Quy trình triển khai Zoom Apps của quản trị viên


Do chính sách bảo mật hoặc các yêu cầu khác mà quản trị viên tài khoản có thể muốn giới hạn quyền truy cập vào một số Zoom Apps hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn quyền truy cập. Hiểu được mối lo ngại này, Zoom đã cung cấp nhiều phương thức kiểm soát quyền truy cập vào Zoom Apps, bao gồm vô hiệu hóa cấp tài khoản và nhóm, phê duyệt trước của quản trị viên đối với một số Zoom Apps, cũng như các tùy chọn MSI, plistGPO để giới hạn quyền truy cập trực tiếp đối với Desktop Client.

Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về quyền truy cập mặc định vào Zoom Apps, cách bật Zoom Apps để sử dụng trong Desktop Client và cách phê duyệt trước Zoom Apps để sử dụng. Chúng tôi cũng cung cấp thêm thông tin về cách cài đặt và sử dụng Zoom Apps, tùy chọn bảo mật trong cuộc họp để tạm ngưng sử dụng Zoom App và các câu hỏi thường gặp khác.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Quyền truy cập Zoom Apps mặc định

Không có yêu cầu tài khoản để truy cập và sử dụng Zoom Apps, nhưng bạn có thể định cấu hình cho một vài cài đặt sao cho phù hợp với nhu cầu bảo mật và quyền riêng tư cho tài khoản của bạn. Nếu quản trị viên tài khoản cho phép hiển thị nút Zoom Appsphê duyệt trước Marketplace apps đã bị vô hiệu hóa thì người dùng có thể thấy nút Zoom Apps trong desktop client và có thể cài đặt ứng dụng ngay lập tức trong Desktop Client hoặc Marketplace.

Đối với tài khoản một người dùng (miễn phí hoặc trả phí), Zoom Apps được bật và hiển thị trong Desktop Client và không cần sự phê duyệt trước của Marketplace apps vì không có người dùng nào khác trong tài khoản để thực hiện quy trình phê duyệt trước. Khi người dùng bổ sung được thêm vào tài khoản, chủ sở hữu sẽ được nhắc rằng người dùng của họ có thể cài đặt Zoom Apps và chế độ phê duyệt trước đã bị vô hiệu hóa; họ với tư cách là chủ sở hữu tài khoản nhiều người dùng mới sẽ được hướng dẫn quản lý cài đặt này cho tài khoản của họ. Tài khoản nhiều người dùng hiện có đã bật Zoom Apps và hiển thị trong Desktop Client theo mặc định, đồng thời chế độ phê duyệt trước của Marketplace apps được yêu cầu trong cài đặt của Marketplace.

 Chế độ hiển thị trong Desktop ClientChế độ phê duyệt trước các ứng dụng của Marketplace
Tài khoản một người dùng
(Miễn phí và Chuyên nghiệp)
Không áp dụng
Tài khoản nhiều người dùng hiện cóĐã bật

Lưu ý: Một số tài khoản lớn hơn có thể không giống với các mặc định này vì lý do bảo mật và/hoặc tuân thủ. Zoom đã thông báo cho chủ sở hữu và quản trị viên của các tài khoản đó về những mặc định này.

Quyền truy cập dữ liệu của Zoom Apps

Zoom Apps có thể có truy cập vào dữ liệu cuộc họp (chủ đề cuộc họp, danh sách người tham gia đầy đủ, URL cuộc họp và bản ghi cuộc họp) và một số dữ liệu người dùng nhất định (chẳng hạn như thông tin hồ sơ người dùng).

Trong cuộc họp, Zoom Apps chỉ có thể truy cập dữ liệu cuộc họp tùy thuộc vào vai trò của người dùng ứng dụng (nói cách khác, người dùng là chủ sở hữu của cuộc họp (cuộc họp thuộc về người dùng này) hay người tham gia). Một số Zoom Apps có thể yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cuộc họp mà chỉ người chủ trì ban đầu của cuộc họp mới có thể cung cấp, chẳng hạn như chủ đề cuộc họp, danh sách người tham gia đầy đủ, URL cuộc họp và bản ghi, vì vậy Zoom Apps đó chỉ có thể được sử dụng trong cuộc họp khi chủ sở hữu có mặt. Thông báo lỗi sẽ hiển thị nếu người dùng cố gắng truy cập vào ứng dụng này khi chủ sở hữu không có mặt trong cuộc họp.

Các Zoom Apps khác có thể được sử dụng khi người chủ trì không có mặt, nhưng sẽ bị giới hạn về loại dữ liệu có thể truy cập trong cuộc họp. Ví dụ: nếu một người tham gia vào cuộc họp khi chủ sở hữu không có mặt và mở Zoom App thì ứng dụng đó sẽ chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu của người tham gia đó, chẳng hạn như tên hiển thị của người tham gia.

Tất cả người tham gia trong cuộc họp sẽ được thông báo khi bất kỳ Zoom App nào truy cập vào nội dung cuộc họp, chẳng hạn như tệp video, âm thanh, trò chuyện và/hoặc cuộc họp thông qua Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động. Công cụ này cung cấp thông tin về các ứng dụng hiện đang được sử dụng mà có quyền truy cập vào nội dung cuộc họp và (những) người tham gia nào đang sử dụng ứng dụng này. Nhấp vào ứng dụng được liệt kê sẽ mở được trang marketplace của ứng dụng để biết thêm thông tin và quyền của ứng dụng đó.

Ngoài ra, người chủ trì cuộc họp có thể tạm dừng ngay lập tức mọi hoạt động sử dụng Zoom Apps vào bất kỳ lúc nào thông qua tính năng kiểm soát bảo mật trong cuộc họp.

Yêu cầu phê duyệt trước đối với Zoom Apps

Theo mặc định đối với hầu hết các tài khoản, cần có sự phê duyệt trước đối với bất kỳ Marketplace apps nào. Nếu bạn không muốn yêu cầu phê duyệt trước ứng dụng trước khi người dùng cài đặt ứng dụng đó hoặc nếu bạn muốn chỉnh sửa ứng dụng nào cần phê duyệt trước thì bạn có thể sửa đổi quyền của mình.

 1. Chuyển đến liên kết https://marketplace.zoom.us/ để đăng nhập với tư cách quản trị viên hoặc chủ sở hữu tài khoản.
 2. Ở góc trên cùng bên phải của Marketplace, hãy nhấp vào mục Quản lý.
 3. Trong mục Bảng điều khiển quản trị viên của tôi, hãy nhấp vào Quyền.
 4. Điều chỉnh Yêu cầu các ứng dụng được liệt kê công khai trên Zoom App Marketplace phải được phê duyệt trước cho người dùng của bạn nếu cần.
 5. Nếu cài đặt này bị tắt, hãy nhấp vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấp vào Bật để xác minh thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Cho phép cài đặt các ứng dụng được liệt kê công khai do Zoom tạo ra mà không cần quản trị viên phê duyệt trước để miễn trừ cho các ứng dụng do Zoom tạo ra khỏi quy trình phê duyệt trước của quản trị viên.
 7. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Cho phép cài đặt các ứng dụng được liệt kê công khai do người dùng trong tài khoản của bạn tạo ra mà không cần quản trị viên phê duyệt trước để miễn trừ cho các ứng dụng do thành viên trong tổ chức của bạn tạo ra khỏi quy trình phê duyệt trước của quản trị viên.

Phê duyệt trước Zoom Apps

Chủ sở hữu hoặc quản trị viên có thể tìm kiếm mọi ứng dụng trên Marketplace và phê duyệt trước ứng dụng đó. Khi một ứng dụng đã được phê duyệt trước thì những người dùng khác có thể cài đặt ứng dụng đó trên tài khoản hoặc một nhóm nhất định và ứng dụng sẽ được hiển thị trên Desktop Client.

Lưu ý: Nếu bạn chưa phê duyệt ứng dụng trong App Marketplace thì người dùng trên tài khoản của bạn có thể sẽ yêu cầu cài đặt ứng dụng. Sau đó, bạn sẽ nhận được email từ noreply@zoom.us với các thông tin chi tiết khác.

 1. Đăng nhập vào https://marketplace.zoom.us/.
 2. Tìm kiếm một ứng dụng và nhấp vào biểu tượng để chọn ứng dụng đó.
 3. Trong mục Ai có thể cài đặt, kích hoạt tính năng bật/tắt Phê duyệt trước.

Theo mặc định thì chế độ Cho phép tất cả người dùng trên tài khoản của bạn cài đặt ứng dụng này sẽ được chọn. Thay vào đó, nếu bạn muốn phê duyệt trước ứng dụng cho một số người dùng hoặc nhóm nhất định:

 1. Chọn Cho phép người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể cài đặt ứng dụng này.
 2. Nhấp vào Thêm người dùng.
 3. Thêm người dùng với các tùy chọn sau:

Lưu ý: Có thể cấp quyền truy cập vào một ứng dụng được phê duyệt trước cho tổ hợp người dùng cá nhân và nhóm người dùng.

Bật chế độ hiển thị Zoom Apps trên Desktop Client

Có thể kiểm soát quyền truy cập vào nút Zoom Apps trong Desktop Client ở cấp tài khoản, nhóm và người dùng, như được diễn giải bên dưới, nhưng điều này sẽ chỉ ảnh hưởng đến người dùng khi họ đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn yêu cầu Zoom Apps bị vô hiệu hóa trực tiếp trên Desktop Client, bất kể họ đã đăng nhập vào tài khoản nào, vui lòng tham khảo tùy chọn DisableZoomApps được cung cấp để triển khai MSI, plistGPO.

Tài khoản

Để cho phép Zoom Apps hiển thị trong Desktop Client cho tất cả người dùng trong tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý tài khoản, sau đó nhấp vào Cài đặt tài khoản.
 3. Nhấp vào tab Zoom Apps.
 4. Xác minh rằng đã bật Nút khởi chạy nhanh Zoom Apps. Điều này cho phép người dùng trên tài khoản của bạn nhìn thấy nút Zoom Apps trong Desktop Client.
 5. Nếu cài đặt này bị tắt, hãy nhấp vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấp vào Bật để xác minh thay đổi.
 6. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , rồi nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Ghi chú: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc New Admin Experience [Trải nghiệm quản trị viên mới] được bật trên tài khoản của bạn thì trang Group Management [Quản lý nhóm] đã được đổi tên thành Groups [Nhóm].

Để cho phép Zoom Apps hiển thị trên Desktop Client cho một nhóm người dùng:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách quản trị viên để có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Quản lý nhóm.
 3. Nhấp vào tên nhóm áp dụng từ danh sách, sau đó nhấp vào tab Cài đặt.
 4. Nhấp vào tab Zoom Apps.
 5. Xác minh rằng đã bật Nút khởi chạy nhanh Zoom Apps. Điều này cho phép người dùng trong nhóm này nhìn thấy nút Zoom Apps trong Desktop Client.
 6. Nếu cài đặt này bị tắt, hãy nhấp vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấp vào Bật để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản và cần được thay đổi ở cấp đó.
 7. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc đối với tất cả người dùng trong tài khoản của mình, hãy nhấp vào biểu tượng khóa , rồi nhấp vào Khóa để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để cho phép Zoom Apps hiển thị trong Desktop Client để sử dụng cho riêng bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trên bảng điều hướng, nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào tab Zoom Apps.
 4. Xác minh rằng đã bật Nút khởi chạy nhanh Zoom Apps. Điều này cho phép bạn nhìn thấy nút Zoom Apps trong Desktop Client.
 5. Nếu cài đặt này bị tắt, hãy nhấp vào nút bật/tắt để bật. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấp vào Bật để xác minh thay đổi.
  Lưu ý: Nếu tùy chọn chuyển sang màu xám thì tùy chọn đó đã bị khóa ở cấp nhóm hoặc cấp tài khoản. Bạn cần liên hệ với quản trị viên Zoom của mình.