Tạo và sử dụng các kênh trò chuyện


Các kênh này cho phép bạn tạo các nhóm riêng tư hoặc công khai mà qua đó bạn có thể gửi tin nhắn, tệp, hình ảnh, và bắt đầu cuộc họp tức thời với các thành viên của kênh.

Các kênh công khai có thể chứa tới 10.000 thành viên, các kênh riêng tư trên tài khoản trả phí có thể chứa tới 5.000 thành viên, và các kênh riêng tư trên tài khoản miễn phí có thể chứa tới 500 thành viên.

Yêu cầu cài đặt

Xem và tham gia các kênh

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn thẻ Contacts [Liên hệ] , rồi nhấn Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh mà bạn hiện đang tham gia.

  Bạn cũng có thể nhấn thẻ Chat [Trò chuyện] để xem danh sách các kênh trong bảng điều khiển bên trái.
 3. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng , rồi nhấn Join a Channel [Tham gia kênh] để xem danh sách các kênh bạn có thể tham gia.
 4. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kênh, rồi di chuột tới tên kênh và nhấn Join [Tham gia].
  Các kênh bạn đã tham gia sẽ được biểu thị bằng biểu tượng của nhóm trong danh sách trò chuyện của bạn. Danh sách trò chuyện cũng sẽ cho biết kênh đó là Public [Công khai] hay Private [Riêng tư].

Gắn sao kênh

Bạn có thể gắn sao trên các kênh quan trọng, để các kênh này dưới phần STARRED [ĐÃ GẮN SAO] trong bảng trò chuyện của bạn và giúp bạn có thể nhanh chóng xem các kênh này sau đó.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện].
 3. Nhấn vào kênh mà bạn muốn gắn sao.
 4. Nhấn vào biểu tượng ngôi sao.
  Kênh được gắn sao sẽ xuất hiện trong phần STARRED [ĐÃ GẮN SAO] của bảng trò chuyện.

Tạo kênh

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ]
 3. Nhấn vào Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.
 4. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng , rồi nhấn vào Create a Channel [Tạo kênh].
 5. Nhập thông tin cần thiết để tạo kênh mới:
  • Channel Name [Tên kênh]: Nhập tên hiển thị để giúp người khác nhận biết được kênh của bạn.
  • Channel Type [Loại kênh]: Chọn loại kênh.
   • Public [Công khai]: Bất cứ ai trong tổ chức của bạn đều có thể tham gia kênh của bạn.
   • Private [Riêng tư]: Chỉ những người được mời mới có thể tham gia kênh của bạn.
  • External users can be added [Có thể thêm người dùng bên ngoài]: Nếu đã chọn tùy chọn này, có thể thêm người dùng không thuộc tổ chức của bạn vào kênh.
   Ghi chú: Nếu bạn bật tùy chọn này, hãy đảm bảo xem lại các quyền trong kênh của người dùng bên ngoài.
   • By all channel members [Bởi tất cả các thành viên của kênh]: Các thành viên trong và ngoài tổ chức của bạn có thể thêm các thành viên bên ngoài.
   • By members in your organization [Bởi các thành viên trong tổ chức của bạn]: Chỉ các thành viên trong tổ chức của bạn mới có thể thêm thành viên bên ngoài.
  • Add Members [Thêm thành viên]: Nhập tên để tìm kiếm người bạn muốn mời, sau đó nhấn vào tên để thêm họ vào danh sách mời.
   Ghi chú: Bạn có thể mời người dùng cá nhân, hoặc chọn một kênh hiện có để mời tất cả các thành viên của kênh đó. Bạn chỉ có thể mời tất cả các thành viên của kênh khi bạn là thành viên của kênh đó. Đối với Linux client, bạn chỉ có thể mời người dùng cá nhân.
  • Manage Posting Permissions [Quản lý quyền đăng tải]: Chọn thành viên kênh có quyền đăng trong kênh.
   • Everyone [Mọi người]: Tất cả các thành viên kênh đều có thể đăng trong kênh.
   • Admin only [Chỉ dành cho quản trị viên]: Chỉ quản trị viên mới có quyền đăng trong kênh.
   • Admin, plus specific people [Quản trị viên cùng với những người cụ thể]: Chỉ quản trị viên và thành viên được chỉ định mới có quyền đăng trong kênh.
 6. Nhấn Create Channel [Tạo kênh].

Tùy chỉnh tên và cài đặt quyền riêng tư của kênh

Nếu bạn là quản trị viên của kênh, bạn có thể tùy chỉnh tên và cài đặt quyền riêng tư của kênh.

Ghi chú:Bạn sẽ có quyền chỉnh sửa kênh nếu bạn thuộc danh sách Quản trị viên.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Truy cập các kênh bằng thẻ Contacts [Liên hệ] hoặc Chat [Trò chuyện] :
  • Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ] , sau đó nhấn Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.Chọn một kênh, sau đó nhấn Edit [Chỉnh sửa].
  • Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện] , sau đó chọn một kênh trong bảng bên trái.  Nhấn vào biểu tượng thông tin , tiếp tục nhấn More Options [Tuỳ chọn khác] rồi chọn Edit Channel [Chỉnh sửa kênh].
 3. Bạn có thể thay đổi những cài đặt kênh sau:
  • Channel Name [Tên kênh]: Nhập tên hiển thị để giúp người khác nhận biết được kênh của bạn.
  • Channel Type [Loại kênh]: Chọn loại kênh.
   • Public [Công khai]: Bất cứ ai trong tổ chức của bạn đều có thể tham gia kênh của bạn.
   • Private [Riêng tư]: Chỉ những người được mời mới có thể tham gia kênh của bạn.
  • Privacy [Quyền riêng tư]: Thay đổi cài đặt quyền riêng tư.
   • External users can be added [Có thể thêm người dùng bên ngoài]: Nếu đã chọn tùy chọn này, có thể thêm người dùng không thuộc tổ chức của bạn vào kênh.
    • By all channel members [Bởi tất cả các thành viên của kênh]: Các thành viên trong và ngoài tổ chức của bạn có thể thêm các thành viên bên ngoài.
    • By members in your organization [Bởi các thành viên trong tổ chức của bạn]: Chỉ các thành viên trong tổ chức của bạn mới có thể thêm thành viên bên ngoài.
   • New members can see message history [Thành viên mới có thể xem lịch sử tin nhắn]: Thành viên mới có thể xem các tin nhắn trò chuyện được trao đổi trước khi họ tham gia kênh.
 4. Nhấn vào Save Changes [Lưu thay đổi].

Tùy chỉnh mô tả và quyền đăng tải của kênh

Mô tả kênh sẽ giải thích ngắn gọn để giúp người dùng nhận biết được kênh. Bạn cũng có thể thay đổi quyền đăng tải.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể thay đổi quyền đăng tải trên client chạy hệ Windows và macOS.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện].
 3. Nhấn vào kênh mà bạn muốn tuỳ chỉnh
 4. Nhấn vào biểu tượng thông tin .
 5. Tuỳ chỉnh các cài đặt này
 • Channel Info [Thông tin kênh]: Nhấn vào Edit [Chỉnh sửa] (nếu đã có phần mô tả) hoặc Add a channel description [Thêm mô tả kênh]. Nhập mô tả và nhấn Save [Lưu]. Thành viên kênh có thể xem mô tả bằng cách nhấn vào biểu tượng thông tin rồi chọn Channel Info [Thông tin kênh].
 • Tùy chọn khác
  • Manage Posting Permissions [Quản lý quyền đăng tải]: Chọn thành viên kênh có quyền đăng trong kênh.
   • Everyone [Mọi người]: Tất cả các thành viên của kênh đều có thể đăng trong kênh.
   • Admin only [Chỉ dành cho quản trị viên]: Chỉ quản trị viên mới có quyền đăng trong kênh.
   • Admin, plus specific people [Quản trị viên cùng với những người cụ thể]: Chỉ quản trị viên và thành viên được chỉ định mới có quyền đăng trong kênh.

Mời thành viên tham gia kênh

Ghi chú: Sau khi mời một thành viên tham gia kênh, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho họ nếu họ có trong danh bạ liên hệ của bạn.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện].
 3. Nhấn vào kênh mà bạn muốn mời thành viên tham gia.
 4. Nhấn vào biểu tượng thông tin , sau đó chọn Add members [Thêm thành viên].
 5. Sử dụng hộp văn bản để tìm kiếm người dùng, chọn người dùng bạn muốn mời, sau đó nhấn Add [Thêm].

  Ghi chú:
  • Bạn có thể mời người dùng cá nhân, hoặc chọn một kênh hiện có để mời tất cả các thành viên của kênh đó. Bạn chỉ có thể mời tất cả các thành viên của kênh khi bạn là thành viên của kênh đó. Đối với client chạy hệ Linux, bạn chỉ có thể mời người dùng cá nhân.
  • Bạn có thể mời người dùng Zoom bên ngoài nếu được quản trị viên của kênh cho phép. Hãy đảm bảo đã xem lại các đặc quyền trong kênh của người dùng bên ngoài trước khi mời họ.

Nhắn tin trực tiếp cho thành viên của kênh

Ghi chú: Sau khi mời một thành viên tham gia kênh, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho họ nếu họ có trong danh bạ liên hệ của bạn. Làm theo các bước sau để lấy địa chỉ email của thành viên và thêm họ vào danh bạ liên hệ.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Chat [Trò chuyện].
 3. Nhấn vào kênh mà bạn muốn mời thành viên tham gia.
 4. Nhấn vào biểu tượng thông tin , sau đó chọn Members [Thành viên].
 5. Di chuột đến các thành viên mà bạn muốn thêm vào danh bạ liên hệ.
 6. Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm (...) rồi chọn View Profile [Xem hồ sơ]. Sao chép địa chỉ email của thành viên.
 7. Làm theo hướng dẫn để thêm liên hệ.

Liên hệ bên ngoài

Những người dùng được thêm vào danh sách liên hệ của bạn nhưng không có cùng tài khoản với bạn sẽ được dán nhãn là External [Bên ngoài] trong các cuộc trò chuyện.

Khi trò chuyện trực tiếp, nhãn dán External [Bên ngoài] sẽ gắn kèm với tên họ ở đầu cửa sổ trò chuyện:

Khi trò chuyện nhóm, nhãn dán External [Bên ngoài] sẽ gắn kèm tên của bất kỳ người tham gia nào không thuộc tài khoản:

Xem và tham gia các kênh

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào thẻ Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.
 4. Nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải, sau đó chọn Join a Public Channel [Tham gia một kênh công khai] để xem danh sách các kênh bạn có thể tham gia.
 5. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm kênh, sau đó nhấn vào kênh để tham gia.

Gắn sao kênh

Bạn có thể gắn sao trên các kênh quan trọng, để các kênh này dưới phần STARRED [ĐÃ GẮN SAO] trong bảng trò chuyện của bạn và giúp bạn có thể nhanh chóng xem các kênh này sau đó.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào thẻ Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.
 4. Nhấn vào kênh mà bạn muốn gắn sao.
 5. Chạm vào biểu tượng thông tin bên cạnh tên kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng ngôi sao .
  Kênh được gắn sao sẽ xuất hiện trong phần Starred [Đã gắn sao] ở đầu danh sách kênh của bạn.

Tạo kênh

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào thẻ Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.
 4. Chạm vào biểu tượng dấu cộng ở góc trên bên phải rồi nhấn Create a New Channel [Tạo kênh mới].
 5. Nhập thông tin cần thiết để tạo kênh mới:

  • Channel Name [Tên kênh]: Nhập tên hiển thị để giúp người khác nhận biết được kênh của bạn.
  • Chọn cài đặt quyền riêng tư cho kênh của bạn:
   • Private [Riêng tư]: Chỉ những người được mời mới có thể tham gia kênh của bạn.
   • Public [Công khai]: Bất cứ ai trong tổ chức của bạn đều có thể tham gia kênh của bạn.
  • External users can be added [Có thể thêm người dùng bên ngoài]: Cho phép mời người dùng ngoài tổ chức của bạn vào kênh.
   Ghi chú: Nếu bạn bật tùy chọn này, hãy đảm bảo đã xem lại các quyền trong kênh của người dùng bên ngoài.
 6. Nhấn vào Next [Tiếp theo].
 7. Sử dụng hộp văn bản để tìm kiếm thành viên, chọn thành viên bạn muốn mời, sau đó nhấn OK.

Tùy chỉnh tên và cài đặt quyền riêng tư của kênh

Đối với kênh do bạn tạo, bạn có thể thay đổi tên và cài đặt quyền riêng tư của kênh.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào thẻ Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.
 4. Nhấn vào kênh mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Nhấn vào biểu tượng thông tin ở góc trên bên phải.
 6. Bạn có thể thay đổi những cài đặt kênh sau:
  • Channel Name [Tên kênh]: Nhập tên hiển thị để giúp người khác nhận biết được kênh của bạn.
  • Nhấn vào More Options [Tùy chọn khác] để truy cập vào các cài đặt quyền riêng tư như sau:
   • External users can be added [Có thể thêm người dùng bên ngoài]: Cho phép mời thành viên ngoài tổ chức của bạn vào kênh.
   • New members will see previous messages and files [Thành viên mới có thể đọc tin nhắn và các tệp tin trước đó]: Thành viên mới có thể xem các tin nhắn trò chuyện được trao đổi trước khi họ tham gia kênh.

Tuỳ chỉnh mô tả của kênh

Mô tả kênh sẽ giải thích ngắn gọn để giúp người dùng nhận biết được kênh. Bạn cũng có thể sử dụng mô tả kênh để

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào thẻ Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.
 4. Nhấn vào kênh mà bạn muốn chỉnh sửa.
 5. Nhấn vào biểu tượng thông tin ở góc trên bên phải.
 6. Chọn Description [Mô tả], nhập hoặc chỉnh sửa phần mô tả.
  Các thành viên của kênh có thể xem mô tả bằng cách thực hiện các bước từ 1 đến 5.

Mời thành viên tham gia kênh

Ghi chú: Sau khi mời một thành viên tham gia kênh, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho họ nếu họ có trong danh bạ liên hệ của bạn.

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào thẻ Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.
 4. Nhấn vào kênh mà bạn muốn mời thành viên tham gia.
 5. Nhấn vào biểu tượng thông tin ở góc trên bên phải.
 6. Chọn Add Members [Thêm thành viên].
 7. Sử dụng hộp văn bản để tìm kiếm thành viên, chọn thành viên bạn muốn mời, sau đó nhấn OK.
  Ghi chú:
  • Bạn có thể mời người dùng cá nhân, hoặc chọn một kênh hiện có để mời tất cả các thành viên của kênh đó. Bạn chỉ có thể mời tất cả các thành viên của kênh khi bạn là thành viên của kênh đó.
  • Bạn có thể mời người dùng Zoom bên ngoài nếu được quản trị viên của kênh cho phép. Hãy đảm bảo đã xem lại các đặc quyền trong kênh của người dùng bên ngoài trước khi mời họ.

Nhắn tin trực tiếp cho thành viên kênh

Ghi chú: Sau khi mời một thành viên tham gia kênh, bạn chỉ có thể gửi tin nhắn trực tiếp cho họ nếu họ có trong danh bạ liên hệ của bạn. Làm theo các bước sau để lấy địa chỉ email của thành viên và thêm họ vào danh bạ liên hệ.

 1. Đăng nhập vào Zoom Desktop Client.
 2. Nhấn vào thẻ Contacts [Liên hệ].
 3. Nhấn vào thẻ Channels [Kênh] để xem danh sách các kênh bạn hiện đang tham gia.
 4. Nhấn vào tên kênh trong danh sách.
 5. Chọn tên kênh ở trên cùng.
 6. Chọn Members [Thành viên] rồi nhấn vào tên của thành viên.
 7. Sao chép địa chỉ email của thành viên.
 8. Làm theo hướng dẫn để thêm liên hệ.

Liên lạc bên ngoài

Những người dùng được thêm vào danh sách liên hệ của bạn nhưng không có cùng tài khoản với bạn sẽ được dán nhãn là External [Bên ngoài] trong các cuộc trò chuyện:

Nhãn dán External [Bên ngoài] cũng sẽ hiển thị trên ảnh đại diện của liên hệ khi nhấp vào thông tin hồ sơ của họ:

Khi trò chuyện nhóm, nhãn dán External [Bên ngoài] sẽ gắn kèm tên của bất kỳ người tham gia nào không thuộc tài khoản: