Cài đặt hoặc cập nhật Zoom trên Linux


Tổng quan

Hãy làm theo những hướng dẫn bên dưới để cài đặt Zoom trên các bản phân phối của Linux như Debian, Ubuntu, Linux Mint, và Arch. Bạn cũng có thể sử dụng những hướng dẫn này để cập nhật bản cài đặt Zoom hiện có trên Linux.

Lưu ý: Nếu bạn là người dùng mới hoặc chưa có kinh nghiệm sử dụng Linux, hãy làm theo các phần để sử dụng trình cài đặt đồ hoạ.

Bài viết này đề cập đến:

Debian, Ubuntu hoặc Linux Mint

Lưu ý: Những bước này cũng áp dụng cho hầu hết các bản phân phối khác dựa trên Ubuntu như Kubuntu và Elementary.

Sử dụng trình cài đặt đồ hoạ

Đây là phương pháp được khuyến khích cho những người dùng mới của Linux hoặc muốn sử dụng trình cài đặt đồ hoạ.

 1. Mở thiết bị đầu cuối, gõ lệnh sau và nhấn phím Enter để cài đặt GDebi.
  sudo apt install gdebi
  Ghi chú:
  • GDebi thường được cài đặt theo mặc định trên hầu hết các bản phân phối dựa trên Ubuntu.
  • Nếu bạn sử dụng Debian và gặp thông báo lỗi "không nằm trong tệp sudoers", hãy chạy các lệnh sau để cài đặt sudo rồi thử cài đặt lại GDebi.
   su - 
   apt install sudo
 2. Nhập mật khẩu quản trị viên và tiếp tục quy trình cài đặt khi được nhắc.
 3. Tải tệp trình cài đặt DEB xuống từ Download Center của chúng tôi.
 4. Sử dụng GDebi và nhấn đúp vào tệp trình cài đặt để mở tệp.
 5. Nhấn vào Install [Cài đặt].
 6. Nhập mật khẩu quản trị viên và tiếp tục quy trình cài đặt khi được nhắc.

Sử dụng terminal

 1. Tải tệp trình cài đặt DEB xuống từ Download Center của chúng tôi
 2. Sử dụng trình quản lý tệp để mở vị trí tải xuống.
 3. Nhấn chuột phải vào trình quản lý tệp và nhấn vào Terminal hoặc Open in Terminal [Mở trong terminal] để mở terminal ở vị trí hiện tại.
 4. Nhập lệnh sau và nhấn phím Enter để chạy.
  sudo apt install ./zoom_amd64.deb
  Ghi chú:
  • Hãy đảm bảo bạn nhập đúng tên tệp DEB. Trong đa số các trường hợp, tên tệp sẽ là zoom_amd64.deb nhưng sẽ có khác biệt nếu bạn sử dụng hệ thống 32 bit hoặc tệp DEB cho phiên bản cũ hơn của Debian hoặc Ubuntu.
  • Nếu bạn sử dụng Debian và gặp thông báo lỗi "không nằm trong tệp sudoers", hãy chạy các lệnh sau rồi thử cài đặt lại.
   su - 
   apt install sudo
 5. Nhập mật khẩu quản trị viên và tiếp tục quy trình cài đặt khi được nhắc.

Các thư viện cần có

Nếu bạn không cài đặt các thư viện cần có khi sử dụng terminal hoặc trình cài đặt đồ hoạ, hãy chạy lệnh này để cập nhật cơ sở dữ liệu gói rồi thử cài đặt lại Zoom.

sudo apt update

Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt các thư viện cần có bên dưới.

libglib2.0-0
libgstreamer-plugins-base0.10-0 
libxcb-shape0
libxcb-shm0
libxcb-xfixes0
libxcb-randr0
libxcb-image0
libfontconfig1
libgl1-mesa-glx
libxi6
libsm6
libxrender1
libpulse0
libxcomposite1
libxslt1.1
libsqlite3-0
libxcb-keysyms1
libxcb-xtest0
ibus

Gỡ cài đặt Zoom

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt, hãy chạy lệnh bên dưới trong terminal.

sudo apt remove zoom

openSUSE 

Sử dụng trình cài đặt đồ hoạ

Đây là phương pháp được khuyến khích cho những người dùng mới của Linux hoặc muốn sử dụng trình cài đặt đồ hoạ.

 1. Tải tệp trình cài đặt RPM xuống từ Download Center của chúng tôi.
 2. Sử dụng trình quản lý tệp để mở vị trí tải xuống.
 3. Nhấn chuột phải vào tệp trình cài đặt RPM, chọn Open With [Mở bằng] và nhấn vào Install/Remove Software [Cài đặt/Gỡ bỏ phần mềm].
 4. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn khi được nhắc.
 5. Nhấn vào Accept [Chấp nhận] để cài đặt Zoom và các thư viện cần có được yêu cầu.

Sử dụng terminal

 1. Tải tệp trình cài đặt RPM xuống từ Download Center của chúng tôi.
 2. Sử dụng trình quản lý tệp để mở vị trí tải xuống.
 3. Nhấn chuột phải vào trình quản lý tệp, chuyển đến Actions [Hành động] và nhấn vào Open Terminal Here [Mở terminal tại đây] để mở terminal tại vị trí hiện tại.
 4. Chạy lệnh sau để cài đặt Zoom.
  sudo zypper install zoom_openSUSE_x86_64.rpm
  Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn nhập đúng tên tệp RPM. Nếu bạn đang cài đặt trên hệ thống 32 bit, tên tệp sẽ là zoom_openSUSE_i686.rpm.
 5. Nhập mật khẩu quản trị viên và tiếp tục quy trình cài đặt khi được nhắc.

Các thư viện cần có

Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt các thư viện cần có bên dưới.

32 bit

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
libudev.so.1
libgobject-2_0-0-32bit
libgstapp-0_10-0-32bit
libgstinterfaces-0_10-0-32bit
libXi6-32bit
libSM6-32bit
libdbus-1-3-32bit
libasound2-32bit
ibus

64 bit

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
libudev.so.1
libgobject-2_0-0
libgstapp-0_10-0
libgstinterfaces-0_10-0
libXi6
libSM6
libdbus-1-3
libasound2
ibus

Gỡ cài đặt Zoom

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt, hãy chạy lệnh bên dưới trong terminal.

sudo zypper remove zoom

Oracle Linux, CentOS, RedHat hoặc Fedora

Sử dụng trình cài đặt đồ hoạ (chỉ cho Fedora)

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Fedora GNOME, bạn có thể sử dụng trung tâm ứng dụng GNOME để cài đặt Zoom.

 1. Tải tệp trình cài đặt RPM xuống từ Download Center của chúng tôi.
 2. Sử dụng trình quản lý tệp để mở vị trí tải xuống.
 3. Nhấn đúp vào tệp trình cài đặt RPM để mở trong trình ứng dụng GNOME.
 4. Nhấn vào Install [Cài đặt].
 5. Nhập mật khẩu quản trị viên và tiếp tục quy trình cài đặt khi được nhắc.

Sử dụng terminal

 1. Tải tệp trình cài đặt RPM xuống từ Download Center của chúng tôi.
 2. Nhập lệnh sau và nhấn phím Enter để chạy.
  sudo yum localinstall zoom_x86_64.rpm
  Lưu ý: Hãy đảm bảo bạn nhập đúng tên tệp RPM. Nếu bạn đang cài đặt trên hệ thống 32 bit, tên tệp sẽ là zoom_i686.rpm.
 3. Nhập mật khẩu quản trị viên và tiếp tục quy trình cài đặt khi được nhắc.

Các thư viện cần có

Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt các thư viện cần có bên dưới.

32 bit

ld-linux.so.2
libc.so.6
libX11.so.6
libXfixes.so.3
libglib-2.0.so.0
libGL.so.1
libsqlite3.so.0
libXrender.so.1
libXcomposite.so.1
libQt3Support.so.4
libxslt.so.1
libgstvideo-0.10.so.0
libasound.so.2
libpulse.so.0
libgthread-2.0.so.0
libxcb-shape.so.0
libxcb-shm.so.0
libxcb-randr.so.0
libxcb-image.so.0
libxcb-xtest.so.0
libxcb-keysyms.so.1
mesa-dri-drivers(x86-32)
ibus

64 bit

ld-linux-x86-64.so.2()(64bit)
libc.so.6()(64bit)
libX11.so.6()(64bit)
libXfixes.so.3()(64bit)
libglib-2.0.so.0()(64bit)
libGL.so.1()(64bit)
libsqlite3.so.0()(64bit)
libXrender.so.1()(64bit)
libXcomposite.so.1()(64bit)
libQt3Support.so.4()(64bit)
libxslt.so.1()(64bit)
libgstvideo-0.10.so.0()(64bit)
libasound.so.2()(64bit)
libpulse.so.0()(64bit)
libgthread-2.0.so.0()(64bit)
libxcb-shape.so.0()(64bit)
libxcb-shm.so.0()(64bit)
libxcb-randr.so.0()(64bit)
libxcb-image.so.0()(64bit)
libxcb-xtest.so.0()(64bit)
libxcb-keysyms.so.1()(64bit)
mesa-dri-drivers
ibus

Gỡ cài đặt Zoom

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt, hãy chạy lệnh bên dưới trong terminal.

sudo yum remove zoom

Arch hoặc Manjaro

Sử dụng trình cài đặt đồ hoạ

Làm theo những bước sau nếu bạn có trình quản lý gói đồ hoạ Pamac. Đa số các bản phân phối dựa trên Arch (ví dụ như Manjaro) đều được cài đặt gói đồ hoạ này theo mặc định.

 1. Tải tệp trình cài đặt TAR.XZ xuống từ Download Center của chúng tôi.
 2. Sử dụng trình quản lý tệp để mở vị trí tải xuống.
 3. Nhấn đúp vào tệp trình cài đặt TAR.XZ để mở trong Pamac.
  Pamac sẽ hiển thị các thư viện cần có được yêu cầu sẽ được cài đặt với Zoom.
 4. Nhấn vào Apply [Áp dụng].
 5. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn khi được nhắc.

Lưu ý: Nếu bạn gặp vấn đề khi cài đặt các thư viện cần có được yêu cầu, hãy sử dụng trình quản lý gói để cập nhật hệ thống.

Sử dụng terminal

 1. Tải tệp trình cài đặt TAR.XZ xuống từ Download Center của chúng tôi.
 2. Sử dụng trình quản lý tệp để mở vị trí tải xuống.
 3. Nhấn chuột phải vào trình quản lý tệp và nhấn vào Terminal để mở terminal ở vị trí hiện tại.
 4. Nhập lệnh sau và nhấn phím Enter để chạy.
  sudo pacman -U zoom_x86_64.pkg.tar.xz
 5. Nhập mật khẩu quản trị viên và tiếp tục quy trình cài đặt khi được nhắc.
  Pacman cũng sẽ tải xuống và cài đặt các thư viện cần có được yêu cầu

Gỡ cài đặt Zoom

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt, hãy chạy lệnh bên dưới trong terminal. Việc này cũng sẽ gỡ bỏ mọi thư viện cần có không bắt buộc bởi những ứng dụng đã cài đặt khác.

 sudo pacman -Rs zoom