Thay đổi cài đặt cuộc họp


Cài đặt cuộc họp cho phép bạn bật hoặc tắt các tính năng cho cuộc họp. Các cài đặt này kiểm soát tính khả dụng của nhiều tính năng, chẳng hạn như chia phòng theo nhóm, ghi lại và trò chuyện. Cài đặt được phân cấp độ và quản trị viên có thể bật/tắt hoặc khóa cài đặt.

Ghi chú: Bài viết này đề cập đến cài đặt ở cấp độ người dùng. Nếu có quyền của chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên, bạn có quyền truy cập vào cài đặt cấp độ người dùng bên cạnh các tùy chọn cài đặt ở cấp độ nhóm và cấp độ tài khoản.

Bài viết này đề cập đến:

Cách truy cập và chỉnh sửa cài đặt cuộc họp

  1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Nhấp để bật hoặc tắt một cài đặt.
  4. Bạn cũng có thể khóa các tùy chọn cài đặt ở cấp độ tài khoản hoặc cấp độ nhóm. Điều này sẽ được ghi chú ở bên cạnh phần cài đặt. Nếu một tùy chọn cài đặt bị khóa ở cấp độ tài khoản hoặc cấp độ nhóm, thì quản trị viên hoặc chủ sở hữu tài khoản sẽ cần phải thay đổi tùy chọn cài đặt đó trong phần Cài đặt tài khoản hoặc Nhóm.

Bạn có thể thay đổi những cài đặt sau. Một số cài đặt phụ thuộc vào các điều kiện tiên quyết nhất định. Nếu bạn không thấy một cài đặt được liệt kê trong nhóm của mình, thì xem lại bài viết về cài đặt đó để xem liệu tài khoản của bạn có đáp ứng các điều kiện tiên quyết đó hay không.

Ghi chú: Bài viết này đề cập đến cài đặt ở cấp độ người dùng. Nếu có quyền của chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên, bạn có quyền truy cập vào cài đặt cấp độ người dùng bên cạnh các tùy chọn cài đặt ở cấp độ nhóm và cấp độ tài khoản.

Thẻ cuộc họp

Bảo mật

Lên lịch Cuộc họp

Trong cuộc họp (Cơ bản)

Trong cuộc họp (Nâng cao)

Thông báo qua email

Thay đổi cài đặt thông báo qua email.

Khác

Thẻ Ghi lại

Thẻ Hội nghị âm thanh