Cung cấp trước SSO


Tổng quan

Zoom sử dụng dịch vụ cung cấp Tức thời (JIT) với Đăng nhập một lần theo mặc định. Điều này có nghĩa là khi người dùng tiến hành đăng nhập, một tài khoản Zoom sẽ được tạo cho họ dựa trên ánh xạ Ngôn ngữ đánh dấu bảo đảm an toàn (SAML) của bạn.Tuy nhiên, nếu không muốn tạo tự động tài khoản Zoom khi người dùng tiến hành đăng nhập, bạn có thể sử dụng tính năng cung cấp trước và tạo người dùng thông qua API REST hoặc CSV.

Lưu ý: Người dùng mới được tạo mà không khớp với miền được liên kết đã phê duyệt trên tài khoản của bạn sẽ nhận được email để xác minh địa chỉ email của họ.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Bật tính năng cung cấp trước cho tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản Zoom của bạn và điều hướng đến trang Đăng nhập một lần.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa
 3. Bên cạnh mục Cung cấp người dùng, chọn Trước khi đăng nhập.
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Thêm người dùng qua API REST

Khi tính năng cung cấp trước được bật, lệnh gọi API ssoCreate cũng sẽ được bật cho tài khoản của bạn. Người dùng được tạo bằng lệnh gọi API này sẽ chỉ có thể đăng nhập qua SSO. Mật khẩu sẽ không được tạo.

Nếu người dùng là Người dùng được cấp giấy phép, lệnh gọi API sẽ tạo một Liên kết cá nhân bằng tên người dùng (không sử dụng miền) của email cung cấp. Nếu tên người dùng hoặc ID Cuộc họp cá nhân (PMI) không hợp lệ hoặc đã được sử dụng, lệnh gọi API sẽ tạo ra một số ngẫu nhiên hoặc liên kết cá nhân ngẫu nhiên.

Tìm hiểu cách thêm người dùng qua API REST

Thêm người dùng qua CSV

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong bảng điều hướng, nhấp vào Quản lý người dùng, sau đó nhấp vào Người dùng.
 3. Nhấp vào thẻ  Người dùng.
 4. Ở phía bên phải của trang, nhấp vào Nhập.
 5. Nhấp vào Tải xuống mẫu CSV để tải xuống và điền mẫu.
  Lưu ý: Bạn cũng có thể trực tiếp tải xuống mẫu CSV.
 6. Mở tệp tin bằng phần mềm bảng tính như Microsoft Excel.
 7. Nhập thông tin người dùng theo định dạng CSV. Mỗi thông tin là một cột riêng biệt. 
  Lưu ý: Ba cột đầu tiên là các thông tin bắt buộc. Thông tin trong các cột khác có thể được thay đổi sau khi nhập người dùng.
  • Email (bắt buộc)
  • Tên (bắt buộc)
  • Họ (bắt buộc)
  • Bộ phận
  • Quản lý
  • Nhóm người dùng
  • Nhóm trò chuyện
  • Chức danh
  • Vị trí
 8. Lưu bảng tính dưới dạng tệp CSV (được phân tách bằng dấu phẩy).
 9. Chỉ định các loại giấy phép Cơ bản, Được cấp giấy phép hoặc Tại chỗ. Chọn bất kỳ tính năng nào bạn muốn áp dụng. Các tính năng này gắn liền với tất cả người dùng trong tệp CSV.
 10. Chọn Người dùng SSO.
 11. Nhấp vào Tải lên tệp tin CSV để tìm tệp tin .csv của bạn
 12. Nhấp vào tệp tin .csv của bạn và chọn Mở.
 13. Người dùng sẽ được phê duyệt tự động và xuất hiện trong danh sách người dùng của bạn.