Sử dụng Máy khách Lịch Zoom


Máy khách Lịch Zoom cho phép bạn xem và quản lý lịch ngay từ máy khách Zoom dành cho máy tính, góp phần tập trung tất cả nhu cầu về cuộc họp, điện thoại, trò chuyện, bảng trắng và lịch về cùng một ứng dụng. Sau khi kết nối tài khoản Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) hiện tại, bạn có thể xem và tạo sự kiện lịch qua máy khách Zoom, thêm Cuộc họp Zoom và chi tiết lời mời vào sự kiện và mời những người khác. Những người đủ điều kiện cũng có thể tạo lịch mới thông qua Dịch vụ Lịch Zoom (Bản thử nghiệm) nếu bạn không muốn sử dụng các dịch vụ đó của bên thứ ba.

Bạn cũng có thể kết nối tài khoản Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) để xem và quản lý email thông qua máy khách Zoom.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để sử dụng Máy khách Lịch Zoom

Hạn chế của Máy khách Lịch Zoom

Cách xem lịch của bạn và tạo sự kiện

Xem lịch của bạn

Sau khi bạn đã kết nối Máy khách Lịch Zoom với tài khoản Lịch Zoom, Google hoặc Microsoft 365 (Exchange), bạn có thể truy cập lịch của mình ngay từ máy khách Zoom dành cho máy tính.

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Calendar [Lịch] .
  Nếu bạn chưa từng cấu hình tài khoản Zoom cho việc truy cập email hoặc lịch, bạn sẽ được nhắc làm điều này.
  Nếu không, lịch của bạn sẽ mở ra.
 3. Chế độ xem lịch hiện tại (Ngày, Tuần làm việc hoặc Tuần) hiển thị ở góc trên cùng bên phải.
  Ở bên phải ngày đang hiển thị, hãy nhấp vào biểu tượng quay lại và biểu tượng đi tiếp để quay lại hoặc đi tiếp 1 ngày hoặc tuần, tùy vào chế độ xem lịch hiện tại.
 4. (Tùy chọn) Nhấp vào nút hôm nay để trở lại ngày hiện tại.
 5. Ở bên trái ngày đang hiển thị, hãy nhấp vào biểu tượng xem thêm tùy chọn để xem các lịch bổ sung và toàn bộ tháng, giúp bạn tìm lịch của những người khác để tìm thời gian họp.
  Bảng này chứa các thông tin sau:
  • Toàn bộ tháng theo lịch: Toàn bộ tháng hiện tại được hiển thị với các tùy chọn chuyển tới các tháng đã qua hoặc sắp tới.
  • Thanh Tìm kiếm người: Tìm liên hệ và xem các sự kiện lịch của họ bên cạnh lịch của bạn.
  • Các chế độ xem lịch có sẵn: Hiển thị các lịch bạn có quyền truy cập rồi. Các lịch khác, chẳng hạn như lịch của đồng nghiệp, có thể được tìm và thêm vào danh sách này. Nhấp vào hộp kiểm bên cạnh mỗi lịch để bật/tắt hiển thị mỗi lịch.
 6. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ lịch, nhấp vào biểu tượng mũi tên đi xuống bên cạnh chế độ xem lịch hiện tại để thay đổi một trong các chế độ xem sau:
  • Ngày: Hiển thị chỉ một ngày của sự kiện lịch vào một thời điểm.
  • Tuần làm việc: Hiển thị chỉ một tuần làm việc (5 ngày) của sự kiện lịch vào một thời điểm.
  • Tuần : Hiển thị sự kiện lịch của toàn bộ một tuần vào một thời điểm.
 7. Nhấp vào một sự kiện lịch để xem thêm chi tiết.
  Bảng bên lịch sẽ mở sang bên phải và hiển thị các thông tin sau cho sự kiện lịch đó:
  • Tiêu đề
  • Ngày giờ
  • Biểu tượng xem thêm : Nhấp vào để truy cập các tùy chọn bổ sung cho sự kiện lịch:
  • Join [Tham gia] hoặc Start [Bắt đầu] (nếu là Cuộc họp Zoom)
  • Phản hồi tham dự hiện tại của bạn: Hiển thị phần Vui lòng phản hồi hiện tại của bạn cho cuộc họp, chẳng hạn như Yes [Có], No [Không]Maybe [Có thể].
  • Các khách đã mời và phản hồi tham dự của họ
  • Mô tả sự kiện lịch và lời mời cuộc họp (nếu là Cuộc họp Zoom)

Lên lịch một sự kiện lịch

Máy khách Lịch Zoom tạo điều kiện dễ dàng để lên lịch các sự kiện lịch, thêm chi tiết cuộc họp hoặc hội nghị điện thoại Zoom và mời các liên hệ tới sự kiện lịch đó.

Để tạo nhanh sự kiện lịch mới, nhấp vào New Event [Sự kiện mới] trên đầu lịch.

Để xem các ngày khác nhau và so sánh lịch của bạn với lịch của người khác để tìm thời gian tốt nhất:

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Calendar [Lịch] .
 3. Khi đã tìm thấy ngày giờ phù hợp cho bạn và có thể cho những người khác, hãy nhấp và kéo lịch để tạo sự kiện mới.
  Bảng bên lịch sẽ mở sang bên phải để bắt đầu soạn thảo sự kiện lịch của bạn.
 4. Điền những chi tiết sau cho sự kiện lịch:
  • Event title [Tên sự kiện]: Đặt tên cho sự kiện lịch. Tên này sẽ hiển thị với người được mời cũng như được dùng cho Cuộc họp Zoom.
  • Invitees [Người được mời]: Nhập tên những người khác mà bạn muốn mời dự sự kiện này. Nhấp vào dấu X cạnh mỗi tên để bỏ họ khỏi danh sách.
  • Date and time [Ngày giờ]: Chọn ngày giờ của sự kiện lịch. Theo mặc định, mục này sẽ chọn khung giờ tiếp theo hoặc nửa giờ (nếu nhấp vào nút New Event [Sự kiện mới]) hoặc ngày/giờ chọn trên lịch.
  • Calendar [Lịch]: Chọn lịch mà bạn muốn lên lịch sự kiện này, nếu bạn có quyền truy cập nhiều lịch.
  • Add Location [Thêm vị trí]: Nhấp để thêm vị trí cho cuộc họp lịch này.
  • Add Description or Attachments [Thêm mô tả hoặc tệp đính kèm]: Thêm ngữ cảnh bổ sung và mô tả nhất định cho sự kiện này cũng như thêm bất kỳ tệp đính kèm liên quan nào mà người được mời cần có trước khi cuộc họp bắt đầu.
  • Visibility [Khả năng hiển thị]: Chọn cách bạn muốn sự kiện lịch này hiển thị đến những người khác xem lịch của bạn: Default visibility [Khả năng hiển thị mặc định], Public [Công khai] hoặc Private [Riêng tư].
  • Show yourself as [Hiển thị bạn là]: Chọn cách bạn muốn trạng thái của mình được hiển thị cho người khác trong suốt sự kiện lịch này: Busy [Đang bận] hoặc Free [Đang rảnh].
  • Allow participants to [Cho phép người tham gia]: Điều chỉnh các quyền sự kiện lịch này về cách những người được mời có thể xem và điều chỉnh sự kiện lịch.
   • Chỉnh sửa sự kiện
   • Mời người khác
   • Xem danh sách khách
  • Conferencing [Hội nghị]: Chọn để lên lịch cuộc họp này với cuộc họp trực tuyến hoặc chi tiết cuộc gọi được thêm. Các tùy chọn sau đây được cung cấp:
   • No conferencing [Không có hội nghị]: Không thêm chi tiết cuộc họp bổ sung nào. Điều này phù hợp nhất đối với các cuộc họp và sự kiện trực tiếp.
   • Zoom Meeting [Cuộc họp Zoom]: Sự kiện lịch sẽ được lên lịch với Cuộc họp Zoom tương ứng. Các cài đặt cuộc họp mặc định của bạn sẽ được sử dụng.
   • Cuộc gọi Zoom Phone
  • More Options [Xem thêm tùy chọn]: Nhấp vào mục này để xem thêm tùy chọn cho việc lên lịch Cuộc họp Zoom liên quan, chẳng hạn như các tùy chọn bảo mật, video, âm thanh và các tùy chọn nâng cao khác.
 5. Nhấp vào Save [Lưu] để lên lịch cuộc họp.

Quản lý cài đặt máy khách lịch

Hiện tại, cài đặt Lịch Zoom nằm ở vị trí riêng biệt so với cài đặt máy khách chính. Các cài đặt này điều khiển các giá trị mặc định mà máy khách lịch sử dụng, chẳng hạn như đồng hồ 12 giờ/24 giờ, thứ tự ngày (Tháng-Ngày-Năm), thời lượng sự kiện, v.v.

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Calendar [Lịch] .
 3. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ, nhấp vào biểu tượng bánh răng , rồi nhấp vào Calendar Preferences [Tùy chọn lịch].
  Các tùy chọn sau đây được cung cấp:
  • Chung
   • Date Format [Định dạng ngày tháng]: Chọn cách bạn muốn định dạng ngày tháng.
   • Time Format [Định dạng thời gian]: Chọn cách bạn muốn định dạng thời gian.
  • Lên lịch
   • Default Event Duration [Khoảng thời gian mặc định của sự kiện]: Đặt khoảng thời gian mặc định cho sự kiện mới.
   • Allow Invitees to [Cho phép người được mời]: Chọn quyền mà người được mời tham dự sự kiện có đối với sự kiện được mời.
    • Modify the event [Chỉnh sửa sự kiện]: Những người được mời có thể chỉnh sửa các chi tiết sự kiện, chẳng hạn như tên, ngày/giờ, khoảng thời gian, v.v.
    • Invite others [Mời người khác]: Những người được mời có thể mời thêm khách.
    • See list of invitees [Xem danh sách người được mời]: Những người được mời có thể xem toàn bộ danh sách những người được mời khác.
  • Import [Nhập]: Nhập tệp ICS để nhập các sự kiện lịch.
  • Your Calendars [Lịch của bạn]: Hiển thị mọi lịch do tài khoản này tạo.

Ngắt kết nối tài khoản lịch

Để đăng xuất khỏi tài khoản lịch hiện tại:

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Calendar [Lịch] .
 3. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ, nhấp vào biểu tượng bánh răng .
 4. Nhấp vào Disconnect [Ngắt kết nối].
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến quá trình cấu hình.

Xem lịch của bạn

Sau khi bạn đã kết nối Máy khách Lịch Zoom với tài khoản Lịch Zoom, Google hoặc Microsoft 365 (Exchange), bạn có thể bắt đầu truy cập lịch của mình ngay từ máy khách Zoom dành cho máy tính.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấn vào More [Xem thêm] .
 3. Nhấn vào Calendar [Lịch] .
  Nếu bạn chưa từng cấu hình tài khoản Zoom cho việc truy cập email hoặc lịch, bạn sẽ được nhắc làm điều này.
  Nếu không, lịch của bạn sẽ mở ra các sự kiện trong ngày hiện tại.
 4. (Tùy chọn) Nhấn vào một ngày khác của tuần để xem các sự kiện trong ngày đó hoặc nhấn vào mũi tên đi xuống dưới tuần hiện tại để xem toàn bộ các ngày của cả tháng.
 5. Nhấn vào sự kiện lịch để xem thêm chi tiết.
  Các thông tin và tùy chọn sau cho sự kiện lịch đó được hiển thị:
  • Có bao nhiêu người tham gia đã tham gia cho đến hiện tại, nếu có.
  • Tiêu đề
  • Ngày giờ
  • Biểu tượng xem thêm : Nhấp vào để truy cập các tùy chọn bổ sung cho sự kiện lịch:
  • Join [Tham gia] hoặc Start [Bắt đầu] (nếu là Cuộc họp Zoom)
  • Phản hồi tham dự hiện tại của bạn: Hiển thị phần Vui lòng phản hồi hiện tại của bạn cho cuộc họp, chẳng hạn như Yes [Có], No [Không]Maybe [Có thể].
  • Các khách đã mời và phản hồi tham dự của họ
  • Mô tả sự kiện lịch và lời mời cuộc họp (nếu là Cuộc họp Zoom)

Lên lịch một sự kiện lịch

Máy khách Lịch Zoom tạo điều kiện dễ dàng để lên lịch các sự kiện lịch, thêm chi tiết cuộc họp hoặc hội nghị điện thoại Zoom và mời các liên hệ.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấn vào More [Xem thêm] .
 3. Nhấn vào Calendar [Lịch].
 4. Ở góc trên bên phải, nhấn vào biểu tượng sự kiện mới .
 5. Điền những chi tiết sau cho sự kiện lịch:
  • Event title [Tên sự kiện]: Đặt tên cho sự kiện lịch. Tên này sẽ hiển thị với người được mời cũng như được dùng cho Cuộc họp Zoom.
  • Invitees [Người được mời]: Nhập tên những người khác mà bạn muốn mời dự sự kiện này. Nhấp vào dấu X cạnh mỗi tên để bỏ họ khỏi danh sách.
  • Date and time [Ngày giờ]: Chọn ngày giờ, múi giờ và bất kỳ kiểu lặp lại nào của sự kiện lịch.
   Theo mặc định, mục này sẽ chọn khung giờ tiếp theo hoặc nửa giờ (nếu nhấp vào nút New Event [Sự kiện mới]) hoặc ngày/giờ chọn trên lịch.
  • Calendar [Lịch]: Chọn lịch mà bạn muốn lên lịch sự kiện này, nếu bạn có quyền truy cập nhiều lịch.
  • Location [Vị trí]: Nhấp để thêm vị trí cho cuộc họp lịch này.
  • Description or Attachments [Mô tả hoặc tệp đính kèm]: Thêm ngữ cảnh bổ sung và mô tả nhất định cho sự kiện này cũng như thêm bất kỳ tệp đính kèm liên quan nào mà người được mời cần có trước khi cuộc họp bắt đầu.
  • Conferencing [Hội nghị]: Chọn để lên lịch cuộc họp này với cuộc họp trực tuyến hoặc chi tiết cuộc gọi được thêm. Các tùy chọn sau đây được cung cấp:
   • Offline [Ngoại tuyến]: Không thêm chi tiết cuộc họp bổ sung nào. Điều này phù hợp nhất đối với các cuộc họp và sự kiện trực tiếp.
   • Zoom Meeting [Cuộc họp Zoom]: Sự kiện lịch sẽ được lên lịch với Cuộc họp Zoom tương ứng. Các cài đặt cuộc họp mặc định của bạn sẽ được sử dụng.
   • Cuộc gọi Zoom Phone
  • Meeting Security [Bảo mật cuộc họp] (nếu đã bật Cuộc họp Zoom làm tùy chọn hội nghị)
   • Yêu cầu mật mã
   • Mật mã
   • Phòng chờ
   • Chỉ cho phép người dùng đã xác thực
 6. Nhấn vào Create [Tạo] để lên lịch cuộc họp.
 1.  

Ngắt kết nối tài khoản lịch

Để đăng xuất khỏi tài khoản lịch hiện tại:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Ở góc dưới cùng bên phải, nhấn vào More [Xem thêm] .
 3. Nhấn vào Calendar [Lịch].
 4. Ở góc trên cùng bên phải cửa sổ, nhấp vào biểu tượng bánh răng .
 5. Nhấn vào Disconnect [Ngắt kết nối].
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến quá trình cấu hình.