Phân loại và vai trò người dùng Zoom


Các tính năng khả dụng cho cuộc họp Zoom của bạn sẽ thay đổi tùy theo loại tài khoản, loại người dùng và cách cấu hình tài khoản do chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản Zoom của bạn thực hiện (nếu áp dụng).

Bạn có thể truy cập tài khoản Zoom của mình thông qua một hoặc nhiều tùy chọn đăng nhập sau: đăng nhập bằng email và mật khẩu, đăng nhập bằng Facebook, đăng nhập bằng Apple, đăng nhập bằng Google hoặc Đăng nhập một lần (SSO).

Bài viết này đề cập đến:

Cách xác định loại tài khoản Zoom

Tài khoản Zoom được xác định dựa trên gói dịch vụ và các sản phẩm bạn đã lựa chọn. Bạn có thể tìm hiểu về loại tài khoản trên trang hồ sơ tài khoản của mình. Nếu bạn có ý định chuyển loại tài khoản Zoom, hãy xem các gói dịch vụ và tùy chọn mức giá để biết các giải pháp hội nghị video của chúng tôi.

Có 4 loại tài khoản:

Cách xác định vai trò trên tài khoản Zoom

Vai trò của tài khoản Zoom dựa trên khả năng người dùng truy cập các quyền hạn dưới góc độ quản trị trong mỗi cuộc họp Zoom. Mỗi người dùng sẽ thuộc về một trong những vai trò dưới đây và các vai trò khác nhau có quyền đặc biệt của riêng họ. Bạn có thể tìm hiểu vai trò tài khoản của mình trên trang hồ sơ tài khoản.

Có 3 vai trò trong tài khoản:

Ghi chú: Bạn có thể tạo các vai trò tùy chỉnh cho tài khoản của mình.

Cách xác định loại người dùng Zoom

Tùy thuộc vào loại tài khoản và mức chi tiêu của bạn, bạn sẽ thuộc một trong số những loại người dùng sau đây. Bạn có thể tìm hiểu về loại người dùng trên trang hồ sơ của mình. Nếu bạn là quản trị viên hoặc chủ sở hữu tài khoản, bạn có thể xem loại người dùng của tất cả người dùng thuộc tài khoản của bạn trên trang Người dùng. Có 3 loại người dùng:

Cách mời người khác sử dụng chung tài khoản với bạn

Chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản có thể thêm hoặc mời người dùng khác dùng chung tài khoản của họ.

Tìm hiểu về cách thêm và quản lý người dùng.