Chuyển đổi cuộc họp/hội thảo trực tuyến thành sự kiện OnZoom


Bạn có thể chuyển đổi một cuộc họp Zoom hiện đã được lên kế hoạch bắt đầu trong vòng 28 ngày tới thành một sự kiện OnZoom. Tính năng chuyển đổi cuộc họp Zoom đã được lên lịch thành một sự kiện OnZoom cho phép bạn tận dụng tối đa các tính năng và chức năng của OnZoom để:

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt để chuyển đổi cuộc họp/hội thảo trực tuyến trên Zoom thành sự kiện OnZoom

Cách ghi nhớ cách tốt nhất trước khi chuyển đổi cuộc họp/hội thảo trực tuyến Zoom

Bạn không thể chuyển đổi cuộc họp Zoom sử dụng ID Cuộc họp Cá nhân của mình thành sự kiện OnZoom - chỉ có thể chuyển đổi cuộc họp Zoom sử dụng ID cuộc họp do Zoom tự động tạo thành sự kiện OnZoom.

Bạn chỉ có thể chuyển đổi một loạt các cuộc họp định kỳ có lịch định kỳ ban đầu chưa chỉnh sửa.

Sau khi đăng tải, cài đặt sự kiện OnZoom sẽ ghi đè lên các cài đặt ban đầu (tên, mô tả, ngày giờ và thời gian, cũng như cài đặt bảo mật sự kiện) đối với ID cuộc họp đã chọn. Không thể chỉnh sửa sự kiện bên ngoài OnZoom.

Đối với các sự kiện OnZoom được tạo bằng cách chuyển đổi ID cuộc họp, tất cả người tham gia sự kiện đã đăng ký bên ngoài OnZoom sẽ được nhắc đăng nhập vào OnZoom, và họ cần chấp nhận Điều khoản sử dụng OnZoom và Tuyên bố về quyền riêng tư trước khi tham gia sự kiện.

Ghi chú:

Cách chuyển đổi cuộc họp/hội thảo trực tuyến trên Zoom hiện có thành sự kiện OnZoom

Ghi chú: Bạn cần đặt trước dung lượng vé cho người đăng ký từ bên ngoài OnZoom. Nếu không cài đặt dung lượng vé thì chỉ những người dùng đã đăng ký từ bên trong OnZoom mới có thể tham gia sự kiện của bạn.

Để chuyển đổi cuộc họp hiện có trên Zoom thành sự kiện OnZoom:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấn vào Create [Tạo].
 3. Trong phần Basic Information [Thông tin cơ bản], nhấn vào Convert an Existing Zoom Meeting / Webinar to an OnZoom Event [Chuyển đổi cuộc họp / hội thảo trực tuyến hiện có trên Zoom thành sự kiện OnZoom].
 4. Trong cửa sổ bật lên, vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm và nhấn vào Agree and Continue [Đồng ý và tiếp tục].
 5. Nhập ID cuộc họp của cuộc họp Zoom mà bạn muốn chuyển đổi thành sự kiện OnZoom, rồi nhấn Save [Lưu].
  Ghi chú:
  • Tất cả các cài đặt cho ID cuộc họp được chỉ định (tên, mô tả, ngày và giờ, cũng như cài đặt bảo mật sự kiện) sẽ được sử dụng cho sự kiện này.
  • Tên sự kiện OnZoom được giới hạn trong 75 ký tự.
 6. Hoàn thành các mục Event Card [Thẻ sự kiện]còn lại, rồi nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 7. Hoàn thành mục Event Profile [Hồ sơ sự kiện], rồi nhấn vào Save & Continue [Lưu và tiếp tục].
 8. Trong mục Tickets [Vé], nhập số lượng cho phần Meeting Participant Ticket [Vé tham gia cuộc họp], rồi nhấn vào Save [Lưu].
  Ghi chú: Những vé này dành cho Khách tham gia sự kiện này từ bên ngoài OnZoom. Tất cả Khách sẽ được yêu cầu đăng nhập OnZoom để tham gia sự kiện. Nếu số lượng người đăng ký bên ngoài vượt quá số lượng vé được phân bổ mà bạn đã đặt ban đầu, chỉ một số người đăng ký bên ngoài sẽ có thể tham gia nếu tất cả những người đã đăng ký đều tham dự.
 9. Nhấn Publish [Đăng] để đăng sự kiện lên trang sự kiện hoặc nhấn vào Save [Lưu] để lưu bản nháp sự kiện của bạn.

Cách tham gia các sự kiện OnZoom đã chuyển đổi

Khi bạn chuyển đổi cuộc họp/hội thảo trực tuyến trên Zoom thành sự kiện OnZoom, bất kỳ người đăng ký nào được nhập vào thời điểm chuyển đổi hoặc người đăng ký sử dụng liên kết tham gia cuộc họp/hội thảo trực tuyến ban đầu sẽ có trải nghiệm sau đây khi tham gia sự kiện OnZoom đã chuyển đổi của bạn:

Nhập người đăng ký vào sự kiện OnZoom mới đã chuyển đổi

Nếu cuộc họp/hội thảo trực tuyến trên Zoom có hộp kiểm Required [Bắt buộc] trong phần Registration [Đăng ký] được chọn trước khi cuộc họp/hội thảo trực tuyến được chuyển đổi thành sự kiện OnZoom, tất cả những người dùng đã đăng ký trước đó sẽ tự động được thêm vào Vé tham gia cuộc họp hoặc Vé tham gia hội thảo trực tuyến của sự kiện OnZoom.

Với vai trò là Người chủ trì, bạn sẽ cần chỉ định số lượng vé sẽ được phân bổ cho những Người dự thính đến từ bên ngoài OnZoom này. Ngoài ra, sau khi bạn đã chuyển đổi thành công cuộc họp/hội thảo trực tuyến trên Zoom thành sự kiện OnZoom, bạn cần thông báo với người xem của mình về sự thay đổi và các lợi ích bổ sung cho họ khi sử dụng OnZoom, chẳng hạn như ví đựng vé giúp dễ dàng truy cập vào tất cả các vé OnZoom của họ.

Tham gia sự kiện OnZoom đã chuyển đổi bằng liên kết tham gia cuộc họp/hội thảo trực tuyến ban đầu trên Zoom

Nếu cuộc họp/hội thảo trực tuyến trên Zoom không chọn hộp kiểm Required [Bắt buộc] bên dưới mụcRegistration [Đăng ký] tại thời điểm tạo cuộc họp/hội thảo trực tuyến trên Zoom thì bất kỳ người dùng nào nhận được liên kết tham gia cuộc họp/hội thảo trực tuyến ban đầu trên Zoom cũng sẽ được hướng dẫn đăng nhập vào OnZoom và làm theo trải nghiệm tham gia OnZoom lần đầu bằng cách xem xét Điều khoản sử dụngTuyên bố về quyền riêng tư của OnZoom trước khi tham gia sự kiện OnZoom của bạn thành công.

Ghi chú: Cần nhắc tất cả người dùng cập nhật Zoom desktop client của họ lên phiên bản mới nhất để có trải nghiệm tham gia nhanh nhất. Ngoài ra, nếu họ đã đăng ký trước khi cuộc họp/hội thảo trực tuyến trên Zoom được chuyển đổi thành sự kiện OnZoom thì họ nên đăng nhập bằng email dùng để đăng ký ban đầu.

Cách hủy liên kết cuộc họp Zoom hiện có từ sự kiện OnZoom

Bạn chỉ có thể huỷ liên kết cuộc họp Zoom hiện có khỏi sự kiện OnZoom nếu chưa đăng tải sự kiện này.

Để hủy liên kết cuộc họp Zoom hiện có khỏi sự kiện OnZoom:

 1. Đăng nhập vào OnZoom.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào Manage [Quản lý].
 3. Trong menu điều hướng, nhấn vào Events [Sự kiện].
 4. Nhấn vào thẻ Drafts [Nháp].
 5. Ở phía bên phải sự kiện mà bạn muốn chỉnh sửa, nhấn Edit [Chỉnh sửa].
 6. Ở phía bên phải hộp kiểm Linked Zoom Meeting ID: [Number] [ID cuộc họp Zoom đã liên kết: [Số]], nhấn Unlink [Huỷ liên kết].
 7. Nhấn Unlink [Huỷ liên kết] để xác nhận.
  Ghi chú: Sau khi huỷ liên kết thành công cuộc họp Zoom khỏi sự kiện OnZoom thì loại vé Meeting Participant Ticket [Vé tham gia cuộc họp] sẽ bị xóa.