Bắt đầu với Android


Tổng quan

Bài viết này tóm tắt các tính năng khả dụng trên Android. Sử dụng ứng dụng Zoom Cloud Meetings trên Android cho phép bạn tham gia các cuộc họp, tự lên lịch cuộc họp, trò chuyện với các liên lạc và xem danh mục các liên lạc.

Lưu ý: Một số tính năng có thể không khả dụng do hạn chế về giấy phép hoặc tiện ích bổ sung. Vui lòng tham khảo các bài viết dành cho từng tính năng để biết thêm thông tin về yêu cầu cài đặt và cấu hình.

Bài viết này đề cập đến:

Yêu cầu cài đặt

Đăng nhập và tham gia

Sau khi khởi chạy Zoom, hãy nhấp vào Tham gia cuộc họp để tham gia một cuộc họp mà không cần đăng nhập. Nếu bạn muốn đăng nhập để bắt đầu hoặc lên lịch cho cuộc họp của mình, hãy nhấn vào Đăng nhập.

Để đăng nhập, bạn có thể sử dụng tài khoản Zoom, Google hoặc Facebook của mình. Bạn cũng có thể đăng nhập bằng cách sử dụng SSO. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy nhấn vào Đăng ký. Nếu bạn đã có tài khoản Zoom nhưng không nhớ mật khẩu, hãy nhấn vào Quên mật khẩu.

Gặp gỡ và trò chuyện

Sau khi đăng nhập, hãy nhấn vào Gặp gỡ và trò chuyện để sử dụng các tính năng sau:

Bạn cũng có thể truy cập các tính năng sau:

Điện thoại

Nhấn vào Điện thoại để sử dụng các tính năng Zoom Phone.

Lưu ý: Cần có giấy phép Zoom Phone.

Cuộc họp

Nhấn vào Cuộc họp để xem thông tin Phòng họp cá nhân của bạn và các cuộc họp đã được lên lịch sắp tới khác.

Các cuộc họp sắp tới sẽ được liệt kê theo ngày, không có cuộc họp định kỳ theo thời gian cố định được liệt kê ở dưới cùng.

Nếu bạn không thấy một cuộc họp đã được lên lịch, hãy nhấn vào biểu tượng làm mới ở góc trên cùng bên phải.

Lưu ý: Zoom sẽ chỉ hiển thị các cuộc họp đã được lên lịch của bạn theo mặc định và sẽ không hiển thị mọi cuộc họp bạn đã được mời. Bạn sẽ cần tích hợp lịch của mình với Zoom để hiển thị các cuộc họp bạn đã được mời hoặc các cuộc họp ngoài Zoom khác.

Liên lạc

Nhấn vào Liên lạc để liệt kê tất cả liên lạc của bạn và thêm liên lạc mới.

Cài đặt

Nhấn vào Cài đặt để xem các cài đặt cuộc họp và cuộc trò chuyện.

Tìm hiểu thêm về cài đặt Zoom.