Chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm


Là người chủ trì cuộc họp, bạn có thể sắp xếp trước những người tham gia cuộc họp vào phòng theo nhóm khi lên lịch cuộc họp. Điều này có thể hữu ích nếu bạn đã biết cách thức mà bạn muốn nhóm những người tham gia.

Bạn cũng có thể quản lý các phòng theo nhóm trong cuộc họp.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để chỉ định trước người tham gia

Điều kiện giới hạn

Cách chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm bằng web portal

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Cuộc họp và nhấp vào lên lịch cuộc họp.
 3. Trong mục Tùy chọn cuộc họp, chọn Chỉ định trước phòng theo nhóm và nhấp vào Tạo phòng.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng bên cạnh Phòng để thêm phòng theo nhóm.
 5. Di chuột tới tên phòng theo nhóm mặc định trong bảng điều khiển bên phải và nhấp vào nút hình bút chì để đổi tên phòng.
 6. Trong hộp văn bản Thêm người tham gia, tìm kiếm người tham gia nội bộ theo tên hoặc địa chỉ email hoặc nhập thủ công địa chỉ email của người dùng bên ngoài, rồi nhấn Enter để thêm người đó vào phòng theo nhóm. 
 7. (Tùy chọn) Sử dụng các tùy chọn sau để chỉnh sửa phòng theo nhóm và người tham gia:
  • Nhấp và kéo địa chỉ email của người tham gia để thay đổi thứ tự.
  • Di chuột tới tên của người tham gia để xem các tùy chọn di chuyển người đó đến một phòng khác hoặc xóa họ khỏi phòng hiện tại.
  • Để xóa phòng theo nhóm, di chuột tới tên phòng trong bảng điều khiển bên trái và nhấp vào biểu tượng thùng rác
 8. Nhấp vào Lưu.

Cách chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm bằng cách sử dụng tệp CSV

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Cuộc họp và nhấp vào lên lịch cuộc họp.
 3. Trong mục Tùy chọn cuộc họp, chọn Chỉ định trước phòng theo nhóm và nhấp vào Nhập từ CSV.
 4. Nhấp vào tải xuống để tải xuống tệp CSV mẫu mà bạn có thể điền.
 5. Mở tệp CSV bằng phần mềm bảng tính, ví dụ như Microsoft Excel.
  Ghi chú: Bạn có thể chỉ định người dùng Zoom nội bộ (trong cùng một tài khoản) hoặc bên ngoài (không trong cùng một tài khoản).
 6. Điền tên các phòng theo nhóm vào cột Chỉ định trước tên phòng và điền địa chỉ email của người tham gia đã chỉ định vào cột Địa chỉ email
 7. Lưu tệp.
 8. Kéo và thả tệp vào web portal.
  Zoom sẽ xác minh rằng địa chỉ email này có tài khoản Zoom.

Cách chỉnh sửa các cài đặt chỉ định cho phòng theo nhóm

Nếu bạn đã chỉ định trước người tham gia vào phòng theo nhóm, bạn có thể chỉnh sửa cài đặt chỉ định trước khi bắt đầu cuộc họp. 

Ghi chú: Bạn cũng có thể quản lý phòng theo nhóm trong cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Cuộc họp và nhấp vào cuộc họp bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Trong mục Phòng theo nhóm, nhấp vào Xem chi tiết.
 4. Chỉnh sửa phòng theo nhóm nếu cần. Xem phần trước để biết thêm chi tiết.
 5. Nhấp vào Lưu.

Cách bắt đầu cuộc họp với các phòng theo nhóm đã được chỉ định trước

 1. Bắt đầu cuộc họp với người tham gia được chỉ định trước vào phòng theo nhóm. 
 2. Nhấp vào Phòng theo nhóm trong bảng điều khiển cuộc họp để truy cập vào phòng theo nhóm mà bạn đã tạo.
  Ghi chú:
 3. Nhấp vào Mở tất cả phòng để bắt đầu các phòng theo nhóm.

Cách khôi phục các phòng theo nhóm đã được chỉ định trước

Sau khi bắt đầu các phòng theo nhóm, bạn có thể khôi phục cài đặt chỉ định phòng theo nhóm mà bạn đã thiết lập trước đó. Tính năng này có thể hữu ích khi bạn thay đổi phòng theo nhóm của mình trong cuộc họp hoặc những người tham gia được chỉ định trước đã tham gia cuộc họp sau khi bạn tham gia cuộc họp hoặc bắt đầu phòng theo nhóm.

 1. Bắt đầu cuộc họp với người tham gia được chỉ định trước vào phòng theo nhóm. 
 2. Nhấp vào Đóng tất cả phòng để kết thúc tất cả các phòng theo nhóm.
 3. Nhấp vào Tạo lại, sau đó nhấp vào Khôi phục về các phòng được chỉ định trước
  Người tham gia sẽ được sắp xếp lại vào các phòng theo nhóm mà bạn đã chỉ định khi lên lịch cuộc họp.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý phòng theo nhóm.