Hiểu hóa đơn của bạn


Hóa đơn của bạn sẽ thể hiện các sản phẩm trong gói đăng ký tài khoản, bao gồm số lượng, giá và thuế hiện hành.

Để biết thêm thông tin về cách xem hóa đơn, vui lòng tham khảo bài viết xem hóa đơn của bạn

Chi tiết hóa đơn của bạn

Ở trên cùng bên trái hóa đơn, bạn có thể tìm thấy ngày lập hóa đơn (Invoice Date [Ngày lập hóa đơn]), Số hóa đơn (luôn bắt đầu bằng INV), Điều khoản thanh toán của bạn, Due Date [Ngày đến hạn] hóa đơn, Account Number [Số tài khoản], Currency [Tiền tệ], Account Name [Tên tài khoản]Address [Địa chỉ] và sau cùng là địa chỉ liên hệ hóa đơn và liên hệ người nhận và địa chỉ email trên hồ sơ.

Ghi chú: Địa chỉ email liên hệ hóa đơn và liên hệ người mua được liệt kê trên hóa đơn có thể không giống với địa chỉ email của chủ sở hữu tài khoản hoặc địa chỉ email đăng nhập.

Bạn có thể tìm thông tin gửi tiền, số PO và thông tin miễn thuế ở phía bên phải hóa đơn, nếu có. Mẫu W-9 của Zoom có ở đây.

Trong phần Charge Details [Chi tiết chi phí], bạn sẽ tìm thấy tất cả thông tin sản phẩm, số lượng và giá. Mỗi sản phẩm sẽ bao gồm Service Period [Kỳ dịch vụ], là khoảng thời gian liên quan đến chi phí.

Invoice Totals [Tổng cộng hóa đơn] sẽ thể hiện Subtotal [Tổng phụ] (không bao gồm thuế), Total [Tổng cộng] (bao gồm thuế) và Invoice Balance [Số dư hóa đơn] của bạn. Số dư hóa đơn là số tiền hiện phải trả trên hóa đơn.

Ghi chú: Nếu hóa đơn của bạn có Total (Including Tax) [Tổng cộng (bao gồm thuế)] nêu trong ngoặc đơn, ví dụ (1.00 USD) thì số tiền này là khoản ghi có. Nếu bạn sử dụng thanh toán tự động, khoản ghi có này sẽ được áp dụng tự động cho các hóa đơn trong tương lai. Nếu bạn có Điều khoản ròng, bạn sẽ cần mở phiếu thanh toán để áp dụng khoản ghi có đó cho hóa đơn.

Trong phần Tax Details [Chi tiết thuế], bạn có thể tìm thấy bản phân tích chi tiết về những sản phẩm bị tính thuế, loại thuế áp dụng và số tiền thuế được tính.

Sau khi đã thực hiện thanh toán hoặc áp dụng khoản ghi có cho hóa đơn, bạn sẽ tìm thấy phần Transactions [Giao dịch] ở cuối hóa đơn. Phần này sẽ hiển thị bất cứ khoản thanh toán, ghi có, hoặc khoản hoàn tiền đã thực hiện liên quan đến hóa đơn này, bao gồm cả ngày thực hiện giao dịch và số tiền.

Tài nguyên bổ sung 

Nếu bạn cần thay đổi người nhận hóa đơn, bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn này.

Nếu có thắc mắc khác về thuế, vui lòng tham khảo các tài nguyên về thuế này.

Đối với các thắc mắc về khoản tiền thừa, vui lòng xem các liên kết sau:

Nếu bạn vẫn cần trợ giúp về hóa đơn, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách trò chuyện với nhóm Thanh toán.