Quản lý người dự thính và người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến


Hội thảo trực tuyến của bạn có thể có cả người tham gia chính và người dự thính và bạn quản lý họ trong vai trò là người chủ trì. Bằng cách nhấn Participants [Người tham gia] trong chức năng điều khiển của người chủ trì, bạn có thể quản lý người tham gia chính và người dự thính trong hội thảo trực tuyến của mình. Việc quản lý này bao gồm nâng cấp người tham gia chính thành người đồng chủ trì hoặc nâng cấp người dự thính thành người tham gia chính, giáng cấp người tham gia chính thành người dự thính, bỏ tắt tiếng, dừng video, v.v.

Bạn cũng có thể xem báo cáo sau khi hội thảo trực tuyến kết thúc và xem đăng ký, người dự thính, bỏ phiếu, hay các chi tiết khác.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để quản lý người dự thính và người tham gia chính trong hội thảo trực tuyến

Cách truy cập bảng điều khiển Người tham gia

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Bắt đầu hội thảo trực tuyến với vai trò là người chủ trì.
 3. Nhấn vào Participants [Người tham gia] trong chức năng điều khiển hội thảo trực tuyến.
  Bảng điều khiển Participants [Người tham gia] ở bên phải màn hình của bạn. Người chủ trì, đồng chủ trì và người tham chính được liệt kê trong thẻ Panelist [Người tham gia chính] và người dự thính được liệt kê trong thẻ Attendees [Người dự thính].

Ghi chú: Người tham gia được hiển thị theo thứ tự sau.

 1. Người tham gia được phép phát biểu.
 2. Người tham gia đã giơ tay. Người tham gia giơ tay trước tiên sẽ được hiển thị ở trên cùng.
 3. Người tham gia không giơ tay.

Cách quản lý người tham gia chính

Di chuột lên tên người tham gia và nhấn More [Thêm]. Bạn sẽ thấy các tùy chọn sau để quản lý người tham gia:

Chuyển người tham gia chính thành người dự thính

Nếu bạn hạ cấp người tham gia chính thì điều đó dẫn đến loại bỏ liên kết tham gia với tư cách người tham gia chính ra khỏi web. Nếu đây là hội thảo trực tuyến định kỳ thì cũng có nghĩa hành động này sẽ loại bỏ người tham gia chính ra khỏi tất cả các sự kiện. Nếu bạn nâng cấp họ lại thành người tham gia chính trong cùng một hội thảo trực tuyến mà họ đã bị hạ cấp thì họ sẽ được bổ sung lại trên web.

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Bắt đầu hội thảo trực tuyến với vai trò là người chủ trì.
 3. Nhấn vào Participants [Người tham gia].
 4. Nhấn thẻ Panelists [Người tham gia chính].
 5. Di chuột lên tên người tham gia chính bạn muốn chỉ định là người dự thính và nhấn vào More [Thêm].
 6. Nhấn vào Change Role to Attendee [Thay đổi vai trò thành người dự thính]

Cách quản lý người dự thính

Trên thẻ Attendees [Người dự thính], bạn sẽ thấy danh sách người dự thính hiện tại cùng mọi phản hồi phi ngôn ngữ họ đã chọn bên cạnh tên của họ. Khi có từ 7 người dự thính trở lên, thanh tìm kiếm sẽ hiển thị sẵn ở đầu danh sách, cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm người dự thính cụ thể.

Để quản lý người dự thính, hãy di chuột lên tên người dự thính và nhấn More [Thêm]. Bạn sẽ thấy các tùy chọn sau:

Nâng cấp người dự thính thành người tham gia chính

 1. Đăng nhập vào Zoom desktop client.
 2. Bắt đầu hội thảo trực tuyến với vai trò là người chủ trì.
 3. Nhấn vào Participants [Người tham gia].
 4. Nhấn thẻ Attendees [Người dự thính].
 5. Di chuột lên tên người dự thính bạn muốn nâng cấp và nhấn More [Thêm].
 6. Nhấn Promote to panelist [Nâng cấp thành người tham gia chính].

Điều khiển bổ sung

Có một số chức năng điều khiển bổ sung ở cuối bảng Participants [Người tham gia] trong thẻ Panelists [Người tham gia chính]:

Điều khiển chế độ xem người dự thính

Người chủ trì và đồng chủ trì cũng có thể kiểm soát bố cục video hiển thị người dự thính trong hội thảo trực tuyến. Tất cả người tham gia chính có thể thiết lập bố cục chế độ xem khác biệt của riêng họ so với bố cục dành cho người dự thính.

Chức năng điều khiển chế độ xem người dự thính được đặt ở hai vị trí: luôn hiển thị trong bảng Participants [Người tham gia] trong phần More [Thêm] hoặc ở góc trên cùng bên phải của video bằng cách nhấn View [Xem]. Các tùy chọn sau đây có sẵn:

Khi người chủ trì hoặc người tham gia chính chia sẻ màn hình của họ, các tùy chọn sẽ thay đổi và xuất hiện như sau: