323/SIP

Trên thiết bị H.323 device, bạn có thể quay số:

Trên thiết bị SIP, bạn có thể nhập:

Vui lòng xem Chuỗi quay số Trình kết nối phòng H.323/SIP để biết thêm nhiều tùy chọn quay số khác bao gồm nhập mật khẩu số.

Tham gia bằng cách ghép nối

  1. Kết nối với màn hình chớp khởi động bằng cách chỉ quay số địa chỉ IP
  2. Nhập mã ghép nối gồm năm ký tự (hiển thị trên màn hình chớp khởi động), nhập tùy chọn mã ghép nối trên trang web hoặc trong ứng dụng Zoom.

Xem Tham gia bằng cách ghép nối để biết thêm thông tin chi tiết.

Gọi đi