Nhật ký khắc phục sự cố dành cho Plugin Windows Outlook


Sau khi thực hiện một số lần khắc phục sự cố, nhóm Hỗ trợ có thể yêu cầu bạn cài đặt gói khắc phục sự cố đặc biệt cho plugin Outlook để ghi lại thêm thông tin về sự cố của bạn và giúp các kỹ sư Zoom điều tra sự cố. Sau khi tái tạo sự cố, các tệp này cần được gửi đến nhân viên hỗ trợ Zoom của bạn thông qua phiếu yêu cầu hỗ trợ hiện có của bạn. Phiên bản khắc phục sự cố này không cho phép nhân viên hỗ trợ hoặc kỹ thuật Zoom truy cập vào máy tính của bạn mà chỉ thu thập thêm thông tin về vấn đề cụ thể của bạn.

 1. Tải xuống phiên bản khắc phục sự cố mới nhất dành cho Plugin Outlook do nhóm Hỗ trợ cung cấp.
 2. Nhấn đúp vào tệp và làm theo hướng dẫn để cài đặt.
 3. Mở Outlook (hoặc đóng và mở lại) và cố gắng tái tạo sự cố
  • Nếu bạn không thấy plugin, vui lòng tham khảo tài liệu về Plugin Outlook.
 4. Khi sự cố đã được tái tạo, hãy mở Windows Explorer và điều hướng đến C:\Users\ [User] \AppData\Roaming
  Ghi chú: Để xem thư mục này, hãy đảm bảo rằng bạn có thể thấy thư mục ẩn.
 5. Định vị thư mục Zoom Outlook Plugin.
 6. Nhấn chuột phải vào thư mục và chọn Send To [Gửi đến] > Compressed (zipped) folder [Thư mục nén].
 7. Đổi tên thư mục đã tạo [Ticket #].zip (chẳng hạn như 55555.zip)
 8. Gửi thư mục nén hoặc tải lên Dropbox/Google Drive và gửi cho chúng tôi liên kết trong phiếu yêu cầu hỗ trợ của bạn.