Hướng dẫn Zoom App Marketplace


Zoom Marketplace giúp bạn tìm các ứng dụng có thể tích hợp với Zoom để nâng cao trải nghiệm sử dụng phần mềm. Người dùng có thể tìm kiếm các loại ứng dụng khác nhau và cài đặt ứng dụng từ trang web của marketplace. Việc phê duyệt trước để cài đặt ứng dụng cũng do chủ sở hữu và quản trị viên tài khoản kiểm soát từ trang web của marketplace.

Để tìm hiểu thêm về quản lý Zoom App Marketplace, vui lòng tham khảo hướng dẫn quản trị viên Marketplace 

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để bắt đầu với Zoom App Marketplace

Cách tìm kiếm Ứng dụng trên Marketplace

 1. Điều hướng đến https://marketplace.zoom.us/ và đăng nhập.
 2. Tìm kiếm ứng dụng bằng cách:
  • Nhập văn bản vào thanh tìm kiếm.
  • Chọn hạng mục.
  • Lọc ứng dụng theo khả năng tương thích, trạng thái phê duyệt, và đối tượng có thể cài đặt.

Cách cài đặt Ứng dụng

 1. Sau khi thực hiện tìm kiếm, hãy nhấp vào biểu tượng ứng dụng để chọn ứng dụng đó.
 2. Nhấp vào Cài đặt.
 3. Thay vào đó, nếu bạn thấy tùy chọn Request pre-approve [Yêu cầu phê duyệt trước] thì điều đó nghĩa là chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản của bạn cần phê duyệt ứng dụng trước khi có thể cài đặt ứng dụng. Nhấp vào Yêu cầu phê duyệt trước để gửi yêu cầu đến chủ sở hữu/quản trị viên của bạn.

Cấu hình phê duyệt trước

Để có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với thành phần tích hợp do thành viên của tài khoản sử dụng, quản trị viên có thể yêu cầu phê duyệt trước các ứng dụng trước khi cài đặt. Quản trị viên có thể phê duyệt trước ứng dụng đã được phê duyệt cho mục đích sử dụng, hoặc thành viên của tài khoản có thể yêu cầu phê duyệt. Việc này sẽ thông báo yêu cầu cho quản trị viên.

Theo mặc định, mọi tài khoản dành cho một người dùng chưa từng truy cập Marketplace đều bị tắt phê duyệt trước, trong khi tài khoản dành cho nhiều người dùng chưa từng truy cập Marketplace đều đã được bật phê duyệt trước. Khi thêm (các) người dùng khác, tài khoản dành cho một người dùng sẽ được nhắc cài đặt phê duyệt trước.

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấn Advanced [Nâng cao], sau đó chọn App Marketplace.
 3. Ở góc trên cùng bên phải của Marketplace, hãy nhấn vào mục Manage [Quản lý].
 4. Trong mục My Admin Dashboard [Bảng điều khiển quản trị của tôi], hãy nhấn vào Permissions [Quyền].
 5. Điều chỉnh tùy chọn Require publicly listed apps on the Zoom App Marketplace to be pre-approved for your users [Yêu cầu các ứng dụng được liệt kê công khai trên Zoom App Marketplace phải được phê duyệt trước cho người dùng của bạn], nếu cần.
 6. Nếu muốn bật, hãy nhấn vào nút bật/tắt để bật tính năng. Nếu hộp thoại xác minh hiển thị, nhấp vào Bật để xác minh thay đổi.
 7. (Tùy chọn) Điều chỉnh hộp kiểm Allow publicly listed apps created by Zoom to be installed without admin pre-approval [Cho phép cài đặt các ứng dụng được liệt kê công khai do Zoom tạo ra mà không cần quản trị viên phê duyệt trước] để miễn trừ cho các ứng dụng do Zoom tạo ra khỏi quy trình phê duyệt trước của quản trị viên.
 8. (Tùy chọn) Điều chỉnh hộp kiểm Allow publicly listed apps created by users in your account to be installed without admin pre-approval [Cho phép cài đặt các ứng dụng được liệt kê công khai do người dùng trong tài khoản của bạn tạo ra mà không cần quản trị viên phê duyệt trước] để miễn trừ cho các ứng dụng do thành viên trong tổ chức của bạn tạo ra khỏi quy trình phê duyệt trước của quản trị viên.

Phê duyệt trước ứng dụng

Nếu chủ sở hữu hoặc quản trị viên yêu cầu phê duyệt trước, họ vẫn có thể tìm kiếm ứng dụng trên Marketplace và phê duyệt trước từng ứng dụng riêng lẻ. Khi một ứng dụng được phê duyệt trước thì những người dùng khác có thể cài đặt ứng dụng đó trên tài khoản.

Ghi chú: Nếu bạn chưa phê duyệt ứng dụng trong App Marketplace thì người dùng trên tài khoản của bạn có thể yêu cầu cài đặt ứng dụng. Nếu xảy ra trường hợp này, bạn sẽ nhận được email từ noreply@zoom.us kèm theo các thông tin chi tiết khác.

 1. Đăng nhập vào https://marketplace.zoom.us/ với vai trò là quản trị viên hoặc chủ sở hữu.
 2. Tìm kiếm một ứng dụng và nhấp vào biểu tượng để chọn ứng dụng đó.
 3. Trong mục Who can install [Ai có thể cài đặt], bật nút bật/tắt Pre-approve [Phê duyệt trước].

Theo mặc định thì chế độ Cho phép tất cả người dùng trên tài khoản của bạn cài đặt ứng dụng này sẽ được chọn. Thay vào đó, nếu bạn muốn phê duyệt trước ứng dụng cho một số người dùng hoặc nhóm nhất định:

 1. Chọn Allow specific users or user groups to install this app [Cho phép người dùng hoặc nhóm người dùng cụ thể cài đặt ứng dụng này].
 2. Nhấn vào Thêm người dùng.
 3. Chọn Add an individual user [Thêm người dùng cá nhân] hoặc Add a user group [Thêm nhóm người dùng].
  1. Thêm người dùng cá nhân: Nhập địa chỉ email của người dùng trên tài khoản của bạn và nhấn vào Thêm. Lặp lại quy trình này khi cần thêm người dùng bổ sung.
  2. Thêm nhóm người dùng: Nhập tên nhóm của nhóm người dùng trên tài khoản của bạn và nhấn vào Thêm. Lặp lại quy trình này khi cần thêm các nhóm người dùng bổ sung.

Ghi chú: Có thể cấp quyền truy cập vào một ứng dụng được phê duyệt trước cho tổ hợp người dùng cá nhân và nhóm người dùng.

 

Để tìm hiểu thêm về quản lý Zoom App Marketplace, vui lòng tham khảo hướng dẫn quản trị viên Marketplace