Phát trực tiếp cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên YouTube


Bạn có thể phát trực tiếp Zoom Meetings hoặc Zoom Webinars trên YouTube. Điều này cho phép người tham gia truy cập cuộc họp của bạn thông qua Zoom để xem và đưa ra nhận xét về cuộc họp qua YouTube. Trong sự kiện trực tiếp, sẽ có độ trễ khoảng 20 giây giữa Zoom Meetings hoặc Zoom Webinars hiện thời với sự kiện phát trực tiếp.

Ghi chú: Những người xem trên YouTube chỉ có thể bình luận qua YouTube mà không thể tương tác trực tiếp với những người dự thính khác của hội thảo trực tuyến, điều này cũng tương tự đối với người dự thính hội thảo trực tuyến.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để phát trực tiếp cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên YouTube

Phát trực tuyến cho Zoom Meeting

Phát trực tuyến cho Zoom Webinars

Cách bật hoặc tắt tính năng phát trực tiếp trên YouTube cho cuộc họp

Tài khoản

Để bật tính năng Allow livestreaming of meetings on YouTube [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp trên YouTube] cho tất cả người dùng của tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó chọn Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấn thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 4. Tại mục In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)], hãy nhấn nút bật/tắt Allow livestreaming of meetings [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp] để bật tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấn vào Enable [Bật] để xác nhận thay đổi.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục YouTube.
 7. Nhấn vào Save [Lưu].
 8. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng của tài khoản, hãy nhấn vào biểu tượng , rồi nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Ghi chú: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc Trải nghiệm quản trị viên mới được kích hoạt cho tài khoản của bạn thì trang Group Management [Quản lý nhóm] đổi tên thành Groups [Nhóm].

Để bật tính năng Allow livestreaming of meetings on YouTube for a group of users [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp trên YouTube cho một nhóm người dùng]:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào User Management [Quản lý người dùng], sau đó nhấn vào Group Management [Quản lý nhóm].
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 5. Tại mục In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)], hãy nhấn nút bật/tắt Allow livestreaming of meetings [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp] để bật tính năng này.
 6. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấn vào Enable [Bật] để xác nhận thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn ở trạng thái màu xám, điều đó chứng tỏ tính năng này đã bị khóa ở cấp tài khoản và chỉ cấp tài khoản mới có thể thay đổi.
 7. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục YouTube.
 8. Nhấn vào Save [Lưu].
 9. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm này, hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật tính năng Allow livestreaming of meetings on YouTube for your own user [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp trên YouTube cho chính bạn sử dụng]:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Tại mục In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)], hãy nhấn nút bật/tắt Allow livestreaming of meetings [Cho phép phát trực tiếp cuộc họp] để bật tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấn vào Enable [Bật] để xác nhận thay đổi.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục YouTube.
 7. Nhấn Save [Lưu].
  Ghi chú: Nếu tùy chọn chuyển màu xám, điều đó chứng tỏ tùy chọn này đang bị khóa ở cấp nhóm hoặc tài khoản, và bạn cần liên hệ quản trị viên Zoom để tiến hành thay đổi.

Cách bật tính năng phát trực tiếp trên YouTube cho hội thảo trực tuyến

Tài khoản

Để bật tính năng Allow livestreaming of webinars on YouTube [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến trên YouTube] cho tất cả người dùng của tài khoản:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa cài đặt tài khoản.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào Account Management [Quản lý tài khoản] sau đó chọn Account Settings [Cài đặt tài khoản].
 3. Nhấn thẻ Meeting [Cuộc họp] .
 4. Tại mục In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)], hãy nhấn nút bật/tắt Allow livestreaming of webinars [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến] để bật tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấn vào Enable [Bật] để xác nhận thay đổi.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục YouTube.
 7. Nhấn vào Save [Lưu].
 8. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả các người dùng của tài khoản, hãy nhấn vào biểu tượng , rồi nhấn vào Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Nhóm

Ghi chú: Nếu bạn đăng ký tài khoản Zoom mới sau ngày 21 tháng 8 năm 2021; hoặc tính năng New Admin Experience [Trải nghiệm quản trị viên mới] được bật cho tài khoản của bạn thì trang Group Management [Quản lý nhóm] đổi tên thành Groups [Nhóm].

Để bật tính năng Allow livestreaming of webinars on YouTube for a group of users [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến trên YouTube cho một nhóm người dùng]:

 1. Đăng nhập vào Zoom web portal với tư cách là quản trị viên có quyền chỉnh sửa nhóm.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn vào User Management [Quản lý người dùng], sau đó nhấn vào Group Management [Quản lý nhóm].
 3. Nhấn vào tên nhóm cần bật/tắt tính năng từ danh sách.
 4. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 5. Tại mục In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)], hãy nhấn nút bật/tắt Allow livestreaming of webinars [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến] để bật tính năng này.
 6. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấn vào Enable [Bật] để xác nhận thay đổi.
  Ghi chú: Nếu tùy chọn ở trạng thái màu xám, điều đó chứng tỏ tính năng này đã bị khóa ở cấp tài khoản và chỉ cấp tài khoản mới có thể thay đổi.
 7. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục YouTube.
 8. Nhấn vào Save [Lưu].
 9. (Tùy chọn) Nếu bạn muốn thiết lập cài đặt này là bắt buộc cho tất cả người dùng trong nhóm này, hãy nhấn vào biểu tượng ổ khóa và nhấn Lock [Khóa] để xác nhận cài đặt.

Người dùng

Để bật tính năng Allow livestreaming of webinars on YouTube for your own user [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến trên YouTube cho chính bạn sử dụng]:

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn vào thẻ Meeting [Cuộc họp].
 4. Tại mục In Meeting (Advanced) [Trong cuộc họp (Nâng cao)], hãy nhấn nút bật/tắt Allow livestreaming of webinars [Cho phép phát trực tiếp hội thảo trực tuyến] để bật tính năng này.
 5. Nếu xuất hiện hộp thoại xác minh, nhấn vào Enable [Bật] để xác nhận thay đổi.
 6. Chọn hộp kiểm bên cạnh mục YouTube.
 7. Nhấn Save [Lưu].
  Ghi chú: Nếu tùy chọn chuyển màu xám, điều đó chứng tỏ tùy chọn này đang bị khóa ở cấp nhóm hoặc tài khoản, và bạn cần liên hệ quản trị viên Zoom để tiến hành thay đổi.

Cách bắt đầu phát trực tiếp lên YouTube

Phát trực tiếp trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến từ máy tính để bàn của bạn

 1. Bắt đầu hội thảo trực tuyến hoặc cuộc họp với tư cách là người chủ trì.
 2. Trong bảng điều khiển cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến ở phía dưới cùng màn hình của bạn, hãy nhấn vào More [Thêm].
 3. Nhấn vào Live on YouTube [Trực tiếp trên YouTube].
 4. Đăng nhập vào YouTube và chọn kênh YouTube bạn muốn phát trực tuyến (nếu bạn có nhiều kênh).
  Sau khi bạn xác thực thành công, trang dưới đây sẽ xuất hiện:
 5. Chỉ rõ các cài đặt sau đây trên trang Phát trực tiếp lên YouTube:
  • Tiêu đề cuộc họp/hội thảo trực tuyến Zoom trên YouTube
   Tự động điền chủ đề cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến Zoom. Điều hướng đến hộp văn bản để thay đổi tiêu đề.
  • Quyền riêng tư
   Bạn có thể chọn Public [Công khai], Unlisted [Không liệt kê danh sách] hoặc Private [Riêng tư].
 6. Nhấn vào nút Go Live! [Phát trực tiếp].
  Bạn sẽ thấy một thanh tiến trình cho biết phiên họp của bạn đang chuẩn bị phát trực tuyến.
 7. Chờ thông báo từ Zoom client rằng cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến của bạn đang phát trực tiếp trên YouTube, sau đó hãy bắt đầu cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.

Phát trực tuyến dừng lại khi bạn kết thúc hội thảo trực tuyến hoặc cuộc họp hoặc nhấn vào More [Thêm] sau đó chọn Stop Live Stream [Dừng phát trực tiếp] trong bảng điều khiển cuộc họp/hội thảo trực tuyến.

Phát trực tiếp cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến lên kênh YouTube Event

 1. Bật tính năng Custom Live Streaming [Phát trực tiếp tùy chỉnh] cho cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến của bạn.
 2. Lên lịch cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
 3. Cuộn xuống cuối trang và nhấn vào Configure live stream settings [Cấu hình cài đặt phát trực tiếp] trong phần Live Streaming [Phát trực tiếp].
 4. Mở thẻ trình duyệt mới và đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 5. Nhấn vào biểu tượng Create a Video [Tạo video] và chọn Go Live [Phát trực tiếp].
 6. Khi được hỏi bạn có muốn phát trực tiếp ngay bây giờ hay vào ngày nào sau đó, hãy chọn Start [Bắt đầu] trong phần Later Date [Ngày nào sau đó].
 7. Khi được hỏi kiểu phát trực tuyến, hãy chọn Go [Phát] trong phần Streaming software [Phần mềm phát trực tuyến].
 8. Nhấn vào tùy chọn SCHEDULE STREAM [LÊN LỊCH PHÁT] ở góc trên bên phải trang.
 9. Nếu trước đây bạn đã lên lịch cho một sự kiện tương tự, bạn có thể chọn sự kiện đó và sử dụng lại cài đặt từ phiên họp đã có. Hoặc chọn Create New [Tạo mới].
 10. Nhập thông tin cần thiết, chẳng hạn như cài đặt quyền riêng tư về chức danh, mô tả, danh mục, ngày/giờ, mọi giới hạn về độ tuổi và thông tin có áp dụng cho trẻ em hay không.
 11. Nhấn vào Create Stream [Tạo luồng phát trực tuyến].
 12. Sao chép và dán Server URL [URL máy chủ] Stream Key [Khóa phát trực tuyến] từ phần Stream Settings [Cài đặt phát trực tuyến] vào Stream URL [URL phát trực tuyến]Stream Key [Khóa phát trực tuyến] trên Zoom.
 13. Nhấn vào mũi tên chia sẻ để truy cập Video Link [Liên kết video]. Sao chép và dán liên kết này vào Live streaming page URL [URL trang phát trực tiếp] trên Zoom.
 14. Nhấn Save [Lưu] trên trang Zoom.
 15. Khi bạn đã sẵn sàng bắt đầu sự kiện, hãy khởi chạy cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến Zoom với tư cách là người chủ trì.
 16. Nhấn vào More [Xem thêm] trong bảng điều khiển cuộc họp.
 17. Nhấn vào Live on Custom Live Streaming Service [Phát bằng dịch vụ phát trực tiếp tùy chỉnh].
 18. Khi Zoom đã bắt đầu phát trực tiếp, hãy quay lại sự kiện phát trực tiếp trên YouTube và nhấn Go Live [Phát trực tiếp].

Phát trực tiếp trong cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến từ thiết bị di động của bạn

 1. Bắt đầu hội thảo trực tuyến hoặc cuộc họp với tư cách là người chủ trì.
 2. Nhấn vào More [Thêm] trong bảng điều khiển cuộc họp/hội thảo trực tuyến. 
 3. Nhấn vào YouTube.
  Hành động này sẽ khởi chạy trình duyệt của bạn và yêu cầu bạn đăng nhập vào YouTube.
 4. Chọn kênh YouTube bạn muốn phát trực tuyến (nếu bạn có nhiều kênh).
 5. Sau khi xác thực thành công, bạn sẽ được phép chỉ định cài đặt sau đây trên trang Broadcasting to YouTube Live [Phát trực tiếp lên YouTube]:
  • Tiêu đề cuộc họp Zoom trên YouTube
   Tự động điền chủ đề của Zoom Webinars. Điều hướng đến hộp văn bản để thay đổi tiêu đề.
  • Quyền riêng tư
   Bạn có thể chọn Public [Công khai], Unlisted [Không liệt kê danh sách] hoặc Private [Riêng tư].
 6. Nhấn vào nút Go Live! [Phát trực tiếp].
  Bây giờ, bạn sẽ thấy một thanh tiến trình cho biết phiên họp của bạn đang chuẩn bị phát trực tuyến. Sau đó, bắt đầu phát trực tiếp và hình ảnh phát sẽ hiển thị.
 7. Quay lại ứng dụng Zoom để tiếp tục cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến.
 8. Phát trực tuyến sẽ dừng lại khi hội thảo trực tuyến hoặc cuộc họp kết thúc hoặc khi bạn nhấn vào thông báo LIVE [TRỰC TIẾP] ở góc trên bên trái cửa sổ cuộc họp/hội thảo trực tuyến, nhấn vào Stop Live Stream [Dừng phát trực tiếp], sau đó xác nhận bằng cách nhấn vào Stop Live Stream [Dừng phát trực tiếp] một lần nữa.