Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động


Tổng quan

Cuối tháng này, Zoom sẽ khởi chạy lại Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động, công cụ này cho phép người dùng biết được khi nào người chủ trì cuộc họp hoặc người tham gia cuộc họp khác sử dụng ứng dụng có thể truy cập nội dung cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trong thời gian thực.

Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động là một công cụ cho phép chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên biết được và quản lý các ứng dụng đã truy cập nội dung cuộc họp của người dùng tài khoản trong 30 ngày qua theo thời gian thực để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về việc có muốn tiếp tục phê duyệt cho hành vi sử dụng các ứng dụng này trong các cuộc họp và hội thảo trực tuyến của họ hay không. Bằng cách nhấp vào một ứng dụng được liệt kê trong báo cáo, chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có thể dễ dàng tắt ứng dụng (và bật lại ứng dụng sau này) hoặc cập nhật giao diện của ứng dụng (biểu tượng, tên và mô tả) cho các thành phần tích hợp tùy chỉnh do tài khoản phát triển để sử dụng nội bộ. Điều này giúp đảm bảo rằng chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên biết được ứng dụng nào sẽ kích hoạt Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động trong cuộc họp của người dùng, quản lý các ứng dụng có quyền truy cập theo thời gian thực vào cuộc họp của họ và giúp người dùng nắm bắt được bất kỳ thay đổi nào.

Để biết thêm thông tin về Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp và bài viết hỗ trợ.

Bài viết này đề cập đến:

Sử dụng Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động

Chỉ chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên mới có thể truy cập vào Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động.

Để truy cập vào báo cáo:

  1. Truy cập marketplace.zoom.us và đăng nhập với vai trò là quản trị viên.
  2. Nhấp vào Quản lý.
  3. Nhấp vào Ứng dụng trên tài khoản.
  4. Trên tab Ứng dụng đã cài đặt, nhấp vào Ứng dụng truy cập nội dung trong Báo cáo Cuộc họp/Hội thảo trực tuyến ở góc dưới cùng bên phải. Danh sách các ứng dụng đã truy cập nội dung cuộc họp của người dùng tài khoản trong 30 ngày qua theo thời gian thực sẽ xuất hiện.
  5. Nhấp vào tên của bất kỳ ứng dụng nào được liệt kê để biết thêm thông tin về ứng dụng và quản lý ứng dụng, bao gồm bật và tắt ứng dụng trên tài khoản của bạn.

Để tắt ứng dụng:

  1. Nhấp vào tên của ứng dụng được liệt kê trong Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động hoặc tìm ứng dụng trong danh sách các ứng dụng đã cài đặt của bạn.
  2. Nhấp vào tab Quản lý ứng dụng.
  3. Nhấp vào Tắt.

Câu hỏi thường gặp

Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động là gì? Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động có được khởi chạy lại hay không, nếu có thì vào khi nào?

Khi một ứng dụng truy cập vào nội dung cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến theo thời gian thực thì biểu tượng của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ xuất hiện trong cửa sổ cuộc họp.

Người dùng có thể di chuột qua biểu tượng để hiển thị danh sách các ứng dụng có quyền truy cập vào nội dung của cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến hiện tại trong thời gian thực, cùng với tài khoản hoặc người dùng nào đã phê duyệt ứng dụng. Người dùng có thể biết được nội dung mà từng ứng dụng đang truy cập. Người dùng cũng có thể nhấp vào tên ứng dụng trong danh sách để tìm hiểu thêm thông tin về ứng dụng và nhà phát triển ứng dụng.

Biểu tượng của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ xuất hiện trong cùng một cửa sổ với cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến của bạn, ở góc trên cùng bên trái bên cạnh biểu tượng mã hóa, với thông tin chú giải công cụ trong vài lần đầu tiên mà người dùng nhìn thấy biểu tượng.

Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ khởi chạy lại vào tháng này. Để biết thêm thông tin về Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp và bài viết hỗ trợ.

Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động là gì?

Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động là một công cụ cho phép chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên biết được và quản lý các ứng dụng đã truy cập nội dung cuộc họp của người dùng tài khoản trong 30 ngày qua theo thời gian thực. Bằng cách nhấp vào một ứng dụng được liệt kê trong báo cáo, chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có thể dễ dàng tắt ứng dụng (và bật lại ứng dụng sau này) hoặc cập nhật giao diện của ứng dụng (biểu tượng, tên và mô tả) cho các thành phần tích hợp tùy chỉnh được đội ngũ CNTT phê duyệt. Điều này giúp đảm bảo rằng chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên biết ứng dụng nào sẽ kích hoạt Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động trong cuộc họp của người dùng.

Ai có thể truy cập và sử dụng Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động?

Chỉ chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên mới có thể truy cập vào Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động.

Chủ sở hữu tài khoản là ai? Ai là quản trị viên của tài khoản?

Chủ sở hữu tài khoản là công ty hoặc cá nhân đăng ký tài khoản Zoom và họ chỉ định một hoặc nhiều người, được gọi là "quản trị viên", để quản lý và cấp quyền trên tài khoản của họ. Có thể chỉ định lại vai trò quản trị viên này cho người dùng khác sau khi tạo tài khoản và người dùng có thể chủ động tổ chức các cuộc họp hoặc hội thảo trực tuyến trên tài khoản của họ hoặc quản lý cài đặt tài khoản mà không cần tổ chức cuộc họp. Có thể tìm chủ sở hữu tài khoản trên trang Hồ sơ tài khoản.

Quản trị viên của tài khoản là người dùng được chỉ định bởi chủ sở hữu tài khoản có quyền quản trị, bao gồm thêm, xóa hoặc chỉnh sửa người dùng, cũng như quản lý các tính năng nâng cao.

Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động có liệt kê mọi ứng dụng mà đã truy cập vào mọi loại nội dung hoặc dữ liệu cuộc họp trong 30 ngày qua không?

Không, Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động chỉ liệt kê các ứng dụng đã truy cập nội dung cuộc họp (âm thanh, video, trò chuyện) của người dùng tài khoản xuyên suốt cuộc họp trong 30 ngày qua. Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động sẽ hoạt động tương tự ở chỗ công cụ này chỉ hiển thị cho người tham gia các ứng dụng đang truy cập nội dung cuộc họp (âm thanh, video, trò chuyện) xuyên suốt cuộc họp theo thời gian thực. Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động được thiết kế để cung cấp báo hiệu cho chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên dựa trên dữ liệu lịch sử của các ứng dụng đang được sử dụng trên tài khoản của họ mà có thể được hiển thị trong Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động, sau khi báo cáo được phát hành.

Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động có cho phép chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên thay đổi văn bản trên cửa sổ bật lên và thông tin chú giải công cụ trong Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động không?

Chúng tôi hiện không cung cấp chức năng này.

Có thể bật hoặc tắt các ứng dụng thông qua Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động không?

Có, chủ sở hữu tài khoản và quản trị viên có thể nhấp vào tên của bất kỳ ứng dụng nào trong Báo cáo của Trình thông báo ứng dụng đang hoạt động để quản lý ứng dụng đó, bao gồm bật và tắt ứng dụng.

Chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên có thể biết được tất cả các ứng dụng trước đây đã truy cập vào nội dung cuộc họp theo thời gian thực (không chỉ 30 ngày qua) hay không?

Bản phát hành này có giới hạn trong vòng 30 ngày.