Sử dụng Phòng chờ


Tính năng Phòng chờ cho phép người chủ trì kiểm soát khi có người tham gia cuộc họp. Là người chủ trì cuộc họp, bạn có thể tiếp nhận từng người dự thính hoặc sắp xếp toàn bộ người dự thính vào Phòng chờ rồi tiếp nhận tất cả họ một lần. Bạn có thể đưa tất cả người tham gia vào Phòng chờ khi tham gia cuộc họp, hoặc cho phép người tham gia từ tài khoản Zoom của bạn và cho phép người tham gia với miền xác định được bỏ qua Phòng chờ. Với vai trò là người chủ trì, nếu mất kết nối từ cuộc họp thì bạn cũng có thể chọn tự động chuyển người tham gia vào Phòng chờ trong khi cuộc họp đang diễn ra.

Khi tham gia cuộc họp đã kích hoạt Phòng chờ, người tham gia sẽ nhìn thấy màn hình sau:

Bạn cũng có thể tùy chỉnh màn hình Phòng chờ với logo, tiêu đề và mô tả của riêng bạn hoặc thêm video cần xem trước khi tham gia.

Bài viết này đề cập đến:

Điều kiện tiên quyết để sử dụng Phòng chờ

Sử dụng phòng chờ

Trò chuyện hai chiều với người tham gia Phòng chờ

Xem video trong Phòng chờ

Đổi tên người tham gia trong Phòng chờ

Các giới hạn của Phòng chờ

Cách sử dụng Phòng chờ

Bật hoặc tắt Phòng chờ trong cuộc họp

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào More [Thêm] và chọn Enable Waiting Room [Bật phòng chờ] để bật hoặc tắt tính năng.

Chấp nhận người tham gia trong khi cuộc họp đang diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Trong mục Phòng chờ, nhấp vào Chấp nhận bên cạnh tên của người tham gia để cho phép họ tham gia cuộc họp.

Tiếp nhận tất cả người tham gia từ Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn Admit all [Tiếp nhận tất cả].
  Screen_Shot_2020-07-24_at_5.06.34_PM.png

Đưa người tham gia vào Phòng chờ trong khi cuộc họp đang diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào More [Thêm] bên cạnh tên người tham gia và chọn Put in Waiting Room [Đưa vào phòng chờ].
  Screen_Shot_2020-07-24_at_5.10.04_PM.png

Gửi tin nhắn cho người tham gia trong Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Chat [Trò chuyện] .
 2. Nhấn vào danh sách sổ xuống bên cạnh mục To: [Đến:]
 3. Nhấn vào Everyone (in Waiting Room) [Mọi người (trong Phòng chờ)].
 4. Nhập và gửi tin nhắn trò chuyện của bạn đến Phòng chờ. 

Sau khi gửi tin nhắn, người tham gia trong Phòng chờ sẽ nhìn thấy tin nhắn trên màn hình Phòng chờ:

Đổi tên người tham gia khi họ đang ở trong Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì hoặc đồng chủ trì cuộc họp, nhấp vào Người tham gia.
 2. Trong mục Phòng chờ, nhấp vào (Xem thêm) bên cạnh tên của người tham gia.
 3. Trong menu thả xuống, nhấp vào Đổi tên.
 4. Nhập tên mới, sau đó nhấp vào Thay đổi.
  Người tham gia sẽ nhận được thông báo rằng người chủ trì đã đổi tên của họ cũng như tên mới được đổi. Người tham gia có thể nhấp vào OK hoặc Rời khỏi cuộc họp. Khi nhấp vào OK, người tham gia chưa được chấp nhận tham gia cuộc họp.

Bật hoặc tắt Phòng chờ trong cuộc họp

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào More [Thêm] và chọn Put in Waiting Room [Đưa vào phòng chờ] để bật hoặc tắt tính năng.

Chấp nhận người tham gia trong khi cuộc họp diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào Admit [Tiếp nhận] để đưa người tham gia vào cuộc họp.

Đưa người tham gia vào Phòng chờ trong khi cuộc họp đang diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào More [Thêm] bên cạnh tên người tham gia và chọn Put in Waiting Room [Đưa vào phòng chờ].

Đổi tên người tham gia khi họ đang ở trong Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì hoặc đồng chủ trì cuộc họp, nhấp vào Người tham gia.
 2. Trong mục Phòng chờ, nhấp vào (Xem thêm) bên cạnh tên của người tham gia.
 3. Trong menu thả xuống, nhấp vào Đổi tên.
 4. Nhập tên mới, sau đó nhấp vào Thay đổi.
  Người tham gia sẽ nhận được thông báo rằng người chủ trì đã đổi tên của họ cũng như tên mới được đổi. Người tham gia có thể nhấp vào OK hoặc Rời khỏi cuộc họp. Khi nhấp vào OK, người tham gia chưa được chấp nhận tham gia cuộc họp.

Bật hoặc tắt Phòng chờ trong cuộc họp

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Xem thêm trong bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Nhấn vào Bảo mật.
 3. Đảm bảo rằng Waiting Room [Phòng chờ] đã được bật.

Chấp nhận người tham gia trong khi cuộc họp diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Bên cạnh tên người tham gia bạn muốn tiếp nhận, nhấn vào Admit [Tiếp nhận].

Đưa người tham gia vào Phòng chờ trong khi cuộc họp đang diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào tên người tham gia bạn muốn đưa vào Phòng chờ.
 3. Nhấn vào Put in Waiting Room [Đưa vào phòng chờ].

Tiếp nhận tất cả người tham gia từ Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào Admit all [Tiếp nhận tất cả].

Gửi tin nhắn cho người tham gia trong Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Xem thêm.
 2. Nhấn vào Chat [Trò chuyện].
 3. Bên cạnh phần Send to: [Gửi đến:], nhấn vào danh sách sổ xuống.
 4. Chọn Everyone (in Waiting Room) [Mọi người (trong phòng chờ)].
 5. Nhập và gửi tin nhắn của bạn.

Đổi tên người tham gia khi họ đang ở trong Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì hoặc đồng chủ trì cuộc họp, nhấn vào Người tham gia.
 2. Trong mục Phòng chờ, nhấn vào tên của người tham gia.
 3. Nhấn vào Đổi tên.
 4. Nhập tên mới, sau đó nhấn vào Thay đổi.
  Người tham gia sẽ nhận được thông báo rằng người chủ trì đã đổi tên của họ cũng như tên mới được đổi. Người tham gia có thể nhấn vào OK hoặc Rời khỏi cuộc họp. Khi nhấn vào OK, người tham gia chưa được chấp nhận tham gia cuộc họp.

Bật hoặc tắt Phòng chờ trong cuộc họp

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Xem thêm trong bảng điều khiển cuộc họp.
 2. Nhấn vào Bảo mật.
 3. Nhấn vào Phòng chờ để chuyển sang màu xanh lá để bật hoặc sang màu trắng để tắt tính năng.

Chấp nhận người tham gia trong khi cuộc họp diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Bên cạnh tên người tham gia bạn muốn tiếp nhận, nhấn vào Admit [Tiếp nhận].

Tiếp nhận tất cả người tham gia từ Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào Admit all [Tiếp nhận tất cả].

Đưa người tham gia vào Phòng chờ trong khi cuộc họp đang diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào tên người tham gia bạn muốn đưa vào Phòng chờ.
 3. Nhấn vào Put in Waiting Room [Đưa vào phòng chờ].

Gửi tin nhắn cho người tham gia trong Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào More [Thêm].
 2. Nhấn vào Chat [Trò chuyện].
 3. Bên cạnh phần Send to: [Gửi đến:], nhấn vào danh sách sổ xuống.
 4. Chọn Everyone (in Waiting Room) [Mọi người (trong phòng chờ)].
 5. Nhập và gửi tin nhắn của bạn.

Đổi tên người tham gia khi họ đang ở trong Phòng chờ

 1. Với vai trò là người chủ trì hoặc đồng chủ trì cuộc họp, nhấn vào Người tham gia.
 2. Trong mục Phòng chờ, nhấn vào tên của người tham gia.
 3. Nhấn vào Đổi tên.
 4. Nhập tên mới, sau đó nhấn vào Thay đổi.
  Người tham gia sẽ nhận được thông báo rằng người chủ trì đã đổi tên của họ cũng như tên mới được đổi. Người tham gia có thể nhấn vào OK hoặc Rời khỏi cuộc họp. Khi nhấn vào OK, người tham gia chưa được chấp nhận tham gia cuộc họp.

Chấp nhận người tham gia trong khi cuộc họp diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào Admit [Tiếp nhận] để đưa người tham gia vào cuộc họp.

Đưa người tham gia vào Phòng chờ trong khi cuộc họp đang diễn ra

 1. Với vai trò là người chủ trì cuộc họp, nhấn vào Participants [Người tham gia] .
 2. Nhấn vào More [Thêm] bên cạnh tên người tham gia.
 3. Nhấn vào Put in Waiting Room [Đưa vào trong phòng chờ].