Cấu hình Máy khách Lịch Zoom


biểu tượng mẹo hình bóng đèn
Tìm hiểu cách sử dụng Lịch Zoom Sau khi kết nối dịch vụ lịch với Zoom, hãy bắt đầu truy cập, quản lý và tạo các sự kiện lịch.

Máy khách Lịch Zoom cho phép bạn xem và quản lý lịch ngay từ máy khách Zoom dành cho máy tính, góp phần tập trung tất cả nhu cầu về cuộc họp, điện thoại, trò chuyện, bảng trắng và lịch về cùng một ứng dụng. Sau khi kết nối tài khoản Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) hiện tại, bạn có thể xem và tạo sự kiện lịch qua máy khách Zoom, thêm Cuộc họp Zoom và chi tiết lời mời vào sự kiện và mời những người khác. Những người đủ điều kiện cũng có thể tạo lịch mới qua Dịch vụ Lịch Zoom (Bản thử nghiệm) nếu bạn không muốn sử dụng các dịch vụ nói trên của bên thứ ba.

Bạn cũng có thể kết nối tài khoản Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) để xem và quản lý email thông qua máy khách Zoom. 

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt để sử dụng Máy khách Lịch Zoom

Hạn chế của Máy khách Lịch Zoom

Cách thực hiện thiết lập Lịch Zoom ban đầu

Lịch Zoom có thể kết nối với các dịch vụ lịch Google hoặc Microsoft 365 (Exchange) hiện có hoặc kết nối trực tiếp với Dịch vụ Lịch Zoom.

Kết nối tài khoản Google với Máy khách Lịch Zoom

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Calendar [Lịch] .
  Nếu bạn chưa từng cấu hình tài khoản Zoom cho việc truy cập email hoặc lịch, bạn sẽ được nhắc làm điều này.
 3. Xem xét điều khoản dịch vụ thử nghiệm của Zoom và nhấp vào I Agree [Tôi đồng ý] để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.
 4. Nhấp vào Sign in with Google [Đăng nhập bằng Google] để cho phép truy cập vào tài khoản Google của bạn.
  Trang Hồ sơ Zoom sẽ mở ra trong trình duyệt mặc định của bạn, đồng thời mở ra các quyền Tích hợp lịch và liên hệ.
 5. Thay đổi các quyền cho dịch vụ, đảm bảo có cả quyền Read [Đọc]Write [Ghi] cho Calendar [Lịch].
  Bạn cũng có thể cấp quyền đọc và ghi của Zoom cho email của bạn. Điều này cho phép truy cập email qua Máy khách Mail Zoom.
 6. Chọn Google làm dịch vụ bạn muốn kết nối.
 7. Nhấp vào Next [Tiếp theo]
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập của Google.
 8. Đăng nhập vào tài khoản Google, rồi nhấp vào Allow [Cho phép] để cho phép Zoom truy cập lịch của bạn (và email nếu được chọn).
  Sau khi cho phép truy cập, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Máy khách Lịch Zoom để xem lịch.

Kết nối tài khoản Microsoft 365 (Exchange) với Máy khách Lịch Zoom

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Calendar [Lịch] .
 3. Nếu bạn chưa từng cấu hình tài khoản Zoom cho việc truy cập email hoặc lịch, bạn sẽ được nhắc làm điều này.
 4. Xem xét điều khoản dịch vụ thử nghiệm của Zoom và nhấp vào I Agree [Tôi đồng ý] để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.
 5. Nhấp vào Sign in with Microsoft [Đăng nhập bằng Microsoft] để cho phép truy cập vào tài khoản Office 365 của bạn.
  Trang Hồ sơ Zoom sẽ mở ra trong trình duyệt mặc định của bạn, đồng thời mở ra các quyền Tích hợp lịch và liên hệ.
 6. Thay đổi các quyền cho dịch vụ, đảm bảo có cả quyền Read [Đọc]Write [Ghi] cho Calendar [Lịch].
  Bạn cũng có thể cấp quyền đọc và ghi của Zoom cho email của bạn. Điều này cho phép bạn truy cập lịch qua Máy khách Mail Zoom.
 7. Chọn Office 365 làm dịch vụ bạn muốn kết nối.
 8. Nhấp vào Next [Tiếp theo]
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập Office 365.
 9. Đăng nhập tài khoản Office 365 của bạn.
 10. Đảm bảo đã chọn tùy chọn Authorize with OAuth 2.0 [Ủy quyền bằng OAuth 2.0], rồi nhấp vào Allow [Cho phép] để cho phép Zoom truy cập lịch của bạn (và email nếu được chọn).
  Sau khi cho phép truy cập, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Máy khách Lịch Zoom để xem lịch.

Kết nối tài khoản Mail Zoom với Máy khách Lịch Zoom

Việc kết nối với Dịch vụ Mail và Lịch Zoom đòi hỏi có tài khoản Zoom One Chuyên nghiệp hoặc Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp, Zoom One Kinh doanh hoặc Zoom One Doanh nghiệp lớncác dịch vụ này phải được quản trị viên bật để sử dụng.

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấp vào thẻ Calendar [Lịch] .
  Nếu bạn chưa từng cấu hình tài khoản Zoom cho việc truy cập email hoặc lịch, bạn sẽ được nhắc làm điều này.
 3. Nhấp vào Connect Zoom Calendar [Kết nối Lịch Zoom].
 4. Nếu bạn đã có địa chỉ email Mail Zoom, hãy nhập địa chỉ email và nhấp vào Login [Đăng nhập]. Hoặc nhấp vào Create an Account [Tạo tài khoản].
 5. Xem xét điều khoản dịch vụ thử nghiệm của Zoom và nhấp vào I Agree [Tôi đồng ý] để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.
 6. Nhập địa chỉ email Mail Zoom mà bạn muốn và nhấp vào Create Account [Tạo tài khoản].
  Nếu địa chỉ email được cung cấp đã được sử dụng hoặc không được phép dùng, bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ email khác.
 7. Nhấp vào Create Zoom Mail [Tạo Mail Zoom].

Ứng dụng di động Zoom hiện hỗ trợ dịch vụ lịch Zoom và Google nhưng không hỗ trợ kết nối với dịch vụ lịch Microsoft 365 (Exchange). Tuy ứng dụng di động Zoom có thể xem và quản lý lịch, việc thiết lập ban đầu Dịch vụ Mail và Lịch Zoom phải được thực hiện qua máy khách trên máy tính.

Kết nối tài khoản Google với Máy khách Lịch Zoom

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ More [Xem thêm] .
 3. Nhấn vào Calendar [Lịch] .
 4. Xem phần giới thiệu về Lịch Zoom và nhấn vào Get Started [Bắt đầu].
 5. Xem xét điều khoản dịch vụ thử nghiệm của Zoom và nhấp vào I Agree [Tôi đồng ý] để chấp nhận các điều khoản và tiếp tục.
 6. Nhấn vào Sign in with Google [Đăng nhập bằng Google] để cho phép truy cập vào tài khoản Google của bạn.
  Trang Hồ sơ Zoom sẽ mở ra trong trình duyệt mặc định của bạn, đồng thời mở ra các quyền Tích hợp lịch và liên hệ.
 7. Thay đổi các quyền cho dịch vụ, đảm bảo có cả quyền Read [Đọc] và Write [Ghi] cho Calendar [Lịch].
  Bạn cũng có thể cấp quyền đọc và ghi của Zoom cho email của bạn. Điều này cho phép bạn truy cập email qua Máy khách Mail Zoom.
 8. Chọn Google làm dịch vụ bạn muốn kết nối.
 9. Nhấn vào Next [Tiếp theo]
  Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập của Google.
 10. Đăng nhập vào tài khoản Google, rồi nhấn vào Continue [Tiếp tục] để cho phép Zoom truy cập lịch của bạn (và email nếu được chọn).
  Sau khi cho phép truy cập, bạn sẽ được chuyển hướng trở lại Máy khách Lịch Zoom để xem lịch.