Khởi tạo chuỗi sự kiện OnZoom


Người chủ trì có thể lên lịch sự kiện với nhiều lần lặp lại sao cho mỗi lần diễn ra có cùng cài đặt và thông tin. Những cuộc họp này có thể được lên lịch theo ngày, tuần, và tháng.

Với chuỗi sự kiện, Người dự thính có thể đăng ký hoặc mua vé cho toàn bộ chuỗi sự kiện. Người chủ trì cũng có thể tạo vé vãng lai cho phép Người dự thính đăng ký hoặc mua vé cho các ngày cụ thể trong chuỗi sự kiện.

Để xem hướng dẫn lên lịch sự kiện một lần, hãy vào hướng dẫn khởi tạo sự kiện một lần để biết thêm thông tin.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để khởi tạo chuỗi sự kiện OnZoom

Cách khởi tạo chuỗi sự kiện

Hoàn thành phần Event Card [Thẻ sự kiện]

Để nhập thông tin và hoàn thành phần Event Card [Thẻ sự kiện]:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Nhấn vào Create [Tạo].
 3. (Tùy chọn) Nhấn vào Convert an Existing Zoom Meeting / Webinar to an OnZoom Event [Chuyển đổi cuộc họp / Hội thảo trực tuyến trên Zoom hiện có thành sự kiện OnZoom].
 4. Nhập thông tin cơ bản cho sự kiện:
  • Event Name [Tên sự kiện]: Nhập tên của sự kiện.
  • Short Description [Mô tả ngắn]: Nhập mô tả về sự kiện của bạn, sử dụng tối đa 140 ký tự.
  • Category [Thể loại]: Chọn thể loại cho sự kiện của bạn.
   Ghi chú: Nếu bạn chọn thể loạiEducation and Family [Giáo dục và gia đình], tùy chọn Event intended for parents with their children [Sự kiện dành cho cha mẹ và con cái] sẽ xuất hiện. Nếu bạn chọn tùy chọn này, bạn sẽ phải đồng ý với Host's Code of Conduct [Quy tắc hành xử của người chủ trì] để tiếp tục. Bất kỳ ai tham gia một sự kiện định hướng gia đình đều phải đồng ý với Attendee's Host of Conduct [Quy tắc hành xử của người chủ trì đối với người dự thính].
  • (Tùy chọn) Nhấn vào Add Tags [Thêm thẻ] để thêm thẻ của riêng bạn để theo dõi.
 5. Dưới mục Select the event type you want to create [Chọn kiểu sự kiện bạn muốn tạo], chọn Webinar [Hội thảo trực tuyến] hoặc Meeting [Cuộc họp].
 6. Dưới mục Select if this is a Free or Paid event [Chọn đây là sự kiện Miễn phí hoặc Trả phí], chọn Free [Miễn phí] hoặc Paid [Trả phí].
 7. Dưới mục Date and Time [Ngày và giờ]:
  1. Chọn Series [Chuỗi].
  2. Đặt Start Time [Thời gian bắt đầu] của sự kiện.
   Ghi chú: Sự kiện được lên lịch bắt đầu trong vòng 28 ngày kể từ khi công bố có thể phát vé trả phí và miễn phí. Sự kiện được lên lịch bắt đầu từ 29 ngày trở lên sau khi công bố chỉ được phép phát vé miễn phí.
  3. Đặt Duration [Thời lượng] của sự kiện.
  4. Chọn Time Zone [Múi giờ] cho sự kiện bằng cách nhấn vào mũi tên xuống down-arrow-button.png.
   Ghi chú: Múi giờ trong hồ sơ Zoom của bạn sẽ được sử dụng là múi giờ mặc định.
 8. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Hoàn thành phần Event Profile [Hồ sơ sự kiện]

Trong phần Event Profile [Hồ sơ sự kiện], bạn có thể thêm hình ảnh, liên kết video, và mô tả về sự kiện của mình.

Để nhập thông tin và hoàn thành phần Event Profile [Hồ sơ sự kiện]:

 1. Bên dưới Cover Image [Ảnh bìa], nhấn vào Add Cover [Thêm bìa] để tải lên ảnh bìa bắt buộc cho sự kiện của bạn.
 2. (Tùy chọn) Dưới mục Additional Video/Image [Video/Hình ảnh phụ], nhấn vào biểu tượng + để tải lên tối đa hai hình ảnh nữa cho Hồ sơ sự kiện.
 3. (Tùy chọn) Dưới mục YouTube Link [Đường dẫn YouTube], nhập URL của video YouTube bạn muốn thêm vào trang sự kiện.
 4. (Tùy chọn) Dưới mục About Event [Giới thiệu về sự kiện], nhập thêm bất kỳ thông tin bổ sung nào về sự kiện.
 5. Dưới mục Contact Info [Thông tin liên hệ], nhập tên người liên hệ sẽ hiển thị trên trang sự kiện.
  Ghi chú: Ở chế độ mặc định, tên hiển thị trên trang hồ sơ Zoom của bạn sẽ được sử dụng.
 6. (Tùy chọn) Dưới mục Fundraiser [Gây quỹ], nhấn vào nút bật/tắt để kích hoạt chế độ On [Bật] on-toggle-button.png nhằm gây quỹ cho tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3) trong sự kiện.
  • Nếu bạn biết tên của tổ chức phi lợi nhuận mà mình muốn quyên góp:
   1. Gõ tên của tổ chức phi lợi nhuận mà bạn muốn quyên góp vào hộp tìm kiếm, sau đó nhấn vào tên của tổ chức phi lợi nhuận đó để chọn.
   2. (Tùy chọn) Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] để tìm kiếm và thêm tổ chức phi lợi nhuận khác.
   3. Nhấn vào Save [Lưu].
   4. (Tùy chọn) Nhấn vào Set Fundraiser Goal [Đặt mục tiêu gây quỹ] để đặt mục tiêu gây quỹ.
  • Nếu bạn cần trợ giúp khi lựa chọn tổ chức phi lợi nhuận để quyên góp:
   1. Nhấn vào thanh tìm kiếm Search for a nonprofit [Tìm kiếm tổ chức phi lợi nhuận].
   2. Nhấn vào Get Inspired [Lấy cảm hứng].
   3. Nhấn vào ô Choose a cause [Chọn mục đích từ thiện] và lựa chọn một nhóm từ menu thả xuống.
   4. Nhấn vào ô Choose an organization [Chọn một tổ chức] và chọn một tổ chức phi lợi nhuận.
   5. Nhấn vào Add Nonprofit [Thêm tổ chức phi lợi nhuận].
   6. (Tùy chọn) Lặp lại các bước này để thêm một tổ chức phi lợi nhuận khác.
   7. Nhấn vào Save [Lưu].
   8. (Tùy chọn) Nhấn vào Set Fundraiser Goal [Đặt mục tiêu gây quỹ] để đặt mục tiêu gây quỹ.
 7. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Hoàn thành phần Event Options [Tùy chọn sự kiện]

Để nhập thông tin và hoàn thành phần Event Options [Tùy chọn sự kiện]:

 1. Dưới mục Event discoverability and registration access [Mức độ hiển thị sự kiện và truy cập đăng ký], chọn mức độ hiển thị mong muốn của bạn đối với sự kiện:
  • Public Event [Sự kiện công khai]: Cho phép tất cả người dùng xem và đăng ký, được đăng trên danh mục tìm kiếm trong Danh mục OnZoom.
  • Exclude From Directory and Search [Loại trừ khỏi danh mục và tìm kiếm]: Loại trừ khỏi danh mục OnZoom nhưng người dùng có liên kết có thể truy cập được sự kiện để xem và đăng ký
  • Private Event Restricted to Invitees on the Guest List Only [Sự kiện riêng tư giới hạn chỉ dành cho khách mời trong danh sách]: Chỉ những người dùng bạn chỉ định mới có thể xem và đăng ký tham gia sự kiện.
   • (Tùy chọn) Tích vào I will send my own email invitations [Tôi sẽ gửi lời mời từ email của mình] nếu bạn không muốn OnZoom gửi lời mời qua email cho người dùng trong danh sách khách mời.
 2. Dưới mục Advanced Options [Tùy chỉnh nâng cao], nhấn vào nút bật/tắt để chuyển trạng thái On (bật) hoặc Off (tắt) cho các tùy chỉnh nâng cao cho sự kiện:
  Ghi chú: Cài đặt mặc định được thiết lập ở mức bảo mật cao nhất để ngăn sự kiện của bạn bị gián đoạn.
  • Tham gia vào sự kiện
   • Đối với các Hội thảo trực tuyến:
    • Enable Q&A session [Bật phiên hỏi đáp]: Khi bật tính năng này, Người chủ trì (và Người chủ trì thay thế, nếu có) có thể tương tác với Người dự thính trong phiên Hỏi đáp
   • Đối với sự kiện Cuộc họp:
    • Attendee can join event 15 min before event starts [Người dự thính có thể tham gia sự kiện 15 phút trước khi sự kiện bắt đầu]: Khi bật tính năng này, Người dự thính có thể tham gia sự kiện trước khi bạn bắt đầu sự kiện.
    • Waiting Room [Phòng chờ]: Khi bật tính năng này, bạn phải dùng phương pháp thủ công để cho phép Người dự thính vào sự kiện từ Phòng chờ .
  • Bảo mật sự kiện
   • Attendees can change screen names [Người dự thính có thể thay đổi tên trên màn hình]: Khi bật tính năng này, Người dự thính có thể thay đổi tên hiển thị của mình trong quá trình diễn ra sự kiện.
   • Attendees can share their screens [Người dự thính có thể chia sẻ màn hình]: Khi bật tính năng này, Người dự thính có thể toàn quyền chia sẻ màn hình của họ trong quá trình diễn ra sự kiện.
  • Cài đặt và quyền truy cập bản ghi trên đám mây
   Ghi chú:
    • Chỉ có hoạt động trong phòng chính của sự kiện mới được ghi lại. Các hoạt động trong phòng theo nhóm trong sự kiện sẽ không được ghi lại.
    • Bản ghi cục bộ các cuộc họp hiện không được hỗ trợ.
   • Record Host and all participants with video and audio enabled [Ghi lại người chủ trì và tất cả những người tham gia có bật video và âm thanh]: Khi bật tính năng này, bạn sẽ có thể ghi lại sự kiện. Nút ghi lại sẽ xuất hiện trên điều khiển sự kiện và bạn sẽ phải bắt đầu ghi thủ công. Tất cả nội dung của những người tham gia có bật video và âm thanh—bao gồm cả Người chủ trì—đều được ghi lại.
   • Automatically record at start time [Tự động ghi lại từ lúc bắt đầu]: Khi bật tính năng này, sự kiện sẽ được tự động ghi lại khi sự kiện bắt đầu.
   • Include complimentary access to this event's cloud recording with registration [Bao gồm quyền truy cập miễn phí vào bản ghi đám mây của sự kiện này cùng với đăng ký] : Khi bật tính năng này, việc ghi lại sẽ tự động bắt đầu khi sự kiện bắt đầu. Tất cả nội dung của những người tham gia có bật video và âm thanh—bao gồm cả Người chủ trì—đều được ghi lại. Khi đã có bản ghi của sự kiện, những người đăng ký tham gia sự kiện của bạn sẽ có thể truy cập và xem bản ghi trên đám mây trong 7 ngày. Ngay khi Người dự thính OnZoom đã đăng ký tham gia sự kiện, họ có thể xem bản ghi từ Ticket Dashboard [Bảng điều khiển vé] của mình, trang Event Details [Chi tiết sự kiện], và trang Host Profile [Hồ sơ người chủ trì].
   • Notify attendees when recordings are available [Thông báo cho người dự thính khi có bản ghi]: Khi bật tính năng này, người dự thính sẽ được thông báo khi họ có thể xem bản ghi.
 3. Nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].

Hoàn thành phần Tickets [Vé]

Ghi chú: Chỉ có sự kiện Hội thảo trực tuyến là có cả hai hộp kiểm Panelist Ticket [Vé người tham gia chính]Alternative Host Ticket [Vé người chủ trì thay thế].

Để nhập thông tin và hoàn thành phần Tickets [Vé]:

 1. (Tùy chọn) Ở bên phải ô Panelist Ticket [Vé của người tham gia chính], nhấn vào biểu tượng .
  • Để thêm một Người tham gia chính bằng email:
   1. Nhập Tên của Người tham gia chính.
   2. Nhập Địa chỉ email của Người tham gia chính.
   3. Nhấn vào Add [Thêm].
   4. (Tùy chọn) Lặp lại các bước này để mời thêm Người tham gia chính khác.
   5. (Tùy chọn) Viết tin nhắn để gửi kèm với lời mời Người tham gia chính.
  • Để nhập nhiều email Người tham gia chính từ tệp CSV:
   1. Nhấn vào Import from CSV [Nhập từ CSV].
    Một hộp hội thoại sẽ xuất hiện.
   2. Nhấn Import [Nhập].
   3. Tìm và chọn tệp CSV bạn muốn nhập, sau đó nhấn vào Open [Mở].
   4. Sau khi tệp CSV đã được nhập, nhấn vào Add [Thêm].
   5. Nhấn vào Save [Lưu].
 2. (Tùy chọn) Ở bên phải ô Alternative Host Ticket [Vé người chủ trì thay thế], nhấn vào biểu tượng .
  1. Nhập vào địa chỉ email của Người chủ trì thay thế mà bạn muốn mời tham gia sự kiện, sau đó nhấn Add [Thêm].
  2. (Tùy chọn) Lặp lại các bước này để mời một Người chủ trì thay thế khác.
  3. (Tùy chọn) Viết tin nhắn để gửi kèm với lời mời Người chủ trì thay thế.
  4. Nhấn vào Save [Lưu].
 3. Dưới phần Create Ticket [Tạo vé], chọn loại vé mà bạn muốn thêm:
   • Nhấn vào Add Drop-In Ticket [Thêm vé vãng lai] để thêm số lượng và giá vé. Việc này cho phép Người dự thính đăng ký các ngày cụ thể thay vì toàn bộ chuỗi sự kiện.
   • Nhấn vào Add Entire-Series Ticket [Thêm vé toàn bộ chuỗi sự kiện] để thêm số lượng và giá vé. Việc này cho phép Người dự thính đăng ký toàn bộ chuỗi sự kiện.
    Ghi chú: Tổng số vé của bạn bất kể loại vé nào cũng không thể vượt quá Event Capacity [Dung lượng sự kiện] - 1.
 4. Trong ô Create Drop-In Ticket [Tạo vé vãng lai] hoặc Create Entire-Series Ticket [Tạo vé toàn bộ chuỗi sự kiện], chọn xem vé là Free [Miễn phí] hay Paid [Trả phí].
 5. Trong phần Ticket Quantity for Each Event [Số lượng vé cho mỗi sự kiện], thiết lập số lượng vé có sẵn.
  Ghi chú: Số lượng này không thể vượt quá Event Capacity [Dung lượng sự kiện] - 1 (Nếu dung lượng sự kiện của bạn là 1.000, số lượng vé tối đa sẽ là 999).
 6. Nhập Ticket Name [Tên vé] (Ví dụ, Vé đăng ký sớm, Vé phổ thông, v.v).
 7. Dưới mục Sale Starts [Bắt đầu bán], đặt ngày và giờ bắt đầu bán vé.
 8. (Tùy chọn) Nhấn vào Customize... [Tùy chỉnh...] để đặt ngày và giờ kết thúc bán vé.
 9. (Tùy chọn) Trong phần Description [Mô tả], thêm mô tả cho loại vé hoặc một lời nhắn cho Người dự thính sự kiện của bạn.
 10. (Tùy chọn) Bật Restrict tickets to the following users [Giới hạn vé cho những người dùng sau] on-toggle-button.png để quản lý những người có thể đăng ký sự kiện của bạn:
  • User guest list [Danh sách khách mời là người dùng]: Sau khi nhấn+Add Users [+Thêm người dùng], địa chỉ email của người dùng có thể được nhập thủ công vào ô Invited Users [Người dùng được mời] hoặc nhập từ tệp CSV.
  • Users from specified @domains [Người dùng từ @miền cụ thể]: Nhập các miền cụ thể mà bạn muốn cho phép. Nếu dùng nhiều miền, dùng dấu phẩy để chia tách giữa các miền.
  • Users in my account [Người dùng trong tài khoản của tôi]: Chỉ những người dùng thuộc tài khoản của bạn mới có thể đăng ký tham gia sự kiện.
 11. Nhấn vào Save [Lưu].
 12. (Tùy chọn) Trong ô Message for confirmation email [Tin nhắn cho email xác nhận] (Tùy chọn), nhập một tin nhắn cho những người đăng ký trong email xác nhận.
 13. Nếu đây là sự kiện có trả phí, đặt chính sách hủy vé. Ở chế độ mặc định, sự kiện sẽ áp dụng chính sách được đặt trong phần Cancellation Policy [Chính sách hủy] vé trong tài khoản của bạn.
 14. Nhấn vào Publish [Đăng] để đăng sự kiện lên trang sự kiện hoặc nhấn Save [Lưu] để lưu sự kiện dưới dạng bản nháp.
  Ghi chú: Nếu bạn muốn đăng sự kiện để xem trước danh sách sự kiện và chưa sẵn sàng công khai để mọi người xem và đăng ký sự kiện của mình.
  1. Quay lại phần Event Options [Tùy chọn sự kiện].
  2. Dưới mục Event discoverability and registration access [Mức độ hiển thị sự kiện và truy cập đăng ký], chọn Exclude from Directory and Search [Loại trừ khỏi danh mục và tìm kiếm] hoặc Private Event [Sự kiện riêng tư].
  3. Quay lại phần Tickets [Vé] và nhấn Publish [Đăng].

Cách thêm vé cho chuỗi sự kiện đã bán hết vé

Nếu bạn muốn tăng số lượng vé có sẵn cho sự kiện của mình sau khi bạn đã khởi tạo sự kiện, bạn cần phải thêm một vé bổ sung.

Để thêm vé bổ sung cho chuỗi sự kiện đã bán hết vé:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trên menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện]
 4. Nhấn vào thẻ Upcoming [Sắp tới] .
 5. Ở bên phải của sự kiện sắp tới, nhấn vào dấu ba chấm more-button.png.
 6. Nhấn Edit Event [Chỉnh sửa sự kiện].
 7. Nhấn vào phần Tickets [Vé].
 8. Nhấn vào + Add Tickets [+ Thêm vé] (Sự kiện một lần),+ Add Drop-In Tickets [+ Thêm vé vãng lai] (Sự kiện theo chuỗi), hoặc + Add Entire-Series Ticket [+ Thêm Vé toàn bộ chuỗi sự kiện] (Sự kiện theo chuỗi).
 9. Nhập thông tin được yêu cầu về vé chuỗi sự kiện.
 10. Nhấn vào Save Changes [Lưu thay đổi].