Bắt đầu với vai trò là Quản trị viên Zoom Events


Quản trị viên Zoom Events có thể mua giấy phép Zoom Events và quản lý người dùng cùng với giấy phép Zoom Events của họ. Quản trị viên có thể chỉ định giấy phép cho người dùng, nhờ đó người dùng có thể tạo Trung tâm Zoom Events để đăng tải sự kiện.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt cho Quản trị viên Zoom Events

Cách chỉ định giấy phép Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách chỉ định giấy phép Zoom Events.

Cách mua giấy phép Zoom Events

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập bài viết hỗ trợ về cách mua giấy phép Zoom Events.