Xem tin nhắn trò chuyện đã lưu trữ


Ghi chú: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc tính năng New Admin Experience [Trải nghiệm quản trị viên mới] được kích hoạt cho tài khoản của bạn, công cụ lịch sử trò chuyện đã dược chuyển sang Reports [Báo cáo] (Account Management [Quản lý tài khoản] > Reports [Báo cáo] > thẻ User Activity Reports [Báo cáo hoạt động người dùng] > Chat History [Lịch sử trò chuyện]).

Nếu tính năng lưu trữ đám mây cho cuộc trò chuyện được bật, các tin nhắn trò chuyện sẽ được lưu trữ trên AWS DynamoDB dựa trên đám mây của Zoom. Các tin nhắn được lưu trữ có thể duy trì đến 10 năm.

Ghi chú: Nếu một người dùng chuyển từ tài khoản miễn phí sang một tài khoản trả phí, chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên chỉ có thể truy cập lịch sử trò chuyện từ thời điểm người dùng chuyển sang tài khoản trả phí.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Bật hoặc tắt lưu trữ nhắn tin nhóm

Để bật lưu trữ nhắn tin nhóm trên tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó nhấn IM Management [Quản lý trò chuyện].
 3. Nhấn vào thẻ IM Settings [Cài đặt trò chuyện].
 4. Dưới mục Storage [Lưu trữ], nhấn vào nút bật/tắt Cloud storage [Lưu trữ đám mây] để bật hoặc tắt tính năng này.
 5. Nếu hiển thị hộp thoại yêu cầu xác minh, chọn Turn On [Bật] để xác nhận thay đổi.
 6. Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn lưu tin nhắn trò chuyện. Tin nhắn có thể được lưu trên Đám mây của Zoom tới 10 năm.

Tìm hiểu thêm về cài đặt lưu trữ trò chuyện.

Ghi chú: Theo mặc định, chỉ có chủ sở hữu tài khoản mới được truy cập vào lưu trữ nhắn tin nhóm qua thẻ Chat History [Lịch sử trò chuyện]. Chủ sở hữu tài khoản có thể cho phép các quản trị viên khác hoặc người dùng trên tài khoản truy cập vào lịch sử trò chuyện bằng cách thêm quyền Lịch sử trò chuyện bằng cách sử dụng tính năng kiểm soát truy cập theo vai trò.

Xem và tải xuống tin nhắn đã lưu trữ

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó nhấn IM Management [Quản lý trò chuyện].
 3. Nhấn vào thẻ Chat History [Lịch sử trò chuyện] .
 4. Chỉ định khoảng thời gian bằng cách dùng các trường From [Từ]To [Đến] .
  Ghi chú: Khoảng thời gian tối đa là 1 năm.
 5. (Tùy chọn) Nhập tên hoặc email của người dùng để tìm kiếm tin nhắn do một người dùng cụ thể gửi hoặc nhận.
 6. Nhấn vào Search [Tìm kiếm].
 7. Dùng các tùy chọn này để xem hoặc tải xuống tin nhắn:

Xóa các tin nhắn đã lưu trữ

Bạn cũng có thể xóa các tin nhắn, tệp, hoặc hình ảnh cho người dùng nội bộ. Các quản trị viên khác có quyền xem hoặc chỉnh sửa lịch sử trò chuyện sẽ có thể xem tên của quản trị viên đã xóa tin nhắn. Tin nhắn đã xóa vẫn có thể xem được trong công cụ lịch sử trò chuyện nhưng có dấu gạch bỏ để thể hiện là đã bị xóa.

Tin nhắn bị xóa sẽ bị xóa trong Zoom desktop client và ứng dụng di động. Tin nhắn bị xóa sẽ bị xóa cho tất cả người dùng trong cuộc trò chuyện 1:1 hoặc trò chuyện nhóm, nhưng chỉ người dùng đã gửi tin nhắn mới nhận được thông báo rằng quản trị viên đã xóa tin nhắn của họ. Nếu tin nhắn bị xóa có các câu trả lời, các câu trả lời sẽ không bị xóa.

Ghi chú: Bạn phải có quyền chỉnh sửa lịch sử trò chuyện trong quản lý vai trò.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó nhấn IM Management [Quản lý trò chuyện].
 3. Nhấn vào thẻ Chat History [Lịch sử trò chuyện] .
 4. Chỉ định khoảng thời gian bằng cách dùng các trường From [Từ]To [Đến] .
  Ghi chú: Khoảng thời gian tối đa là 1 năm.
 5. Nhập địa chỉ email của người dùng và nhấn Search [Tìm kiếm].
 6. Di chuột đến tin nhắn và nhấn nút thùng rác để xóa tin nhắn.