Tùy chọn bố cục video trong khi chia sẻ màn hình


Tổng quan

Khi chia sẻ màn hình từ thiết bị Mac hoặc Windows, video của người tham gia khác sẽ chuyển sang bảng video có thể điều chỉnh.

Nếu không chia sẻ nội dung, sẽ có các bố cục video khác để sử dụng. 

Yêu cầu cài đặt

Hiển thị bảng video

  1. Bắt đầu cuộc họp và chia sẻ màn hình của bạn.
  2. Bảng video người tham gia sẽ hiển thị theo mặc định, nhưng nếu bạn không nhìn thấy bảng này:
    1. Nhấn vào More [Xem thêm] trong bảng điều khiển cuộc họp.
    2. Nhấn vào Show Video Panel [Hiển thị bảng video].

Bố cục video chia sẻ màn hình Mac

Chế độ xem người nói đang hoạt động

Để xem video của Người tham gia dưới dạng bảng Người nói hoạt động lớn, nhấn vào biểu tượng Active Speaker Panel [Bảng người nói hoạt động] lớn.

Để xem phiên bản nhỏ hơn của bảng Người nói hoạt động, nhấn vào biểu tượng Active Speaker Panel [Bảng người nói hoạt động] nhỏ hơn.

Ghi chú: Cả hai Tùy chọn này cũng có thể được đổi kích thước.

Chế độ xem thư viện

Để xem người tham gia ở Chế độ xem thư viện, chọn biểu tượng 4x4 Grid [Lưới 4x4] ở trên cùng của bảng.

Ghi chú: Theo mặc định, người tham gia sẽ được xem trong dải phim dọc, tuy nhiên, nếu bạn kéo bảng video lên đầu hay cuối màn hình, họ sẽ được hiển thị ở dạng dải ngang.

Thu nhỏ bảng video

Chỉ có thể thu nhỏ Bảng video cho những người hiển thị ai đang nói bằng cách nhấn vào biểu tượng thu nhỏ.


Ẩn bảng video

Bạn cũng có thể ẩn bảng video hoàn toàn trong cuộc họp.

  1. Nhấn vào More [Xem thêm] trong bảng điều khiển cuộc họp.
  2. Nhấn vào Hide Video Panel [Ẩn bảng video].

Bố cục chia sẻ màn hình Windows

Chế độ xem người nói đang hoạt động

Để xem video của Người tham gia dưới dạng bảng Người nói hoạt động lớn, nhấn vào biểu tượng Active Speaker Panel [Bảng người nói hoạt động].

Dải chế độ xem thư viện

Để xem người tham gia ở Chế độ xem thư viện, nhấn biểu tượng Film Strip [Dải phim] ở trên cùng của bảng.

Ghi chú: Theo mặc định, người tham gia sẽ được xem trong dải phim dọc, tuy nhiên, nếu bạn kéo bảng video lên đầu hay cuối màn hình, họ sẽ được hiển thị ở dạng dải ngang.

Lưới chế độ xem thư viện

Để tùy chọn Lưới hiển thị, cần có ít nhất 6 người tham gia trong cuộc họp (1 người chia sẻ và ít nhất 5 người xem). 

Để xem người tham gia trong Lưới có thể điều chỉnh, nhấn biểu tượng Grid [Lưới].

Thu nhỏ bảng video

Chỉ có thể thu nhỏ Bảng video cho những người hiển thị ai đang nói bằng cách nhấn vào biểu tượng thu nhỏ.

Ẩn bảng video

Bạn cũng có thể ẩn bảng video hoàn toàn trong cuộc họp.

  1. Nhấn vào More [Xem thêm] trong bảng điều khiển cuộc họp.
  2. Nhấn vào Hide Video Panel [Ẩn bảng video].