Bật hoặc tắt cài đặt Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em


Trong vai trò quản trị viên hoặc chủ sở hữu, bạn có thể sử dụng cài đặt Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em để tự xác minh hồ sơ tài khoản Zoom và cho biết liệu tổ chức của bạn có sử dụng các sản phẩm Zoom để cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em dưới 18 tuổi hay không.

Lưu ý:

Điều kiện tiên quyết để cài đặt Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em

Cách bật cài đặt Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em

Lưu ý:

Tài khoản

Để bật hoặc tắt cài đặt Trạng thái giáo dục dành cho trẻ em :

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, hãy nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó là Hồ sơ tài khoản.
 3. Nhấp vào tab Hồ sơ tài khoản.
 4. Tại phầnThông tin cơ bản, nhấp vào Tài khoản này cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em dưới 18 tuổi để chuyển đổi bật hoặc tắt tài khoản.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, hãy nhấp Bật hoặc Tắt để xác minh thay đổi.
 6. Tại phần Tổ chức cung cấp dịch vụ cho nhóm tuổi nào (chọn tất cả phương án phù hợp)?, hãy chọn ô tương ứng với (các) nhóm tuổi phù hợp.
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Trong hộp thoại thông báo, nhấp vào Tiếp tục.
 9. Tại ô Thêm thông tin tổ chức, hãy nhập thông tin tổ chức theo yêu cầu.
  1. Tại Vai trò của bạn trong tổ chức, hãy chọn vai trò của bạn.
   Lưu ý:
   • Nếu tổ chức của bạn được đặt tại Hoa Kỳ và trước đây đã chọn hộp kiểm Dưới 13 tuổi nhung bây giờ lại chọn Khác thì bạn cần cung cấp email và Tên của Tổng giám đốc/Hiệu trưởng/Người quản lý/Giáo viên sẽ đưa ra sự đồng ý với mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom thay cho tổ chức.
   • Nếu trước đây bạn đã chọn (các) hộp kiểm 13 đến 15 tuổi và/hoặc 16 đến 17 tuổi cho các nhóm tuổi áp dụng nhưng bây giờ lại chọn Khác thì bạn không phải nhập thông tin bên được ủy quyền phụ.
 10. Nhấp vào Thêm.
  Bạn hoặc người chấp thuận sẽ nhận được email hướng dẫn hoàn tất việc kích hoạt tài khoản giáo dục này (xem Bước 9.1). Sau khi bạn hoặc người nhận email đưa ra sự đồng ý với mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom, tổ chức của bạn có thể sử dụng tài khoản này.
  Lưu ý: Sau khi thêm thông tin tổ chức, người dùng đã chọn (các) hộp kiểm 13 đến 15 tuổi và/hoặc 16 đến 17 tuổi có thể sử dụng tài khoản mà không cần ký điện tử mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom.
 11. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thay đổi thông tin người nhận sẽ đưa ra sự đồng ý với mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom, hãy nhấp vào Thay đổi người nhận.
  1. Trong phần Thay đổi người nhận, vui lòng cung cấp email và Tên của Tổng giám đốc/Hiệu trưởng/Người quản lý/Giáo viên sẽ đưa ra sự đồng ý với việc thu thập dữ liệu giáo dục cho tổ chức.
  2. Nhấp vào Thay đổi.
   Người chấp thuận sẽ nhận được email hướng dẫn hoàn thành quá trình kích hoạt tài khoản giáo dục. Sau khi người nhận email đưa ra sự đồng ý với mẫu Chấp thuận thực hành thu thập dữ liệu giáo dục của Zoom, tổ chức của bạn có thể sử dụng tài khoản này.