Ứng dụng Siri vào Zoom


Tổng quan

Ứng dụng Zoom iOS cho phép bạn thực hiện một số hành động nhất định thông qua Siri. Bạn có thể cài đặt các lối tắt Siri trên ứng dụng Zoom, cho phép bạn tham gia cuộc họp được lên lịch tiếp theo, xem cuộc họp trong ngày, hoặc bắt đầu cuộc họp cá nhân của bạn. Bạn cũng có thể bắt đầu cuộc họp Zoom với một liên hệ trong Zoom mà không cần cài đặt lối tắt Siri.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Cách thêm lối tắt Zoom trên Siri

  1. Mở ứng dụng Zoom trên thiết bị iOS của bạn và nhấn Settings [Cài đặt].
  2. Nhấn Siri Shortcuts [Lối tắt Siri].
  3. Chọn lối tắt bạn muốn thêm và nhấn Add to Siri [Thêm vào Siri].
  4. Nhấn nút ghi âm thanh màu đỏ để ghi lại âm thanh cho lối tắt này.
  5. Nhấn Done [Hoàn tất] để lưu âm thanh được ghi lại.

Thực hiện một hành động trên Zoom thông qua Siri

Lưu ý: Bạn không phải cài đặt lối tắt để gọi một liên hệ Zoom bằng Siri