Phiên tập dượt hội thảo trực tuyến


Phiên tập dượt hội thảo trực tuyến giúp bạn thiết lập và làm quen với chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến trước khi bắt đầu hội thảo của mình. Người chủ trì, người chủ trì thay thế, hoặc mọi người tham gia chính có thể truy cập phiên tập dượt.

Để tham gia phiên tập dượt, người chủ trì, người chủ trì thay thế, và người tham gia chính chỉ cần tham gia hội thảo trực tuyến trước khi người chủ trì bắt đầu phát trực tiếp hội thảo trực tuyến cho người dự thính, bởi vì hội thảo trực tuyến sẽ bắt đầu trong phiên tập dượt khi người chủ trì khởi động phiên. Người chủ trì hoặc đồng chủ trì có thể bắt đầu phát sóng khi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ghi chú:

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện cài đặt cho phiên tập dượt hội thảo trực tuyến

Cách bật phiên tập dượt hội thảo trực tuyến

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấn vào Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Lên lịch hội thảo trực tuyến hoặc nhấn vào tiêu đề của hội thảo trực tuyến đã được lên lịch.
 4. Nhấn vào Edit this Webinar [Chỉnh sửa hội thảo trực tuyến này].
 5. Trong phần Webinar Options [Tùy chọn hội thảo trực tuyến], nhấn hộp kiểm Enable Practice Session [Bật phiên tập dượt].

Cách bắt đầu phiên tập dượt hội thảo trực tuyến

Người dự thính sẽ không thể tham gia phiên tập dượt, chỉ người chủ trì, người chủ trì thay thế hoặc người tham gia chính có thể tham gia. Với mỗi hội thảo trực tuyến, chỉ một phiên tập dượt có thể hoạt động. Ví dụ: nếu người chủ trì khởi động phiên tập dượt, sau đó người chủ trì thay thế khởi động một phiên khác thì họ sẽ tham gia cùng một phiên tập dượt.

Desktop client

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Trong thẻ Home [Trang chủ] hoặc Meetings [Cuộc họp], hãy bắt đầu hội thảo trực tuyến.
  Người chủ trì, người chủ trì thay thế, và người tham gia chính sẽ thấy một biểu ngữ ở trên cùng cửa sổ Zoom cho biết họ đang ở chế độ tập dượt.

Web portal

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Trong menu điều hướng, nhấn Webinars [Hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn vào hội thảo trực tuyến có phiên tập dượt.
 4. Nhấn vào Start Practice Session [Bắt đầu phiên tập dượt].

Cách bắt đầu hội thảo trực tuyến trong phiên tập dượt

 1. Khởi động phiên tập dượt hội thảo trực tuyến.
 2. Tại biểu ngữ ở trên cùng, nhấn Start Webinar [Bắt đầu hội thảo trực tuyến].
 3. Nhấn Start [Bắt đầu] để khởi động hội thảo trực tuyến và cho phép người dự thính tham gia hội thảo trực tuyến.
  Người chủ trì và người tham gia chính khác sẽ thấy một biểu ngữ ở trên cùng cửa sổ Zoom cho biết hội thảo trực tuyến hiện đang phát trực tiếp.

Ghi chú: Điều này sẽ không thay đổi thời gian bắt đầu ban đầu mà bạn đã đặt khi lên lịch hội thảo trực tuyến. Chúng tôi khuyên bạn nên phối hợp với người tham gia chính khi bạn muốn tham gia phiên tập dượt trước thời gian bắt đầu dự kiến, nhờ đó phiên tập dượt sẽ không thay đổi thời gian bắt đầu sự kiện đã lên lịch.