Quản lý người dùng


 

Quản lý người dùng cho phép chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản quản lý người dùng của mình, chẳng hạn như thêm, xóa và chỉ định vai trò cũng như các tính năng tiện ích bổ sung. Trước khi bắt đầu, vui lòng lưu ý các thuật ngữ sau:

lightbulb tip icon
Bạn không biết bắt đầu từ đâu?
Trung tâm quản lý thanh toán và tài khoản của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ bạn hoàn thành các tác vụ quản lý tài khoản và thanh toán phổ biến nhất.

Bài viết này đề cập đến:

Tìm hiểu cách gỡ người dùng thông qua xóa, hủy kích hoạt hoặc hủy liên kết họ khỏi tài khoản của bạn.

Yêu cầu cài đặt

Truy cập quản lý người dùng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
  Bạn sẽ thấy các thẻ sau:

  • Người dùng: Người dùng hiện tại trong tài khoản. Bạn có thể thực hiện những thao tác sau:
   • Chỉnh sửa loại tài khoản của từng người dùng (Cơ bản, Được cấp giấy phép và Tại chỗ) hoặc từng bộ phận.
   • Thêm lần lượt từng người dùng hoặc nhập tệp tin CSV để thêm đồng thời nhiều người dùng.
   • Xuất người dùng thành tệp tin CSV.
   • Đặt người dùng Quản trị viên hoặc chỉ định vai trò tùy chỉnh nếu bạn là chủ sở hữu
  • Đang chờ: Những người đã được mời tham gia tài khoản Zoom nhưng chưa kích hoạt tài khoản của họ.
  • Nâng cao: Xem số liệu thống kê người dùng và thay đổi đồng thời nhiều người dùng.

Lưu ý: Chỉ chủ sở hữu tài khoản mới có thể thăng cấp thành viên lên quản trị viên hoặc hạ cấp quản trị viên xuống thành viên.

Thêm người dùng mới

Lưu ý: Bạn có thể thêm hoặc cập nhật đồng thời nhiều người dùng bằng cách nhập tệp tin CSV.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Để thêm người dùng mới vào tài khoản của bạn, nhấp vào Thêm người dùng.

 4. Nhập thông tin người dùng.
  • Địa chỉ email: Nhập địa chỉ email của người dùng. Nếu bạn cần thêm nhiều người dùng có cùng cài đặt, bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email được phân tách bởi dấu phẩy.
  • Loại người dùng: Chọn xem người dùng này nên là Cơ bản (miễn phí), Được cấp giấy phép hay Tại chỗ. Để chỉ định Người dùng được cấp giấy phép, bạn cần phải có giấy phép khả dụng. Để chỉ định Người dùng tại chỗ, bạn cần bật Trình kết nối cuộc họp.
   Các tiện ích bổ sung chẳng hạn như Large Meeting và Webinar được liệt kê bên dưới tùy chọn Loại người dùng. Chọn những tính năng bạn muốn thiết lập cho người dùng. Bạn phải có giấy phép khả dụng cho các tính năng này.
  • Bộ phận, Quản lý, Chức danhVị trí (tùy chọn): Nhập thông tin để hiển thị trên hồ sơ của người dùng. Những người dùng khác có thể xem hồ sơ của người dùng. Sau đó, người dùng có thể tùy chỉnh hồ sơ của họ để thay đổi thông tin về bộ phận, chức danh và vị trí.
  • Nhóm người dùng: Nếu bạn đang sử dụng chức năng quản lý nhóm, hãy chọn một nhóm để thêm người dùng này.
  • Nhóm trò chuyện: Nếu bạn đang sử dụng chức năng quản lý trò chuyện, hãy chọn một nhóm trò chuyện để thêm người dùng này.
  • Mật khẩu mặc định: Đặt mật khẩu mặc định cho người dùng.
 5. Nhấp vào Thêm

Lưu ý:

Xem người dùng đang chờ

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào thẻ Đang chờ để xem những người dùng chưa xác nhận tài khoản của họ:
  • Nếu người dùng vẫn chưa chấp nhận lời mời của họ và không thể tìm thấy lời mời đó trong hộp thư đến của họ nữa, bạn có thể gửi lại email xác nhận cho họ bằng cách nhấp vào Gửi lại.
  • Nếu bạn không muốn cho phép người dùng tham gia tài khoản của mình, nhấp vào Xóa trước khi họ chấp nhận lời mời qua email của bạn.

Lưu ý:

Chỉnh sửa giấy phép, tiện ích bổ sung và vai trò của người dùng

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Cuộn đến hoặc tìm kiếm người dùng.
 4. Nhấp vào Chỉnh sửa ở bên phải thông tin của người dùng.
 5. Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin sau:

Ngoài ra, quản trị viên hoặc chủ sở hữu có thể chọn đồng thời nhiều người dùng trên Trang người dùng để thay đổi nhanh Vai trò, Giấy phépNhóm của họ. 

Thay đổi cài đặt quản lý người dùng nâng cao

Cài đặt nâng cao cho phép bạn thay đổi loại người dùng đối với nhiều người dùng cùng lúc, gỡ người dùng và đặt loại người dùng mặc định.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào thẻ Nâng cao để xem các thông tin và cài đặt sau:

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về các cài đặt trong phần Thay đổi nhóm người dùngThay đổi nhóm trò chuyện, hãy tham khảo các bài viết về quản lý nhómquản lý trò chuyện.

Xem và gỡ liên lạc bên ngoài

Nếu người dùng trong tài khoản thêm liên lạc bên ngoài, bạn có thể xem và gỡ các liên lạc bên ngoài này khỏi tài khoản.

Lưu ý: Liên lạc bên ngoài có một số quyền để truy cập các kênh của tài khoản.  

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Trong thẻ Người dùng , nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên cùng bên phải của bảng, sau đó chọn Liên lạc bên ngoài và nhấp vào Xác nhận. 
 4. Xác định người dùng có liên lạc bên ngoài, sau đó nhấp vào số trong cột Liên lạc bên ngoài.
  Bạn sẽ thấy một danh sách người dùng bên ngoài do người dùng đã chọn thêm vào.
 5. (Tùy chọn) Nhấp vào số trong cột Kênh để xem kênh hoặc cuộc trò chuyện nhóm mà họ là thành viên.
 6. Nhấp vào biểu tượng ba chấm  trên cột cuối cùng, sau đó nhấp vào Gỡ khỏi Tài khoản để ngắt kết nối với các liên lạc này.

Gỡ liên lạc bên ngoài sẽ dẫn đến các kết quả sau: