Thay đổi cài đặt thông báo cuộc trò chuyện


Tổng quan

Bạn có thể thay đổi thời điểm bạn được thông báo về tin nhắn trò chuyện mới. Bạn có thể đặt giờ không làm phiền và chọn không nhận thông báo khi bạn đang trong một cuộc họp. Bạn cũng có thể tắt tiếng trò chuyện nhóm hoặc kênh để không nhận bất kỳ thông báo trò chuyện nào cho các nhóm trò chuyện hoặc các kênh cụ thể.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Thay đổi cài đặt thông báo trò chuyện cho tất cả các trò chuyện

  1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
  2. Nhấn vào Settings [Cài đặt].
  3. Chọn thẻ Chat [Trò chuyện].

    Bạn sẽ thấy phần cài đặt thông báo trò chuyện.

Thay đổi cài đặt thông báo trò chuyện cho một kênh hoặc trò chuyện nhóm

  1. Đăng nhập vào Zoom client.
  2. Nhấn Chat [Trò chuyện].
  3. Nhấn mũi tên hướng xuống dưới cạnh tên kênh hoặc trò chuyện nhóm. Hoặc bạn có thể chọn kênh hoặc trò chuyện nhóm, sau đó nhấn vào biểu tượng thông tin  bên cạnh tên.
  4. Nhấn Notifications [Thông báo]. Bạn có thể thay đổi những cài đặt sau đây đối với kênh hoặc nhóm trò chuyện: