Tắt tiếng micrô của bạn khi tham gia cuộc họp


Là người tham gia cuộc họp, bạn có thể chọn tắt tiếng micrô theo mặc định khi tham gia cuộc họp bằng cách bật Mute my microphone when joining a meeting [Tắt tiếng micrô của tôi khi tham gia cuộc họp]. Sau khi bật cài đặt này, micrô của bạn được tự động tắt/tắt tiếng khi tham gia mỗi cuộc họp, và bạn phải bật thủ công âm thanh để bỏ tắt tiếng. Cài đặt này hữu ích cho người tham gia ở trong môi trường ồn ào hay người tham gia vào cuộc họp trễ. Cài đặt này có thể ngăn gián đoạn và tiếng ồn trong cuộc họp. 

Điều kiện cài đặt để tự động tắt tiếng micrô của bạn khi tham gia cuộc họp

Cách bật tùy chọn Mute my microphone when joining a meeting [Tắt tiếng micrô của tôi khi tham gia cuộc họp]

Tắt âm thanh theo mặc định

Để bật tùy chọn Mute my microphone when joining a meeting [Tắt tiếng micrô của tôi khi tham gia cuộc họp]:

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Nhấn vào ảnh đại diện của bạn, rồi nhấn vào Settings [Cài đặt].
 3. Nhấn vào Audio [Âm thanh] audio-button.png.
 4. Chọn hộp kiểm Mute my microphone when joining a meeting [Tắt tiếng micrô của tôi khi tham gia cuộc họp].

Tắt video hoặc âm thanh theo mặc định khi tham gia cuộc họp

Bạn cũng có thể tắt âm thanh hoặc video trước khi tham gia cuộc họp bằng cách bật/tắt tùy chọn sau đây sau khi nhấn vào Join [Tham gia]

Để tắt âm thanh hoặc video trước khi tham gia cuộc họp:

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client và tham gia cuộc họp.
 2. Chọn hộp kiểm Do not connect to audio [Không kết nối âm thanh].
 3. (Tùy chọn) Chọn hộp kiểm Turn off my video [Tắt video của tôi] nếu bạn muốn tắt video của mình.
 4. Nhấn Tham gia.

Tắt âm thanh theo mặc định

Để bật Always Mute My Microphone [Luôn tắt tiếng micrô của tôi] (Android) hoặc Mute My Microphone [Tắt tiếng micrô của tôi] (iOS):

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Ở dưới cùng màn hình, nhấn Settings [Cài đặt] settings-button.png
 3. Nhấn vào Meetings [Cuộc họp].
 4. Nhấn vào công tắc bật/tắt bên cạnh Always Mute My Microphone [Luôn tắt tiếng micrô của tôi] (Android) hoặc Mute My Microphone [Tắt tiếng micrô của tôi] (iOS).

Tắt video hoặc âm thanh theo mặc định khi tham gia cuộc họp 

Bạn cũng có thể tắt âm thanh hoặc video trước khi tham gia cuộc họp bằng cách bật/tắt tùy chọn sau đây sau khi nhấn vào Join [Tham gia].

Để tắt âm thanh hoặc video trước khi tham gia cuộc họp:

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom và tham gia cuộc họp.
 2. Trong Join Options [Tùy chọn tham gia], nhấn vào công tắc bật/tắt Don't Connect To Audio [Không kết nối âm thanh].
 3. (Tùy chọn) Nhấn vào công tắc bật/tắt Turn Off My Video [Tắt video của tôi] để tắt video của bạn.
 4. Nhấn vào Join [Tham gia].