Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp với tư cách người chủ trì


Nếu bạn là người chủ trì cuộc họp và cần bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp đã được lên lịch, có một số cách để bạn có thể tham gia cuộc họp. Là người chủ trì, bạn có thể bắt đầu cuộc họp từ Zoom desktop client đối với macOS, Windows hoặc Linux, ứng dụng di động Zoom đối với Android hoặc iOS, trình duyệt web, hoặc thiết bị H.323 hay SIP.

Bạn có thể bắt đầu cuộc họp qua điện thoại với tư cách người chủ trì với khóa người chủ trì. Tìm hiểu thêm về bắt đầu cuộc họp bằng cách quay số truy cập.

Ghi chú: Nếu bạn được mời tham gia cuộc họp của người dùng Zoom khác, hãy tìm hiểu cách tham gia cuộc họp.

Các điều kiện tiên quyết để bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp đã được lên lịch với tư cách người chủ trì

Cách bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp mà bạn chủ trì

 1. Trong Zoom client, nhấn vào Meetings [Cuộc họp].
 2. Trong thẻ Upcoming [Sắp tới], chọn cuộc họp mà bạn muốn bắt đầu; các tùy chọn bổ sung sẽ xuất hiện.
 3. Nhấn vào Start [Bắt đầu].
 1. Trong Zoom client, nhấn vào Meetings [Cuộc họp].
 2. Bên dưới mục Upcoming [Sắp tới], di chuột qua cuộc họp mà bạn muốn bắt đầu. Tùy chọn bổ sung sẽ xuất hiện.
 3. Nhấn vào Start [Bắt đầu].
 1. Trong ứng dụng di động Zoom, nhấn Meetings [Cuộc họp].
 2. Nhấn Start [Bắt đầu] bên cạnh cuộc họp mà bạn muốn bắt đầu.
 1. Đăng nhập vào My Meetings [Cuộc họp của tôi].
 2. Bên dưới mục Upcoming Meetings [Cuộc họp sắp tới] nhấn vào Start [Bắt đầu] bên cạnh cuộc họp mà bạn muốn bắt đầu.
 3. Zoom Client sẽ tự động khởi chạy để bắt đầu cuộc họp.

 

 1. Xác nhận rằng bạn đã đăng nhập tại zoom.us/profile trong cùng trình duyệt.
 2. Bắt đầu cuộc họp bằng cách nhấn vào Liên kết URL trong email hoặc lời mời trên lịch của bạn.
 3. Zoom client sẽ tự động khởi chạy và bắt đầu cuộc họp.

Để bắt đầu cuộc họp với vai trò người chủ trì từ thiết bị H.323 hoặc SIP, bạn sẽ cần bao gồm khóa người chủ trì trong chuỗi quay số. Bạn có thể tìm khóa người chủ trì tại zoom.us/profileTìm hiểu thêm về khóa người chủ trì.

H.323
Triệu tập từ thiết bị sử dụng một trong các chuỗi quay số sau đây:

Cuộc họp không có mật mã:

[Địa chỉ IP]##[ID cuộc họp]###[Khóa người chủ trì]
Ví dụ: 192.168.1.25##123456789###123456

Cuộc họp có mật mã: 

      [Địa chỉ IP]##[ID cuộc họp]#[Mật mã]#[Bố cục]#[Khóa người chủ trì]
Ví dụ: 192.168.1.25##123456789#12345#11#123456

SIP
Triệu tập từ thiết bị sử dụng một trong các chuỗi quay số sau đây:

Cuộc họp không có mật mã:

[ID cuộc họp]...[Khóa người chủ trì]@[Địa chỉ IP]
Ví dụ: 123456789...123456@192.168.1.25

Cuộc họp có mật mã: 

[ID cuộc họp].[Mật mã]..[Khóa người chủ trì]@[Địa chỉ IP]
Ví dụ: 123456789.12345..123456@192.168.1.25

Ghi chú: Có các tùy chọn bổ sung cho chuỗi quay số, bao gồm cả khả năng tham gia với bố cục video cụ thể. Tìm hiểu thêm về chuỗi quay số SIP/H.323.