Sử dụng tính năng triệu tập qua điện thoại (hay còn gọi là tính năng gọi cho tôi)


Tổng quan

Trong khi cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến đang diễn ra, bạn có thể gọi chính mình hoặc người khác tham gia cuộc họp bằng điện thoại. Đây còn được gọi là tính năng "gọi cho tôi".

Yêu cầu cài đặt

Lưu ý: Hãy đảm bảo số điện thoại triệu tập trong tài khoản không bị chặn bởi dịch vụ điện thoại bạn sử dụng. Đối với các số điện thoại tại Hoa Kỳ, Zoom sẽ luôn sử dụng số điện thoại chuyên biệt: +1-646-568-7788. Đối với các số điện thoại gọi quốc tế, Zoom sẽ sử dụng danh sách số điện thoại trong Web Portal theo thứ tự tăng dần. Điều này nghĩa là nếu không thể sử dụng số điện thoại đầu tiên thì số điện thoại tiếp theo trong danh sách sẽ được sử dụng. Nếu không sử dụng được bất kỳ số điện thoại nào cho quốc gia tương ứng, Zoom sẽ sử dụng số điện chuyên biệt cho Hoa Kỳ: +1-646-568-7788.

Sử dụng tính năng triệu tập để tham gia cuộc họp/hội thảo trực tuyến với âm thanh bằng điện thoại

Bạn có thể quay số đến điện thoại của chính mình để truy cập vào cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 3. Nhấp vào Tham gia với âm thanh nếu bạn chưa tham gia cuộc họp với âm thanh.
  Nếu bạn đã tham gia cuộc họp với âm thanh của máy tính, hãy nhấp vào Chuyển sang âm thanh của điện thoại.
 4. Nhấp vào thẻ Gọi cho tôi.
 5. Nhấp vào biểu tượng cờ để chọn mã quốc gia cho số điện thoại của bạn.
 6. Nhập số điện thoại của bạn, sau đó nhấp vào Gọi cho tôi.
  Lưu ý: Nếu bạn quay số đến số điện thoại có bao gồm số máy lẻ, hãy nhập dấu gạch nối "-" vào sau số điện thoại đó và nhập số máy lẻ. Ví dụ: 6032331333-156 quay số đến số máy lẻ 156.

Sử dụng tính năng triệu tập để mời người khác bằng điện thoại

Lưu ý: Nếu bạn là người tham gia, bạn chỉ có thể triệu tập các số điện thoại quốc tế sau khi người chủ trì đã tham gia cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 3. Nhấp vào Quản lý người tham gia (nếu bạn là người chủ trì) hoặc Người tham gia trong bảng điều khiển cuộc họp.
 4. Nhấp vào Mời ở phía dưới cùng của bảng người tham gia.
 5. Nhấp vào thẻ Điện thoại.
 6. Nhập tên của người được mời.
 7. Nhấp vào biểu tượng cờ để chọn mã quốc gia cho số điện thoại của người được mời.
 8. Nhập số điện thoại của người được mời, sau đó chọn Mời.
  Lưu ý: Nếu bạn quay số đến số điện thoại có bao gồm số máy lẻ, hãy nhập dấu gạch nối "-" vào sau số điện thoại đó và nhập số máy lẻ. Ví dụ: 6032331333-156 quay số đến số máy lẻ 156.

Sử dụng tính năng triệu tập để tham gia cuộc họp/hội thảo trực tuyến với âm thanh bằng điện thoại

Lưu ý: Nếu bạn là người tham gia, bạn chỉ có thể triệu tập các số điện thoại quốc tế sau khi người chủ trì đã tham gia cuộc họp.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp.
 3. Nhấn vào Người tham gia trong bảng điều khiển cuộc họp.
 4. Nhấn vào Mời ở phía dưới cùng của danh sách người tham gia.
 5. Nhấn vào Mời liên lạc trên điện thoại.
 6. Mời người khác tham gia cuộc họp bằng cách nhập thủ công số điện thoại hoặc chọn một liên lạc trên điện thoại:
  • Nhập tên và số điện thoại của người được mời, sau đó nhấn vào Gọi.
  • Nhấn vào biểu tượng danh bạ  và chọn một liên lạc để gọi. Nếu được nhắc, hãy cho phép Zoom truy cập danh bạ điện thoại của bạn. Các trường sẽ được điền bằng thông tin của liên lạc, sau đó bạn cần nhấn vào Gọi.

   Lưu ý: Nếu bạn quay số đến số điện thoại có bao gồm số máy lẻ, hãy nhập dấu gạch nối "-" vào sau số điện thoại đó và nhập số máy lẻ. Ví dụ: 6032331333-156 quay số đến số máy lẻ 156.